Tiếng Anh 7 Unit 8 Culture: High flyers


HIGH FLYERS. 1. Read and listen to the text. Write dates before the following statements. 2. Match the words in blue in the text with definitions. 3. Read the text again and answer the questions. 4. YOUR CULTURE - Work in groups to complete the table. Use the following questions to help you. 5. USE IT! Work in pairs. Plan a flight for your holiday. Use the following phrases.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HIGH FLYERS

In 2003, the world celebrated the 100th anniversary of the first aircraft. Orville and Wilbur Wright in the USA

came up with the first heavier-than-air plane. It took them more than 4 years to make their idea come true.

Its historic 12-second flight on December 17, 1903 was the starting point of the world aviation.

In 1908, Léon Delagrange became the first air passenger when he flew with French pilot Henri Farman in

Paris. Six years later, on January 1, he first scheduled air service operated between St. Petersburg in Russia

and Tampa in Florida, the USA. From here on aviation started to develop very fast.

Aviation becomes a popular means of transport. Innovations in material and engine-making technology help

make lighter, stronger and safer kinds of planes. Travelling by air is more affordable. People can fly

anywhere like a bird.

Tạm dịch:

NGƯỜI THAM VỌNG CAO

Năm 2003, thế giới kỷ niệm 100 năm ra đời chiếc máy bay đầu tiên. Orville và Wilbur Wright ở Mỹ đã chế

tạo ra chiếc máy bay nặng hơn không khí đầu tiên. Họ đã mất hơn 4 năm để biến ý tưởng của mình thành

hiện thực. Chuyến bay 12 giây lịch sử của nó vào ngày 17 tháng 12 năm 1903 là điểm khởi đầu của ngành

hàng không thế giới.

Năm 1908, Léon Delagrange trở thành hành khách hàng không đầu tiên khi ông bay cùng phi công người

Pháp Henri Farman ở Paris. Sáu năm sau, vào ngày 1 tháng 1, chuyến bay đầu tiên của anh theo lịch trình

hoạt động giữa St.Petersburg ở Nga và Tampa ở Florida, Hoa Kỳ. Từ đây hàng không bắt đầu phát triển rất

nhanh.

Hàng không trở thành phương tiện giao thông phổ biến. Những cải tiến về vật liệu và công nghệ chế tạo

động cơ giúp chế tạo các loại máy bay nhẹ hơn, khỏe hơn và an toàn hơn. Di chuyển bằng đường hàng

không giá cả phải chăng hơn. Con người có thể bay đến bất cứ đâu như một con chim.


Bài 1

 1.Read and listen to the text. Write dates before the following statements.

(Đọc và nghe văn bản. Viết ngày trước các câu sau.)

………….. The world celebrated the 100th anniversary of the first heavier-than-air craft.

………….. The first airplane took off.

………….. Léon Delagrange became the first flight passenger.

………….. The first scheduled air service began.


Lời giải chi tiết:

In 2003

On December 17, 1903

In 1908

On January 1, 1914

In 2003: The world celebrated the 100th anniversary of the first heavier-than-air craft.

(Năm 2003: Thế giới kỷ niệm 100 năm chiếc máyn bay nặng hơn không khí đầu tiên.)

On December 17, 1903: The first airplane took off.

(Ngày 17 tháng 12 năm 1903: Chiếc máy bay đầu tiên cất cánh.)

In 1908: Léon Delagrange became the first flight passenger.

(Năm 1908: Léon Delagrange trở thành hành khách chuyến bay đầu tiên.)

On January 1, 1914:  The first scheduled air service began.

(Vào ngày 1 tháng 1 năm 1914: Dịch vụ hàng không theo lịch trình đầu tiên bắt đầu.)


Bài 2

2.Match the words in blue in the text with definitions.

(Ghép các từ màu xanh trong văn bản với các định nghĩa.)

1 Weighing more than the air

2 Becoming cheaper and cheaper

3 Produce something

4 New ideas or methods

5 A routine air transport service according to a timetable


Lời giải chi tiết:

1 Weighing more than the air  (nặng hơn không khí) = heavier-than-air (nặng hơn không khí)

2 Becoming cheaper and cheaper (Ngày càng rẻ hơn) affordable (giá cả phải chăng)

3 Produce something (Sản xuất một cái gì đó) = came up with (nghĩ ra)

4 New ideas or methods (Ý tưởng hoặc phương pháp mới) = Innovations (Cải tiến)

5 A routine air transport service according to a timetable (Dịch vụ vận tải hàng không thông thường theo lịch

trình) = first scheduled air (chuyến hàng không theo lịch trình đầu tiên)


Bài 3

 3.Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1 Who made the first airplane?

(Ai đã chế tạo ra chiếc máy bay đầu tiên?)

2 Who was the first air passenger?

(Ai là hành khách đi máy bay đầu tiên?)

3 How long did the first flight on December 17, 1903 last?

(Chuyến bay đầu tiên vào ngày 17 tháng 12 năm 1903 kéo dài bao lâu?)

4 What was the first airway?

(Đường hàng không đầu tiên là gì?)

5 Why is travelling by air cheaper now?

(Tại sao đi du lịch bằng đường hàng không bây giờ lại rẻ hơn?)


Lời giải chi tiết:

1. Orville and Wilbur Wright made the first airplane.

(Orville và Wilbur Wright đã chế tạo chiếc máy bay đầu tiên.)

