Tiếng Anh 7 Unit 1 Language focus: Present simple - Questions


1. Complete the questions and answers with do, don’t, does and doesn’t. Then choose the correct words in rules 1–4. 2. Complete the questions using the present simple form of the verbs in brackets. 3. Ask and answer the questions from exercise 2. Use do, don’t, does and doesn’t in your answers. 4. Complete the questions with the words in the box. Then practise in pairs. 5. USE IT! Work in pairs. Ask questions using words from boxes A and B. Find out different things about your partner. (Finis

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Complete the questions and answers with do, don’t, does and doesn’t. Then choose the correct words in rules 1–4.

(Hoàn thành các câu hỏi và câu trả lời với do, don’t, doesvà doesn’t. Sau đó chọn các từ đúng trong quy tắc 1–4.)

Do her friends like the trainers?

Yes, they (1) __________ . /No, they (2) __________  . 

(3) __________  Niall write stories?

Yes, he (4) __________  . /No, he (5) __________  .

RULES

1. We use is / do to make questions with ordinary verbs with I / you / we / they.

2. We use do / does to make questions with ordinary verbs with he / she / it.

3. In short answers using ordinary verbs, we say Yes, I am / do and No, I ’m not / don’t.

4. In short answers using ordinary verbs, we say Yes, he is / does and No, she isn’t / doesn’t.

Phương pháp giải:

Dodanh từ số nhiều + V

Doesdanh từ số ít + V


Lời giải chi tiết:

1. do

2. don’t

3. Does

4. does

5. doesn’t

Do her friends like the trainers?

(Bạn bè của cô ấy có thích những đôi giày thể thao không?)

Yes, they (1) do. /No, they (2) don’t

(Có, họ có. / Không, họ không.)

(3) Does Niall write stories?

(Niall có viết truyện không?)

Yes, he (4) does. /No, he (5) doesn’t.

(Có, anh ấy có. / Không, anh ấy không.)

RULES (Quy tắc)

1. We use do to make questions with ordinary verbs with I / you / we / they.

(Chúng ta dùng do để đặt câu hỏi với các động từ thường với I / you / we / they.)

2. We use does to make questions with ordinary verbs with he / she / it.

(Chúng ta dùng does để đặt câu hỏi với động từ thường với he / she / it.)

3. In short answers using ordinary verbs, we say Yes, I do and No, I don’t.

(Trong câu trả lời ngắn sử dụng động từ thường, chúng ta nói Yes, I do và No, I don’t.)

4. In short answers using ordinary verbs, we say Yes, he does and No, she doesn’t.

(Trong các câu trả lời ngắn sử dụng động từ thường, chúng ta nói Yes, he does và No, he doesn’t.)

Bài 2

 2. Complete the questions using the present simple form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành các câu hỏi bằng cách sử dụng thì hiện tại đơn của các động từ trong ngoặc.)

Do you blog about your life? (blog)

(Bạn có viết blog về cuộc sống của bạn không?)

1 _____ you and your friends _____ videos? (make)

2_____  you _____ your friends after school?(meet)

3 _____ your best friend _____ near you? (live)

4 _____ you _____ things? (collect)

5 _____ your dad _____ in bed late? (stay)

6 _____ people in your class _____ a lot? (talk)

Phương pháp giải:

Câu hỏi thì hiện tại đơn:

Do + S (số nhiều) + V?

Does + S (số ít) + V?


Lời giải chi tiết:

1. Do you and your friends make videos?

(Bạn và bạn bè của bạn có làm video không?)

Giải thích: Dodanh từ số nhiều “you and your friends” + V?

2. Do you meet your friends after school? 

(Bạn có gặp bạn bè của mình sau giờ học không?)

Giải thích: Do +you + V?

3. Does your best friend live near you? 

(Người bạn thân của bạn có sống gần bạn không?)

Giải thích: Doesdanh từ số ít “best friend” + V?

4. Do you collect things? 

(Bạn có sưu tập các món đồ không?)

Giải thích: Do +you + V?

5. Does your dad stay in bed late? 

(Bố của bạn có ngủ dậy muộn không?)

Giải thích: Does + danh từ số ít “your dad” + V?

6. Do people in your class talk a lot? 

(Những người trong lớp của bạn có nói nhiều không?)

Giải thích: Dodanh từ số nhiều “people in your class” + V?

