Tiếng Anh 7 Unit 6 Reading: Jungle challenge


THINK! What personal qualities do you need to survive in the wild? Why? 1. Look at the text. What type of text is it? What type of information do you think will be in the text? Then read and check. 2. Read and listen to the text and complete the sentences with the name of a team member. 3. VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. 4. USE IT! Work in pairs. Which team do you think will win the challenge?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

THINK!

THINK! What personal qualities do you need to survive in the wild? Why?

(SUY NGHĨ! Những phẩm chất cá nhân nào bạn cần để tồn tại trong môi trường hoang dã? Tại sao?)


Lời giải chi tiết:

Personal qualities we need to survive in the wild:

1.Adaptability: because we need to survive in any environment.

2.Self-control: because self-control helps us to see the reality as it is, it allows us to be aware and ready to

react in the right way to resolve a situation.

3.Motivation – because it makes you focused on your goals, on the things that must be done in order to

survive under every possible condition.

Tạm dịch:

Những phẩm chất cá nhân chúng ta cần để tồn tại trong môi trường hoang dã:

1. Khả năng chịu đựng: bởi vì chúng ta cần tồn tại trong bất kỳ môi trường nào.

2. Kiểm soát bản thân: bởi vì kiểm soát bản thân giúp chúng ta nhìn thấy thực tế đúng như thực tế của nó,

nó cho phép chúng ta nhận thức và sẵn sàng phản ứng theo cách đúng đắn để giải quyết một tình huống.

4. Động lực - bởi vì nó khiến bạn tập trung vào mục tiêu của mình, vào những việc phải làm để tồn tại trong

mọi điều kiện có thể.


Bài 1

 1.Look at the text. What type of text is it? What type of information do you think will be in the

text? Then read and check.

(Nhìn vào văn bản. Đó là kiểu văn bản nào? Bạn nghĩ loại thông tin nào sẽ có trong văn bản? Sau đó đọc và

kiểm tra.)

a. a personal blog (một blog cá nhân)

b. an advertisement for a TV programme (một quảng cáo cho một chương trình truyền hình)

c. a newspaper article (một bài báo)

STAY ALIVE

6 people, 16 days, no limits

Two teams of three people will face a sixteen-day jungle adventure in Steve Grant’s new survival show.

They’ll live without comforts, and they won’t have contact with the outside world. Which team will win the

£1m prize? At the end of the challenge, Steve will decide!

Meet the teams

Team 1: The Reds

Tom Woods is fit and learns fast. He’s a good swimmer.

Weak points: He always thinks he’s right. He isn’t practical.

If he works with the others, he’ll do OK.

Survival rating: *                                                            

Jenny Frome is brave – she once hunted crocodiles.

Weak points: She is reserved and likes to be alone.

If she doesn’t do anything stupid, she’ll do very well.
Survival rating: ****                                                        

Peter Quinn is competitive and likes a challenge.

Weak points: He acts before he thinks. He isn’t good in water.

He will need to work hard if he wants to survive.
Survival rating: *                                                           

Team 2: The Blues

Tina Brent is a leader, and she can make decisions.

Weak points: She has no experience in the wild. She’s a bit bossy and

doesn’t listen to others. She will need luck to get to the end.
Survival rating: **                                                            

Ted Wilson is clever, and he thinks before he acts.

Weak points: He doesn’t like snakes. He’s very shy.

He won’t go far if he doesn’t take any risks.
Survival rating: **                                                               

Sophie Jenkins sailed solo around Britain. She’s very friendly.

Weak points: Her physical fitness. She doesn’t eat meat.

If she changes her eating habits, she’ll go a long way.
Survival rating: ***                                                            

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

SỐNG SÓT

6 người, 16 ngày, không giới hạn

Hai đội gồm ba người sẽ đối mặt với cuộc phiêu lưu trong rừng kéo dài mười sáu ngày trong chương trình

sinh tồn mới của Steve Grant. Họ sẽ sống mà không có tiện nghi, và họ sẽ không tiếp xúc với thế giới bên

ngoài. Đội nào sẽ giành được giải thưởng 1 triệu bảng? Cuối cùng của thử thách, Steve sẽ quyết định!

Gặp gỡ các đội

Đội 1: The Reds

Tom Woods khỏe mạnh và học hỏi nhanh. Anh ấy là một vận động viên bơi lội giỏi. Điểm yếu: Anh ấy luôn

nghĩ mình đúng. Anh ấy không thực tế. Nếu anh ấy làm việc với những người khác, anh ấy sẽ ổn.

Xếp hạng sống sót: *

Jenny Frome thật dũng cảm - cô từng đi săn cá sấu. Điểm yếu: Cô ấy khá dè dặt và thích ở một mình. Nếu

cô ấy không làm điều gì ngu ngốc, cô ấy sẽ làm rất tốt.

Đánh giá sinh tồn: ****

Peter Quinn có tính cạnh tranh và thích thử thách. Điểm yếu: Anh ta hành động trước khi anh ta suy nghĩ.

Anh ấy không giỏi dưới nước. Anh ấy sẽ cần phải làm việc chăm chỉ nếu anh ấy muốn tồn tại.

Xếp hạng sống sót: *

Đội 2: The Blues

Tina Brent là một nhà lãnh đạo và cô ấy có thể đưa ra quyết định. Điểm yếu: Cô ấy không có kinh nghiệm

trong tự nhiên. Cô ấy hơi hách dịch và không lắng nghe người khác. Cô ấy sẽ cần may mắn để đi đến cuối cùng.

