Tiếng Anh 7 Unit 3 Culture: Thanksgiving


1. Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions. 2. Read and listen to the text and check your answers to exercise 1. 3. Read the text again and answer the questions. 4. YOUR CULTURE - Choose a festival in your hometown / city. Then ask and answer the questions with your partner. 5. USE IT! Write a short description (35 – 50 words) of a festival in Việt Nam. Use your answers in exercise 4 to help you.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions.

turkey            pumpkin           corn             harvest           hunt              settler

1. What is happening in picture A? What are people eating?

2. When did the event in picture B take place?

a. 1500  

b. 1621  

c. 1756

Phương pháp giải:

- turkey: gà tây

- pumpkin: bí đỏ

- corn: bắp, ngô

- harvest: vụ mùa

- hunt: săn bắt

- settler: người định cư 

1. Điều gì đang xảy ra trong bức tranh A? Mọi người đang ăn gì?

2. Sự kiện trong hình B diễn ra khi nào?

a. Năm 1500

b. Năm 1621

c. Năm 1756

Lời giải chi tiết:

1. In picture A, the people are having a special meal. They are eating turkey, corn, potatoes and pumpkin pie.

(Trong hình A, mọi người đang có một bữa ăn đặc biệt. Họ đang ăn gà tây, ngô, khoai tây và bánh bí ngô.)

2. b

Bài 2

2. Read and listen to the text and check your answers to exercise 1.

(Đọc và nghe văn bản và kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 1.)


Thanks giving Day

Americans celebrate the Thanksgiving holiday on the fourth Thursday of November. Families meet for a special meal including turkey, corn, potatoes and pumpkin pie – a popular dessert. Then families do activities together or watch TV.

The Thanksgiving festival celebrates the first harvest of the Pilgrims – a group of religious settlers. In September 1620, they left England for America on a ship – the Mayflower. That winter, when they arrived, they were very cold and didn't have enough food. So half of them died. A Native American leader, Squanto, visited the settlers. His people showed the settlers how to grow corn and vegetables and how to hunt animals for food.

In autumn 1621, after a good harvest, the Pilgrims held a big celebration to thank God. They invited the Native Americans. For three days, they ate together. Also, they played games, sang songs and danced. It was the start of a long tradition. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

NGÀY LỄ TẠ ƠN

Người Mỹ kỷ niệm ngày lễ Tạ ơn vào thứ Năm lần thứ tư của tháng Mười Một. Các gia đình gặp nhau trong một bữa ăn đặc biệt bao gồm gà tây, ngô, khoai tây và bánh bí ngô - một món tráng miệng phổ biến. Sau đó, các gia đình sinh hoạt cùng nhau hoặc xem TV.

Lễ hội Tạ ơn kỷ niệm vụ thu hoạch đầu tiên của những người Hành hương - một nhóm người định cư theo tôn giáo. Vào tháng 9 năm 1620, họ rời Anh đến Mỹ trên một con tàu - chiếc Mayflower. Mùa đông năm đó, khi họ đến, họ rất lạnh và không có đủ thức ăn. Vì vậy, một nửa trong số họ đã chết. Một nhà lãnh đạo người Mỹ bản địa, Squanto, đã đến thăm những người định cư. Người dân của ông đã chỉ cho những người định cư cách trồng ngô và rau cũng như cách săn bắt động vật để làm thực phẩm.

Vào mùa thu năm 1621, sau một vụ mùa bội thu, những người Hành hương đã tổ chức một buổi lễ lớn để tạ ơn Chúa. Họ mời những người Mỹ bản địa. Trong ba ngày, họ đã ăn cùng nhau. Ngoài ra, họ còn chơi trò chơi, hát các bài hát và nhảy múa. Đó là sự khởi đầu của một truyền thống lâu đời.

Lời giải chi tiết:

1. In picture A, the people are having a special meal. They are eating turkey, corn, potatoes and pumpkin pie.

(Trong hình A, mọi người đang có một bữa ăn đặc biệt. Họ đang ăn gà tây, ngô, khoai tây và bánh bí ngô.)

Thông tinFamilies meet for a special meal including turkey, corn, potatoes and pumpkin pie – a popular

dessert.

2. b

Thông tin: In autumn 1621, after a good harvest, the Pilgrims held a big celebration to thank God.

Bài 3

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. What do people eat on Thanksgiving Day?

2. Where did the Pilgrims arrive in 1620?

3. Why did many settlers die in the first winter?

4. How did they learn to grow food?

5. Who went to the first Thanksgiving meal?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Mọi người ăn gì vào Ngày Lễ Tạ ơn?

2. Những người hành hương đến đâu vào năm 1620?

3.Tại sao nhiều người định cư chết trong mùa đông đầu tiên?

4. Họ đã học cách trồng thực phẩm như thế nào?

5 Ai đã đến bữa ăn đầu tiên trong Lễ Tạ ơn?

Lời giải chi tiết:

1. People eatturkey, corn, potatoes and pumpkin pie on Thanksgiving Day.

(Mọi người ăn gà tây, ngô, khoai tây và bánh bí ngô vào ngày Lễ Tạ ơn.)

Thông tin: Families meet for a special meal including turkey, corn, potatoes and pumpkin pie – a popular dessert.

2.They arrived America in 1620.

(Họ đến Mỹ vào năm 1620.)

Thông tin: In September 1620, they left England for America on a ship – the May flower.

3.Because they were very cold and didn't have enough food.

(Bởi vì họ rất lạnh và không có đủ thức ăn.)

Thông tin: That winter, when they arrived, they were very cold and didn't have enough food. So half of them died.

4. The Native Americans showed them how to grow food.

(Người Mỹ bản địa đã chỉ cho họ cách trồng thực phẩm.)

Thông tin: A Native American leader, Squanto, visited the settlers. His people showed the settlers how to grow corn and vegetables and how to hunt animals for food.

5. The Native Americans went to the first Thanksgiving meal.

(Những người Mỹ bản địa đã đến ăn bữa ăn đầu tiên trong Lễ Tạ ơn.)

Thông tin: In autumn 1621, after a good harvest, the Pilgrims held a big celebration to thank God. They invited the Native Americans.

Bài 4

 4. YOUR CULTURE - Choose a festival in your hometown / city. Then ask and answer the questions with your partner.

(VĂN HÓA CỦA BẠN - Chọn một lễ hội ở quê hương / thành phố của bạn. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn của bạn.)

1. When is the festival?

2. Where is it?

3. What do people celebrate?

4. How do they celebrate it?

5. Do people have special food?

6. Do they do special activities?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Lễ hội diễn ra khi nào?

2. Nó ở đâu?

3. Mọi người kỷ niệm điều gì?

4. Họ kỷ niệm nó như thế nào?

5. Mọi người có thức ăn đặc biệt không?

6 Họ có thực hiện các hoạt động đặc biệt không?


Lời giải chi tiết:

1. The festival is on the 10th day of the third lunar March, we call it “The Hung King Temple Festival”.

(Ngày lễ vào mùng 10 tháng 3 Âm lịch, chúng mình gọi nó là “Lễ hội Đền Hùng”.)

2. It is the Hung Temple on Nghia Linh Mountain in Phong Chau District, Phu Tho Province.

(Là Đền Hùng ở núi Nghĩa Linh, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.)

3. They celebrate the anniversary of the Hung King’s death. 

(Người ta tổ chức lễ để kỉ niệm ngày mất của vua Hùng.)

4. The major ceremony takes place over several days, but the 10th day of the month is considered the most important. A procession starts at the foot of the mountain, and stops at every small temple before reaching the High Temple. Here, pilgrims offer prayers and incense to their ancestors.

(Lễ chính kéo dài vài ngày, nhưng ngày 1o của tháng được xem là ngày quan trọng nhất. Một Lễ diễu hành bắt đầu từ chân núi, và dừng lại ở mọi ngôi đền nhỏ trước khi lên đến Đền Cao. Tại đây, những khách hành hương sẽ dâng lễ cầu nguyện và thắp hương cho tổ tiên.)  