Bài 3

3. Ask and answer the questions from exercise 2. Use do, don’t, does and doesn’t in your answers.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi từ bài tập 2. Sử dụng do, don’t, does và doesn’t trong câu trả lời của bạn.)

Do you blog about your life?

(Bạn có viết blog về cuộc sống của bạn không?)

No, I don’t. I take photos and put them on Instagram. 

(Không, tôi không. Tôi chụp ảnh và đưa lên Instagram.)

Lời giải chi tiết:

1. Do you and your friends make videos?

(Bạn và bạn bè của bạn có làm video không?)

Yes, we do. We usually upload them on Tiktok.

(Có, chúng tôi có. Chúng tôi thường tải chúng lên Tiktok.)

2. Do you meet your friends after school? 

(Bạn có gặp bạn bè của mình sau giờ học không?)

Yes, I do. We often go to the fast food restaurant.

(Có, tôi có. Chúng tôi thường đến nhà hàng thức ăn nhanh.)

3. Does your best friend live near you? 

(Người bạn thân của bạn có sống gần bạn không?)

No, she doesn’t. She lives 10 kilometers far from my house.

(Không, cô ấy không. Cô ấy sống cách nhà tôi 10 km.)

4. Do you collect things? 

(Bạn có sưu tập đồ không?)

No, I don’t.

(Không tôi không.)

5. Does your dad stay in bed late? 

(Bố của bạn có ngủ dậy muộn không?)

No, he doesn’t. He always gets up early to go to work.

(Không, ông ấy không. Ông ấy luôn dậy sớm để đi làm.)

6. Do people in your class talk a lot? 

(Những người trong lớp của bạn có nói nhiều không?)

Yes, they do. But they only talk a lot in break time.

(Có, họ có. Nhưng họ chỉ nói nhiều trong giờ giải lao.)

Bài 4

4. Complete the questions with the words in the box. Then practise in pairs.

(Hoàn thành các câu hỏi với các từ trong hộp. Sau đó thực hành theo cặp.)

  Do you ever (Bạn có bao giờ) How often (Bao lâu một lần)             What (Cái gì) 

  When (Khi nào)                     Where (Đâu )     Who (Ai )           Why (Tại sao)

Do you ever go to the cinema? 

(Bạn có bao giờ đi xem phim không?)

Yes, I do. I love watching films.

(Có, tôi có.Tôi thích xem phim.)

1 _________  do you go?

Not often – about once a month.

(Không thường xuyên lắm - khoảng một tháng một lần .)

2 _________  do you go with?

My best friend, and sometimes my sister.

(Bạn thân của tôi, và đôi khi là em gái tôi.)

3 _________  do you go?

To the cinema in town.

(Đến rạp chiếu phim trong thị trấn.)

4 _________  do you go?

Usually on Saturday afternoons.

(Thường vào các buổi chiều thứ Bảy.)

5 _________  do you watch?

Scary films!

(Những bộ phim đáng sợ!)

6 _________  do you watch scary films?

Because my friend loves them.

(Bởi vì bạn của tôi rất thích chúng.)

Lời giải chi tiết:

1. How often 2. Who 3. Where
4. When 5. What 6. Why

1. How often do you go?

(Bạn có thường xuyên đi không?)

2. Who do you go with?

(Bạn đi với ai?)

3. Where do you go?

(Bạn đi đâu?)

4. When do you go?

(Khi nào bạn đi?)

5. What do you watch?

(Bạn xem gì?)

6. Why do you watch scary films?

(Tại sao bạn xem những bộ phim đáng sợ?)

Bài 5

5. USE IT! Work in pairs. Ask questions using words from boxes A and B. Find out different things about your partner.

(Thực hành! Làm việc theo cặp. Đặt câu hỏi bằng cách sử dụng các từ trong hộp A và B. Tìm những điều khác nhau về bạn của bạn.)

A

What (cái gì)

Where (ở đâu)

How often (bao lâu 1 lần)

Do you ever (bạn đã bao giờ)

What time (mấy giờ)

Who (ai)

When (khi nào)

B

meet friends (gặp gỡ bạn bè)

phone (gọi điện thoại)

study (học)

write stories (viết các câu chuyện)

watch (xem)

do sport (chơi thể thao)

bake (nướng – bánh)

play an instrument (chơi nhạc cụ)

go dancing (đi nhảy múa)

A: What do you watch on TV?

