Tiếng Anh 7 Unit 4 Puzzles and Games


1. ONE-MINUTE RACE. Work in pairs. Follow the instructions. 2. WHO DID IT? Someone took a famous painting from the National Gallery in London yesterday. Work in pairs and read the notes. Which person is not in the pictures? This is the person who took the painting. 3. WORK IN PAIRS. Find the past continuous questions about the people in exercise 2. Think of some answers to the questions. 4. Find nine more adverbs. 5. Find five verbs in the grid. Each verb is in a different colour. Change th

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.ONE-MINUTE RACE. Work in pairs. Follow the instructions.

(CUỘC ĐUA MỘT PHÚT. Làm việc theo cặp. Làm theo chỉ dẫn.)

-Student A: Describe as many verbs in the list as you can in one minute. You must not speak but you can

draw or act.

-Student B: Close your book and guess the verbs and prepositions. Say the answers.

-The student who guesses the most in one minute is the winner.

climb up     hang from   jump up 
lie on             pick up        sit on 
stand in       walk on

Phương pháp giải:

-Học sinh A: Mô tả càng nhiều động từ trong danh sách càng tốt trong một phút. Bạn không được nói nhưng

bạn có thể vẽ hoặc hành động.

-Học sinh B: Đóng sách lại và đoán các động từ và giới từ. Nói câu trả lời.

- Học sinh nào đoán được nhiều nhất trong một phút là học sinh thắng cuộc.

climb up (trèo lên)    hang from (treo từ)    jump up (nhảy lên)

lie on (nằm lên)            pick up (nhặt lên)        sit on (ngồi lên) 

stand in (đứng trong)    walk on (đi bộ trên)


Bài 2

 2.WHO DID IT? Someone took a famous painting from the National Gallery in London yesterday.

Work in pairs and read the notes. Which person is not in the pictures? This is the person who

took the painting.

(AI ĐÃ LÀM ĐIỀU ĐÓ? Ai đó đã lấy một bức tranh nổi tiếng từ Phòng trưng bày Quốc gia ở London ngày hôm

qua. Làm việc theo cặp và đọc ghi chú. Người nào không có trong hình? Đây là người đã lấy bức tranh.)

- Sally was meeting her son after school.

- Brian was taking photos outside in Trafalgar Square.

- Lucy and Jill were having lunch in the gallery café.

- Stephen wasn’t working yesterday– he was at home. He wasn't well.

- Joe was in his taxi, driving two customers to Victoria train station.

- Mr Jacobs and Mrs Shaw weren't in their office yesterday– they were guiding the children through the

museum.

- Jenny was working in her office


Phương pháp giải:

- Sally đã gặp con trai cô ấy sau giờ học.

- Brian đang chụp ảnh bên ngoài ở Quảng trường Trafalgar.

- Lucy và Jill đang ăn trưa trong quán cà phê phòng trưng bày.

- Stephen không làm việc hôm qua - Anh ấy đã ở nhà. Anh ấy không khỏe.

- Joe đang trên taxi của anh ấy, chở hai khách hàng đến ga xe lửa Victoria.

- Hôm qua ông Jacobs và bà Shaw không ở văn phòng của họ - họ đang hướng dẫn bọn trẻ đi qua viện bảo tàng.

- Jenny đang làm việc trong văn phòng của cô ấy


Lời giải chi tiết:

Mr Jacobs is not in thepictures. (Ông Jacobs không có trong ảnh.)


Bài 3

3.WORK IN PAIRS. Find the past continuous questions about the people inexercise 2. Think of

some answers to the questions.

(LÀM VIỆC THEO CẶP. Tìm các câu hỏi quá khứ tiếp diễn về những người trong bài tập 2.Suy nghĩ về một số

câu trả lời cho các câu hỏi.)Lời giải chi tiết:

1.What were Lucy and Jill talking about?

(Lucy và Jill đang nói chuyện gì vậy?)

They were talking about their recent holiday.

(Họ đang nói về kỳ nghỉ gần đây của họ.)

2.How was Stephen feeling yesterday?

(Stephen cảm thấy thế nào vào ngày hôm qua?)

He was feeling tired and sleepy.

Anh ấy cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.)

3.Where was Joe driving his taxi to?

(Joe đã lái xe taxi của mình đến đâu?)

He was driving two customers to Victoria train station.

(Anh ta đang chở hai khách hàng đến ga xe lửa Victoria.)

4.Why was Jenny calling America?

(Tại sao Jenny lại gọi điện đến Mỹ?)

Because she wanted to ask about this month’s revenue.