Xếp hạng sống sót: **

Ted Wilson là người thông minh, và anh ấy luôn suy nghĩ trước khi hành động. Điểm yếu: Anh ấy không

thích rắn. Anh ấy rất nhút nhát. Anh ấy sẽ không tiến xa nếu anh ấy không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.

Xếp hạng sống sót: **

Sophie Jenkins đã chèo thuyền một mình vòng quanh nước Anh. Cô ây rất thân thiện. Điểm yếu: Thể lực của

cô ấy. Cô ấy không ăn thịt. Nếu cô ấy thay đổi thói quen ăn uống của mình, cô ấy sẽ đi được một chặng

đường dài.

Đánh giá sinh tồn: ***


Lời giải chi tiết:

b. an advertisement for a TV programme (một quảng cáo cho một chương trình truyền hình)


Bài 2

2.Read and listen to the text and complete the sentences with the name of a team member.

(Đọc và nghe văn bản và hoàn thành các câu với tên của một thành viên trong nhóm.)

1 …………… has the best survival rating.

2 …………… and ……………  are the weakest contestants.

3 …………… needs to face his fear of snakes.

4 …………… probably won’t hunt animals for food. 

5 …………… needs to listen to other people.

6 …………… will decide which team wins.

Lời giải chi tiết:

1.Jenny Frome

2.Tom Woods; Peter Quinn

3.Ted Wilson

4.Sophie Jenkins

5.Tina Brent

6.Steve

1 Jenny Frome has the best survival rating.

(Jenny Frome có xếp hạng sống sót tốt nhất.)

2 Tom Woods and Peter Quinn are the weakest contestants.

(Tom Woods và Peter Quinn là những thí sinh yếu nhất.)

3 Ted Wilson needs to face his fear of snakes.

(Ted Wilson cần phải đối mặt với chứng sợ rắn của mình.)

4 Sophie Jenkins probably won’t hunt animalsfor food.

(Sophie Jenkins có lẽ sẽ không săn động vật để làm thức ăn.)

5 Tina Brent needs to listen to otherpeople.

(Tina Brent cần lắng nghe người khác.)

6 Steve will decide which team wins.

(Steve sẽ quyết định đội nào thắng.)


Bài 3

3.VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text.

(TỪ VỰNG BỔ SUNG- Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh trong văn bản.)


Lời giải chi tiết:

-fit : khoẻ mạnh

-reserved : dè dặt

-competitive: tính cạnh tranh

: hống hách

-clever: thông minh

-friendly: thân thiện


Bài 4

 4.USE IT! Work in pairs. Which team do you think will win the challenge?

(THỰC HÀNH! Làm việc theo cặp. Bạn nghĩ đội nào sẽ chiến thắng trong thử thách?)


Lời giải chi tiết:

A:Which team do you think will win the challenge?

(Bạn nghĩ đội nào sẽ chiến thắng trong thử thách?)

B: I think The Reds will win because the members in this team are fit, brave and competitive.

(Tôi nghĩ The Reds sẽ giành chiến thắng vì các thành viên trong đội này đều khỏe mạnh, bản lĩnh và có tính

cạnh tranh cao.)

A: Oh, I don’t think so. I think the Blues will be win.

(Ồ, tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ The Blues sẽ giành chiến thắng.)

B: Why do you think so? 

(Tại sao bạn lại nghĩ như vậy?)

A: Because their survival rating is higher than the Reds.

(Bởi vì xếp hạng sống sót của họ cao hơn The Reds.)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Language focus: will and won't in the first conditional

  1. Match 1–5 with a–e to make sentences. Then match the sentences with the people in the text on page 70. 2. Complete the Rules with action or result. 3. Choose the correct words. 4. Order the words to make questions. 5. Look at the picture and match 1–5 with a–e to make sentences. 6. USE IT! Read the Study Strategy. Work in pairs. Ask and answer the questions in exercise 4. Give some details. Finished? Invent a new team member for the Stay Alive programme.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Vocabulary and Listening

  THINK! You’re lost in the desert. What is your first priority? 1. Match objects 1–11 in the picture with the words in the box. Then listen and check. 2. Read the introduction to Desert Challenge. Which objects in exercise 1 will people probably need on a desert trek? 3. Listen to Kay Freeman talking about the survival course she went on. Which equipment from exercise 1 does she say is useful? 4. Read the questions. Then listen again and choose the correct answers. 5. USE IT! Work in pairs. Say

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Speaking: Giving instructions

  THINK! What types of sport and activities can you do at school? What about places outside school? 1. Complete the dialogue with the words in the box. Then watch or listen and check. Which two items of safety equipment does Mark need? 2. Read the key phrases. Cover the dialogue and complete them with one word. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Put the dialogue in the correct order. Listen and check. Then practise it with your partner. 5. USE IT! Work

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Writing: A blog

  THINK! Which part of the school day do you like the most? Why? 1. Read Thanh’s blog. Who is the information in this blog for? What advice does Thanh give about school work? 2. Complete the Key Phrases with words from the blog. 3. Cover the text. Can you remember the advice? Complete the sentences. Then read the text and check your answers. 4. Complete the imperative sentences with the verbs in the box. 5. USE IT! Follow the steps in the

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 CLIL: Technology - GPS and survival

  1. Check the meaning of the words in the box. Then read and complete the text with the words from the box. Listen and check. 2. Read the text again and match 1–6 with a–f. 3. Read the text again and answer the questions. 4. USE IT! Invent a new smartphone application. Say what it does, and write instructions for how to use it. Tell your class about your application. Vote for the most interesting one.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí