Tiếng Anh 7 Unit 7 Reading: A song


THINK! Do you ever sing or learn song lyrics? What song lyrics do you like? 1. Read the song lyrics and answer the questions with Laila or Sam. 2. Read and listen to the song and the comments again. Write True or False. Explain your answers with lines from the song. 3. VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. 4. USE IT! What lines from the song do you like or dislike? Why? Can you think of a title for the song?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

THINK!

THINK! Do you ever sing or learn song lyrics? What song lyrics do you like?

(SUY NGHĨ! Bạn đã bao giờ hát hoặc học lời bài hát? Bạn thích lời bài hát nào?)


Lời giải chi tiết:

Yes, I usually learn song lyrics. I like the lyrics of the song See You Again.

(Vâng, tôi thường học lời bài hát. Tôi thích phần lời của bài hát See You Again.)


Bài 1

1.Read the song lyrics and answer the questions with Laila or Sam.

(Đọc lời bài hát và trả lời các câu hỏi với Laila hoặc Sam.)

1 Who has a positive view about Laila’s future in music?

(Ai có quan điểm tích cực về tương lai âm nhạc của Laila?)

2 Who thinks that Laila won’t do well?

(Ai nghĩ rằng Laila sẽ không làm tốt?)

Sam: Hey – I’m working on a new song. No title yet …

Laila: [Chorus] This is my dream now and dreams can come true 

I’m going to be famous – that’s all I want to do

Laila: This is my dream, I’m going to make it one day 

I don’t care what it costs, no I don’t care how I pay 

I’m not gonna think about the wrongs and rights 

Just wanna see my name up there in the bright lights

Give me the drums, guitar, keyboard and bass

Cos I’ve got the look, the voice; I’ve got the face

[Chorus] This is my dream now …

Sam: Well you say that’s your dream, but I say that it’s insanity

Wake up a second now and take a look at the reality

You’ll pay the price, you say, but just what price will you pay?

Listen, I can tell you things in real life ain’t so easy

Sing a song a thousand times until it’s a hit

At rst the words mean somethin’ but in the end you won’t believe it

Feel like a million dollars while you’re singin’ that song

But you’ll only be a star until the next fool comes along

[Chorus] This is my dream now …

RR: Cool! Good message.

Tank2: Erm … what message? 

Lil`Tina: I think it’s about all those kids who only want fame.

Sam: Yeah. They think they’ll be happy, but the music business is TOUGH.

Jan: Why be negative? You had dreams once Sam!

Sam: True!

Lil`Tina: It’ll be a big hit, Sam. Love it. 

Sam: Thanks! No music yet but we’re going to have cool keyboard and bass.


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Sam: Này - Tôi đang làm một bài hát mới. Chưa có tiêu đề…

Laila: [Chorus] Đây là giấc mơ của tôi bây giờ và những giấc mơ có thể trở thành sự thật

Tôi sẽ nổi tiếng - đó là tất cả những gì tôi muốn làm

Laila: Đây là ước mơ của tôi, một ngày nào đó tôi sẽ thực hiện được

Tôi không quan tâm nó có giá bao nhiêu, không, tôi không quan tâm tôi trả bằng cách nào

Tôi sẽ không nghĩ về những điều sai trái và đúng đắn

Chỉ muốn nhìn thấy tên tôi ở đó trong ánh đèn rực rỡ

Đưa cho tôi trống, guitar, keyboard và bass

Vì tôi có ngoại hình, giọng hát; tôi có khuôn mặt

[Chorus] Đây là giấc mơ của tôi bây giờ…

Sam: Bạn nói đó là ước mơ của bạn, nhưng tôi nói rằng đó là điều điên rồ

Thức dậy một giây ngay bây giờ và nhìn vào thực tế

Bạn sẽ phải trả giá, bạn nói, nhưng bạn sẽ phải trả giá nào?

Nghe này, tôi có thể nói với bạn những điều trong cuộc sống thực không dễ dàng như vậy

Hát một bài hát hàng nghìn lần cho đến khi nó thành hit

Đầu tiên các từ có nghĩa là gì đó nhưng cuối cùng thì bạn sẽ không tin nó 

Cảm thấy như một triệu đô la khi bạn hát bài hát đó

Nhưng bạn sẽ chỉ là một ngôi sao cho đến khi kẻ ngốc tiếp theo xuất hiện

[Chorus] Đây là giấc mơ của tôi bây giờ…

RR: Tuyệt! Thông điệp hay.

Tank2: Ờ… thông điệp gì vậy?

Lil`Tina: Tôi nghĩ đó là về tất cả những đứa trẻ chỉ muốn nổi tiếng.

Sam: Vâng. Họ nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc, nhưng việc kinh doanh âm nhạc thì KHÓ.

Jan: Tại sao lại là tiêu cực? Bạn đã từng mơ à Sam!

Sam: Đúng vậy!

Lil`Tina: Sẽ là một bản hít lớn đó, Sam à. Yêu nó.

Sam: Cảm ơn! Chưa có nhạc nhưng chúng tôi sẽ có bản keyboard và bass tuyệt vời.


Lời giải chi tiết:

1 Laila has a positive view about Laila’s future in music.

(Laila có quan điểm tích cực về tương lai của Laila trong âm nhạc.)

2 Sam thinks that Laila won’t do well.

(Sam nghĩ rằng Laila sẽ không làm tốt.)


Bài 2

2.Read and listen to the song and the comments again. Write True or False. Explain your answers

with lines from the song.

(Đọc và nghe lại bài hát và các nhận xét. Viết đúng hoặc sai. Giải thích câu trả lời của bạn bằng lời thoại

trong bài hát.)