Thông tin: Orville and Wilbur Wright in the USA came up with the first heavier-than-air plane. It took them

more than 4 years to make their idea come true.

2. Léon Delagrange was the first air passenger.

(Léon Delagrange là hành khách đi máy bay đầu tiên.)

Thông tin: In 1908, Léon Delagrange became the first air passenger when he flew with French pilot Henri

Farman in Paris.

3. It lasted 12 seconds.

(Nó kéo dài 12 giây.)

Thông tin: Its historic 12-second flight on December 17, 1903 was the starting point of the world aviation.

4. It was scheduled air service between St. Petersburg in Russia and Tampa in Florida, the USA.

(Đó là dịch vụ hàng không theo lịch trình giữa St.Petersburg ở Nga và Tampa ở Florida, Hoa Kỳ.)

Thông tin: Six years later, on January 1, he first scheduled air service operated between St. Petersburg in

Russia and Tampa in Florida, the USA.

5. Because aviation becomes a popular means of transport.

(Vì hàng không trở thành phương tiện giao thông phổ biến.)

Thông tin: Aviation becomes a popular means of transport. 


Bài 4

 4.YOUR CULTURE - Work in groups to complete the table. Use the following questions to help you.

(VĂN HÓA CỦA BẠN - Làm việc theo nhóm để hoàn thành bảng. Sử dụng các câu hỏi sau để giúp bạn.)

Where do you often go on your holidays?

(Bạn thường đi đâu vào những ngày nghỉ của mình?)

How do you go there?

(Bạn đến đó bằng cách nào?)

How long does it take?

(Mât bao lâu?)

How much do you spend on the fares?

(Bạn chi bao nhiêu cho giá vé?)

Destination

Means of transport

Duration

Fares

       

Lời giải chi tiết:

Destination

(điểm đến)

Means of transport

(phương tiện)

Duration

(Khoảng thời gian)

Fares

(Giá vé)

Beach (bãi biển)

Car (xe hơi)

2 hours (2 tiếng)

100.000 dong 

Bài 5

5.USE IT! Work in pairs. Plan a flight for your holiday. Use the following phrases.

(THỰC HÀNH! Làm việc theo cặp. Lên kế hoạch cho một chuyến bay cho kỳ nghỉ của bạn. Sử dụng các cụm

từ sau.)

… and I are going to spend our holiday in …

We will fly …

The plane takes off at … and lands at …

It takes us …

We hope …


Lời giải chi tiết:

My family and I are going to spend our holiday in Da Nang this summer.

(Tôi và gia đình sẽ dành kỳ nghỉ ở Đà Nẵng vào mùa hè này.)

We will fly from Tan Son Nhat airport to Da Nang airport.

(Chúng tôi sẽ bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Đà Nẵng.)

The plane takes off at 6 a.m and lands at 7.20 a.m.

(Máy bay cất cánh lúc 6 giờ sáng và hạ cánh lúc 7 giờ 20 sáng.)

It takes us 1 hour and 20 minutes on plane. 

(Chúng tôi mất 1 giờ 20 phút trên máy bay.)

We spend 665 thousand dong on the fares for each person.

(Chúng tôi chi 665 nghìn đồng tiền vé cho mỗi người.)

We hope we will have a nice flight and a wonderful holiday.

(Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một chuyến bay tốt đẹp và một kỳ nghỉ tuyệt vời.)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Puzzles and Games

  1. A BOARD GAME. Work in groups. Follow the instructions. 2. Order the blocks of letters to complete the sentences. 3. Circle the correct answer. 4. FIND SOMEONE WHO … Walk around the classroom and ask questions. Write a different name for each question. 5. GUESS WHO? Work in groups. Follow the instructions.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Writing: Emails

  THINK! What kinds of accidents can happen to skiers? 1. Read the email. What happened to Clare? Why can't she go out? 2. Study the Key Phrases. Which phrases go at the beginning and which go at the end of an email? 3. Look at the words in blue in the text. Which word introduces a reason? Which one introduces a result? 4. Complete the sentences with because or so. 5. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Speaking: At the airport check-in

  THINK! You are at an international airport. How can you do the check-in? 1. Complete the dialogue with the correct words. Then listen and check. 2. Cover the dialogue. Which phrases are for checking in at the airport? Listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Work in pairs. Rearrange the dialogue, then practise it. 5. USE IT! Work in pairs. Prepare a dialogue for the following situation. Use the key phrases. Then change roles.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Language focus: Infinities & quantifiers

  1. Choose ONE option to complete the sentence. 2. Look at the sentences in exercise 1 and complete the Rules.3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in the brackets. 4. Write the negative and interrogative forms of these affirmative sentences. 5. Fill in the blanks with some, any or a lot of / lots of. 6. USE IT! Work in pairs. Tell the other what you want to do, need to do and must do when you go home every day. Finished? Think of more sentences using infinitives with to o

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Vocabulary and Listening: Boarding time

  THINK! What should you look at when you are going to fly? 1. Fill in the blanks with these words. Listen and check. 2. Listen and answer these questions. 3. Read the Study Strategy. Listen again and complete the table below. 4. Listen to the dialogue again and complete the sentences. 5. USE IT! Work in pairs. Imagine you are at the airport and you are going to Hà Nội. Make your own dialogue.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.