Tiếng Anh 7 Unit 7 Language focus: be going to - questions & present continuous


1. Order the words to make questions. Then match questions 1–4 with four answers from a–f. 2. Imagine you and a friend are organising a trip to the final of The You Factor. Write questions for 1–6. Then ask your partner. 3. Match sentences 1–5 with rules a–c. 4. Complete the dialogue with the present continuous form of the verbs in the box. Which sentence is an action in progress and which is an arrangement for the future? 5. USE IT! Work in pairs. Ask and answer questions using phrases from

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.Order the words to make questions. Then match questions 1–4 with four answers from a–f.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu hỏi. Sau đó, ghép các câu hỏi 1–4 với bốn câu trả lời từ a – f.)

1 are / what / we / do / going / to / ?

2 you / are / work / with me / to / going / ?

3 to / give her / we / are / what score / going / ?

4 to the final / go / she / is / to / going / ?

a. Nine. 

b. We’re going to work.

c. Yes, she is.

d. Yes, I’m going.

e. No, we aren’t.

f. Yes, I am.


Lời giải chi tiết:

1 What are we going to do?

(Chúng ta sẽ làm gì?)

b. We’re going to work.

(Chúng ta sẽ làm việc.)

2 Are you going to work with me?

(Bạn có sẽ làm việc với tôi chứ?)

f. Yes, I am.

(Vâng.)

3 What score are we going to give her ?

(Chúng ta sẽ cho cô ấy bao nhiêu điểm?)

a. Nine.

(Chín.)

4 Is she going to go to the final?

(Cô ấy sẽ vào vòng chung kết chứ?)

c. Yes, she is.

(Vâng, cô ấy sẽ.)


Bài 2

2.Imagine you and a friend are organising a trip to the final of The You Factor. Write questions

for 1–6. Then ask your partner.

(Hãy tưởng tượng bạn và một người bạn đang tổ chức một chuyến đi đến vòng chung kết The You Factor.

Viết câu hỏi cho 1–6. Sau đó, hãy hỏi bạn của bạn.)

1 How / we / travel ?

2 Where / we / stay ?

3 we / be / on TV ?

4 How much money / you / take ?

5 your parents / go ?

6 the final / be / on TV ?


Lời giải chi tiết:

1 How are we going to travel ?

(Chúng ta sẽ đi bằng phương tiện gì?)

We are going to travel by plane.

(Chúng ta sẽ đi bằng máy bay.)

2 Where are we going to stay ?

(Chúng ta sẽ ở đâu?)

We are going to stay at a hotel near there.

(Chúng ta sẽ ở khách sạn gần đó.)

3 Are we going to be on TV ?

(Chúng ta sẽ lên TV chứ?)

Yes, we are.

(Có.)

4 How much money are you going to take ?

(Bạn định mang bao nhiêu tiền?)

I’m going to take four million dong.

(Tôi sẽ mang theo bốn triệu đồng.)

5 Are your parents going to go ?

(Bố mẹ bạn có đi không?)

No, they aren’t.

(Không.)

6 Is the final going to be on TV ?

(Vòng chung kết có được chiếu trên TV không?)

Yes, it is.

(Có.)


Bài 3

3.Match sentences 1–5 with rules a–c.

(Nối câu 1–5 với quy tắc a – c.)

1 We’re on the train and we’re travelling to Dublin.

2 You’re coming to the final next week.

3 What are you doing?

4 What are you going to do when you leave school?

5 What are you doing after school?

RULES

a. We use the present continuous when we talk about actions in progress. (See page 23.)

b. We also use the present continuous when we talk about arrangements in the future. We often use a time

expression, e.g. tomorrow, at the weekend, etc.

c. We use be going to when we talk about future plans and intentions.

Phương pháp giải:

1 Chúng tôi đang ở trên tàu và chúng tôi đang đi đến Dublin.

2 Bạn sẽ đến trận chung kết vào tuần sau.

3 Bạn đang làm gì vậy?

4 Bạn sẽ làm gì khi tan học?

5 Bạn đang làm gì sau giờ học?

RULES (quy tắc)

a.We use the present continuous when we talk about actions in progress. (See page 23.)

(Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn khi chúng ta nói về các hành động đang diễn ra. (Xem trang 23))

b. We also use the present continuous when we talk about arrangements in the future. We often use a time

expression, e.g. tomorrow, at the weekend, etc.

(Chúng ta cũng sử dụng thì hiện tại tiếp diễn khi chúng ta nói về các sắp xếp trong tương lai. Chúng ta

thường sử dụng một biểu thức thời gian, ví dụ: ngày mai, vào cuối tuần, v.v.)

c. We use be going to when we talk about future plans and intentions.

(Chúng ta dùng be going to khi nói về những kế hoạch và dự định trong tương lai.)

Lời giải chi tiết:

1.a

2.b

3.a

4.c

5.b

Bài 4

4.Complete the dialogue with the present continuous form of the verbs in the box. Which

sentence is an action in progress and which is an arrangement for the future?

(Hoàn thành đoạn hội thoại với dạng hiện tại tiếp diễn của các động từ trong hộp. Câu nào là một hành động

đang diễn ra và câu nào là một sự sắp xếp cho tương lai?)

1 Action in progress

ask          do          feel           go          revise             sing           think

Son: You sound happy, Mum. Why are you singing?

Mum: I (1) …………... very happy.

Son: That’s nice. (2) …………...  we ………  anything on Saturday?

Mum: Yes! You (3) …………...  for your exams, remember? Why (4) ……… you…………?

Son: Because Rob’s (5) …………...  to a concert on Saturday and he invited me. Is that OK? Mum? You’re very

quiet.

Mum: Mmm. I (6) …………... .

Son: Oh no – don’t think! Just say yes … please!


Phương pháp giải:

ask  (hỏi)        do (làm)          feel (cảm thấy)             go (đi)           revise (ôn tập)          sing (hát)                  think (suy nghĩ)        

Lời giải chi tiết:

1.’m feeling

2.Are we doing

3.are revising

4.are you asking

5.going

6.’m thinking

Son: You sound happy, Mum. Why are you singing?

(Mẹ nghe có vẻ hạnh phúc ha Mẹ. Sao mẹ lại hát?)

Mum: I’m feeling very happy.

(Mẹ cảm thấy rất vui.)

Son: That’s nice. Are we doing anything on Saturday?

(Điều đó thật tuyệt. Chúng ta có làm gì vào thứ bảy không mẹ?)

Mum: Yes! You are revising for your exams, remember? Why are you asking?

(Có! Con sẽ ôn tập cho kỳ thi của mình, nhớ không? Sao con lại hỏi?)

Son: Because Rob’s going to a concert on Saturday and he invited me. Is that OK? Mum? You’re very quiet.

(Bởi vì Rob sẽ tham gia một buổi hòa nhạc vào thứ Bảy và cậu ấy đã mời con. Được không? Mẹ? Mẹ im lặng

quá vậy.)

Mum: Mmm. I ’m thinking.

(Mmm. Mẹ đang suy nghĩ.)

Son: Oh no – don’t think! Just say yes … please!

(Ồ không - đừng nghĩ ngợi gì cả! Chỉ cần nói có… làm ơn!)

1 Action in progress: (hành động đang diễn ra)

Why are you singing?

I’m feeling very happy.

Why are you asking?

I’m thinking.

2.An arrangement for the future: (sự sắp xếp cho tương lai)

Are we doing anything on Saturday?

You are revising for your exams, remember?

Because Rob’s going to a concert on Saturday and he invited me.


Bài 5

5.USE IT! Work in pairs. Ask and answer questions using phrases from the boxes. Use the present

continuous.

(THỰC HÀNH! Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng các cụm từ trong hộp. Sử dụng thì

hiện tại tiếp diễn.)