I think it’s true / false because … says …

1 Laila thinks that fame is more important than other things.

2 She doesn’t think that she’s got much talent.

3 Sam thinks that Laila doesn’t understand the music business.

4 The story in the song is the same as Sam’s life.

5 Sam isn’t going to write music for the song because it’s a rap.


Lời giải chi tiết:

1.T

2.F

3.T

4.T

5.F

1 Laila thinks that fame is more important than other things.

(Laila cho rằng sự nổi tiếng quan trọng hơn những thứ khác.)

I think it’s true because Laila says “I’m going to be famous – that’s all I want to do.”

(Tôi nghĩ câu này đúng vì Laila nói "Tôi sẽ trở nên nổi tiếng - đó là tất cả những gì tôi muốn làm.")

2 She doesn’t think that she’s got much talent.

(Cô ấy không nghĩ rằng mình có nhiều tài năng.)

I think it’s false because she says “Cos I’ve got the look, the voice; I’ve got the face”

(Tôi nghĩ điều đó là sai vì cô ấy nói "Vì tôi có ngoại hình, giọng nói; tôi có khuôn mặt ”)

3 Sam thinks that Laila doesn’t understand the music business.

(Sam cho rằng Laila không hiểu việc kinh doanh âm nhạc.)

I think it’s true because Samsays They think they’ll be happy, but the music business is TOUGH.”

(Tôi nghĩ điều đó đúng bởi vì Sam nói "Họ nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc, nhưng việc kinh doanh âm nhạc thì

KHÓ.")

4 The story in the song is the same as Sam’s life.

(Câu chuyện trong bài hát cũng giống như cuộc đời của Sam.)

I think it’s true because when Jan asked “Why be negative? You had dreams once Sam!”, Sam

says “True”.

(Tôi nghĩ điều đó đúng vì khi Jan hỏi "Tại sao lại tiêu cực? Bạn đã từng mơ Sam! ”, Sam nói“ Đúng vậy ”.)

5 Sam isn’t going to write music for the song because it’s a rap.

(Sam sẽ không viết nhạc cho bài hát vì nó là một bản rap.)

I think it’s false because Samsays No music yet but we’re going to have cool keyboard and

bass.”

(Tôi nghĩ điều đó là sai vì Sam nói "Chưa có nhạc nhưng chúng ta sẽ có bản keyboardvà bass tuyệt vời.")

Bài 3

3.VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text.

(TỪ VỰNG BỔ SUNG -  Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh trong văn bản.)


Lời giải chi tiết:

-bright (adj): rực rỡ

-voice (n): giọng hát

-reality (n): thực tại

-hit (n): bản hit

-star (n): ngôi sao


Bài 4

4. USE IT! What lines from the song do you like or dislike? Why? Can you think of a title for the

song?

(THỰC HÀNH! Bạn thích hay không thích những dòng nào trong bài hát? Tại sao? Bạn có thể nghĩ ra tiêu đề

cho bài hát không?)


Lời giải chi tiết:

I like the line “Wake up a second now and take a look at the reality” because it’s like a wake-up call for those

who are immersed in a virtual dream world and forget about reality.

(Tôi thích câu “Thức dậy một giây và nhìn vào thực tế” vì nó giống như một lời cảnh tỉnh cho những ai đang

chìm đắm trong thế giới mộng ảo mà quên đi thực tại.)

I don’t like the line “I’m not gonna think about the wrongs and rights” because I feel like this person doesn’t

care about anything, just does what she wants.

(Tôi không thích dòng "Tôi sẽ không nghĩ về điều sai trái và đúng đắn" vì tôi cảm thấy như người này không

quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ làm những gì cô ấy muốn.)

The title for this song can be “Don’t Be Too Dreamy”.

(Tên bài hát này có thể là “Đừng quá mơ mộng”)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Language focus: will and be going to

  1. Complete the sentences and check your answers on page 84. Then choose the correct words in the rule. 2. Study the information and complete the sentences. 3. Write sentences about your plans and your friends’ plans. Use affirmative and negative forms of be going to and the ideas in the table. 4. Look at the examples. Which sentence is a plan and which is a prediction? 5. Complete sentences with be going to (for plans and intentions) or will (for predictions) and the verbs in brackets. 6. Wo

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Vocabulary and Listening

  THINK! What talent shows are there on TV in Việt Nam? Do you watch them? 1. Check the meaning of the adjectives in blue. Then choose the correct word in each sentence. Listen and check. 2. PRONUNCIATION – Syllables - Listen to the adjectives and repeat. How many syllables are there in each word? Mark the syllables. 3. Match the adjectives in blue from exercise 1 with the nouns in the table. Listen and check. 4. Listen to an extract from The You Factor. Which contestant gets the highest score,

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Language focus: be going to - questions & present continuous

  1. Order the words to make questions. Then match questions 1–4 with four answers from a–f. 2. Imagine you and a friend are organising a trip to the final of The You Factor. Write questions for 1–6. Then ask your partner. 3. Match sentences 1–5 with rules a–c. 4. Complete the dialogue with the present continuous form of the verbs in the box. Which sentence is an action in progress and which is an arrangement for the future? 5. USE IT! Work in pairs. Ask and answer questions using phrases from

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Speaking: Organising an event

  THINK! Imagine you are helping to organise an event at your school. What can you do to tell everyone that it is happening? 1. Complete the dialogue with the missing words or phrases. Then watch or listen and check. What two things does Dan offer to do? 2. Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember the orders that Dan and Amelia say them. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Work in pairs. Look at situations 1–5. Take turns offering to hel

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Writing: Song reviews

  THINK! What’s your favourite song? Why do you like it? 1. Read the reviews. Which song has great singers? Which song belongs to Việt Nam? 2. Complete the key phrases with words from the text. 3. Find the blue words in the reviews and say what they refer to. 4. Replace the blue phrases with five pronouns from the box. 5. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.