Tiếng Anh 7 Unit 7 Culture: A young entrepreneur


1. Read the text. Who is Jamal Edwards and why is he famous today? Read and listen to the text and check your answers. 2. Match the blue words in the text with definitions 1–5. 3. Read the text again and answer the questions. 4. YOUR CULTURE Write about a young entrepreneur in Việt Nam. Complete the table and use the internet to help you. 5. USE IT! Work in pairs. Tell your partner about your young entrepreneur in exercise 4.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the text. Who is Jamal Edwards and why is he famous today? Read and listen to the text

and check your answers.

(Đọc văn bản. Jamal Edwards là ai và tại sao ngày nay anh ấy nổi tiếng? Đọc và nghe văn bản và kiểm tra

câu trả lời của bạn.)

A SUCCESS STORY

Jamal Edwards is the boss of a music YouTube channel, and heeven received an award from the Queen for

his services tomusic. So, what’s his story? 

Jamal was born in England in 1990. At sixteen, with avideo camera, he uploaded a video of foxes and

received 1,000 visits! Soon he wanted to combine his love of filming with his passion for grime – a type of

hip hop music.

Jamal began filming some grime artists when they were performing in the street and at concerts. After

his posts, thousands of people watched and downloaded the videos.

In 2007 he created his own online TV station, SBTV.First, he added live concerts and interviews

with musicians to grime music videos. Later, he started including different types of music to attract more

viewers.The strategy worked, and today, SBTV is very popular among young people.

Tạm dịch:

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Jamal Edwards là ông chủ của một kênh YouTube về âm nhạc và anh ấy thậm chí còn nhận được giải thưởng

từ Nữ hoàng cho những cống hiến của mình đối với âm nhạc. Vậy, câu chuyện của anh ấy là gì?

Jamal sinh năm 1990 ở Anh. Ở tuổi 16, với một chiếc máy quay phim, anh đã tải lên một video về cáo và

nhận được 1.000 lượt truy cập! Chẳng bao lâu sau, anh ấy muốn kết hợp tình yêu quay phim với niềm đam

mê của mình với grime - một loại nhạc hip hop.

Jamal bắt đầu quay một số nghệ sĩ grime khi họ biểu diễn trên đường phố và tại các buổi hòa nhạc. Sau bài

đăng của anh ấy, hàng nghìn người đã xem và tải video xuống.

Năm 2007, anh thành lập đài truyền hình trực tuyến của riêng mình, SBTV. Đầu tiên, anh ấy đã thêm các

buổi hòa nhạc trực tiếp và các cuộc phỏng vấn với các nhạc sĩ vào các video âm nhạc hấp dẫn. Sau đó, anh

ấy bắt đầu đưa vào các thể loại nhạc khác nhau để thu hút nhiều khán giả hơn. Chiến lược đã phát huy hiệu

quả và ngày nay, SBTV rất được giới trẻ yêu thích.


Lời giải chi tiết:

Jamal Edwards is the boss of a music YouTube channel.

(Jamal Edwards là ông chủ của một kênh YouTube về âm nhạc)

Because he created his own online TV station, SBTV.First, he added live concerts and interviews

with musicians to grime music videos. Later, he started including different types of music to attract more

viewers.

(Bởi vì anh ấy đã tạo ra đài truyền hình trực tuyến của riêng mình, SBTV. Đầu tiên, anh ấy đã thêm các buổi

hòa nhạc trực tiếp và các cuộc phỏng vấn với các nhạc sĩ vào các video âm nhạc hấp dẫn. Sau đó, anh ấy

bắt đầu đưa vào các thể loại nhạc khác nhau để thu hút nhiều khán giả hơn.)


Bài 2

 2.Match the blue words in the text with definitions 1–5.

(Ghép các từ màu xanh trong văn bản với các định nghĩa 1–5.)

1 people who watch videos or TV

2 playing music and/or singing for people

3 wild animals that are similar to dogs

4 a plan

5 a prize or medal for an important achievement


Phương pháp giải:

1 người xem video hoặc TV

2 chơi nhạc và / hoặc hát cho mọi người nghe

3 loài động vật hoang dã tương tự như loài chó

4 một kế hoạch

5 một giải thưởng hoặc huy chương cho một thành tích quan trọng


Lời giải chi tiết:

award : a prize or medal for an important achievement (giải thưởng)

foxes : wild animals that are similar to dogs (con cáo)

performing : playing music and/or singing for people (biểu diễn)

viewers : people who watch videos or TV (người xem)

strategy : a plan (chiến lược)

Bài 3

 3.Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1 Why did Jamal receive an award?

2 What were Jamal’s two hobbies when he was sixteen?

3 Why were Jamal’s grime videos successful?

4 Why did Jamal decide to create his own TV station?

5 What did Jamal do to increase the number of SBTV viewers?


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1 Tại sao Jamal lại nhận được giải thưởng?

2 Jamal có hai sở thích gì khi anh ấy mười sáu tuổi?

3 Tại sao các video grime của Jamal lại thành công?

4 Tại sao Jamal quyết định thành lập đài truyền hình của riêng mình?

5 Jamal đã làm gì để tăng lượng người xem SBTV?


Lời giải chi tiết:

1.Jamal received an award because of his services tomusic.