<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA04AAADWCAYAAADmfdIyAAAMbGlDQ1BJQ0MgUHJvZmlsZQAASImVVwdYU8kWnluSkJDQAghICb0JIjWAlBBaAOndRkgCCSXGhKBiRxYVXLuIYkVXRRQsKyB27Mqi2PtiQUVZF3WxofImJKDrvvK9831z758zZ/5T7kzuPQBofuBKJHmoFgD54gJpfFgQIzUtnUF6CjBAAQgwA1pcnkzCio2NAlAG73+XdzegJZSrTgquf87/V9HhC2Q8AJBxEGfyZbx8iI8DgK/jSaQFABAVesspBRIFngOxrhQGCPFKBc5W4h0KnKnEhwdsEuPZEF8GQI3K5UqzAdC4B/WMQl425NH4DLGLmC8SA6A5AmJ/npDLh1gR+4j8/EkKXAmxHbSXQAzjAczM7ziz/8afOcTP5WYPYWVeA6IWLJJJ8rjT/s/S/G/Jz5MP+rCBgyqUhscr8oc1vJU7KVKBqRB3izOjYxS1hviDiK+sOwAoRSgPT1Lao8Y8GRvWD+hD7MLnBkdCbAxxqDgvOkqlz8wShXIghrsFnSoq4CRCbADxAoEsJEFls0k6KV7lC23IkrJZKv05rnTAr8LXA3luEkvF/0Yo4Kj4MY0iYWIKxBSIrQpFydEQa0DsLMtNiFTZjC4SsqMHbaTyeEX8VhDHC8RhQUp+rDBLGhqvsi/Llw3mi20SijjRKryvQJgYrqwPdorHHYgf5oJdFohZSYM8Allq1GAufEFwiDJ37LlAnJSg4vkgKQiKV67FKZK8WJU9biHIC1PoLSB2lxUmqNbiyQVwcyr58SxJQWyiMk68KIcbEauMB18KogAbBAMGkMORCSaBHCBq627shr+UM6GAC6QgGwiAk0ozuCJlYEYMrwmgCPwBkQDIhtYFDcwKQCHUfxnSKq9OIGtgtnBgRS54CnE+iAR58Ld8YJV4yFsyeAI1on9458LBg/HmwaGY//f6Qe03DQtqolQa+aBHhuagJTGEGEwMJ4YS7XEj3B/3xaPgNRAOV5yJew/m8c2e8JTQTnhEuE7oINyeKCqW/hDlGNAB+UNVtcj8vha4DeT0wINwP8gOmXF93Ag44e7QDwsPgJ49oJatiltRFcYP3H/L4LunobIju5BR8jByINnux5UaDhoeQyyKWn9fH2WsmUP1Zg/N/Oif/V31+fAe+aMltgDbj53FTmDnscNYI2Bgx7AmrBU7osBDu+vJwO4a9BY/EE8u5BH9wx9X5VNRSZlLrUuXy2flXIFgaoHi4LEnSaZJRdnCAgYLvh0EDI6Y5zyC4eri6gqA4l2j/Pt6GzfwDkH0W7/p5v0OgN+x/v7+Q990EccA2OsFj//Bbzo7JgDa6gCcO8iTSwuVOlxxIcB/CU140gyBKbAEdjAfV+AJfEEgCAERIAYkgjQwAVZZCPe5FEwBM8BcUArKwVKwCqwFG8EWsAPsBvtAIzgMToAz4CK4DK6Du3D3dIKXoAe8A30IgpAQGkJHDBEzxBpxRFwRJuKPhCBRSDyShmQg2YgYkSMzkHlIObIcWYtsRmqQvchB5ARyHmlHbiMPkS7kDfIJxVAqqouaoDboSJSJstBINBEdj2ajk9EitARdjFai1egutAE9gV5Er6Md6Eu0FwOYOqaPmWNOGBNjYzFYOpaFSbFZWBlWgVVjdVgzfM5XsQ6sG/uIE3E6zsCd4A4Ox5NwHj4Zn4UvwtfiO/AG/BR+FX+I9+BfCTSCMcGR4EPgEFIJ2YQphFJCBWEb4QDhNDxLnYR3RCJRn2hL9IJnMY2YQ5xOXERcT6wnHie2Ex8Te0kkkiHJkeRHiiFxSQWkUtIa0i7SMdIVUifpg5q6mpmaq1qoWrqaWK1YrUJtp9pRtStqz9T6yFpka7IPOYbMJ08jLyFvJTeTL5E7yX0UbYotxY+SSMmhzKVUUuoopyn3KG/V1dUt1L3V49RF6nPUK9X3qJ9Tf6j+kapDdaCyqeOocupi6nbqcept6lsajWZDC6Sl0wpoi2k1tJO0B7QPGnQNZw2OBl9jtkaVRoPGFY1XmmRNa02W5gTNIs0Kzf2alzS7tchaNlpsLa7WLK0qrYNaN7V6tenao7RjtPO1F2nv1D6v/VyHpGOjE6LD1ynR2aJzUucxHaNb0tl0Hn0efSv9NL1Tl6hrq8vRzdEt192t26bbo6ej566XrDdVr0rviF6HPqZvo8/Rz9Nfor9P/4b+p2Emw1jDBMMWDqsbdmXYe4PhBoEGAoMyg3qD6wafDBmGIYa5hssMGw3vG+FGDkZxRlOMNhidNuoerjvcdzhveNnwfcPvGKPGDsbxxtONtxi3GveamJqEmUhM1picNOk21TcNNM0xXWl61LTLjG7mbyYyW2l2zOwFQ4/BYuQxKhmnGD3mxubh5nLzzeZt5n0WthZJFsUW9Rb3LSmWTMssy5WWLZY9VmZWY6xmWNVa3bEmWzOthdarrc9av7extUmxmW/TaPPc1sCWY1tkW2t7z45mF2A32a7a7po90Z5pn2u/3v6yA+rg4SB0qHK45Ig6ejqKHNc7to8gjPAeIR5RPeKmE9WJ5VToVOv00FnfOcq52LnR+dVIq5HpI5eNPDvyq4uHS57LVpe7o3RGRYwqHtU86o2rgyvPtcr1mhvNLdRttluT22t3R3eB+wb3Wx50jzEe8z1aPL54enlKPes8u7ysvDK81nndZOoyY5mLmOe8Cd5B3rO9D3t/9PH0KfDZ5/Onr5Nvru9O3+ejbUcLRm8d/djPwo/rt9mvw5/hn+G/yb8jwDyAG1Ad8CjQMpAfuC3wGcuelcPaxXoV5BIkDToQ9J7tw57JPh6MBYcFlwW3heiEJIWsDXkQahGaHVob2hPmETY97Hg4ITwyfFn4TY4Jh8ep4fREeEXMjDgVSY1MiFwb+SjKIUoa1TwGHRMxZsWYe9HW0eLoxhgQw4lZEXM/1jZ2cuyhOGJcbFxV3NP4UfEz4s8m0BMmJuxMeJcYlLgk8W6SXZI8qSVZM3lcck3y+5TglOUpHakjU2emXkwzShOlNaWT0pPTt6X3jg0Zu2ps5ziPcaXjboy3HT91/PkJRhPyJhyZqDmRO3F/BiEjJWNnxmduDLea25vJyVyX2cNj81bzXvID+Sv5XQI/wXLBsyy/rOVZz7P9sldkdwkDhBXCbhFbtFb0Oic8Z2PO+9yY3O25/XkpefX5avkZ+QfFOuJc8alJppOmTmqXOEpKJR2TfSavmtwjjZRukyGy8bKmAl34Ud8qt5P/JH9Y6F9YVfhhSvKU/VO1p4qntk5zmLZw2rOi0KJfpuPTedNbZpjPmDvj4UzWzM2zkFmZs1pmW84umd05J2zOjrmUublzfyt2KV5e/Ne8lHnNJSYlc0oe/xT2U22pRqm09OZ83/kbF+ALRAvaFrotXLPwaxm/7EK5S3lF+edFvEUXfh71c+XP/YuzFrct8VyyYSlxqXjpjWUBy3Ys115etPzxijErGlYyVpat/GvVxFXnK9wrNq6mrJav7qiMqmxaY7Vm6ZrPa4Vrr1cFVdWvM163cN379fz1VzYEbqjbaLKxfOOnTaJNtzaHbW6otqmu2ELcUrjl6dbkrWd/Yf5Ss81oW/m2L9vF2zt2xO84VeNVU7PTeOeSWrRWXtu1a9yuy7uDdzfVOdVtrtevL98D9sj3vNibsffGvsh9LfuZ++t+tf513QH6gbIGpGFaQ0+jsLGjKa2p/WDEwZZm3+YDh5wPbT9sfrjqiN6RJUcpR0uO9h8rOtZ7XHK8+0T2icctE1vunkw9ee1U3Km205Gnz50JPXPyLOvssXN+5w6f9zl/8ALzQuNFz4sNrR6tB37z+O1Am2dbwyWvS02XvS83t49uP3ol4MqJq8FXz1zjXLt4Pfp6+42kG7dujrvZcYt/6/ntvNuv7xTe6bs75x7hXtl9rfsVD4wfVP9u/3t9h2fHkYfBD1sfJTy6+5j3+OUT2ZPPnSVPaU8rnpk9q3nu+vxwV2jX5RdjX3S+lLzs6y79Q/uPda/sXv36Z+CfrT2pPZ2vpa/73yx6a/h2+1/uf7X0xvY+eJf/ru992QfDDzs+Mj+e/ZTy6VnflM+kz5Vf7L80f438eq8/v79fwpVyBz4FMDjQrCwA3mwHgJYGAB32bZSxyl5wQBBl/zqAwH/Cyn5xQDwBqIPf73Hd8OvmJgB7tsL2C/Jrwl41lgZAojdA3dyGhkpkWW6uSi4q7FMID/r738KejbQCgC9L+/v7qvv7v2yBwcLe8bhY2YMqhAh7hk0hXzLzM8G/EWV/+l2OP96BIgJ38OP9X5sukKIJlPZGAAAAimVYSWZNTQAqAAAACAAEARoABQAAAAEAAAA+ARsABQAAAAEAAABGASgAAwAAAAEAAgAAh2kABAAAAAEAAABOAAAAAAAAAJAAAAABAAAAkAAAAAEAA5KGAAcAAAASAAAAeKACAAQAAAABAAADTqADAAQAAAABAAAA1gAAAABBU0NJSQAAAFNjcmVlbnNob3S5YrAxAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAB1mlUWHRYTUw6Y29tLmFkb2JlLnhtcAAAAAAAPHg6eG1wbWV0YSB4bWxuczp4PSJhZG9iZTpuczptZXRhLyIgeDp4bXB0az0iWE1QIENvcmUgNi4wLjAiPgogICA8cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPgogICAgICA8cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0iIgogICAgICAgICAgICB4bWxuczpleGlmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL2V4aWYvMS4wLyI+CiAgICAgICAgIDxleGlmOlBpeGVsWURpbWVuc2lvbj4yMTQ8L2V4aWY6UGl4ZWxZRGltZW5zaW9uPgogICAgICAgICA8ZXhpZjpQaXhlbFhEaW1lbnNpb24+ODQ2PC9leGlmOlBpeGVsWERpbWVuc2lvbj4KICAgICAgICAgPGV4aWY6VXNlckNvbW1lbnQ+U2NyZWVuc2hvdDwvZXhpZjpVc2VyQ29tbWVudD4KICAgICAgPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+CiAgIDwvcmRmOlJERj4KPC94OnhtcG1ldGE+ChQcikEAAAAcaURPVAAAAAIAAAAAAAAAawAAACgAAABrAAAAawAAnkBUqEsgAABAAElEQVR4Aezdd5SexZUn/keBIEBCBBGEQBIGRBQ5B8s2yTZgY3BOGIdJtndn9mw4u3vWZ/7YPWdmdnfmeNdpZuyxTbBJNmAyGMkm55wlkJBISqAAQkKC3/3cVmnf6V+ru9W09HZLVTqv3u5+nqfq1rduVd1v3Vv1DHkvUlNTRaAiUBGoCFQEKgIVgYpARaAiUBGoCKwVgSGVOK0Vm3qhIlARqAhUBCoCFYGKQEWgIlARqAgkApU4VUWoCFQEKgIVgYpARaAiUBGoCFQEKgI9IFCJUw8A1csVgYpARaAiUBGoCFQEKgIVgYpARaASp6oDFYGKQEWgIlARqAhUBCoCFYGKQEWgBwQqceoBoHq5IlARqAhUBCoCFYGKQEWgIlARqAhU4lR1oCJQEagIVAQqAhWBikBFoCJQEagI9IBAJU49AFQvVwQqAhWBikBFoCJQEagIVAQqAhWBSpyqDlQEKgIVgYpARaAiUBGoCFQEKgIVgR4QqMSpB4Dq5YpARaAiUBGoCFQEKgIVgYpARaAiUIlT1YGKQEWgIlARqAhUBCoCFYGKQEWgItADApU49QBQvVwRqAhUBCoCFYGKQEWgIlARqAhUBCpxqjpQEagIVAQqAhWBikBFoCJQEagIVAR6QKASpx4AqpcrAhWBikBFoCJQEagIVAQqAhWBikAlTlUHKgIVgYpARaAiUBGoCFQEKgIVgYpADwhU4tQDQPVyRaAiUBGoCFQEKgIVgYpARaAiUBGoxKnqQEWgIlARqAhUBCoCFYGKQEWgIlAR6AGBSpx6AKherghUBCoCFYGKwEBE4KMf/WgzatSoZty4cfk9EGWsMlUEKgIVgf5GYPHixc2cOXMa39dff31/Z99tfpU4dQtPvVgRqAhUBCoCFYGBicDkyZObiRMnNh/60IeaCRMmDEwhq1QVgYpARaCfEZg5c2YzderU5oUXXmgeffTRfs69++wqceoen3q1IlARqAhUBCoCAxKBrbbaqjnuuOOav/qrv8rvASlkFaoiUBGoCPQzAnfeeWfzv//3/258v/XWW/2ce/fZVeLUPT71akWgIlARqAhUBAYkAkOGDGmmTJnSfO9738vvASlkFaoiUBGoCPQzAtOmTWv++q//uvH93nvv9XPu3WdXiVP3+NSrFYGKQEWgIlARGJAIVOI0IJulClURqAisZwQqcVrPANfsKwIVgYpARaAisLEhUInTxtaitT4VgYpAbxCoxKk3KNV7KgIVgYpARaAiUBFYg0AlTmugqD9UBCoCmxAClThtQo1dq1oRqAhUBCoCFYH+QKASp/5AseYxGBBYuXJl8/bbbze+7Wl59913m1WrVjWr4vd33nmnGTZsWLP1Nts0I7bcstlss82aofF7TRsvAoOSOO24446prMuWLcvvjbd5as0qAhWBikBFYGNHgLE1YsSINLrmz58/KKpbidOgaKYqZD8gwNZcuGBBnqCGNL0ThGn58uXNsjhR7c0332y23GKLZuxuuzU7hG26TRCozTffvB9KrVkMVAQGJXEaOXJkM2bMmGa//fbL74EKbpWrIlARqAhUBCoCPSEwb9685qmnnmp8L1mypKfbB8T1TZE4MaBfX7iwWRXGMzukkN2hQ4cOiDapQvQvAsjRojfeaOZGv3xp9uzIfEgzbvdxSY54mrwAde5rrzWLFi1uVqxY0Wy/w/bN/gcc0Oyyyy5Jnniiatr4EBiUxIkyHn300c13v/vd/N74mqXWqCJQEagIVAQ2FQTuueee5vvf/37jWwjQYEibInFCbJ9+8sk0knffY49mx1jArR6GwaCtfZMRSZ4xY0Yz/bnpzbPPPttst93o5pRTT2323HPPDNlb6Pr0Gc1j8RLUu+++O8n02ed8qjn4kEPy5y3CE1XTxofAoCROm+KAvfGpXq1RRaAiUBGoCECgnRNxX1tgU5iHy34WL7l8feHrzfPPz2geuP/+3ONyyKGHNuPHj29GbbttkqctY38LTHgp7IcRxsUzJQxzSPxb9e6q5p3wSrhm8XfkqFHN1ltvnV4rz/FYCPt64/XX854h4cUS8rV1vGh4yJChzdvL327eXhaft5dlOSPi7yO2HNFsseUW+bvnVwgfi3vsxZHkv9POO6V8yvBRJzIsXrSoWR7PkIXHzGfVylXxfMgd5N3vyhg9enSjbpK6LV2yNLyii8PLsijv2X777Zthw4dnGJvyPUvu0aO3W00uFqQ8xTtX6sqz6r5ddt11jXyeXxL5r1y1stncXqGQgbwrwrsDTx4fL17eeput85nhUS7PD9yQmOVRL/uLYLb9Djuk3ELrlr21rHnjjdebt8Jj+G7It0XUZ4e4Dh95SOTWzkLylDl6u+2ynefOndu8/NJLzewXXwwyNKo55thj0+vkmddefa159JFHmocffrh56MEHm+2236759Gc+k8QJodb2NW18CLRzvO7ze5x0vCn1xXsbnzbWGlUEKgIVgU0QgXZOxH2Fe1OYhxnTDPPXIhzr6aeebh5+6KHm7rvuaoaHQfyRj3yk2W///cPAHt0gDwxxhr7QrgVhxAvh8uxWYZwPC+KzfEUHKWCYbx6eiAkTJzRjx45t7NlGXhAJBvozzzyTxru/jQpytcuuY/O65xbkZ34SqZ133jk9Xox15S6JsDGka8H82IsTBEEaO3bX5vAjjmh2GzcuCYI2QwoWLuBJmR7kaXHIsnkY+D6bJSlDFBCQzYLU7LTTTs0+++yTJCQejLotal6c/WIza+as9MRsttnwZv/9D2i2HLFlkIhXg5y8keRq2yBbe++9T5KUJ8ND91YQmzGRFzIxdNjQDHF7cdasrN+xxx3X7L777knqhL69OOvFIG/L0mOz2eabJaGBzdzX5uJNGQY3duxuSV6QMaQJbsrhIdp88y0Cs10yZE6baIN5c+elx2ju3NeSXPr7gQcdlPuS5CEhha+88krz5BNPJGGaNGlSygxb12CLZO2K6EWYpjQnwvfuuvPODLN99ZVXI7+xzRlnntnsG9tIkELP1rTxIdDO8boSp41Pn2qNKgIVgYpARWAdEWjnRLyOoq65fVMgTrwVvDcIi5Cs++69t7nhhhuazcKA/uTZZzeHHHpIeiZ4LhjKvB5PPv54s3Tpm3lQwOjRHd4oHpmVKzr2xLyae2KCYLy9PPfEHBQG/E5BgqSXggDcG+GaL82Zk16qnXfZuTlo8sEZIrZ48ZLGwSEvvzQnvhckYUC6ECNepbeDbCARyJB8nn766SAf2zQfnPKhZt99902Cxys1O4z9V4MgIEjDg5yNC9KC6AwfNjy8XkEQgvwISXz5pZfD8B+SpMY944J8SZ5/4vEnkjAgBh+MRezdxu2WHqG3g2AgKvDYbbdxgdv8ZuqtU5MIygNRVCe6o3ykBTFDEl94/vncKzQ8yNjIbUYGKdwxr2sD9SITUogcIS4HHHhA5rdl5MH79UzUd9bMmc0rL7+SRO+kD54U5HRikp0FgduTTzyZZHH27DnhDdu2Of6EE7Ls7YL0IpPyR3ZfDQKoLfcOueyl9/N7vFZBJsmtbmRCkF+OsqY/91zzepAqhBCpmnzwwfkNG/fXtPEh0M7xuhKnjU+fao0qAhWBikBFYB0RaOdEvI6irrmdUThlE4j8YFS/9eZbSVruuefu5lcXXRyejyHNl7/85ebIo49qto1QPVgwpB995NHmd1dfnZ6GT37q7CA9k9PQ5s157933msUR4vbKyy/nfb+/5ZYMcfv4xz/eHBwEjJHOs+XvM6ZPb1a+s7KZGIb/Kaed2kyMPTXvrno3iNmC5oUXXmgeidCwadP+kGF0Xz3vq0HgDs0yyYroPfzQw82FF1yQnh57cg4//PBm/MQJ6TWZOnVqeHVmJaHYI/ZpdYSedXh8EATPPxdk4KYbb2pefHFWkhfel4+cfHLDy4Xw3Hfvfc0Vl1+eunDOuec2hx52WJIRIXBkQBo2Dy/WU0892fz6V79OIqcuDk44IogejxCCpTzY8bJd+dsrU95jjj0m7+Ml43Hj6eLx4Y2yl+iqq67OkLrjjju2OThIyl5BcODL6wSXm2++OT1oZwexhatQQx6rp+PwlQ6P4d2NvUenBq6HhNwI4cqQRZ2VgcwhU7sFyRNOqS7q5CP5nffJ3idEVj0cFJJ73oLIep48lTQlXBvlf+0crytx2ihVqlaqIlARqAhUBNYFgXZOxOsiZ+u9mwpxUmd7gnhi7rn7nuaXv/h5/GVIg7AcfcwxSZwYzy8HIbovvEVXXPGb8FJs1nz5K19pjopDrBCrckhAOZWPV+nCCy+MsLEVzSfO/mQecsXwZojfdOONzXNxEAHi9IG9PtB87ONnhPdjb2KkwY44kQNBk/eff/svUo6yV4mBzzP2ox/8MD1gCMKRRx7V7LX33kF6XguC8ts0+hn7++67X3PyKac0e35gz8zff55HIm647roMQbOvSvlnn3NO7umaH54Zh5hcfNFFgcKQ5ktBIOHgRDmkoTXZ/3PBLy9IDxoPDm/M0cccvcZ7VfZ12Td20QUXNkuWLm1OPfWU9KLt+YEPhKdtu8wOmUOeHnzggcD/l4HTvKjTkc1hQQiRxu2CHPE6OZkS8RRSqL4f2GuvZq/A0L4nZBF2M+Kgh2WxT4y3bvyECc2BBx6Ye56E3TXBjYTbIbHZbqv3drXWyc88TM8HcVoa8go/JCdS6V1ONW38CLRzvK7EaePXr1rDikBFoCJQEegBgXZOxD2IttbLlTj9P+IkTC4JTRCKa67+Xe4P+vwXPp+EghHuQAPJnilkAXH6yY9+lKFpZ5x5RhIsREEY2s033RTEZXre+4H42+kf/WiQgL3yeV6tWUEAEJerwkPDuP/2d7+T5WiP4uXgEfrRD4M4RYjhyaec3BwRJANx4e361cUX534fzx500OQgZh9fQ8yykPhPyNsf/vDHCMl7PMP6xk8Y33z2c59Lz5ewN+VfdOFFGWL3tfPPTzKEiBWCWPLhgeP5EhpoPxjidNjhh2Uom3sQUoTnvnvubS6I+5aGZ4hn66jw5NknhNxIxePjEIYLgjghqftHfocccnBz5FFHZX4rA1tepweCXAlTRIS2HbVtc+zxxyUR4iXKcLvIz/P3B1kbPnyz5qSTTmp2jb1gvIo8XPvsG3ubos2EMTqgo6tU9qMJ2bN3S915mXijatr4EWjneF2J08avX7WGFYGKQEWgItADAu2ciHsQba2X1wdxSs9OGLiLImSKEe00N3tjGLSFFBCoEBBeIHtawrLOvTP26nimnJRWhHdwgn0/b8XpaiPiIAMhWA4I6OwhKfd3/kZ2eBd4Rnha3gwj+9QIgTvo4MnpaXAC3NLYh/NchJwJhbMn54ADDkyP0W7xYlThYgzrdyNcj7dj+rPPxX23JiGwRwhJcMCE/TW3CtULb4bQvIl7RqhelMNzkiFiUV97gR64/4HmpptubEbFKW/nnf+1DH8TJifxfj34wIPhmflFepxOOOH4DKVThkMabvvjH9OjxPjfcccxSVImhOfFCXpkRFIcdCDsTeigJKTvuOOPz1PjyPjAffc3V155ZTMsiMK5n/l0lu8UuzwBMP6GUMDsscceay6/9LIkTjxAvDu8RPZE8ZBpR1ghOjfdcGPsMXo12nHXhjyI3s6xd0u9tL1wuuej7n+IEEUn/8lrUuzdQi6F1klImD1YDni4J44Hfye8dpOjjfYIHbIvSns7mGPOi7ObadFOixcvSmzHjds994ntEmWTDRHqKvF6Ia+vRbgiDxai6JAJ3qZW/ezq2fq3jQeBdo7XlThtPHpUa1IRqAhUBCoCfUSgnRNxH0VOQ3FKGP3f+973Gt/9kRzC8GyQDway45+RCR4I3phWwzQN2DCSbcy/4/Y7wlBfleFujPMkRKs9PEWmmTwoU6fl/hyHDjDMDwjD26lxvUkMfGXyoFx26aVJBJAZe48mTuw4HW+H8I4w3IWTPT/j+Qzn2jKOCre3h2HNcEeGXo9jsR3pneFiQTa884fXQjia8C8GPe+VPVE8PR/60Iey/k7yQxSF8ZHj7rvvyjCxT37yk5kHDxIPyZI4ROJRe4EiJM/98p8ce63U1zHe8+fNzz1UPDP29OwShzXsHC9s9dLWPPggZPQcz5aDGhws4dQ7xAgZmh2n3j3yyMN56IM2+XCcLnhweH4KQSQn8oaYPR7E6dprrs0T9+xZktcRRx2ZIX8ILvKEZNk39VSciqc91V2aELg5bEEYnPuQVV4j4YaOgLdvC6FzOEQhyoVQw+jmm25OIgp75IqMjj4n80tzXgpidVfWccWKd5pxQW6PP/HEJKrIo/K6SuW9TkIZ6akj1087/fT02CG2rTra1fP1bxsHAu0crytx2jh0qNaiIlARqAhUBN4HAu2ciPsqNiMRYepP4sSQ5xkqp76NCrJhD0sxeIusDHOeCiFXTz6++vjoMMp3i/0pvEmdQ8Z4Th4LsoEQjNp2VBIZ+1t4gnqTGPeM8jlx2t39EQbn9DzHkO+ww47pqRBSxsD3niYeD14wp7TFFqAkZ0gNbwdvjhP3kKThw4flaXaMdkeWIyWO9OZ9sY/IvcgYsoHgOZlPnd3jZLiZQTDUEyFAbJCesNzzKO85cZ3HyHuJHH4wbvdxeSS5e5TjaO9nn30mT+DbaqsRiRn5kRnleu8RgrfFFlsmeUNgEQrkUaje7PDYPBPPR3Bgs8+kfbJ8hFX+SIewOWUjKA50QChhrR150eDltLpCUNQLXkIJXwzCrH3dw4M4Mo8wH5bvsFq+/O08jXDkqJFJSHmauiIr2d5RrnbaeivvsgryFHud1EPKPUpBzueFXpBz9Hbbh+eoZyKNDDqynJx0z/4mB2M4LZAcXcnSG/2q9wwuBNo5XlfiNLh0pUpbEagIVAQqAusBgXZOxH2tzvogTsgJoxkBeSfIBcPa/iBGe2ti3JdwMPuLnHfG6C/GeGcDVp4OZvCCV3nypCAdxXBvzXttPysT6RDutlI+QXx4OsjmW17lHuU53EFSlmtl/4sXsJI3OFWSIc+75lnPCVdErCT5qpfjz5EidXYPObwslocJPuq9Jv/VYXJeGOt+72NyvdzTWg5ZPOfwBGUV3ApR9HvByc+eJZvyySkV3D0vr3JfaZ/EPcqBgbrKr5TVWp5QPC+6lbdy3OMZH8nf5OlbOSWfvNjpv9LeZBVOyAvWen96EEN+OiZP+5kQW/d1l9boZ8ipDHIU/Lt7rl7buBBo53hdidPGpUu1NhWBikBFoCLQBwTaORH3Qdx8hNE7pZ89Tn2VpT5XEagIVAQ2FALtHK8rcdpQrVzLqQhUBCoCFYEBi0A7J+K+glKJU1+Rq89VBCoCgxmBdo7XlTgNZs0ZZLJz73Oz+3DNc7GXEIn+qIp8hRjIu4QX+FZOTe1HoIRYlDCP0kYlVKQnCcvz2tczni+hKT09W69XBHpCoJ0TcU+yre16JU5rQ6b+vSJQEdiYEWjneF2J08asWQOsbgxfG1uRG7HJjF4bWcV990cqpzyJqZanuG8f5dTUfgS0u4299ECse4n5R4B6k7Sv5+mOZ+TR1d6L3uRV76kIdEagnRNxZ1l6+3slTr1Fqt5XEagIbEwItHO8HhTEqaw0O+3HkZmMJsdueq9ETQMfgTWn9cRJOE7r0Z6OXXXMaX+2o5N2HnzwwTytxwlKynAEajnFZ+AjtXFJyDOkrZEdJyw5AUn7I0xOqXLSlHZCbnuT5OGI3/lxopRnHHE7adKkPPq4N8/XeyoC3SHQzom4O7m6u1aJU3fo1GsVgYrAxopAO8frQUGcykr1zHgPxH333Zcrzd6rMCGOMq1pYCMgLAuheeihh5p77723ufPOOzPMypvCj4q3jR8cbzFnAPdHeuSRR5pfxAsHvX8EaTok3p1xyimnJHnqj/xrHuuGAM+fU5+QJf3WW+K9twSR/fSnP90cc8wxeYTs2l502Lm0xx9/vPn1r38dR/g+my9H9PLFj3/8480+8ZLGmioC7xeBdk7EfZW9Eqe+IlefqwhUBAYzAu0crwcFcSrn/VttZnhbpf7CF76QL5TjfTJ51DRwEfBCRW9hv+2225rLL788jWmE5sR42Z0X6Hn/Qn8kL8S77rrr8h0k3j+xd7yIETnj1app/SNggYN3USrvEhFWhzgjPdr/d7/7XV772te+lqeBefdJbz3HdOjmm2/Od7QI0eNNPP744/P9Jeu/drWEjR2Bdk7EfcV2UyROZa+sb/W3h9X3QLMDisednOyUImdf27q/nmvFr8i0ofEjA3x8pIJPax1dczy65Ijydd2rXMrwLbXqSv6h/jeoEWjneD0oiJMV69tvvz1J0913352G8He+853muOOOS++TTlfTwEWgeB7uuOOO5vvf/36GW34k3nTO6O1P4lTetO5legx3BHvMmDG5D2bgorPxSCYkz4szJWTViwlNWiVU8w9/+EPzox/9KMP3zj///HUmTkJ1vdhy6dKlGe6HcPFWKqemisD7RaCdE3FfZWcMTtnEjiMX/mu/I8Pa3O8zEA+JKfOeMbC8v2hDE5Su9Krg917gh5AUDMm2IVIhNOSw2Kbcgk9r+RbdvK9L8nJiB0mtS6If8ijkDPHqz8Oo1kWWem//I9DO8XpAEycdzMdbvK+++upcsX7sscdybwTDS7iXfTK9DfXp/6arOa4LAryF/+t//a/c62KyR3z7kziVkE4TVnnJX1cD8rrIXO/tGYEyAdrDxCtsIj7iiCPWeBLLoQ6Ik/YXvvf1r389Db518TgVj1Y5HMJeqXxhYj38o+dGqnf0iEA7J+IehVvLDZsicbJw8mp4sY0j9jpaOBm93Xa93iu5FijX+c9l3POgsYhhzkj3sllRMnNjT+acOXOaLTbfotlv//2bnXfZudmc52QDL/QWO8rLepcEduSy7YHu7Lnnnrn4tHVgqA7rMxW8Xl+4sJkduCyNhTaEd7tou/Hjxzfbjh6dxZf7Fr3xRvNKzCleMJz7YeO6uaUnz5P5gW7MmzeveSHC9s0bY8bs1IzZacygWkhFbGFh4VHUzsr4eWS0k5cph2HcLI96wZC+qaO5cNeI3rGgOBAXEvpbt9o5Xg9o4mQQojj2x1xwwQVJnHif7F8588wzmw9+8IPNoYcemuSpvxul5tf/CPAW/v3f/30SJ2F6xx57bL8SJxMEffFtUjDA+vapaf0hUE4ztMDx+9//PlcPP/WpT+UBEErNlcPwAiJOf/u3f9vwCPaFOJX2LTVpbePyt/pdEegrAu2ciPsqsz4wZRPzOL326quN/axvvP5GGNvbpuE/YeLEZvRqw7uvWK7rc2VByHMWby3WGevmxQFWzzzzTMp43z33JjH47Oc/1xwStko7TgEt46aIjNlhP8Fu2q23NsOGb9Z87OMfS7l2Cc898rQ+U5knno15Ytq0PzTaEWmaFAcFnXjSic0eQZ4k95XogicixBtZOixC+i2y9bQQqq7mF0Tj0UcebW684fogHm+lnTF58uQgsPs1O0YUymBIq2IBGBYWJB977PFmeZDBcbuPS2KkntmeEYFB3xYtWtTsFG0oimdikGEkal09dIMBk1YZ2zleD2jipANYNWCQ2R+hw7/wwgvZkZymxfDuzeZwHgisnBL6MKgNYP6+MFY/TD46sJUryuZ3BrjyKSfG714sXgiY+3x6WqEprmKrAcqVR0nK8HzrcdwGXWW5X8cwYLjHh1x+93erKQYW96qXv7kuL/XQaeTfWr48S/ml3NKxXFNX35J6WslzX19WLsinI1sZ9DNZ4G2fy09/+tMc1BAnhwN09jipC6xa66ceZJVHqV8hRQVP3+Qv+HmG/CY031Ix4EtbqJt21Nb0AJYS/HbYYYcsj+w+rQmO7vVRnnxLeVZ7yGmA117rktRdPvK1YqlN5N1V+7bWnzzqVGRSL0aE5+RDRvdoU/WiJ2RTb8/Azc/KllyTB9w8oyzX3ed+Mkn+7l6T1JNPPpkfbawMxOmggw5KHOCnfH34b/7mb7JeiJNBXiilPOiL8rvrX53bj07AG9ZSaRc6R1b5ug4H7QtPZWhfB1QoqxXHzGR1PvB0f1f6VNoXRjVtPAhMmzat+eu//uvGN50ZDEnfmrKJESenaj4TNoE5Qh+2n3Vcy15JY9U7K97JMStiVrKPGyu0aRn7/Tx8WMxzI7ZcM+f31N4l36VLlzQLYjzhERGePCLG+wkTJuSYa6ZYGGPujOkzmvvjQJwbb7wxx6BvfOPrzRFHHtkxF0WblTHUGEs2H2NR50RO45oxbeU7K2P8WmWzTo5tnumJSMhPHsY93olXw9t07z33NJdfepkrzTnnfro58qgj0+g21vNKJTarZSKfcbSrRC54qgtsPEcfN4txcYvIyzdvUZk/3Wc8fSrmiutjL/LsF2dnOD1v3CmnntLsGXtWJWN38So6CEj5B8RBQKKLupIn5TDmr5aDTMp5LKIfrrryymijpc3RRx/dHH7E4bEvPg6jCs+fBBN7qMhV5kB/5xEsbeJb+eqmjsryXGvSbqX91DXzXX0fr5H2yrky7su84uFSpm/3D119TylbPd9d9W7WY9bqQ9FWrlqZ+/rzMK24f0noP1I1PfZ2i/Rg65x2+unNQUEQzW/muY05GafbNV4PaOKEND3xxBO5b0JHsn/C744lpnBOTfvmN7+ZxnfpnF0pCgPIYMt4QoQYPLxWjMCnnnoqO/Z+++2X+zKKUanzOfrcypHN7fKgiPZucBv7MMq6S2TUgQ3wDFjlSWT18bz8SqihOirL/TqpzsMAdl8hdTqZvBBIeKiXziwPhyw4YYwxqo7+Lk/5qbfBVyr3+jYguP5qrP6YBCSGoY6nXHU2KPQ2yQ/ONvIX+QwW8Ba28Nvf/jYx6Yo4edZH/YQSeF4bqIf6GzjVb6eddlozULXKVfbYMMLhp3577LFHDs7ugwXdkX9pT6tYBk2GP31TPvyc2EZmsnee0Io+kU17KVd58JoQE6jn1uWY7VIHbUtn5GvCkDeZyVTqb8Ggc/3pFcwRGHUwAToYQ34WHbQtmZFOZIaemHDpuPu1v5/hLNE7/UB9PKP9XXef++m0RMfk4xTDa6+9NsuCpfCPj33sY4kh/aVPcBSq2UqcjgxDgn6pI31RPtnW1r/cpy50WZ1hMrFlpVkdyQcLOiBv12GqfbW9Mhha2pc+lQkvK7T6v4KndqCD6t2qT9q3EPjW5+rPgxuBdk7EfUXOPDJlEyNOxh+r7PqpMchYtV2LoWisMiYvfxsJ6Fh0400pc6fnGKVI05gdYw/s1lvlGN+dDaF9Sr5zZs8JO+Tx5uUYG+S100475yFEe0wYn2Ov+8h33733NZdfdlmzeYyRiNOhhx2WY7nrxjLlmaO2iY86dJ5njftkLuPRm0stgL2Tzxl31ck8bbzvKcnLOGiMRJz++Z/+KT0YiNNhQSiMZ+RZvHruRAaNr+YxZXWV2BPG2jejLuq0KmQdFuTAeK89to7v1kMdSn2eDZvqumuva2aGDbP5FpvHnD7pXxEnY638yGLMNv+ODTuJLOaRzu1U8EEMzT/KGRZ6MWP69OaaOIyILhx22OHhWTvkXxGnxCN0SVuUOVA9zX/qnp9oG+2iHeQNP8+1JuGX9mB5jmzkJ5P7eY38TR6uwxJOyiwf5E29YLVF3CMvdZUWL1rcPB9z4z3RZsOHD2tOjCgrc5r7kVy2zAP3P9BceuklObedddZZzRFxINa6hMC31mUw/TytEqeum2tmGM9Tp05NQ4kxxuhBdBhBVrYZxd/61rdyr4wBqHMH1/kYUAz2QrgotY6NtesE9kxRansyGOX+7h4hgQy00okpuQ6ogzEoDzjggGZCGMmMbINeV4m8BhedHwGzsZ1hx6BjAKtTKwEjq3usIniGnMph4HlG+QxMBjK5ykcZnjVgkI3xKX+DoU6uc8nXR70Ys8IcdUCDEhyUh4zB1t8Y2ORjpK+tfq11Vja8tBmD0+SmbB1cIisMrr/++vz5wx/+8L86HMLz5GSEq59nW+sHd4OXwazUrxAI7ewZZVt5gYUJRfs47lx95a3u2hvZNOEanBBXiYEMA9dgiJTTBzrmd0k56ojQaAeDYyEWfqYjylZneuGaMsjSnZ5k5vEf3ShER5vCRLv7GWHQLuRRLyfKwYJOkF270Ru4kxdxMlD7G3nVzQRLL9TLh37BDS6eV3dlIAbCGpSlDFiZBMig36mj/lY+cC/ESbvRq9Nj5Qs5KR4ufeyuu+5K4qQtHEfuuvJKHXybZJR7wgknZD76tH7kmVmzZmX7mazJLi5ev1UGmeg3+egf3YG9e5RRcICxOikbFmSlH5I60jP1RFz1C21Y6q99ySE/5Ms1WCvfuNGbfpIF1f8GJALtnIj7Coj+MmUTIU7GAWOwEK9nnn6mWfrm0mb0tqPTg6CfIyCuIy3Tn5ueY7WxWDhfLhbF+Gd8NIYviLFu1cpY7Np2VM5xwsSKsbq2tpC3VX5j/90xlhk3EbDdYhH1+BOOzzEZ4SDnwgULgzjd21wSr0+QvvDFL6QnwNjBG2asW7R4UYYbbjNym2bfWLg17qZhHWOXcch4Q15yGoN4iIyv/mYM9HdGtrlF/UdvNzrHTzrRVTImqgPi9KMf/ig8UIubM2LLw2RzZIxlZHszvDNvLHoj5wJzz14xj+wacsHW9WJr2CdFFuSNsa9MhIAxb9xUv2FDhzU77LhDs32Mj+ZA+UlOv73+2uuSECAL5ioeJyFm5nj10z4vzXkp7IEZMW+NCG/RERmmVkiM+daYP2/uvJBjRc4H5rvcPxbzpv1ATz35VHP1VR0eJ4t0hx1+WBInOHnW3KceyjSemx/VAWFDipGvtIFibDdnmI9dM4eYa1YsX5Fzx5iwkcaNi/eKxnwDBxjLn57Zz6Xt2BllLl8UbTs/8lCuOUS58i7PjRixVcxLExLbZW8ty/lsxozp6SHd74D9s73hKFTVHq6nn34q7R75nBR2HSfADlEfc+TGnNo5Xg9ojxOyc8klHUzaniYDhE5n5fqqq67KQearX/1qHhJh4Og88DFyGOLeH+MYYwamDlw+OigiRqGFDTGWdWIDllP8DICOs1augYBRxkDUaYUJunZYrCIhNl0lncFghZDY38FwtF9Lfl/84hczD8/qlJLOxjhkPLuPYarejFwdkjHnkAyDJkKlU+uQnrMioS7qaLXh3HPPTeNXZ3I/2ZV/0003paH3F3/xF1m+6+qpk8P1X/7lX3LgUq46Kpth2FNSV/LBh5FOrglh4Hte/giN8rWDAZhHAnkTqgcDgwhi5bhqA1oxatUF9tqQcc9IlzfDW3sxVrUzXbGHyh4bAzfDn3ve+77gKG/vErrllltyIDJJaQe6IA8yMbjJKSGO2peMdEuCo0lTWd5HJF8rPAx9+Hn57mWxwmhQVSeya6P9IxSh1DMz6uI/+Gkj+s5w94LYQnKUC1d1p6vyE6LKWFcWWbSr69rTJECmQggQIjpl0lNvOktupIGuk/vSSy9N/THIw5V++mZ40D3to+5CT+QHE3WkG9rbIEb/tIX26Y44ITGIM/3QPxAWcqi3doKb48qFcmof1/ydjms/WOun2kc57iEbHYGD/P0NDjDSTupgwtN2ytxrr72SdLW+56v0P+TaCZAmnk9+8pPZhsYKfRJO+jPdYYzBEAkji3rXNHgRaOdE3FfU6PWUTYQ4mXcZovrwzTfdHGPNwuh/e0YY1wENw5iBbmx4JsahqVOn5Vy4dXiTdtttXHPgQQdmnzXOGuefePyJHA+GDh2ShOfkeD1GCRVbW1sYp3hXeEws6L4Yc/WwCPcbH+NYd8TJc2ecdWbO2YgRGYxpwvnujHFmxFYjmrM+8cn0iDCkGdC8MRZ85742N+2cvfbeK8dzY5e/82Yx7uX1gRjLTv/oR5t9Ju2T47W5rKvk2VbitHDhgubDcbqt+WS77bbPhTbeD+PbH//4x5wT6dbkgyfnmOxQgoUxN08PT44wRMm4NzEW8Swgyd/cDZ8777gz5+FJIRNSuH/YK8ZMaW3EaUKMpciY9tGGDz/8cIz59+ZY/sUvfTE9duY/eCIexvwHH3gwx/YjwmuGeLEBzVVCKR+MefE3l18RWC9pjj3u+AxJnDz54PRyeXZG2JLPPvtcPvORkz+Se6zg82To15W/vTLlP+GE45PwamPEzFz85BNPNr+PeQiJ2nufvbNu5spdYj6U2B/mGp7J6c89m3P2UUcfE+RzmyTbs2e9mN8wozfmEeVa4Hw89jJttvlmzVFhu/i7ugjRXL48ooWir6u/9oUTHbkj7NT58xcE+R+T8tsvZkHZPL42PUghN4L/plWP079uxRygVpMahppVBgYM74xOhdQw8Bk6jrUW9sVI7my4GJwoI8MS4dDh5eU+h0ogLK4bzBipDE1lG3wNTq4bkBlfjE5G9RVXXJHXGI2ukYuRawLrKhnYGJaMMYPRNddckzJ87nOfS7l5Dhh5Ug7o0WkZwDqegYbhzgB0jWGNGEjqjTy5R0dFKhADyqSODEqDGgNR52PUIm9eIKqe/+E//IfGoKgjSiYl8v3d3/1dGr+Il7INqmXAyxu7+E/5Bkx1ZLjC0Il5DEoGPOIEe3tcEAODxEdjoC/EyWCnvp5HrMiL8Hge9mRj+DOM1d+AcOqpp2b9tBvjHuFEzLSPwQ3xQfwYxvBDKL2A98qIeYYvzBn/ytCWBkW6gDzCmrFNR+AAA8lz8IW1+nreXh5tyLBm2P/sZz9LI1+ZjHt6SRY/l3buDCEdMemQz3HdyMdpp52W+qX9EBXvp7LHz8/IqAUDecKNQU+vYGRANeCqO/nogmdgCyN9ht4IceWN0xZ0w/P0h97D9M///M+TuHi+DMDu+81vfpNEVr3UG06IClwYNHQd8dEvkFekFLbqiIwI1UOQ1A+u+pgyyI0c8UjSSe9p06/VQfkIInyFenoeISXDGWecke2n7eiHfm5SRCDJoQ2NG2Qgm3vIq7+SD0H0LSlD++tnsPLcZz7zmcRD//fsz3/+86ynepEBznCEmTavafAiQIfbFTPfV9Q2JeJkXrGI9miMg/au8BYwlvXf42Lhc+dYFDIOM3ztoZk1c1Z6ZHKsOObo7M/wMn48/NDDuaiKCEzcc2JzbizEMe67S2Wz/rPPPJvz3KyZL8TYtXkQrj1zpR/xMs4YUxeEMcuzw+NkbD/n3HPSs2MxxnjmnscefSzfa2hsPPtTZ4dh37H4wpOAUBmLS/TCpH0n5fzhXmM+cuJ7VXq8dmuOiXHIXOv+Ml53rktn4sTOOf3001IuByZsFeOuuffpp57Ohellb72ZuAoxRH5cc1iD/WXIDzvilJiH2T8lFJKn7LlYQL095vrZQRyGDx/W7L3X3s3Jp52atgj8hdDxOBmnWz1OiBMZzVfy4LG76cab8rS9b37rm83RsZBmboDtwzHnPRek5JWXX0nCfNIHTwoSs0/ONzAixwMxXl/yq1+HPfd6PBsHUR3RsccJUWUPvPD8C4njlltuEfvPjooT6XbN0Drj/2WxB4z9eOKJJ+TBFOqP6PgbYunQD/MF22Zs2A9HhWz0yHy2dAlSPD1tBKGiCD1Cw85EdpVrroanOXS77bfL+ZEdpe5wtR/OPA6vzqncx/P6UuhIVDdCGcem/rPVzE2bQmrneD0gPU4GR8YNbxFjjHF28sknpxHFwGIg/+AHP0gPx4RYCWC8nH322emibFUYimmwZejyUFlZZ1QzOL/0pS+l0UzxKacOyfXOMKe8lJbhJX+KLC+DxQ033JArIYxrBvG/+Tf/Jg3MrhS8yFIGfEbZj3/84+xQiAEvl9V/ZUnKZ1wynFs9Fow25E+HRkCQiXPOOSflt7JgsNGZGN7//M//nPkYzBiWCAaDjiFI0RBOHauVOMlD/RCn//E//kfWHyFw3HtviFMhfFaIYMwL8dnPfjYNymI0qwPC+w//8A9JTFpfgGug9yzjXlvp/DxK8GVUkw15Uj/EBIExGSKGCJifTUQw+nkYturKEyCMSzmMb3qDeCCOdEqZ6kZvfPvdc8il+wyKBrWyh077kFH+9NIkZZWpeE7I6LkLL7wwiYgBFCnjGZK/QRPOXSXtR0e0PXzU9bzzzstwNatHdJbOq7860stvf/vbWb9WwuGaCUHdv/KVr6R8ytQ+Hat392Qbe/7f//t/n+TWJMOQILvyERcEj14Ll6Mr2sB9cEN8yUs/EDC4aQ/9Rh76rfL1L4TCddhoH9giTupDf+WfE0esskrqp18jpfQW+ZYHfYCPOlx88cU54dJp+CNO8oAD+RA7cugPyAw9pEfkYIjAkY66l5xwpEcS/fvVr36VfUyf95wFCPmrv/7H4+Tb7/oY/XEfora29s3M638DHoF2TsR9Bce8M2UT8Tjpc8YeffeK8OzrzxY3jEOIkwMi3o3rFmCujYUgBqrQOfP9lA9/KPs7nB1lnvNNEBcHFTA6vxzjpZC17pLyfRj1N8Q4KUyKF8bi1ofDPjEPaQ9jjxCyeyICAnFCZs772nlJjIynyIJ8GPb//I//GIb9otjUf1oay7xHjuC+9NcReRDE0NzB22QOMyZ5js1iPvXtd3kiPuYc4xwZukqwMw6XUD3vSDr7nE/lAp1jrD0vPR7j4K+DcCCmDm7gcXKqHW8bQipM8p0oW70/HuMvUqdcSRnmgIcffCgX9Hh9ENrzv35+5mGMtGenK+KEeKqPcMhc6AzieUV4jLYM26yVODkM4TexQPrCCzMz1E1o2klTYutB2GrlqHdyIFcX/OIXMf/Ny7LLHqftd9g+CbaFNLKYb815SWqjrZCeG65zGt+b2SaHHXZoc1DohrlYvsgTbODE8+RQCnPVfqGHFuXJzyOoLkcceUR6gtiXdFOY3qyYL8k2KzxP8nKABDInXJJtNyHqod2FAGrLzu1ZvHrakp3IS0nPhUzSrdIW2SAb8X/tHK8HJHGyesy4YbxSDoa4VSWKSxkZLgxg3xSZcSW0RzgUQ91A1Zqwe8TJyjyjjUHlfqvRUlFMg+kvoqMpX54GwlYGzwBVphUHqz2uMxDJ1t2ARWZyMuguuuiiJGCUXRmtpwJagUHMDIrClAxM7oND2UMCDx4HBhvDrSRlqN/Pw7DnGYOB+n35y1/OCUMeDFfEygDRSpwYxhLi9N//+3/Pusm/t8QJkRBCZUKDL1ys1JvQSiIf4vg//+f/zIG1EEdtZuDiWUSarBQxVBEng0dJnocfYqKdTBrwOy8IRmlH9XdqH3mQA6QUcSKPpO0YxuTU5ogNw9q3hDjxivG8KMtkJaSxGNb+ziOEKBiseRwZLQY6qeglzwxM1Z/Hyr3dJcSC4S/UEQ5IAm8Lo8DP9JFRr119GPz/9t/+29QR+SLT9AZxQr7h941vfCP7A72kq57XvvqBfvRf/+t/zfb1vMFbGdoHvrBFbEwGyqIvFjPIR4f0sRJC6vnS/jArxE27aB9JftrYQIc4aWOeHti1euLKcfXysKigD8C+eJLVXf8hBy+lfoc46Q9S8YiRw6QH90LgtHdOxkHO1BOJl++/+3f/LhdePF/0Rz+EPb3iGYOnZBzh8YKl+uh/PGOIU02DHwH6WT1OHcavcad8zCWMav2+NRmTjV32tehvziE0Vlgk8kyZV8szxjj3GQ8Y0MbI7haUynOdv3mULosFDGOdPsxTZLzYPRazJN4YhwIYl+wXmTRpn+YjQWx4p6RcKIq5wjzC8yR8+athDzCse5MY7oiTcXfIkKE5T5c9Oub5t+L464WvL2zuD+P51zHfIFdfj8MhLGTyzBQcGdc/+mEsFM1f0Jx8yslppO8Ttok9Wr/9zW9zntkhDHpj0T5BThCQERZozNeBPTyRHyfYuWaBuSvcS53I5khrnvsf/+jHzbIgeOd++tz0lsDR8xJP2K8uujDGy5dzj5Nx1sl73hs09fe35jw3f97ckGv35sxPnJUn3iEGxY5AnB647/6cQ5+J/Tc777Jr7vFCTMkHt+sj9FyoYvE4nRoeqRIqaT5Cbu+5+55o50sitG7L5hsRIXF0eA3pF2IDH+3s+Q7i+pFmUswDCATdUtcO4vTLIKCv5iLbIYccmm0ML7qBoFqkpoPm+pHhUaKbzz4dh1cEQRTiZw4wjx0YY7xQPHVEgIz/8rjz9jual15+KdtUuONu4zr2MjnIg+12wEEdUTP6At1HuF6L8Mu5c1/LPUryeWdlx4EfZZ5kc7JdhAe29jt9zT3pcYw5kA7wsrmfXJsKYSr63M7xekASJytG9roY4Ci0gc0Ks84pIQGMLAaSTsiwYeAyNrlTdYTWJD8hPAxbyos4ff7zn19jMJd75WnFX/6MNvkaTMpAVxQbefEzuRh2jPTuBiz5m2QQLrHRQn4YYer2J3/yJ+k50LEYfkLN3Iu4MLzly2DkKVJXZVpp52kxYLQm9WQYqwfjj2HHwJbP+iRO5GNw88hZuTHQkI9R3Jqs9nuPEyNdW/EUIk48fN7TxSC2qmagbjXMSx6uG9AYvkiW/IvnxD0mQji1Gr6diROPCezpCMJUQi09bwUTdiYW3g8T1ne/+92c8FxHnHhEDJiwRZyETBZiRqbLL788iZlBDvHrTCDl01XS5gizUDoTooHQoK7O2l2Z9IexIN+//Mu/XGPwqy/Cpf4mLXp7XhAXekKv4Es3kB4LDvrS9773vQyVJItJRpnq/I+xAgqHnCyjfsizNkEq6ZAP0sJQ4XWTyIY495Y46YMWLhAnfUB+kvL/7//9v1kGvdC36Ij+JSEsPE4w0c8RllbiVIgNYqyPaqNWYkzvkCOeNfJaraM/6iJZrLGwQI95gU1e9uIVPVaucUk9hbkYRyxMwKqmwY9AOyfivqKnf+tH+rPv/kj6jnFoyeKOw5C2iFAmY6E+15rKgo97GaHGMCvmXmRqfDV3tSaLL+4zzvEiMArNF7y165L078tiHH8xjrPWT+1xOj6812U8Svsh5nveBIa2fvqRlgW0QpweCtJkPHD4wXnnI04dC6k9yWI8vjEWqp6LkD12AEJ2aniMJoShi2wyhhn/D8V4IlQMcTo/Xr/A8G81hFuJkz02wsXIuiQM9j9M+0Mepy0UC9niuTDfZ0hd1ImXQhnCtWAplMyCWHd2CFkLcfrJj3+SxEkIoRC4JE6r2/f/EaeXkjgddFAQp6OPyuPFjcG8SHffdXfW5awIyXbogrJ5viR7v2774205D78dWOwxfo8M6UOM6CuP3XWriZMDGCx8nWqBaq+OBSqhbsZqHjsEmf4hTvb9KGNOzEG/vyUiHGK+M1d5f5HIgIMPiaPG42d40OGHwut1UdgVPHcHHzw529e88lbIdFO03wvhseKlEWJ3woknBcHbOfXe+5+uDjtq0aI30pZxFDp86Vp6DENmul+OA4fJtNhTN3/+vLDPOk7+RTTLnqui3zxF5hZk15w6cmTHq0scMW8x0fx1a0RuRDdqPvThD+W84jTBQmiL/Wk+nxm2AKLk8A7zeSVOlm02XBpQxKkMxAZGe1F4LxglFLY1FIbRMjNW/RkwPAQGdCu/9swwGg3GrSkH0jB45GtQMzh1ZdBahS57MIQKMcx4uwpha83Tz8o1oTD8uvM4leeKAYtA2FMiX3tVrGpQfCviSIG6thpsxWA3YDPSGexdEScGrD1C6sEIhMV//I//MeuxPokTIigEkXw8FELkSohTqbvvQkwZ94gTcmog8zuDXTsZwP2tK+JUiKc2h6GJ6j//5/+8xnOCOPw8PG6IhHzg2kqctH8hTrBHKD/xiU+kPpAP/kiTj/wLcSKn5HmhWgiS9ubRQHB9mxCKYU836SwCKZQPJr1JQjwMrvSejvsdqfE3dTLoGlwZ8p2Jk71l6m/CKcSpeHzStR+TFcOQx41Od2VoqZdQNwsMDADEg+dPf2JgIHJ0Xd3IIB9pXYmTenX1Atyi53SV7IhTriS3ECfyIzAmk66Ik3FDOyGCRX7tLDGYYIQ4wcsiBM9rIU6w9bz6k9GErv4Itva2sOHwD3qu7/t7V/0wC6v/DToE9I/qcerY3G7z/YI4Ge718JwgH3vvvU/s1dg+x7nSsGmIh4FqXhMW99577yZ5Kca9Oa01GT+MY0K+nAa3fazI85QgE71JVvr16xkzng9iMTX3LG6//Q45vh586CFpNCNvDHd9/OXwmCBwDHd7RswJQ6Kg+TGe2qfDcyTcbrvIg8eDt8ciaWfC11m2XICJ+ZXxuiiOi7ZH5dBDD0tvgzrDBZns2Otze8ztw8OjdEqGvRk3vN9IeNfTMZ44lpvRfPDBk3MfTHrFog5wgqm5RH4WeeC/zTYjoz1GrFkcNk7Dz+ISwro2OwQuyIQju43ziJ/fj42oAgtx8tcmylL2VFsW5s3PfT/mE+TBdVE3MEMuVq1aGWPkpDztzj4eegLf12PueiHaSL3gj5AgHuYR+Wsfdo5T82BN9qOCmAm1dJy5F9Yaq4VR3nEH/DZL4sWzCD+EUfvxWM2aNTPzQCC0Ly8PORAy5Uy9tZzKPDG9M0IP3wnMHG5hnqFPiAdyiIBJ/n5XyIc4jR0bh1xNnJBzgfmCR6votWfp8hNPPJlEEDbjQ9f23Xe/JJNOW3SvNpH+lf5HPttsHUeexzw2ZGiEdwaZsiiKbPNiFqKc9mfcK2lriw88khYyYWeOQlqR8570NjPZiP5r53g9oIgTxdApGD48C1amGeEMWIapj0RhGTY8HTw0fp4Sq21WxxnkVrFbU2+JUwlVo+BWqovRVlbEW/P0M0XVMXwX2Trf0/q7gYriG9SFfBlcESQDF7KkXoxcnZ9b30AgIRw8NQxnBitDvjXEr5RR9uggTgamCRMmNP/pP/2nJJ/rkzgVQsSgZKySD3Hq7BEr93UmTmTjaWC4WjVU91ZCU+rnPthpJ547A+5/+S//Jdsd/r0lTvQB3l0RJ14PcnZFnJQPV0RRWSab888/PwkaHSgeC/rDE4XgIukG5t4kMdd02sRlcqZ3sCArsoC8aFv9YV2JE90x0PDYrI04aRfkRd1hbEDmyXW/PUxInP5lsDaBmRSl/iROP/zhD3MCQZzgpw+WlWTE9P0SJ4stdIiHrjNxUn9tSwe0sxAIBI8c+rny7bFjKBbSj7xZ5axp8CPQzom4r+gZ98x9XS2E9DXP9AzF+COsaH6EkY0cuU0azvS8dZ4r8zAjl/fl3SBOjGz9KiM1Vo8PRQ4hRoxh857rCFYa/Ks9zuW+tX0X++C1V2NvyvMzci7dMsK4HHk9fvyEPFrcGOXAB6TD4pNxGbGZEItX5lUvGlU/ngrEYPGSjpfoIizkNuaWcW1tcrA31EW9eYSQgR122DHHiw6M4tUSMUZ0hGV1vIdIPRnmyKJ9OLwVxvuZQYwca40UebbsNVIPthBj3NHcDox4a1m8wDsOg+CBERa245iOU0PJbI4QotbaPkV+pMmiNLnlJQxu9uw5OZ4jNeRStnq7p5Aj9hcPi3FQGCQvifwtPsPOqXzmOodmJKHYPI4Dj+sZhhk/exbm2pp85PAsw//5IFaelZ97eH0coe2dSMvCI1mwgzEyhVRpHzqD3NIF7asubCaEUDsom4cOoaafvFMrVixP2dXT3Ol5z2pD7ccu4/3JNogyEHT6QU8lhI/dlSFx8SydkgquiKRTHJGo/fbfL4m8sD71bm2P7Fcxx1gYFc7peXubyOxnbU4WRNjx+HBxrRAvntqsc2Ay8/kX8prylKXt3LsppWltXOgaUMRJR+JVMJggARTcqq5O3ZqKklkZ5gFwPyPPCrUVYgYxhS1Ky+gUqoeQdedxYlD97d/+bXpAGL6MNt4PK+ytiXJTYKkMtKWs1vs6/2zw0rkZ2L/85S/TQEaOdEj5MLANDjo3L4WOI5WVeCtF7mmtZ2sZhTjxmDDsJwRxEmrGI2IgKHuceFuEKJlwrc6UFZRCHA0o67LHSXn/5//8n1yRJzv5HB6gKIrutQAAQABJREFU3Na0NuKEJPzkJz9Jw5RBDnOhlIzS1lSIE8NemSajv/qrv1oTslaIE0Nem63N49Qb4kRWbQO/4nGin0iNcni9DFT2wCCIBjf10FZ0QYgZgqG9YNxdMsCbpBBHIWQMc2UbrGEgP7rLoDdYIGxrI04mGl7J8yJUr9Xj1BviZIWwYCykz0Bur5OJA2mgowg7MqhvlgF9YyFOJspc9QuCqh3gbgFAO+gjsNW+Eh31d/21tyvm3elAvdZ+BPSt6nFqMpTOsd82sjNIGb0MV/2/dZ4rhl4xYM3L5mqeD3NMZ0PO+MKrzzi3V8eeEosyPY2PRTPMneZvMhmLlwfhYMR6HjliPAphk7/rDE3yksXGe6fGDYlxWrjaG9HXrfIbe63Wj466re1FtKX88k0OeasPIsKIt2/GOGDONi46qtqYTl4yMOa3CSLh2+/2Fy2N6wgUHD2PaJADCVEv5SBPxqXXF3ppe9kftlkY5dskGeDp8Zw8fbpK2sUnF26jvCWRJyPf32Djee8gUqZ7yK1NeWaMezxNSJP7/M6OUa9Sf89oa8/DN18IG3XIOkd9zRVS0Rd18p4rYXxcVGSAm/x5irQJXOADp4LfyMiLzmhnf4M7bBaFrOQlBwRgyY5wj7C/VREKR4flTzfJ5z1P9Iitoy7Dhw3v8IIGgVUPJId8DsEg385hX6qjcuCjbDiQF5b2g8nX8eTpRYXV6npn5eM/8pFXuXTU8/CUB7npjbKVR04yt6ZiJ8jD4SPDhnW8GJjOKKvMx63PbMw/T2vjeD2giBOjBXkx6DFIGI+8Rzpt56TTIxI8TowZqzc8N1bIGboUsChSb4kTY/z73/9+hoxNmDAhV/u974ah2JqsGDCgJUYqw3Jtg1brc34mN8+MFe+ymd8AifgxkoUI8tqUQcozhRAgXDqbvStWwhGD1oRA8sS438/qYC+JVUATFkX7p3hjuI6JOAltbC2nM3HiXUBCEbvuklV6xEe58mZUCkEkZ2tqJU5OVNNOPIqIgj1O8DCgCM+090s+rYl+ICzuQ354Ipx6Zy+KVHBaX8TJwGeyoE+wMogiisWgMND5GV50l94abIsettal9eeywosQ8giZaNQL+TIZ0zd1g582XF/EiR6qo37AI4qIa3+TGkOBrpc9Ra112liIU5mY6JZ+BHftW1ZaTdi5Uh5kGGmHi4mvFYvWdq0/Dy4E9K1KnJqcYxi55UO/jUnm1NZkLvNxn74Tv+Rm/TL3dp4Ty33mMNfc15vxsZSpLM/6GKv8HnQhPDgdBic5yz3Kcp/k78pRpo+/l+uZx2pZ1iZ3Kb98e8ZHHilH5IcwDBs6LIzgDoxK/spKo3i1PVIw9HeeDS9clRcZfVplKGXIK/MLb1OUnHXIOkWejO6SZ5Fvbd+t9Va2XSGt5cKmtUw/+1uRSznlnpQ/ZPfep3dX36eeccOaZ8pznpHk56NsxEUeUqlLOREv74lrBcPO+Llfch9vl7zcizSX8gsmynCfZ4o8vGLq7hnt555ST3oilfqVZ4VXCvF0HDsvlhBNz5rzvUR5zJid1ix6e+Gyskq9M8P4r8irzbPuIVfesxqfcv8aOVfXs/V5z5Fbf3O/+We4dul0b3lmY/5u53g9IIhTUQYGi9PjGG+MdoSFccIY7yq17nlh7DFYEQpGuZUvpECSr03dZe+CfFs3jZe8SygQgmJVgWGOyPB6IUeUlMJyDSMm5EJeGLJF6Ute3X1zhSuLoWxPkvx4mBAJRA1xKgOofBAtp6YxnAthcGqaMC6GdVnRKfVE6vxNPXlEkFArKxRNKJSEYE4JjxOPCNmRVWTAdeTAHiOhj8ic57urHwLrUAQeEeFOEyZMyD1n5LOiyOCEm/oipjwzTmxDDNTZ6o0VftfhwlhVP9cZqp6XeE2EcPo2CFnx5wHxLSEX5XAIxAVx036Io6T9O+9xcjhEIcZljxOcySKP1tPrGNLaAr7IgjppezJKvv1OD8tKKty6w85zsKfL8HfIBr3lSdMHDMwwtaBALhjDxzHa8DHQ00X4CUPjFeEBayWu9AvZ0/5C3ehyCe3pLBtctQGc4IkwIQ4wgqcykYbWRPZbb701Palw0f5CGOmO500wkvA3Hl3k2HX6Jy9kUyqeVQS5HE4Bg9ZQvXKqnhVF+bfuhbMHyal3ZY8Tj2frXkbYqFNrqJ49gDzLEiIMS23M+2ccogPKkvQ144r21W+0U1cTZN68lv/gW4gyvacz5VP6cXkUdmWFkyx0oXVcK/eZSF3Xb40tZNJnyb0uhmnJb1P91j8qcdpUW7/WuyLQPQJvrJ6nLdIbw9mtvJi8dYiTUD9zpXG6pvWPQDvH6wFBnBhWJn5GDYPNxO+4YoZaK4Ho3BTIACNJCBrDnSLbG8OTIkyJ8SAhFEL1GITcxIzAro4RZjTJi1eDccUgsb+BEYfMMEQYJ4wZxigDCrnovKeqs5ydf+caZizbr8JTIzxKGQhfORSi1aBlDCEnDGuGISJxXoRiKZsRTS4Gmf0xQgB5cMgNA8Yjg497l6KV9wQ5DQxOCBv8GZ3ydzgAQiBESf68OcLeujMQi6fQ88ogHwJYiBfyC3f1RcwQJ6SKweoeBqg2grt2RFDJ51rrqWvaj+EMD3j5ILW8dZI9QPagMHzhgtS2HiftecSBUSy8w7OdT9VDwJGmQpxaQ+Lk6z1HiBO9RI6QMkREUm8kwODpWxm9MVy1l/rTPfqPkP/Zn/1Z6gOjmn60EmeYFI8U7IRh2oOkfgZ1RJJ+FI8fXZW/tlF/cv+3//bfsv27atfSntpLm5JB6CT9pC/q15r0G3kjPvojovOtb30rdU/Z+pE8eCa9YJn+l1P13NuZOPF0IUV0uOiA8srpjUggnXdPq0e4nEpZiBMPtAUSXjMJcaIj+jY8jQ/2AKqXhADCETE3HhXCiCRJ2le5pY2177p6nPRT9YOtsQTJhEErgczC4r9CeBFn/Ve7waRz6DCC5Tr5YUznEFxtRZfIWFPPCNDhSpx6xqneURHYFBFgF5m7fIy5bDRzgHnBmOvTnb26KWK2PuvczvG6rcSJQWXVlYHAmLBiLkTGZG9vBaO9rNy3NgCCRIkZ4IwpK9lC3xjnjEXhXwxzBgmjwSo4gxf54EkScoRgMawZvcqTikeBAWgFnwHpGhmsPCMAVoUZgf7GgO1NKFur7H4u9eY9EDrHoLMviFHkW1mticzIAqOPRw5ejGOeBXVhyCE/8EA+i+GEICJ3ZNbZlec9R7D2LKOfcaVeDLriOYKjlX7GF5nUEw7y7SoVjwncGKRkVQdGoX0+VsmtwjB4hVaSv9Uw5qVRRx4h9UOI1cuHnOSDWamfwQlO6idvvyOzQvjKnjf1RqycqqeOni8eCYaxwQ6pRFTJqG48TnRJPkgIuRA4XjHtzYClRwxzRq9ylWPwpJN+V0+/F+8E+RnorZ7BzhhavVI2smZvkbrQX2QdjmRnFMMHxtqbJ0UoI7mQJQa/9qPDcPf+KPXXbvDWT+TvPs8jLggD0kmfTQKFrGtPfQYW2ksePIC8hNqi84pa8eQgncivPsfTp28gGrA10dBNoYh+hrv8yoIEnYO7+sOCbuqfyL1+rL+rP3kQWHgiRvKBsYQc8iwjxjDTRxAr95EJTuXwB7IiROcFwSSHdnTd+KPt1UmiA8hpaV96o339je6Rs3h3XOsu6WPkUg+n89FzGCHw+kNZACh5IMzaTL9xr8WAVqJY7oNd6Rs82PA2vlk4qSugBaWev9s5EfcsXdd36LM8t8WD3PVd9a8VgYrA+0XA+G0eMIabjyw6sq3M+zVteATaOV63lThZ1bVSyjCwAstgQVYYdow6RntXBgWyxdBm3DEsGFwMQ3kx1BhSjF1GDQOHISaUSDmMNsYog0z+rcQH+XDdfe5HNBijPAI6B5IlTwarwyMYfd0ZxGtTJR3QhwHO0GeEqy9Zigep9dlCFBlSDGcEk5Ho7+qqzrBkHDKkGc6MZivTjCiTq3sZlN7zBDNeE/VVnnvhAT8vAGY0+pt6Ik/K6MpgLjLKR/lwQzjJ6GchWeRRBiMWeXPN34uMvE6uMfAY/dpS/WBjgII3fdDm6uc+zyLI6udvDH1kSHsxHHlgYKJ9tBPD2/Nkcgz1zPCQeE7eXsSrfsgA45MeKlseZP9wHCdOl+ihOvJWMLrJ6f5iDMMAxgZTeTOitadQMnrGo0CmrpJnYYMYIw6+6bd6M/oRPwY8PeY5VRdyayO6TD8RIjrhOXiTW/nIAXyE+RW9YfjDHTmzOCEPekJ2yaQgH3Xk4XNNaB190A/KfaUu9BdecOGx9LO2gdmUMOoQM7qnfG0kf2RBGyLA+pBnXDcYIgmIjHvUk3zIAeKr/RB/+CK82hfB1g50WvsjVtqCnsCh9FOEHhk0ziCidInea1+yeEad1UM762+l75C5tC88TJjyFSqqfcsCRMGkq2/Py0f/8z4w7WmRRx/THvS0NdFXCwlCh5F2/YSnUTu0Ju2r7nSXx5Zs5wUhlCdyB9+aekaA7lWPU8841TsqApsqAuYZqXybH3xq2vAItHO8bitxKgYaA6IYq1bfkR3GEGPEh4HTmhiaCI4VYsYFQ4qxz9hj1DAWGcXF02EFn+HmfmXKjxGijNZQMGXoEAw3Rpq8GSRW7Bk9DBBGHIPNarifGZJ96TjKUQZDkyHMM8IDwshc28o1YoNYIoyIAgysdvMIyMO3VWtGNtk6G+rqzziFhTw8jxDBgQEtDx4DhhjDl+GJVChDmzDIuksMU0Sz4KYtEZJCnjzLGNUGSCgZtYOyCvljQJMNCUAmtKF6eUZeDGr1ayUiyvEcYxim5IchuREPZdEZ9W8lwvJi/MJM3egJ2RmpyIA6k48uwQL+Qtdgz5BHpJC71g898bvyYEtXEBj6Qp6uEl3wDGwQHIY/Ekkm9YSTOisf8VSufBEkdSOLeukD2pB+88Z5DvnSL8gMIyQLsVMf7a5u+kurHtOL0mcMTnBvDWnsXAfywEtfQTrgrM3IjpAgavqo+pFBXbWr6/RLW5HL9YKtvkYv9Ak40gVEVT31R/1cHtqX/FLRP98wpXfat/QRMsrfeENHyKj+BQc4ITXuUYYy5aNNtafv8rPfYetZ7Ys8kbe7VHRD/jyz2lj5dIycpR4lD/VFmvQH8tKBQhTLPb61P8z1a/jDBiGkA3RB+9XUMwJ0vRKnnnGqd1QEKgIVgXYj0M7xuq3EqRgljD1GCuOYUWVFmzFVPoy61uQ5H/cz8jzvZ4aJxHBgLPiWlzzlz9jxnPxclz/jtHP+7nO/vBmFfpfk5X7PMgYZoH0lTWRl5NuzJDFMGYmtBmxeaPlPPdSVTGRTl1JHP5OPTOXTuV4wUi8f+ZDBPXBQH3kwwtRXPUtdldGdXEXEzriVtvQ8maTSTv4m/9Y2IE9P9St5ebbUTznyhYu6+V27KJNx7Bl1K/Unp+v+ri3d53fPwdV9RXbXCxaIGY+HMhjKiEvBRf5FDhgyihEZZIBBjBgzkteWPK/ujHcylDoou7QnfFz3XeRSvt/JRG75+Fvn6/KUf6l76Vu+4dCqx0gTooPkqAPjm3dKfbtKpe7wL/ojP7LTK3qp7PKRhzJdJ6d7yeU6OdWnta+51986tx9cPO+6VPTPtwQH7e8++ZX2VU5p31Yc1JnHikcU4UM8y7PyK+2rDRAZxAZZRNB6+yJcWKkjEkdO5atDaz2UJakvWcoYRBYLDJ5pTQUb+cIfnhZg5AkDda+pZwSmVeLUM0j1jopARaAiMAAQaOd43VbiNACw3yAiFIOO4cWQYeAwvHiPeNqsrgsp4l2raeAhgJTwQPB26KwMV3tIeDsY7cUwZcBqa8SDVwPxKKGn9ozxbg6kxIj3QSQY6H5WNx4bng7GPW8cAtGV53cg1eX9yKI/8uZpX8QJQSl7o5A7fVbSvvowXBBKRIuHEpkRUlj77/tphfY/286JuK+1R5Kn1D1O6wSfPqzPW5jw8bujrFessFDxZr6g1rtxvIeoqwWNdSqsDTerS9bRQlZEY1joeeutZVGXLcJrPTbeV9X70F1zgsWY12K8g5Wxjr3i3U7Gyf5MyjLGWigSRfLmUnK/2Wwec5LoAu9xcuw2na9p7QiUhTTtZW73uyPYi07QD3YL3abj5rjBiGk7x+tKnNauf/12hVEq/M+AwDBlWAvX8U15hfjYz9F5c3i/CVAzel8IaDtGtcMN7NHhQfrSl76UXonOK/oGf94m4VWeQ7qE0wnnGmjtS1ZEzySFCBhYeZeEKvKsSeW9YsXD+r6AHKAPay/hkciiwVgInuPcha8yDgpxIj7MkCyeRJgJMXS/UEyhdDUNXgTaORH3FbVKnNYdubJw6SWrb/LoBoky9pUFEYakEOIMhQ5vMq/1YErebcTWMK7NjsXZl19+JRfDzEPHxb7H3ff416+TWFvdjHU+3lt09933BAFbmotDcNklxjoEqj9TMfi97JfcFh8RNu9FOjL2wgrtHh7jcVmo7M+yN6a8kCVkGeE1t3vXljmMTliwN+ebz+nDbtGWyLBxZLCRp3aO15U4bYAew+tgszkPBOU0QBi87d2wt8FKtX0Y/T0QbYCqbRJFmIAQXQcH6KxWchwoYH9La0gUMAxKrmtfqzraGNFiVA+09iUj8o7kIQ3qaRCVGBF00mq2ehp4B9vAmhXpxX+IEO+RE/ecmggXBzYIrYRH66qz9vUxOZnA7YPTvoyJgl0viqy3DEAE2jkR9xUOfVIfrafq9YwgcqTfWhh6LA6TYkiWPc7m5CVLOjwryMKOY3bM/szbwdOx/QAkUMYhY1V+YoHOy3DNN5sHuVgRc9CCWNR5fsbzzbOxX9hJnjvEOHXOuec0+0WkRG8TLHLvaETGLFv2djN2t7G5AKic/iaU2kAbmYdmxQFOz8SeTYuVo0Zt25x51pkZ4bHZ5v8vAqC3ddhU7itEF9l0ABLyxFOX+1yD/OfiQMx1FnTZouZ0cxxCulPcZy4bTKmd43UlThtAU2zo9/4iG88N1gYd+5mcKHbyySfn6paV7bqSsgEaow9FGIAMNgxrx2HbhM9gYSgjRNqTcW3g4mEyADkhzaZ/niaDl1XMgda+Vp/s23LSnL12yKF6OHhC6Kh9XOXQgo2VNFEHbQYLxNgx4cJnTeKILm9wq5HgXqt1whetSjs5kA60hvT1QcXqIwMAgXZOxH2tfiVOvUfO3GuR5JEwxq/8zW/DezG8+UK8L/KgOJ1U8NeyICELIyTbSr17RYpYQOJRNo6PibDlgZSMReTl9fZBZBwIY8/luzEXISAzwpP+wP0P5Gm3PAx/Gu8HPOLII9apGrCAgzHR3CZqhtG9PuYzc6g24uV6IObba353TZb5ta+fH3IfmWWXPa3rVIlN4OZCPJ0wfUm8r3H58hXNxz7+seaAiGaiw3DTlk8Eif5t6P/8+fNyfqf/h8VJrYMtYqKd43UlThugQzG0GaZWfawOMcTsjxGe510rDOuaBi4CPEgmUyTDqWUOBDC4G+SRpzKZlLAuf2NY80JY0bTiMxCTOgk3szrlOHOrUOpiFaq8Y8nJg/62MScrt4yQmbHKqX0RSEaHiai1fQv59TfeOO3LG6c/1zT4EWjnRNxX9DYl4mTFnOH3Zoxbxt93330vPf4IUHpfwiMiNGmz+H3MmHg/3aiRGWrrOYtfFkecPvlwvO7h+muva7YcsWXzxQi5PjgOgmFUuu/tGAcskr3w/AtJRpTHozz54MnNuFiZz7E+FsHstTEvkEXZvD3awpgh9G9J/B0ZE5FgH4nn7C0hHxJCfvcbO4SfeYY3TJ4jYmFmrAiFeLar5D5hhg6nee7Z59Ij9E78bbvtI4Jlv/1j7rGPaWSzLIjfzBdmxkms9zbXxWsNtt5mZL7OYHLYHCtWOGCqHKbksKShufeJLVLGe7K8FbiJSpg7d16I8l6SR/OZe8x3MDN2Lo76+JnsSJVwQbYOL55xc5ddex9Ro27C9O6J8MAr4vUKI7Ya0fzJn/xpc/QxRzdbxMKe/GH5drTN0sh/5coIRVuN/3uhE9oMzubnrbfZOj2GI2PM1sbvrIgDst5elvVCLi0UIoDacEU8hzxvEfKa99RFOeoHg5VRv62CnCordSXutYcMDjuvjhjSpq5pI/U3x7676t3Yp9XhKSOTa/4ecMZesY53PtIT9XKNrr4Ruqpc+sTL5vrw1dc72i32JEeLkEfd6JG6KFsEydSYz995Z2Vz7PHH5RxV2lTe9P/SSy6JMt6IEMgjm0MizPzAWAAcaFsJutL91r9Na+NhPpU4tbbEevrZIClcjzGmY5QVaytA5dSv9VR0zbYfEDDY5YQYA2sOajGIWuEzOGtPyeTAQ2GSZVhblSsfA+JATOpkcmQo2ONjhdWkaMVSPXKwjklifawsDiQ8SvuWCU1/dRiI9jUJu27ShQdstK9Jyqesvg6k+lRZ+oZAOyfivkncpPG9qYTqMUQZsK+EUf3cc9PTSOTZd1DBsmVvZWiaeXarrbaOFfTDmj1i0YrBqA+/Evt8LAwJAbNfVfTA1mEYn/6xj6aXRj/Wxxm+7rvz9juSmJifdw2vs4XOPT+wZ3qgrd4znhm/L815KQnKlnFfhwH+zpqDn2LXSDN+wvjcR2I1f9XKVRkSPDMW4Cy+uX/SvpNSRqQO+ZAn8nJ8vNdx907vdSs6kvZEhBZb8CLn3Bi/Gc7jxvGC791MmDghn3UgAAJSPDcM8M9+7nPpKZfH62GPGPsZ6OqOGDKky2sVyGJhbebzLwRmT8Q42ESY335piI+NhUF2jDFTHs/H/LE8fuaVgyUiaAyd/eLsJLBCn+Xfm2TcFU55bxCnyyMCAMFtJU6Jc8xbDP8XZ78YJOituCcITcyziAMsXwx8zG9CC+E4YcKEtLXkvWD+gmjbl/NeIZiID4IIkzV7VmN/q3awP0j9notDgBA15MK4T6fYc/TNvC96SP3IBhPlzJ83P/FHUukMXMikHHpjXrFXTLuRUb5Z92gzr2OZF4c0IT8WAMbvMT5xWLxocZY7d+5rSZwQPHXbNyKY/CxPNorwSmWxMQvJ1X/Uhcf12muuzfqfeuopuXCgPc1vgym1c7yuxGkDaArjlDLrbFY2GNnFuN4Axdci+hkB7WiAQzT8bIAyaJtIDJAGQAOoSXgwJBOnScCkY5BlLGzKhKAQKO1rsoGL9tWu2hc+fh8s7TsYdHAgyNjOibiv9aeDUzaRPU764/ww/F4NT8uLYZC/9967QWp2y36JODmw5aEHH2o2CxJw7HHHNfuGkY+w6KsLFywMY/ylXI1//NHHMmyeQfqpc87JyA/Ewce9vE0OxxEu5gS68eMnJBHjXbZwYj5HrhxisDyM4uHDYlElFlM6PDBxqirDPQxqc8Po0UFowqBGOIwfCJxQqdtu+2N4M95LgjRu93E5hxh3jMVIUHehgcUwfvThR3JPpj0tyM6eESmw/wH7B3GamEY0W0MdkMRrf/e7GNO3bL70lS/HNoH9V4chdiwQvfzSy2teq3Dq6adl+BZZ1RMJefLxJ/K0UWToiCBWQr9gYa4wD4rEeCC2I7wZBAZRZKzDQv2RlFExZh5y6CHppe+NnssTTvfEOw27Ik7qjxjNfW1ueu+GDB2SC37mrFXh3Vm06I0kbHRi6623CfzHRUj15GzLeeE5mx1ka3pEFcAHYbFYqN3VV9lss/0jNNPf6Ryie/dddwepXRL1m5D1Y8PxUC2IeXNUEI4DI9wNqTJX8GpqY9gh56O2HR0LkR2HjCA2Wb9X4mCh0OXXX7eveNsMF9WG8n0tSNGDEV45M0i+exGio44+KvMnD0zVYV4QMx7PcXHYh0OcPhCh4xIZYK8s7SCpK72cE4TtpdDdl16ak/YKb6uoGPoLv8GU2jleV+K0ATSFAjOufSSTXTW8NgDw66kI7Wlw6tymyFJp18FkVKuH+qiXOhTSN5jq0J9N3dq+fvaBRem3BZ/+LLPm1X4E2jkR97X2dHJTIU4MZkYpTwmDUt0ZuQiPBY5nn3m2uSVeJ4CAHHvcsRmCZCWeIc9wtB9IGBMPzI033BgEZXTzzQgBs+cn+7dGiDyF6l4XK/K8U7xZ9qqe9MGTGoREWfK48brrw8Cdm94CG+sRKmRDIhtPDTmd2ies9/g4zU44lzrYc/Sriy5K0nVWvNbC6Z0lNMxYrAyLM767Su5h5DPOf3P5FenVsMEfUTzyyDh9LgxpzwoJZPQ7CRZxGjlyVPMnf/anzeFHdNQ3F4gi1O2hhx5sLv31JTnOnfuZT+d1EQfqA7eH4uCgn//sX5IknHTSSUki7aUSysaD8Xh4vuDOGzIpDrtCLnbZZefwxIxMXHkydh3b+8ORklh0Q5yQwam3Tk0irE477LB9em6QJPFvMEaQFi5cECRqcWJ7TOgDXXFaHz3hdVG3ffcLeYM47BRtgwha6vTNczZs6LAkP+rn0CBEaNKkffJ+bSk/8z2PE++Ug0QQXweP/PaK36ROfvgjH+4Ig4vr8pUQUF6nRx55pLnqyqsyPPTEwNW7A5FfBO2O22/P93y+FuRQ237ik59Iz2jZu+bQD3W47bbbmjFByr7+zW9lu9DjMmcpy+9IFF2w4OA51ydOnBAy75LerOKtc+9gSu0crytxGkyaUmWtCFQEKgIVgfWCQDsn4r5WiLGzqRAnK+a8G8iTvSUMe94cBqzkhfK/CYOVkXh0rNAfGoTE4S2IjcTwfSFIDyJxfez54dn5829/J1fz84bV/3k32zVX/y5X/HkM9gmS8KEPf6hBnCSE5ZJf/zoIy8sR9vaBNHbtC5Uf4pWGahjGwgp58slnXxFyxbC+L8r/2U9/Gh6LFc1nPvuZ5qg4oZVnjAG+LunJOMTmsksubWaHB0HIIi/V0ccek3sv5ZP1RZxi3ybitG14Pv7iO9+O+h6di2OIA3nsJfqnf/zH9KB85nOfzeutp/wimj/+0Y8zjG3KlA8msUJIRVgIx8vwx5Bl8eIliQGCICww9yEFSeCl3yvIp31OrvGqdJd6Ik7CHH931dVJgrYP0sRrxIs2ZqcxSXycKEg/3niDR21+lukkQWSUd04YoBBCHiNHnatHyhuEApncLjxNk6J+5BYGOGfO7CApjyTZQbbz3UebRf3i/uXL384Qt4naP55DbBCniy+8KEP7zjzzzDzUApmVnwR3RJ8n8BdBSOnICSee0BxxRHjzDjowiRRCxNP3Ssg7fvwezbmf/kx4+g7I57UrApTtes01iflffOc7uQesK/KTXqpoJ/1H39Bv9ojQP3XJhd6hQzPfwfZfO8frSpwGm7ZUeSsCFYGKQEWg3xFo50Tc18psSsTptVdfax599JE88ICxyfDjPbGXiVH8VOxduuCXF6QX5PA4Jcy71Q6a3P/E6dFHHm0uvOCCDJfac+KeaewiIw6LsWbPeH43PPg8H0K5eKh5JIRCMWLvCyLz0yBOK2P/yue/+IUweI9JrwgDfl3SuhInYYPf/i6ieHR6IhjwSJ6QuJ/8+CdpsPM4kQeRK3teECfX7f/54AcRp8NzT43rPCfIl7yQDKFnvFBC7RAUYWEI5QknnZieF4cmlXzXVteeiJP9RleEpw2JFk7H+3Vi5M/TBWtJBAWskVeJDK7JG2FysIJ9TfYC0St7nnh3FgbRsqft1NNPz71gQ4cMjciSOOwhSO6b8TLeRav3N78aoXb2jwmZE2rHo4U8O5TjmaefaX518UWx921Zc3rkc2SQeF5L+6mk4hF6ME5xRaCVe1SEQDrZDsFeHod23B7EiT6/GosESPE5nz4399l5Xp14Eh1khEAiZN/+7nfXEKfO5Ek4n8UGmMAryWvoYomOkedgTO0crytxGowaU2WuCFQEKgIVgX5FoJ0TcV8rsj6Ik9VwxpnDChiaTjITLsRz0mqUMcSs0LuXoRwWYYSj7Ryr+KNzVbtzqFk5Le2tMChHxIZ/+yp4YZCe3iR7ce6PvTQ8Qgzebbcdlav09tUwBoXQCX2yd2TvffbOfSr2cKzZ5xQkxjuNHnzgwea2P/4xjcgvf/UrabA6Sc1+EMbkzNg/M/X3t+ZR3g48GBthZvZMTYx9PcgNQnD7H2/LfTaYEmOUN0p4m3At71GSF0NdWJ2QNqF4DmtYGKv+iAhP0TtBNs4484wkfwgFA9gzrRh3h4sT9a679pokkuRCIBnfe4R3Y8stR2TbPf/8jAy1mzZ1auQ/uvnq187L8jr2A3W89Jc8v7ro4uatIEAf/dhHA9MOMorgaN+HH3youfDCC9K75BAEp7DxbiEJCKx2pTPupRNJGGMfDmIxY8b0DNnjUfFMd4cQFEKRhz5EG/DIXHfddc2I0D8Ek1wwQszuuvOubG+kgAfIqyF4nNSLR8sn8Q+dpF/ahmyvRNuRL0/GC/z9XMiQUwrtk9NWpwXhETaX3qHART8o+4acVogQO+DBce/a14l/vGrCQoXECV0k5267dZysa//RmDE7pl5oXyf08X7+IU6Gc2y4w0y8BgQ+PEO333Z7vsdqXpBVfe/Ms87KsEJ9Sn/rOGb+/ub3t9ySIZhfOe+8DDlN71nonjLoHvl52ZBs9ScjEi8Etex/6k7HBvK1do7XlTgNZM2oslUEKgIVgYrABkGgnRNxXyvIQJrSz4dDCL+yqo+IzJo5K/eQfCTeN8iQbDXqGZI8Djba33H7Hbkyf3R4MxhnSYjCoGxNM2PP0B+mTkvS4wWzE8JD4KCB3h6D7ECGe2KTvlPxXg6j3N6MyRGKt1t4ehxZzXNwd3hP7G1hKPMAHBpEgieIIa1eDoZwGp0PI/zjQVzkgextE8Ykw9veJWTi6Qj9E9KlnEMOOTjqv1cancgVz4oDCh577PE0TBmom22+WZJLhEPY3ejwcjDChb3xYiAGPDBe6vr7m2/JfUrHRGidV5LsFUazewvhasVtbT87gIKBjQwypkfFYRcHHnhQHtCwww475l6aGTOmx3vpnswXnCO+Z511Zno1yMaQthfIXpkbbrgh73d8NXl4SBASpEjo2e8idBFJcmjCQRFONjkIKbKKJCCS2iaql0ehl9BJhxg8++wzUafNI2zy0NQfdVybZ42hTybEFym0B+jOO+7INjnto6fnHiBYDg383UM/yY7AIG3aBfYIOSy0KSLj5Dq6Rl/VBZHgFdTWwuuQXWXLEynXdieGZ22XIBj0W/1mTJ8RZGdls8fue8RhDx0LCPAgJzJDjyfu2XEoBw8c3fEMHZGQWnrusBGEDtF0aqF2Q7wRfOXxhHkZO2JOFuXT31NOPSVDRoXZIXpecSN80DtCyXtGhAQ6gAO+2iXJWegkWegHIqf+3s0o9BQmnhvMqZ3jdSVOg1lzquwVgYpARaAi0C8ItHMi7msF1gdxYizPCWLCKHZymdPneBl4blqJkwMKrNgzLO3HYHw6HMB7hLo6pUu40GMR5pZGfhifVr6FVzEce5MYqlbaeTIcvIBkjN1t3Grjd/P0CthvQ6bi5ZF/OeXNvhceBSeL8TwgW95fwzBlbDJKeYu8g4nBq17qzyB3z04775RkiHeKx2BBeAMYx3PnzY0wt7fj3U5DkhR4tw6yxYgXIpafMOARJ+FuDigQzsUQnzhhYp76BlunzymLYd2b1IHHjDw2nXcQOXT89o5hPCMvQgEdW62u6p1EM05/sy+M0ay9GObIoePG3c/4t2cIQUEseFeQokeDxDg1b9fYp4SoIgJweD2MeIdu8K7EBq8gB2Oy3uqhHYS0DR02NLwme4RcO2a55OwqwQdx4t2he+RCjryny3Hw5IKldkcCHNcN/9deezXL8vyIEVtFG4zI9ldHmGp/pIW+0g97hNSd/K5rd+/loh+8TuTbO4is9uPRQrjpglMQeVTptncqCQVE1rU7Yoyswz0JaeCRdQjcvTvKQoLneL+Gxv2IHrJNDs+oG3nJyJv6XBxgoV7LQq/U2WmJDqQgmzYhj0MykCynJdJjIX32bGV9hnS8TwpOFhkQTHl/IAgx76Y8e+vp7aqtBsLfptX3OA2EZqgyVAQqAhWBisCmikA7J+K+Yr4+iBPDj5HF4HtnZbxcNIzEEgLUKidDleHHCPTiWKvlST7CuPNMK8nynDytgHufkesMYsa5n3uTGJoMQS97RVzkj+iUl5/aVyS0zgtHGadeLMs4XnOdrBEWteKdeNFs1A1BQZ4Y4kVe4XSrVtdJOcLphoRwDg9ovY+8KU94DtzjIARp6FDEZ0ga4lnHqJvyGdrw8UziFc9x0WRoXxd5Z2Y9/LcGj8BVmyUekRcPiLK1T7ZjXFdm1jcMd8Z3ue65Ne0X92uPUlf3l/ZlrPsZBq7Lw3UyeNktDCTX/Z0s7le+5P4iV2e9yBtW/5c6FTJ5jlza2/1IX8mj5L0G/yB89iHBV9nlo47lQy55y0+dYY8suS4/n6L3WV6QKdf8TTmlHo665/EqMpS/F9k8o5zyDH3z+/DhoRdxLbEJOXm8/F3yTMGzPMsjJW96RX+QHHVYU25gk/ho19iHRY/lIS9lSPLyocfCMP2sfTvflzcPwv+mVeI0CFutilwRqAhUBCoCGw0C7ZyI+woiQ2pKP4fq9VWW+lxFoCJQEdhQCLRzvK6hehuqlWs5FYGKQEWgIjBgEWjnRNxXUCpx6ity9bmKQEVgMCPQzvG6EqfQnOKu5srk6iwfk9KmmOAAk/KBQ3Hvbop4bIg6p0s9XPNCWaSuQmM2hBy1jIrApopAOyfivmJeiVNfkavPVQQqAoMZgXaO15U4heaIe7UhUVyqGNDyQaA2xYQwwaR8xCbbKAmXmtYPAoiTU3ZsoGYM2Tg92E+9WT9I1VwrAusHgXZOxH2tUSVOfUWuPlcRqAgMZgTaOV63lTjZPMhIZzA6bcZpO35GYGyEY6wzIJ06wuPBkHd6i/sQHZvnbIRzIo5TU5wUwth0ryQfK/hOjvGcU1Akq/lOOfGsvBirTidR5r5xKpBz8530Y6NrOxP51dkpK46mdEqNI1RhQkY/92eClRNknCwzM06fUTZMnfgzMd5T4eea+h8BONNnmD8QL8Wjl8fESwgnxIlQNoUirjVVBCoC6xeBdk7Efa1ZJU59Ra4+VxGoCAxmBNo5XreVOBVi4LhL7zZADhw1yoBHbsbHkZfOnd8zXjyHPDlG0tn+z8S59N5hgGQxKh2veNhhh60hPe6VECWEacaMeAncQw81r8b5/RLiMTmO5fTsc/EOiscffzxftoYYnHvuuWm0On605JMPteE/OKizs/ovueSSPILSuylgcsopp+R7KvpTLAQNFvfee29DKZ3a4g3sXnp37LHH5pGs/VlezasDAcSePt91113NZZddlgT+q1/9amLuiFN9oaaKQEVg/SLQzom4rzWrxKmvyNXnKgIVgcGMQDvH67YSJ94mXiPkZnq8nwG5+WO80ZsB7+z9g+Js+tNOOy0JEeMRUUKCkCz3IVzIDy/RGWeckS9Ia33BmpV8RilC5n6eJV4a590fGC8s45niabrnnnuaq666Klf3z4s3ME+JU4qQtv726HRWUuFZ5chOspoEy7GT7nUkpXc1IE4XX3xxkjxkzhu0v/jFLyb5453wXH8k3jdejzvvvLO59NJLEzuk6bh4a/oH44VwPCA19T8CPIl03ksZb44X1dFp+kz/6WANkex/zGuOFYHOCLRzIu4sS29/r8Spt0jV+wYaAsX+KXupHQUv6sex3RtDyi0Pby/PqmyxZe+P3d8Y6r4h6tDO8bqtxEnH8UGeGI9W3H/yk58k0eHx4eU455xzmgPibdUIAkXkhUEkfvazn6X3iZHJK/KNb3wjCYXf3SvJm1cL2WKQ8t7stdde6cESeiYUz9+Qqh/84AfpYfna177WTNlAxKkQR3Unhz1VQg6FHko8PovjZYS8QNdee20SRiTTy+D+9E//tPGW9hxoVtc3H3of/2VHDwKHSGoHxNRbxJGnSpzeB7A9PAp3bS1cla4yhvZZ/SZ5OtFfxLgHMerlisAmjUA7J+K+Al+JU1+Rq8+1G4GyaJzvI4pFYoSpdatFu+V7v+Vb+H7j9Tcym9HbtX/rx/utz0B7vp3jdVuJU2kIBIfxaH/HT3/60/Q8MRiF351//vn5XYxH9z766KPpgbn77rtzpZ736Dvf+U6G2HVFJHicrr766iRdxx9/fBql9jghWUiLBvi7v/u7DO3bkMQJKUJOeHrUnzeJp6u8Sb2EMgpf5I3wEapoz5FQLvjAqRDFguf7/UZMf/jDH6Y3Dmnl4arE6f2i2v3z9LqEZtJ1YaOD/c3e