(Vì cô ấy muốn hỏi về doanh thu của tháng này.)

Bài 4

4.Find nine more adverbs.

(Tìm thêm chín trạng từ.)

fa 

eas 

polit 

bly 

tly

ely 

fully 

quie 

ll 

care

hap 

we 

avely 

st 

pily

bad 

ily 

ly 

comforta 

br

fast: nhanh


Lời giải chi tiết:

fa 

eas 

polit 

bly 

tly

ely 

fully 

quie 

ll 

care

hap 

we 

avely 

st 

pily

bad 

ily 

ly 

comforta 

br

1.easily: dễ dàng

2.politely: lịch sự

3.quietly: yên tĩnh

4.carefully: cẩn thận

5.happily: vui vẻ

6.well: tốt

7.bravely: dũng cảm

8.badly: tệ

9.comfortably: thoải mái


Bài 5

5.Find five verbs in the grid. Each verb is in a different colour. Change them to past simple and

past continuous to complete the sentences.

(Tìm năm động từ trong lưới. Mỗi động từ có một màu khác nhau. Đổi chúng thành quá khứ đơn và quá khứ

tiếp diễn để hoàn thành câu.)

1 As soon as the accident ……………… , we called the police.

2 We met a lot of interesting people while we ……………….

3 The two men were fishing when they ……………… the shark.

4 Someone stole my MP3 player while I ……………… a shower.

5 Tom was playing computer games and his sister ……………… TV. 


Lời giải chi tiết:

Five verbs:

1.travel: đi lại, du lịch

2.watch: xem

3.happen: xảy ra

4.see: thấy

5.have:

1 As soon as the accident happened, we called the police.

(Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chúng tôi đã gọi cảnh sát.)

Giải thích: As soon as + quá khứ đơn

2 We met a lot of interesting people while we were travelling.

(Chúng tôi đã gặp rất nhiều người thú vị khi chúng tôi đi du lịch.)

Giải thích: while + quá khứ tiếp diễn

3 The two men were fishing when they saw the shark.

(Hai người đàn ông đang câu cá khi họ nhìn thấy con cá mập.)

Giải thích: hành động dài + when + quá khứ đơn

4 Someone stole my MP3 player while I was having a shower.

(Ai đó đã lấy trộm máy nghe nhạc MP3 của tôi khi tôi đang tắm.)

Giải thích: while + quá khứ tiếp diễn

5 Tom was playing computer games and his sister was watching TV. 

(Tom đang chơi trò chơi máy tính và em gái của anh ấy đang xem TV.)

Giải thích: 2 hành động song song, hành đông 1 chia quá khứ tiếp diễn thì hành động 2 cũng chia quá khứ

tiếp diễn.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 4 CLIL: The history of animation

  1. Check the meaning of the words in the box. Then match them with the pictures. 2. Read and listen to the text. Match headings a–d with paragraphs 1–4. 3. Read the text again and answer the questions. 4. USE IT! Research the making of your favourite animated film. Prepare a short presentation (60 – 80 words) on the film.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Writing: The story of a rescue

  THINK! When do animals need humans to help them? 1. Read the story. Where was the rescue? What was the writer doing? 2. Complete the key phrases from the text in your notebook. Then read the text and check your answers. 3. Read the text again and find the linking words: after, as soon as, when, while. 4. Choose the correct linking words. 5. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Speaking: Expressing interest

  THINK! Describe the last photo you took on your phone. 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What happened in Julie’s photo? Where was Julie when she took the photo? 2. Look at the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases, Amelia or Julie. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 5. USE IT! Work in pairs. Prepare a new dialogue. Use the key phrases and your ideas from exercise 4. The

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Language Focus: Past Continuous: questions - Past simple and past continuous

  1. Match questions 1–4 with answers a–d. Then complete the rule. 2. Write questions and answers using the past continuous. 3. Listen. Which words are stressed in each phrase? Listen again and repeat. 4. Work in pairs. Ask and answer the questions from exercise 3. Make true answers. 5. Study the sentences. Then complete the Rules with past simple and past continuous. 6. Complete the sentences using the past simple and past continuous form of the verbs in brackets.7. USE IT! Work in pairs. Imagi

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary and Listening

  THINK! What photographs do you prefer: people, places or sport? Why? 1. Read the texts and choose the correct words. Listen and check. 2. Complete the table with the adjectives and adverbs in exercise 1. 3. Listen to a photographer explaining how he took these photos. Put photos A–D in the order you hear. 4. Listen again and answer the questions. 5. USE IT! Work in pairs. Say how you can do the activities in the box. Use adverbs from exercise 2.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.