(Bạn xem gì trên TV?)

B: I usually watch films.

(Tôi thường xem phim.)

A: Me, too! 

(Tôi cũng thế!)

Lời giải chi tiết:

A: Where do you meet friends?

(Bạn gặp gỡ bạn bè ở đâu?)

B: I often meet my friends at the park.

(Tôi thường gặp gỡ bạn bè của tôi ở công viên.)

A: How often do you do sports?

(Bạn thường chơi thể thao bao lâu một lần?)

B: I often do sports three times a week.

(Tôi thường tập thể thao ba lần một tuần.)

A: Do you ever go dancing?

(Bạn có bao giờ đi khiêu vũ không?)

B: No, I don’t. I prefer staying at home to going dancing.

(Không, tôi không. Tôi thích ở nhà hơn là đi khiêu vũ.)

A: What time do you study English?

(Bạn học tiếng Anh lúc mấy giờ?)

B: I usually study English at 6p.m.

(Tôi thường học tiếng Anh lúc 6 giờ chiều.)

A: Who do you write stories about?

(Bạn viết truyện về ai?)

B: I often write stories about my friends.

(Tôi thường viết những câu chuyện về những người bạn của mình.)

A: When do you play an instrument?

(Khi nào bạn chơi một nhạc cụ?)

B: I usually play the guitar on Sundays.

(Tôi thường chơi guitar vào Chủ nhật.)

Finish

Finished? Write questions about a hobby to ask someone in your class. Use the question words in exercise 5.

(Bạn đã hoàn thành? Viết câu hỏi về sở thích để hỏi ai đó trong lớp của bạn. Sử dụng các từ nghi vấn trong bài tập 5.)


Lời giải chi tiết:

1. What kind of music do you like?

(Bạn thích loại nhạc nào?)

2. Where do you often go on Sundays?

(Bạn thường đi đâu vào những ngày Chủ nhật?)

3. How often do you play badminton?

(Bạn thường xuyên chơi cầu lông không?)

4. Do you ever sing karaoke?

(Bạn đã bao giờ hát karaoke chưa?)

5. Who do you often chat with?

(Bạn thường trò chuyện với ai?)


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Speaking: Thinking of things to do

  THINK! What can you do in your town at the weekend? 1. Complete the dialogue with the key phrases. Then watch or listen and check. What do Lisa and Jamie decide to do? 2. Which key phrases are for making suggestions and which are for responding to suggestions? Write S (suggestion) or R (response). 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Choose the correct phrases in the mini-dialogues. Listen and check. Then practise them with your partner. 5. USE IT! Work in pairs. Practise a new dialo

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Writing: A profile for a web page

  THINK! What do you do in and around your hometown at the weekend? 1. Read the profile and find three things which Quỳnh Anh likes. 2. Complete the Key Phrases with words from Quỳnh Anh’s profile. 3. Write true sentences about yourself using the key phrases in exercise 2. 4. Find and, also and too in the profile. Are they in affirmative or negative sentences? Where is each word in the sentence? 5. Complete the sentences using and, also and too. 6. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 CLIL - Maths: Data and charts

  1. Check the meaning of the words in the box and match them with A–E in the charts. 2. Read and listen to the text. What information does the pie chart NOT give? 3. Study the charts. Then choose the correct words in the reports. : 4. USE IT! Draw a bar chart for the data in the chart below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Puzzles and games

  1. FIND THE PREPOSITION. Work in groups. Look at the pictures and say where the person is. Use at, in and on. Find the four pictures that use the same preposition. 2. GUESS THE FAMOUS PERSON. Work in pairs. Follow the instructions. 3. Find nine more free time activities in the puzzle. Use two squares for each one. 4. MAKE SENTENCES. Work in groups. Follow the instructions. 5. WORDSNAKE. Work in pairs. Find the question words and complete the questions. Ask and answer the questions.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Vocabulary and Listening

  THINK! How do you relax when you are not at school? 1. Complete the phrases in the questionnaire with the verbs in the box. Then listen and check. 2. Do the questionnaire. Do you like being alone, being creative, or going out? Compare your answers with your partner's. 3. Look at the photos of Abbie and Niall. What are their hobbies? Which hobby is relaxing? 4. Listen again and answer the questions. 5. USE IT! Work in pairs. Which hobby do you prefer: Abbie’s or Niall’s? Why?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.