3de4Xq0IDCwE2jkR9xWJSpz6ityGf84YjyzkJ+Z7beclvf09f2/4mq1bicWusZ961sxZzdLY38tuY5NN3HNiM3qQ7qXWruw4kVEL5i/IrSFzZs9utt5m6+bwsKHGjh2bi/muvxbbRrw0eNtR28bLfTtetrsyXuTLHl2ydEmzKGxCmOyyyy6JR93r/P/XsXaO1wOCOIHEoPL00083V155ZYaKCd2bNGlS85d/+ZcZKtZKEJ5//vnmlltuaW677bb0UjkowX0nnXRSemsoXGt64oknMvRMGWeffXZ6sJAmim5VQAP8zd/8TSr8hiROs6NT8bLxNAhNVA91tq9FIq+PFRlGtb1dPGfq94lPfCJDFAuhbK3v+/35/vvvT4+TMEZhkDx6lTi9X1R7fr4MvO5s1feen6x3VAQqAu8XgXZOxH2VvRKnviK34Z8zvouuyU/M6QjTVhFd0tle2fCSbdgSywLhU08+1Uybemssfs9rdol95/vtv19z/AknNLvHVorBmBDC/4+9Ow/Ss6rSAP6RkBCSECFsgSA0IMgaYAbZBE2AYliKZZwSlUFlyir2qXKrsqzSsvzDpbQsBZmCUWqGtRBLkAGUTYIsYQnIUoQlyBK2ICRsCWEJJMz5ne4TXttO0zTR7oT3Uh/d6fcu555733Oe55577wdPPv3U07m4f1/sFII9N9lkcueLx/xHZ6edd0o8h0zZ1fNqkKQtttiys9766+exEWfyn5k7N847P547TxxP2TOOSdh9Ik971vmvZ8VQ2uthQ5yoBJFwvsbWueuuuy4JxAknnJCECLGoFfi5MblERa6//vrcwub2vS996UsJ7puXOtRERsiuvPLKjDAdccQRSQa0VysfBuCHP/zhMuIkKmXLHHIlKmQVwfY5n76u5VYPY2C1QH4vD8LjDJUyws8Vgvb3urTCFrzp06fnNj2XPvjYSuiyi2bEofKLPCGNXiDb9OSTaquj9q1mkIfsPoyy/H3JnYX7+J/In616iBMit8suu3ToxPkxZ66cxwLs9a3GpUngOAgykMcWRLqhQ46CTuhCVM14NstVPxBFetKG/P5e7eqT/mjXT+WrjoGUb8rdu3ypQj1kpku33ZFHG7Z2Ghf9pld1STX+ytANGZ1N0gdy04P+K48UK69syV2ESXn68vca/2pDec9FJ9UrOkkGspof5p2/955v1Sc/PffJLQRRj/rqb9o0Hs1xKfmadbS/txpYVTXAD3z3u9/t+Om9WBmSd3RqbC3/zne+kz9XBpkHK6MxYQfLPquHzWIj2WB/L98xetTo9B3LO1uirqrnzcVvdpYsjQhQ1DcybDefw1az41LZd/lzXvTMDc/HRPv8mjxvxXM/zRwysc/Op5KZL+EL/hI31i4OHzF2bGCJCWulneeb1wxfJn9fSXl+RftZf/hXSbSKnNqqZ2TgTyRb30aFjKOiP+rWP/kWx8dPKZ+HrkaNfsefecZH0OWSnv6U79Ze1hXzrrd/INsbPeVEU94OOVKGaHvNKhe6Uj+/ilj87vLfdeYGrkEMdtxxh860/fbrdMVZ6hpncpBB0k9joz90TyZJXrLWR//JluMT7Y6O9pVdrZG/9Ll0CRlHpB7VpT3yLY06R44MrDFubLaprd79LZwjvzF9gwxvLM6z9A/FIredUX+KRWiY9KT/PLmza1zqRdY5jz3WuTEwLr+93fY7dDaevHFnXMwH9Tz//PzOA/ffnxjYXNt7n33yuISjJStrJI5e/x7pj0Nor4cVcWJYnPFAiM4777w0Up/73Oc6U8MxbLXVVhnKNQAiNA88EKsVoTiXGJhwIjCiIkC+rWwSYCgcrM4777wzgbbb6NzSJ+WLHhNePU3i5NY6oJqxQ1TUL2TqBejr0ggvAJkQm8fipQB+vSAMInKjXBE6L4PrvsmDJIogKU9uJEU+BGrbbbdNokJOtwG6EAM4Rl7Iot669Y8RUidCaeuffnMoBaKVYYxqC6A6+0u9iZNzTnTCYNK7/nEIQs+28iGZTaNCX/pEJlEyl3IwasojFMpVZK1pkPRDH/ykJ0ZSfv/WLtJQ7TrnVeS22i490BOjJi8dGceSm+E3P0puxrXKl04QHTIbT+TRBSMML9JDbuWbRFRfnT0zB+iG7hFgc8CKk/FjqG1FcOGD/pNNnVLNQ23aVkoekT63P9KZRKf1XN/MYeOrb/5u3mlP3eaQ6GXNj6wg/ken8pDTbZJk9m9/16Z50jxbVY6pyrc/Ww2syhrgB1riNHxHmK3iR9h5NgwRYJNHhy0FeBeFLWSrl4Y9WysW5ybENqi+zpawd2zoolcWZT0LFy5I0MsGAvhrhc9YL2w1MiPxB9pT/5IohxBIMMK60T4bzQf4vBYf9a8R9bDPfC5Q/VT4kodiAffOP93ZeTX885axJW1y2Gg2vj7jQua+kr7xfdrn2/kLSfsIR7N9UQy+QuI/CwPwV2Hk01/YGsdvSCJeFjLLn5FdP56P/vKjr0Xb/qYuefgwdfblN8kGwy2IMVCH8SKb+pXzE9mjZ89mhz4uu/Sy2K43pzM+6t52222SOLm8i78k44tRn3olPhMeUE+TaMpr3BeGvObG4iDCfNe4ID0WWKtvSLFU+qQr82n06DWWYUt4sbuOxTkXNpjU/XU4+lH+OiuJ/9Ez2cipz35fEkRs0aJXOvMiimbB/qbYFQWvIU626yG2c6K/M266Kfs4Zeedl2FKOiXPXYENzzv3vMSuu+++W+efYsfPlCk7dTYMWdr0jgaG0l4PK+Jk4pm4tuD94he/SGNl+93eEb4V8fBCScC17WQ3xeSzZU+5nWMCyucWPqBVUhcgCsAzfl7eJrEqwGoAECf5XUbhzJRJrIy2GBAvOjC6T6wAIDYAOIMiD7Li/JGX14utrJfKC6hOxhPx6Ary4qVnXKxGiKxddtllWYcIEjJQxMnvgKwEjCN/DASyUMbAMy+tG9kAfHIycAyTvjFeDK563IxH/oGkIk7aJHNFwtRNH9ojE6fl+4aKBCEM9ETf+icfXTA4pU/P6A4xtIqCAHpGT8B/6VHEhWPQpj7SsTyMnmcICHJBNu16xiBp1zjQOQPP4NUYyWOu0J8xVt5c8W+JvjhI46N//k2P2vd3Ro3xJjMyqf/GRJ9ED/0knzmgXv2iL39Hbsip3/TleTrVqFN7riM3V9WD8JjHSAz5tS8ai+zon/HVvvlMRuXpx3zjMJB770JdgEL/5qp86jAu5PR3TsVcJSPdGJtykPpn7ugP2fWnTa0GVlUN8AMtcRp+o8t2ITpsHRtuq9PsB2fjAZ2Phg1no9hE9pmtZLvnz5uf/mObAOMbxWISXyB1g2s7CRaE3bMzg22Mxasl3f7y5SgrWrIGML3eup3Nwv+NDdu3sKfeeWE7XwgZ+FVgn5/2U5tIEznZSrb5Qz0+iH3lP+6OW4MRhVcDWH9st91zaxpfsn74dD6N7e0rVb/mx0LXE48/ETqYn/ZbG4B3+SEyPB1+gIwvxqUEIloWCLWh/2TjG+nQYt7IESNjW5zvg1w7ojGrpf337I24CW7UqO4FRf6cX+Bb+Lq3l76d/XIWaWLIzN8sin4/F/7ttddeD//4Dv6Q35jxNcgjPdGn8SLPY7EoTR8iMIgQf/eJT34iCMKk1CcyAtNIfBJCOyF+ivLxRep+Zi6/9WqOlz7w1/SdbS96Ncd5zJg1O5tutmmSXDrWl0cD29An3U4I/7ZF4AjYTJ0udNAfdci/QZDbrbbuXrgvzOeM0oIFCwPvvJV+tGQSbjQO+sSX3xpHMSxmZsQpiBN9mgv8MFk3DV9t/MwZeoIXZj/wYOf2+EoYJH3nWFCHUzbreufse19z5IP4t6G018OKOHmxTSbnfk477bSMVgCBwPmnPvWpBJ0miPNPV111Ve4TBTYBY+AO+fjCF76QoFI+YBS58vIBkYgXI1Ir8drychgAxAn4nBrRLXmLfNRk9hJ4Aer7dRgt8gKciIZb74Dcz3zmM2kAvICiRL/61a/yZbFF0O10iJFyQD6CeMEFF6R8iCEyoL9dYVxEFBhTqeT00jIYPkAvA0BmdSE5iAZdAeSAuhUPF2jQzWc/+9k0olnhu/yviJPyiJoXu4iMdvUZcUUi9t1337z90PdilQFX/txzz00ndsABByRJUR4xuvjii1M2xAHZ1W/GCWEi67XXXpv9QjDITY/GiA4Af30lAyOrrEijutNIRXlEml4YG3roXZ4MVR6ZbG7dpDOXb+gf44tQITmMqwihZyJIVpCOOuqoJD8c6P0RWr/66qtzvjGA9ICkal9bDKU8HJA55MyY68aNtbnJiJqndKof/m6LqvnCMRlj0UnbU8lhnum7uUQv5djI7X3QtrN6bqWkG/o1d8hw0UUXZaSJfvRNJBfYMBeNmzzyeo5cWmhATvXJ/GpTq4FVVQND6YgHq1N+is9albfq8ZdFPuwAuSf86o033NgJnBy7TKZ2tv7o1gl++UX52NM/XPOH9OEH/MsB6Wc2Dr+vnidigdEilHMoFuU+us07Z4rZT/YV6H355QVhhzftHBJ2euuwk67KtuB0byxcsZEPzX4o2pzQ2W///dNHAtK2arGRfCYMsU74D/afPRVp8P2I/336GWHzX+4cdPAhsXVr1wTObLR8bH1fidwAN9lvnnFz2PjZGRFyFuiwwBXsuJQ7U4Kc2QL34IOzU45/i++l3HHKjtlXunkJuYro15/DT4iKiYJMXGdigP0XcvF11r2zUt7ttt8u/Rxfw+8+GDs+/vznh8OHP5q+4MCDDkq9eG77IaC/ePGbiTEmbTQpfQ6/YkGXrugNWaKvKbHoZ9fG3LlP/xVx+kj4mT0/vleOJXJMViQWaeIT+SAEi57eDF3DAjNumhE+flHigUlRJ/JTc0VEy3Np7332TpKtDuTwlvCn9Ml/Imq77vqxzibhN21ZRIzvDz//xOMhw0svxBh1dY7419Bz+ERjyR/PvPW21Lc5tNHGsYMlfKVxXy3+o19nmGzTM1fhTsTpY+HPcy5Em3ClpLyx9x6r99abb8l6+WxYYfsdtu/oV3OHShZs/9f54xAudA0r4lRzAUA955xz0ogBzQhF3a7npQEOfe8SEAvUWkVhNIC94447LgmUicbIXnHFFQm8AU0gEWnyTCpCYgAQJ2zfVj6rNECvSc1oIRCXX355/hsBsZqP2HjGSAO0AD8D6Fp00QByIwKnn356rk6JIACy6q6oU0XWGKb9w6AA1EAqQDwQoAroIxyIJNm9uAceeGCSQ6setsnNmDEjVzMOPfTQNC6l4/5+NomTbQSAOLmsFNEdY2iLIYKC4IimIVCMob8B+SKG9APAI3P0Tk5E0k//Nq7k0sacMILK+QJYY2mstOsZfRn3IjaeM0DI2uc///nMy6kZh9/85jdJfBAzBotOGN4qL2LDQZKtytN7s18MK8fXFQTWh9My54wngsxB+6JkpAK5Q9DND/omF4OHxDP26kWcfEeZfJwJQmI++4nY0SfZjZWzffT41a9+NeeZOWhLHRKOXDmrx8geFI4rVzt7dOM9ME9///vf53jTi+goGZA548Jxn3322Wm0DzvssCRmdEwGY15nBr0XxlMfjBE96me9N/3NnfZZq4GVVQND6YgHq7MPCnFig/k0NhRIvzwiFdJhhx8Wh+53zm5aSAEAAB30SURBVEUuRMDZlFnhE3994a/Tru0f/hxB2TL8gQWmmQFoRW3YSxElNpiPocfnww8/HHaef1i48JW8sGCvvT+eNtQWM4tcSBU7j2Coj62eEJEd/oWNBL7Zf3X23np3W/iPn59yauKBw484vLN7+EX2WWTq3RK/wg88cN/9gXtmBRG5N8/fTAs7DVPYsodo3D7z9lx8E1HhN/cK3LPDjjukXOpAFmx/Y+OdmflI+Fm+0Jkcftktd+Nii5vzOHAIYsR3PBl6B+zhDFsgyb7e+uvl7W/K3HPP3Zl3j8A4fCa/hRzw2U8+8WQu7CID/7xrYJwYC1gCORJxIqvtluuuGxdkha9Za/xaId+bUccanbUnrpNYaMPw4zCD803q5VOROWeFRMFcoiAKhrjqD0xortCThDyK7oiSIbnedf11JokP/OS0aSHXlnEeanRG9Cxg0vUD4VM/HHr4YuAYZNI2R372mquvyfmwXVxogVAh1xbTzaMk4OFPjUUz4oQ49ZVgRbfoPRsY5smam1HXBhtuEOefJid+6avcB/1vxnCodggMS+JkQosoAYoAoxfxy1/+cq6yA61A7G9/+9t8kRkuLxHACSSffPLJeZkEI4Y4AeIMRt2mV+zepOtNnABmka0iWbWFC6h1Pbd2psULJlIBNEsViUBgyAKwIk5eXuXOOOOMXIGQXwQBiWBYOQLE6Uc/+lHWC8hqF/nTD/1kjPtLyAawSx+MGyOMiCAN6rfyQX/qcaW4dgeSijipV4QOwdgvDm0ii+riOFzvjjQyrAw3/WqfjhAA18oD2jVuDKmoGOLBKHFCokbOsCEAjAd9/fKXv8z+cDz0iAjqD4NUl4cgMPLKg4AYD2PlHJN2K1JGbgRDeXJX5MZqEBLBeFdkBlE273zRMKdqPMilD8aSk9Qu+TgwpMQHiWbIESfkyDMk0xcUk998Q/TME22qg6H+2te+lnNB3QCBSJixFKmzMoc4ObPH+ZFHHZ4jpHRFb+ZLkRr1qPvUU0/N+g4++OCUjQ4QJ7qzNdSChH8bl7qFUn2MPUOkfu+FyK3n6q8VUWPQplYDq6oGhtIRD1an3smpq3jEiW74cAs8fDTyc/555/tj56h/PypX8kV32DX57rnr7s7ZZ53VmRe+iL/dJb62w8q9SMIlgRvmPj23M3mTyQG0t8hoDcAr8ZlsuYgFAmb7FR+BAPHHbGzaytgeNmvWvRmVAN61CTiLOthaxWfyi7399/shTuQjl3M5Fox/F/5m/vznc9HQbXQ7hp13iQK/+HD45Xnz5meUi/9Ajvb5xD4p01133pX9QCQmByFAZmzvu/76G2Lr3CPha+I890aTOrsFcfLc/KIXPsiHDHw5f2v7oujWIw8/kr51YpCcT8Zc7Aq8phy9yK8cvdEhP2vLHoJTW/XgjJHhn21Ns6XPQicStNVWWydZERHS5uoiM5HPOMIeCPId0d+xY8d1Dj7k4NhOt3XqXLslM79tHGzzowvt6u91107vzI52ba/s2rwryh+S5cmtfhjnziA/N4RekNLjTjg+8QpM9ado89IgfC7W+PSRn06SOTHmkPmnvDkqooc4XR041vyqiJNx7J0QXv7f3ENmEUQYwNiYRzBEm/5WA0Npr4clcQISgdA6A2TCH3vssUk8TCbP8zrHmPRAqskM8Jq0Rx99dAJp26lEIWzdMvkA4Qpp1xD0Jk5WKeoyCqC+DKq2AFLAG/mxEs8g5z7dmPBAKZm8lMAyoCmygLQgbiJK/q4ssA2MSojT97///QTbiIdnIjiM9UASecgmQoc0aB+YVgdSwVDZSgb8A+teyIGkIk51xklERsSMrqUiTggQZ0avInGiRLX1TN8YLJELhA2xQ0yQKj9tr0QSi2iq11Y1RLMIG7JnS1uNG1Jim4QXhl7Vb8scgmG8GB/An3xILLkRSeXNDaSOnpR3qYi/kVvEzJgpr15G13whn8QQc5r0IbKoj54hw6KIdIAQmrNW2OgBIfM9W9owN4yRhQARIWPzzW9+M8db/XRjDiNGiBkngThNDSfEiWgfuSL3Kaeckk5I/Z7nimUsEkh0+5Of/CRXBT1DKOmQQbeIoH7ESZ3f+MY3Um+eeQ/MffX/7Gc/S0cncqqO5tbWbKT9X6uBVVQD5v9QrWAOVqXsi/d0RW7VK78I7NoS5VC9syWiAs1UAFU+Nkziq/kbYI99biYA2oq97Vd8EzvH/vh9IAmwZAcRkHPOPieL8B+777F7botTl4Qc/G8soP0lbDH7hzhN2WlKnm+6MnagsOMjRoxMO2zRzxmosWPdzrd62lrRDn0aE/1wvgXQJ6O/iQwAxrCFxSYg/JVXFgXGWD3xQlfsVOBrMxIVdlm50gPCJ+IEDxx08EG5TU6ECgkpnRnP5SX69oE3brn5liAsD6fdRkYQIT7s1TjXsyi2riEELijg00TibIsXIdIH+UVJ7GrRHhxh6xnf+Mwzc3MMXUjAtxhP4yTfkreCWL7xeuKptddeJxcTHw2y5bwZIilas9vuu+UCK6KiT6utNiJ8ZxCviOyYE+PX6r5hmE7nhGyX/l/3Aqyb7xBVvsk4+rc6YCGXItiupn+euSTDLo177r4nfNofg+QujcjaXul3Re/kofOlSxG3uBE3focb9cWCuiu/p4cffzDkfi101bX5Fhm5RH4l4ysCh5TZ8okUnXjSiXEmbbuMViGnF190cb4btoKWroyjyKTxpZPbZ96WkSlyH3v8cUnwiwjRp7GEK+AS7Xnv6swTLCdvm5avgaG018OSODHCtQIOSAKmLm2wem5CmWAmt98BZkAcsQGsbbUDWEVH5AO0vTAiRV2xEtJM5SAMQN2qZ6V9ajgiW7UYGMmLIuIk9IsAAdoIClDJENVKDDkBUEaVMUIsnNfSDgOObFnFZ5Ck90uc6ABJAJhF4AB0/bb9ALkD7hlwxoLxG+jKRRGnORHRol8EpKk/qz22QNr2xkggCiIstnXVqh3iSDeMAzmNEVmNh3GSGPPmmTTEyTXojD2yQ2c1FvJznIig8UIgOFHESh4y2kaAOCkvyuRviJuxrPLGB4FAEMh+SKw0kdtYGzNnlYxXX99bpX1zkx45HQ5S39WDENEHI+hvTUJYhM9CgDNenMG3vvWtnAvkoqua7/rfF3FqEhureLak6rfxNb8lESf9QsKQJnPAx3sCLNCbiJb8X//615dFtJTVL3pBvKzSFTGriJY8bWo1sCprwPvREqfu22ht52JzFi5YmIA2F2jW7l6gqTlQq/rsn21XbL0oBaAIqPYmRA77A/38JHBrIc9qPvs0kMQuaWtm2Dl2TDoacQobVyv+/uZWsv85E3H6yzLixG+TFxi2oHlfbMNaffWRiRW6t45tEHJYRIrLEEI+vsWWNWDa5Q1svr/ZyvdyLJyNGbNmyr1WEAH23fZBNlyf4Qz4YPNYaNTPAsDy/NfPfx74YF5n2r7TMkpkKxZfwv/QGUDt01+y6IgU2R53RfgdX7bK33VHnuL2tSB7MRixADk7d0I8+eRTnXUD1IvI7LnXnrlVju4RG+mF57svDaK3G8IHuElvp8BaIlUicxMmfCiJiKvG6UB/jLPyvqz1vln3dRBSpJIMZDFf1o6zU3SMNJlLrv3WVzcRWpS2he/SOHJhq55rv5WxRRCBnRW+FN7i782RPfbco3ss4nfnzV4IOVy2ccnF3biHzkUQXeLAv5KRH28SesQGSYbPro0FdWegzEWY6dA4K10LtPQJq9wR42XhnawnnHRSYL8pnQXhJ+8OPVl4dTGFxWRbIXeLOUgGtxSKWFkoRZRF8rwPx8RCp4Vzvnf0Gt1E1PvCl5PHjYvmJ+JtvlmUhwPatHwNDKW9HpbEKVemAkwiBAgLIAgEm5hWJBgZL0ddy22SO0sEnMvjRfDymrAYvbzAcRqUxjj0RZwKMKaj6FnJB+jV70VGSgB60aE6nO/lBrr9VGd9EAxAnKFDEhj4FUmc0oCG0bZN0AtuixrnwhEBvPTAGHi5/buIYEMFff5axMmqjvJ03yQS9OysDeOAKNA1ooDYMgZFfDk5hgmBYhQQG07LePqb1T6XbXBqUhEn7Yqa0XNTX+WoERBfWIwoioTJwyj5N+KE8CGNCHRTbuUZqirP0bm8QlsMGrls+WSw+opQlrIYZTpGSDkC5YpIIomIk8gnfUgV6UJMXM6gzLe//e2/IU6ei7j1Jk7qMLc8/+lPf5rzy+URiJM5zchKzchokSY/vQciYd4nZ5zo4Mgjj0xyhVQCBXThjNn555+f/z7mmGPyOVkHCmxSiPZ/rQZWUg0MpSMerMqAbHZgRUacuoH5c7ngBQwDg0B37cAoWfk5i0mIg21XbH/dmsZmFGGo/PyBKImFIjYLkK0D/ZWnr5/q9Sl/5+wJWyix78A6cC1C5IIGOxauuerqAPkv5G1pZOcPAH0RIgtrMMPrcQuccyTkgCuQIbZwxIiIBkS0wq10FkdFQpApth1B5EfW32DD1IfrzhGPO+64Pc8P0Yf6bNtL8hBYhf4QqofjcoXL4xbdefOeS99s4W1SAHn4hI1Gst6NNOlz4RZb8q6bfl3KNTnq2XzLLWJr2/ZZH3LxRBCTGTfdmNhkVESD3KDnnI12jU1FwvhotxCKHtnm+NLLL4U8E/Mqd3IZq8ofw5D+gMyI3psRnaMTvlsd48ePyzNb5gqfqhwitFrIPWbNMbkVbXzUZyzS58RlF6Jc6oKnbHX0DJl6fM7jcY37U+EP1+i4HZE+i1SYD77/aeZtCOvc0G9EqGIMHXNwaQcfql1jqT6yiHK5pp4/Ji88hwzaEbNnEF31G39z/pFHHk1iZTH0Q0EyD4yt71sHKaOzp2Or58zbbg08002UXV2PtGkbAYRtkCqLlbNm3dsZP258XophnrrBkB6Mc+EZN/iZs7Zaen9EOfWlJU5m+/LTUNrrYUmcvBQmVQFpe3qBfkDVRxQEWAbYvRAIg+99AvgZLqspwCvQ75xKV0xGAFPeZioDZAAq4rQ84gTQAvRN4uSFQ1RMelu4rMYAogiLjxcTUAWs+yIC7zfihBQCwRwXkoaUAMd+t8JDV8iJ6AOCQV8DMcwDIU7OoCFOVkuKOCFAxo6ebEvTf+2JitjWhhAjLbYEVLn3QpzU7UNvdZmHSzWQWFHAdyNOVZ5siJdxEZEyVzgt5JdDZvSPP/74JG7N+VK/6xMDyshyiAzkQIiTvru84h9NnOifMfc+OQOGwCJ1iKmVUU5LdNS4i5CS75ggTohnt+MbWV1vf7YaWGU1MJSOeLBKZYumrmjiFMTGNjfXNb/4QkReAgxvE4tL7ELTf/A9/J/rr9lA9jWBXwBIvrY38LOSb0uShTVbttjZgRx+Vy88YIs0sO1wv4UgiV+vD1vF7/EtfM9rr76WsgP5tkDBEAC8iAoSVx/b2/jS0XGjGrknTlw3t4etHf7T9kTEgm8QSXhnYXKzkD+22IXtRARduvDss8/l9/m8/fbSBOlFDIsUyYcQ5DXYoTs+x/kdepWHHR5IKj9G/sce7T4bs06cL1JH1WOcbIt8JnTlCnbnh5AG+oaPmuOo77AQPbz00otJBGEK8tL7yIgakVXdIjb0SFa+jywwl2giYmlcjK/6tCGfczsbTbLVLrbRBaH2PVjOR5k3xklUky9FQi3w2qKHRMBTsIStefSMTJgzootkcS5KPYjrsxFdJAPiLCFL8I+5Ia9zanw2P0jOx2NxVf36Rx9Ik0gYeZ0jExk1j9Sprk0+vGme/dK+a9wXLFyQ8wHm0N/UU/SBntRh3tALUjQqSJ3rxC3011k8Mhb+1A7MlsQp+r9+yEwm7bZp+RoYSns9LIlTqcq2LmdObJUzuUx8ZEUExBYtq0iMpfMbgLwVcyTLhBRlAQxt3UOgGER5m6km7nslTtoH1r3IJjwigESo3wo/kmT1xDNbDb38FblpRlCaxMm12OpE9Bj6gSSOyyocY+4lRQREnxBJbTOsjBey5ywP8tKXQ+vd1mCJE0LLKBm36dOnp2z6Qx/6z8AgmHWzHXLZH3GiZyuKjFolhhoB+cEPfpBzQmSI3kQUGbuKOJW+mxEndShfxIuRb84jkTRnlRgtW+EQTmPc24DRtQgQ3TLOnCriZA7o//IiTv8o4mQe1Fk889GqqX6bF26j5Kw4E04KsWbo6Y6zBE44m5qnTQdbY9D+bDWwKmpgKB3xYPXp/Zy6gomTVfjcphf2mn9h//hdgLaZgEWLYWwGEMzGAJ/sJ5sCWDfTKwu7tyS//nr398XxRYCkvP0l9QL3/Jzv2AHonbWRRJmAYiQHPvCdQoC2PPyj81njAqwjMfLx0epiw/kjWxKVgQWAd9/ZRH7gXNSMfjMiE1EK9eozcIzskF8ZYJ0/QFTUBQCP6KkLaZCPDl1JnnqNetQJ+PsOIT6mrwhdfzrxrPxQyUSP2iGTpP/aMUb6rO/9+X95nGmjO35sYYyXOkIFSQScczO+1e/yDYgQGV6JuSKag6hpM4JT2SbCVuXIIC9dIj1JdmIrnwiZSIwzSnShD6/HeKuPTmNy5Y16ol/0ZYwQc3NDH/MLe0P/yuiHuWe8M5rYo3/y0Jn+Ga/MG+XpjB+vyJo+57yI/tS8WNZu5JNfGwjW/NCT+e+dIYv+IXnmkfbkccaK7kS8RNvcDCilvqMt5WERF5IgZvpmjjkv1abla2Ao7fWwJk4IB5BbHy8IEA4oIxp+9/Ji/c3LJABAkR/gz2UPVtcZ1XrRayjeL3HygtmyJuzvd226BQ6B8FKLADWJU20dKyLwfokTw28FzgsoTKxNzgUwrlvckEkg2VkiegOivZj9pcESJ84VcRXZ0DftIkYILKNOLteYIxjkXh5xmhOrQcZWuSZxKgeKgHzve99LJ2SLoHHuiqiiVc8iTnU2a2qACs+kZnmXcnBiLpcwP8wNcolc+p2+qm1GtZI6EFIkS0KS/Hs4EyckXhJpMrZIkpU3zqnpSPXT3ESc/P5ugCYrbf/XamAV0cBQOuLBqpCtYuNW5FY9QPitAHH8CjAH+AGEBchLVrbQBxDmSyWAVT5y+TSTuhaHn1TGM/l8+OZ3S9WWdlKukE1S1qfa1IboijzKSAgKAlV5qq6Su/KSqerSj5LLc+3KLwH5QK3nynjumUsKlsRFCJU8dxMcEpW6CHmW6TXKSE0dZJ4qPICf1S6E7stfS56qRz+rb37399LB8qpPEtTTX/0RPYuCy8qWXqqNqqfaKj35dxTOuZN66KX/kp3eMm9UJB/5qh/y1Hg366o88jXblb/6W30t/Za88mszx6tnDCqv+nxKtmV1ka1Hrmq72e6yPvSMg/rUI6lDKjn8vWTx95IHftTHmqe988nbpr/WwFDa62FNnKw2ICW2T1144YW5QmRrEUDremxERcLYa5vVWXENqRV3EQiA2m11IlN9JS+lFQgDYOuWlYhjYovS1HBEAGSdCUIEnHFC5KzQA/Tqll9ETITFyyC64hILW9eQPJEyt5iRhwzOObkggtxWVZxJseUM8UO4RAdESgBXJKicVfNFa/ZDFA5R8dKJsIlUWakglyicLWm+N8lL6MwN4mR/c5MINOur32uLJAJDbpEfOunqISDNM05WSvQXQdK+PrukAHESmnY9vG10DIQoWG1pQzYQp4qE0Qfi4nIEBMizihjqm1QrbLaT2XKmTuMlMmRlyTggTsqTldzOMFV5ZMFKk/JnnnlmGjXljYu6kE31Gg9ti9DZfpj73IP40bPwvlVYv9MjOa3OuRyC/PqFTNWZL3Ij8qKSvSNO5rFUBNg8JL+x/8pXvpI6R3LJRm7PXYph3tpKaEzMFeRHMp889y6YSz7mm6165KUXZ7jMm1ox1RZn6GO1y9z0DGnyt/eSrDKae/pDXnUj0/rQnMP6w9l4b5E5v2uzyFrvdutsg3eKA7L6R1ZzvU2tBlaUBrxf7eUQK0qbbT2tBloNtBr4+2lgKO31sCZOoieAKuJ02mmnZYRApAngFCUAGiVAUl5g3eF5YMz36yAKPhXh6T2EwKRyBsD3KQFoCABACnj3Jk6IBHJUkRAA0TXoIkvqsiUOQQGmRVQAWcQKcEa4PCc3II9UANo//vGPE+iSE4BXFtDVNoAIfAKLfSXyAOPkFqEhM/IC9CIJok30po8ib67Ozi0XETLuLyFOznQ5RIs46W/zVj3ECQHSb8QJUaA3YFabzlkZC+NzUtxGo7yVF+ThkksuyfM0SBA92GqH4NCHrWSIE7JMTn9vXtJgLpBJ1MSWP0DbmTSRPGBb1BHxUF7byh/euC0HmK/yIl8Ave+BonepCKOf5LWVDUGmA8SMntWNiBpP8hsrY+17nIo4iXY1bws0/kideeyMkzFyOYR5jFCYR8i1eVjXkfueJfNQHxENfffc7ZGIRt2qR2+9iZOIErKKNBlz0UhtILVuo0JY9o2zXeSvrR3kQF6NoUihdj17L6kWMMxLc8SWiooGNlfQyI9kIffmiblac1/75Ggm+jXmCB+ZzA361682tRpYURrwfrXEaUVps62n1UCrgVYDfz8NDKW9HtbECSECqhAQgNqKs4hOnduoLWe1gg3wAs4iAEAnwI5QWM1upsoPSFudF5lBgBAMkR9gEzADHq2gi0SIeMmLnAB5iARCgyQAzFbzyQMoIj8AHgBrhV8EQ10AtYgZ8gVwA5ciZAgDYA6okxcRsfLvb6JOQGdfCUA1eQBLIFU/ixgB/oCps0bqcJYHaauDnX3Vp/8iJgD2BRdckP0lk/7SJwJKd/rqtkDRLvnJ6pY20SykFYFx5gyZRAhF0fQFeHe+Sb/pBrnxRa3O46jD342ziwrIqVwTeNtaJ+qHiCAxtqAZB2Ul4Nr4K08fVd5zOlTedkHlySKShEBUee3rl/mGIAH3+kROZAIh1X9jh5Qpbw7QByKpXfUaf1+kLOqpjMgpnYjEIU/qQvjMM7/riwtGkM7L4tYl40Wfnmtfm/otUoZ4IR4IoUibaB+CrV3z36145oN5hFDSvzrMB/oRUauILOKh7vpoF2kxVz2jX+TK2CFWPv2lIojO2SHVyukHPTTnsXmhz/K4ZdB7bRxF98w37TeTcaFf812UyfuBdHoX29RqYEVpYCgd8WD74J1km1fkVr3BytKWazXQaqDVwD9KA0Npr4c1cSpAB4jZcgYw2npXgLS5pUdeEQ3AUjSDM0FQ+trSUyveQDSQjCjMjDv7ATqAE1GwWo8IAfjAPsBrxVt9SBXAjaQgXwAzYAeQAsLALHKHPJGpwD4AC/AC3aIOojWuEdc+4Cy/SIEP0geY9wdWyYa4ITDalhfYRRr0EfH00S4ADWgC+ssjYoCvuuhCRId8wC+dAKpArXpFbRBCMgPA/u7WPhE1/fe8tjAaF8QDKBYd0T4CSm79RVTpWlRnTgBjxAnJALSBd2STroy1cSWjNpAtz9SNOEhFnJTXjnLIU+/ySFmzfEVskA96BOgRP+OuPTqUB4lAZoyNOahdJEU+hIs+yEjf5od5Qn+IE9KDYCMB6hIRRWz0QRk6J7e5TnZzxFZBZJcOlSUXEo8E0afy8iE7dOe5eao95M54eA/oABkxF88Koi6fOWC+63Me5I02zB9/l9c8MoctVHiPyNTfXKR/uvM+6SsSaLxPPPHEHF9jXe+r/npvzAERNjKILCKC5lrvhQ76FSkjP53TCWIqb5taDawoDQylIx5sH7yT3vGWOA1Wg225VgOtBlZGDQylvR7WxKkGswAZAAm0AnUAXm8gV1t6AF1gD7Hp66wG4Ak0AsXALqAPzCMFQDbgC9AqK49nAC+AB6SqV/0AnjLks9ovsgRgAvNAs7zIFiDrA/AjRSISyI36RDZELMigP8A54uUDdPeXRHvIhQBqW7+UIbff6cjvCMhA6quIDnnoxdYrfQDCgW+kUb10IkqGWAHd2tRfBMrvIn4AtD6JJiAKojrkUJ9tZ7aukQ8B0WckkS4QJ+SNrtSnXvqkV+MqAugZUmAcmoC8iJPywL9xVL4IW5VHnLTbu7w5IepGn0gMPRg/UU/tyA+0i3iQFxEwroixNulDG+SjL/mNM5md7zKPjJm6RO/0z1zWbo2jOuhFWfJ39URVECNymePeA31Snu5s51TOczJrT7tkRC7MaXWKQNqiSA7P/U1/ta9OY1uE29/0E6Gha+OGzPaX9E0/fcwfY+CMmXrIqD1J3WSUB0FHpBBA71wR/2Y79GtLH7nNZ/2uqHMzX/t7q4H3o4GhdMSDlbslToPVXFuu1UCrgZVZA0Npr/8fAAD//+2N7P0AADr0SURBVO3dZ5RlVZn/8UPOOedGcgYlq9DAgDpKEMMYQNQxoKN/Z01Oa83yxaw1a2Y588JBRR3TyIwzqCjJRAMqCJJFMgoIIggNkjP435/d7PZaq6q6qrqrbt26v7243Fv3nLPDd58+5/nd59nPWe63pXRTKMstt1w3f/787h//8R/r+xSqmPAhTz/9dPfwww/X/ddee+1ulVVW6bQ/svTut+aaa3arrrpq3W+0fQ372Wef7Z566qnumWeeqS/frbTSSt3KK69c21h++eW75557rm5T9/PPP9/5zj6rrbZat+KKK3atnscff7zWpy3btd2OV4fXCius0K2xxhq1bp/Vp311eymOMz4v9Y9X1Ok4/TcWfXGMdn3WF599N5H69EddrU+949WvNl7t2qe3zdZv47IdD3174YUX6rhb+/qj3ieffLIObfXVV699w+zqq6/uTj311O62227rdthhh26vvfbqDj744G7rrbeu+xpTqw9/82SMbX6vvPLK7tOf/nQ9/iUveUk9/uUvf/mEj2/1Y/DEE0/U/rcxakN72jVW/fWdsdrfeNq+OLV92jy3ebK/4/BQn5d223lou6J+2+yntOO1ofRuV5/v9aMxx9nx+uG7+++/v/vlL3/Z3X777fXY3Xffvdtoo40qT+0r2taPu+66q7vqqqvquXPggQfWudhggw06czVecby21OFl7Ouss04dg/600jjb55FHHql98O+il1nb17txPfroo/W9jcv+xpcSAsuKwIUXXth99KMf7by3fxPLqu7pqse//fkzdB+erjGk3hAIgRCYLIF+Xq+XKzeIWS+cdJGxrTDG3CxGK4zq3v16jbXR9s93s4vAFVdc0X3qU5/qfvGLX3S77rprt++++3aHHHJIt80220yoo0043XHHHd1OO+3UvexlL+sOPfTQbt68eRM6fq7uRDBdeuml3a9+9asqNrbccsvKZrPNNvu9Ifu3Q/j87Gc/q8YjIXTQQQd122233WIB9HsH5I8QmEME+nkjnirGCKepkstxIRACg0ygn9frgRBOJrfpu7FEUzsBJrpf2z/vs4dAr3DaZZddqnAifCYjnHisCK8Ip9/N609+8pPuS1/6UnfPPfd0e+yxR/XE7bPPPt1I4eSHB2Lp5z//eXf++efXf3OHH354FU48XPkh4ndM82nuEejnjXiqNCOcpkoux4VACAwygX5erwdGOA3yBKfv4xNgsAs1+/GPf1xD9YSTCdXbf//9uyOPPLIa7oz2sURzO/6yyy5bfPz2229fhddRRx3V+Tze8eP3bvC3Xn/99d3pp5/e3XLLLTXcbpNNNql8N9544xpGx4vrBwcvjIXQ/eY3v6lepr333rsKLN+PxX/wCWUEIdB1/bwRT5W/f5MJ1VtEz/WL17yGTj9RQqefe7Zes4T0Tia0Vx3uR0+X6+ATJQTbvaN3iUCug1M9W3//uDZXohyEuq+A84uh3bOJcbMv/Kjos357KcLy/agopN59NGXmCPTzeh3hNHPznJbGIOBG99hjj3WXXHJJFT48HvNKeN0BBxzQHXPMMR3v03gej97jrXESasZL1Y4X9jfe8WN0a858feedd3YXXXRRDdfj1bNe0Pqm9ddfv1tvvfXqRd9NgYHAyBDKxyNFcBJXjI6UEJjrBPp5I54q2win35FjzDLCH3n4kbqm0zpVfNZeZ+1uiy226NZaa63f7TzOp3o/KWsqH3zwwe6+++7rViyG8bblfrReuV6Ot1RgnCqzaRQCda7KGlc/0lmDu0q592xb1ia7J5m32SKemn3hB8XFa4nL59LBbrWyhth6+nXWXbeu0R1lmPlqmgj083od4TRNk5pqJ0bAr4RucAsXLuxuuOGG7oILLqg3K8kImteJiHJxGi0ZwMjj/WP69a9/3Tme4c9rte222455/MR6Odh7uTFJuMHjdN1111W+TSQRRS1xh+QMEkAI4SM2N99885oMg+hMCYG5TqCfN+Kpsh1G4cR4dc/w679rl+sTQfNCEU48F9Zyupc8+OBvqjG+2eab1RDljYunfSKlCacHinC651f31Pq32367+kNThNNECE5snyacqkAt92z39+3KPdsPerNBOD1efsxlSzz66GP1XFt55ZWq+F6+nGtElB8g7//1fd1zzz9XPZJ+jNyi/OjIO5ky/QT6eb2OcJr++U0LYxAgetz8ZFaTwMCvTrKnuTFygRNLLqIbbrhhfY3M6uZ4Lxew0Y4nCgiosY4fo1tz7uv2SyxjA1+83Kz8jR/jQ/Y7F3y/yuIme2Dz0s2WX/7m3MRkQLOKQD9vxFMFMYzCSXTCr++9t67H9Et/y6DrWsbYveXmW8oazQXdr+7+VbdmuZ5Z73roYfM7P8BNpLj/PFmujb956KHajnvRNuXYdUtbwxzyPRF2k9kHZ9l3Hyqcefbcb0SK4DwbhNPdd9/dXVaWDyy8f2G5N65Vf0jcoZxL+kc4/VwSpfJDL9tjtdVW73bYcYfusMMO6+aVH2pTpp9AP6/XEU7TP79pYQwCTfgw4B944IHFKcrb7n7d8ysUwdRizNu29q4Ox/NYtRTnbdtEjm/7DsM7VkQUTsSqd383kYpzS7M/DDwyxhDoJdDPG3FvPybzeRiEU7tPtF/57y6G6o3Fo+RHt+3LWthNi4ecePIDEB4M2m+de25NErTGGmtWL4bHUmxePE9PCrcqoeGue+4t1tT4ochnx/re/YQx/8DCB4rH4d56TdyleOCFLdunrXPhmeq9huonMcDzVXas/fFDlH5NpGhbnfr3TKnH3+WXreLRKN8//UwRbcuVe2H5UWv1RY/E0A9CUX/1w9/CCl3D3S9FEBB6+vUcMfjidf+F8vea9cex8iiQVRcxs12b1nVpT6n9KaGPxqIu9bpHYGAu1Edg2s89RNveq+fv9ziXH+bWXace2zgLDa+cSzQEz979RTipW1j+BuWH0sbiiSKsnijr1Z586slupRVX6tbfYP1uxWIXPFa+f6q0r89KsxPWtUaq9LW3VCFs38IVC/3v9VAar++We/Gglct84fdQ6dtPfnJt95vSvzXWXKPbdNNNaxTMuiWUUJ033Xhjd9aZZ9VojtULm5133aV79WteUyNdetvP5+kh0M/rdYTT9Mxpap0EARf8tvBy5GEu/F7jhUgs7fEj25zLf7tx4OXG5HO7kTTO3t1EUkJg2Aj080Y8Vdb+rc6f489xatcrP67dVta/yhJ68Q9/WK5Ty3eHlKyrO+28U11jYm2MCAUegG+dc041aImWzTffottzrz2rN/2B8gMbr/tTRRCsvdbaRVRtV4UXj7t7DEEgtFkG0nvLi2eLoXxgeSzDVlttVafJvaqJuIUlSoJBvlox+vWzRkwUkbNcETnrrbte8VRtU/s2kfltoWvqeKy8/P3CC4ue8ffwww9V4cB432jjjWokhX7witxb+ihagzG/RhFWtvN6iLbgxXGtJ0Dsc/ttt9e/rfnaqAjBdddbt47bdu0au7EpbYzLl3Ns/VKXULRNSvvuEeZCfQTPM6Wfxk9YedePyrn8OPd0YWGNmRA8IeCEpOOJLoLkntL3+0o4nLrMn3XJ2lAn8Wps95VwONsJ3F13261bdbVVizfx7vpj6aOPPFqEXVeFDjYt1K+XN6+WOowPi+VXWL5bdZVVy7wter6hvrT7n+N4MecVzxcR6Dzg4XRuEFO48WK6b958003dmd/8ZslCe1vhvnq30y47d0eWZFQe35Ey/QT6eb2OcJr++U0LIRACIRACs5xAP2/EU0UzDMKJkcrgZUh71MTlJXvqOWedXX/gOfa447q99t6ripsWbiwZzrlnn12TBDGIrTux1pXhzwjmSeK1eroIHscQRLvtvlsVB0TQg0UUaOdnt95a10qtv/4G3bHHHVsE2s51mmo/yrMChZc9Vta/rLTyykV8bVo9Jjw3BM8Tjz9RvWAvKUb0euuvN+70VsFUwqcXlnbvvefecvxTVYQw3I398VIXIcJDw+u0YRkHzwxvGcFDXEiItEjEPVtDyg448IBu62L8E07GRKRYr3P3L++uIkAShrqWqNT3aBE4Hnqufp4TniOlishyHO8Oj9d6RWTttDOP0Aa1X9q99ppratg3bxEhJqTRZ54wUSC/vOuXtX1tbbX1Vh3Pnc/GbEwy6BLDtxbWQupfe/TR3faFGU+SPt9151112/VlbS5Rduj8Q+v49PXR0oa+319C6QipdYpAI3CNTR8IWZEVxsw79Hz527pn54H1SgQVkW1NHJFsHm03But7iW4CFj+FJ8v5ol6s7yjngH499tjjtU7HOY94JlOmn0A/r9cRTtM/v2khBEIgBEJglhPo5414qmiGQThhQ0AICyMurDs57cunVeF0wgkndPsdsH81aBnLPANEBOFkrZMwLMmBjjjyD6pRbLuED8QXYcRzstXWW1dhtGNZv6IdwkkdV15xZbdgwXnF0N+gO/kDH+j23W/fOk1E1Q+//4OOQCNuNt5k40XJdIo3Qh+Eu/EErbDCiqXtsjaqeFLGK7w8txevxW23/by0+/M6hl1K2BchoSxa0/Xr2p4kP+uWsLfDjziiiid1P/jAg90Vl1/e3VjEAQG0RTH6j33964t3ZlE2WSKj10MjrNF6nFWLSOLJwcHxxKnHT/D4KIQTkWic1193fRUSHogucdAWW21ZxcbZZy0KVeMNIhJf8YpXVOGBizYvLZlyf17GRMAQFq8rwkjbOBMfNxWvzTVXXd1ddPHF3cYbbdi9+73v7V5aMroKJxQqd3sRJ1eVTLDf+c53upVXWrk7/g3Hd/u89KWVKVGMzTVXX9197atf7Z5/7vnu6GOPqQ93NwYeuTuKMOOh/EGZL8LqrW97e7fHnntUD5Ox1e3XlO0/+EH1aL3pzW/q9i7tY7RSGQOxpa+Kf2vOH162a0udhPMKZR+ePWMnmBLqXlHNyP/6eb2OcJqRKU4jIRACIRACs5lAP2/EU+UyLMIJn2bI//jSH3df+uIXyjfLdSe986TugAMPrMLJOhyF94Jw8s7mFTp11KtfVden8MDcUzwMP7700u6n1/60CiSPX3jbCQzqPevxEudYJ+W5gueefU71kHz4I/+vtmMH4XuMccJAyB+DnleJaDIfDHh99d2uu+5WQ+d8P1Yh5K666sru1lturd4jyQcOOvigbssXQwMJsYceKhnciqHOQ7JqWZe06267l0QKW9cU6ULNfnbrz+q6LyJiuSIo9ttvv+oh4zl54YXnqwftybJWaM21JFzaoHrIeH20ecMN11fPEY8OQfaS4rEpA6khd0SXdoX4GQOWW5d2Nyv1/rKINILF40OE4PHIHdbzwHRevYsvurhmcrUvgfqWt76leGV2ryh4pG4uYu/yItrOX3B+8aRt2H3gg3/S7bf/fnX7Is/eL8o8XNqd+Y1vdtYenXTSO7r9y3wL6yPOcCakT/3UqdX79vrjX1/nqYZVlv7qw0+KV+y88xaUeVqpO6Z4DrVvrnjFeLyIt2uLeDJfxx1/fLd72e48IZJ6C2GJGcHnOGushPXxAAoTJLZSZo5AP6/XEU4zN89pKQRCIARCYJYS6OeNeKpIIpzGFk4M+hVLQgGPtahrT8p6JryEZV1dBAaDmngSZveOk95ZQ/7MQ/UAFcP4siKuLP5npPcKpyrgijeEt4Zn6df3Llqjw1PF2GdwS32+c1l7RdQRQNr1Gq0wwi8owoFYEz44r3hmjviDPyhejCJgSmlrvKwdEjL3wm9fqG1IiMDTo159IoIWnHdeCW+7s4aVyVC3f1kztHpJJiEcjtCwRmjTTTcrYWkrVZF2ZfHm3H

Finished?

Finished? Imagine you’re in a band and you’re going on The You Factor in two weeks. Write

sentences about your future arrangements to prepare.

(Bạn đã hoàn thành? Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một ban nhạc và bạn sẽ tham gia The You Factor

sau hai tuần nữa. Viết các câu về sự sắp xếp trong tương lai của bạn để chuẩn bị.)


Lời giải chi tiết:

We’re arriving there 2 days before the contest.

(Chúng tôi sẽ đến đó 2 ngày trước cuộc thi.)

I and my friends are going shopping and buying some new clothes this weekend.

(Tôi và bạn bè của tôi sẽ đi mua sắm và mua một số quần áo mới vào cuối tuần này.)

We’re practising after this lesson.

(Chúng tôi sẽ luyện tập sau bài học này.)

I’m booking flight tickets tomorrow.

(Tôi sẽ đặt vé máy bay vào ngày mai.)

Phong’s booking the hotel next week.

(Phong sẽ đặt khách sạn vào tuần tới.)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Speaking: Organising an event

  THINK! Imagine you are helping to organise an event at your school. What can you do to tell everyone that it is happening? 1. Complete the dialogue with the missing words or phrases. Then watch or listen and check. What two things does Dan offer to do? 2. Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember the orders that Dan and Amelia say them. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Work in pairs. Look at situations 1–5. Take turns offering to hel

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Writing: Song reviews

  THINK! What’s your favourite song? Why do you like it? 1. Read the reviews. Which song has great singers? Which song belongs to Việt Nam? 2. Complete the key phrases with words from the text. 3. Find the blue words in the reviews and say what they refer to. 4. Replace the blue phrases with five pronouns from the box. 5. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Culture: A young entrepreneur

  1. Read the text. Who is Jamal Edwards and why is he famous today? Read and listen to the text and check your answers. 2. Match the blue words in the text with definitions 1–5. 3. Read the text again and answer the questions. 4. YOUR CULTURE Write about a young entrepreneur in Việt Nam. Complete the table and use the internet to help you. 5. USE IT! Work in pairs. Tell your partner about your young entrepreneur in exercise 4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Puzzles and Games

  1. Find nine more music words. Then put them in the correct list. 2. ALI’S WEEK. Look at the pictures in Ali’s diary for next week. Follow the instructions. 3. Use the code to write nouns and adjectives in the correct column. 4. SCHOOL TRIP ARRANGEMENTS. Work in pairs. Work out the right order for the school trip and then ask and answer questions about the trip.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Vocabulary and Listening

  THINK! What talent shows are there on TV in Việt Nam? Do you watch them? 1. Check the meaning of the adjectives in blue. Then choose the correct word in each sentence. Listen and check. 2. PRONUNCIATION – Syllables - Listen to the adjectives and repeat. How many syllables are there in each word? Mark the syllables. 3. Match the adjectives in blue from exercise 1 with the nouns in the table. Listen and check. 4. Listen to an extract from The You Factor. Which contestant gets the highest score,

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.