5. Yes, they have. Hung Kings’ Temple Festival foods include rice cakes and five fruits.

(Họ có. Đồ ăn của lễ Giỗ tổ Hùng Vương bao gồm bánh dày và ngũ quả.)

6. Yes,they have. In Hung Temple Festival, there are a wide range of folk games including bamboo swings, rice cooking competitions, sacred ball throwing through a ring, human chess, wrestling, lion dance, crossbow shooting, water puppet performance.

(Họ có. Lễ hội Đền Hùng có nhiều trò chơi dân gian đa dạng như đu tre, thi thổi cơm thi, ném bóng qua vòng, cờ người, đấu vật, múa lân, bắn nỏ, múa rối nước.)

Bài 5

 5. USE IT!Write a short description (35 – 50 words) of a festival in Việt Nam. Use your answers in  exercise 4 to help you.

(THỰC HÀNH! Viết đoạn văn miêu tả ngắn (35 - 50 từ) về một lễ hội ở Việt Nam. Sử dụng các câu trả lời của bạn trong bài tập 4 để giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

The Hung King Temple Festival is on the 10th day of the third lunar March in Phu Tho Province to celebrate the Hung King’s death. A procession starts at the foot of the mountain, and stops at every small temple before reaching the High Temple. Here, pilgrims offer prayers and incense to their ancestors. The foods include rice cakes and five fruits. There are a wide range of folk games including bamboo swings, rice cooking competitions, etc.

Tạm dịch:

Lễ hội Đền Hùng vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại tỉnh Phú Thọ để kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Một đoàn rước bắt đầu ở chân núi, và dừng lại ở mọi ngôi đền nhỏ trước khi đến Đền Cao. Tại đây, khách hành hương dâng lễ cầu nguyện và thắp hương cho tổ tiên. Thức ăn gồm có bánh đa và ngũ quả. Có rất nhiều trò chơi dân gian bao gồm đu tre, thi nấu cơm, v.v.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Puzzles and games

  1. Use the code to find the first and last letters of adjectives about people and places. Write the adjectives, then match them with their opposites. 2. MEMORY GAME. Work in groups. Follow the instructions. 3. Complete the crossword with the past tense of the verbs in the ‘Across’ and ‘Down’ spaces. 4. TELLING A STORY. Work in teams. Follow the instructions.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Writing: A Special Event

  THINK! What special days or events do you celebrate with your friends and family? 1. Read the text. Why did Jack’s parents have a party? Who did not enjoy the party? 2. Complete the Key Phrases with words from the text. 3. Read the text again and find the sequencing words. 4. Look at the sequencing words in bold and put sentences A–E in the correct order. Which word describes the beginning of an event, and which word describes the end? 5. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide. Ask and

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Speaking: Your Weekend

  THINK! Say three things you did last weekend. Did you have fun? 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What did Mark do? Did Sarah have a good weekend? 2. Cover the dialogue and complete the Key Phrases. Watch or listen again and check. 3. Practise the dialogue with your partner. 4. Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner. 5. USE IT! Work in pairs. Read the situation. Practise

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Language Focus: Past simple - affirmative, negative and questions; regular and irregular verbs

  1. Choose the correct option a or b. Then check your answers in the text on page 38. 2. Study the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules. 3. Order the words to make sentences and questions. 4. PRONUNCIATION - Rhythm and intonation. 5. Read the Study Strategy. Follow instructions 1–3. 6. Complete the text with the past simple form of the verbs in brackets. 7. USE IT! Work in pairs. Ask and answer about your recent past events.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Vocabulary and listening

  THINK! You’re a time traveller. Where in a past time do you want to go? Why? 1. Read Jade’s time travel diary. Choose the correct verbs. Then listen and check. 2. Find the past forms of these verbs in the diary. Which verbs are irregular? Listen and check. 3. PRONUNCIATION- Regular past simple verbs - Listen and repeat the verbs. 4. Listen to eight more verbs and add them to the table in exercise 3. Practise saying them. 5. Listen to Jade’s time travel diary. Put pictures A–H in the correct ord

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.