(Jamal đã nhận được một giải thưởng vì những cống hiến của anh ấy cho âm nhạc.)

Thông tin: heeven received an award from the Queen for his services tomusic.

2.They were filming and grime – a type of hip hopmusic.

(Chúng là quay phim và grime - một loại nhạc hip hop.)

Thông tin: Soon he wanted to combine his love of filming with his passion for grime – a type of hip

hop music.

3.Because thousands of people watched and downloaded the videos.

(Bởi vì hàng ngàn người đã xem và tải xuống các video.)

Thông tin: After his posts, thousands of people watched and downloaded the videos.

4.Because he wanted to combine his love of filming with his passion for grime – a type of hip hop music.

(Bởi vì anh ấy muốn kết hợp tình yêu quay phim với niềm đam mê của mình với grime - một loại nhạc hip

hop.)

Thông tin: Soon he wanted to combine his love of filming with his passion for grime – a type of hip

hop music.

5.He started including different types of music to attract more viewers.

(Anh ấy bắt đầu đưa vào các loại nhạc khác nhau để thu hút nhiều người xem hơn.)

Thông tin: Later, he started including different types of music to attract more viewers.


Bài 4

 4. YOUR CULTURE Write about a young entrepreneur in Việt Nam. Complete the table and use the

internet to help you.

(VĂN HÓA CỦA BẠN - Viết về một doanh nhân trẻ ở Việt Nam. Hoàn thành bảng và sử dụng internet để giúp

bạn.)

Name:

 

From:

 

Born:

 

Business:

 

How he / she became

successful:

 

Lời giải chi tiết:

Name (tên):

Hà Thị Tú Phượng

From (từ):

Vietnam 

Born (sinh năm):

1992

Business (doanh nghiệp):

Metub

How he / she became successful (Bằng cách

nào anh ấy /cô ấy trở nên

thành công):

She found Metub in late 2014 and it became a

leading video and talent network for

celebrities and online video creators in

Vietnam. 

(Cô thành lập Metub vào cuối năm 2014 và

nó đã trở thành mạng video và tài năng hàng

đầu dành cho những người nổi tiếng và

những người tạo video trực tuyến tại Việt

Nam.)

Bài 5

 5.USE IT! Work in pairs. Tell your partner about your young entrepreneur in exercise 4.

(THỰC HÀNH! Làm việc theo cặp. Nói với bạn của bạn về doanh nhân trẻ của bạn trong bài tập 4.)


Lời giải chi tiết:

Hà Thị Tú Phượng is the Founder and CEO of Metub.So, what’s her story?

She was born in Vietnam in 1992.In 2014, Tu Phuong founded and held the position of CEO of Metub. Up to

now, this is considered the largest YouTube multi-channel network in Vietnam with more than 2 billion views

per month, a partner of many famous artists such as Son Tung MTP, Tran Thanh, Chi Dan, Chi Pu...

The company manages, produces, distributes and monetizes premium Vietnam

video content on YouTube and across other platforms and has been building a

strong local creators community.

Tạm dịch:

Hà Thị Tú Phượng là Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Metub. Vậy, câu chuyện của cô ấy là gì?

Cô sinh ra tại Việt Nam vào năm 1992. Năm 2014, Tú Phương thành lập và đảm nhiệm vị trí CEO của Metub.

Tính đến thời điểm hiện tại, đây được coi là mạng đa kênh YouTube lớn nhất Việt Nam với hơn 2 tỷ lượt xem

mỗi tháng, là đối tác của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng MTP, Trấn Thành, Chi Dân, Chi Pu ...

Công ty quản lý, sản xuất, phân phối và kiếm tiền từ nội dung video cao cấp của Việt Nam trên YouTube và

trên các nền tảng khác, đồng thời đã và đang xây dựng một cộng đồng người sáng tạo lớn mạnh tại địa

phương.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Puzzles and Games

  1. Find nine more music words. Then put them in the correct list. 2. ALI’S WEEK. Look at the pictures in Ali’s diary for next week. Follow the instructions. 3. Use the code to write nouns and adjectives in the correct column. 4. SCHOOL TRIP ARRANGEMENTS. Work in pairs. Work out the right order for the school trip and then ask and answer questions about the trip.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Writing: Song reviews

  THINK! What’s your favourite song? Why do you like it? 1. Read the reviews. Which song has great singers? Which song belongs to Việt Nam? 2. Complete the key phrases with words from the text. 3. Find the blue words in the reviews and say what they refer to. 4. Replace the blue phrases with five pronouns from the box. 5. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Speaking: Organising an event

  THINK! Imagine you are helping to organise an event at your school. What can you do to tell everyone that it is happening? 1. Complete the dialogue with the missing words or phrases. Then watch or listen and check. What two things does Dan offer to do? 2. Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember the orders that Dan and Amelia say them. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Work in pairs. Look at situations 1–5. Take turns offering to hel

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Language focus: be going to - questions & present continuous

  1. Order the words to make questions. Then match questions 1–4 with four answers from a–f. 2. Imagine you and a friend are organising a trip to the final of The You Factor. Write questions for 1–6. Then ask your partner. 3. Match sentences 1–5 with rules a–c. 4. Complete the dialogue with the present continuous form of the verbs in the box. Which sentence is an action in progress and which is an arrangement for the future? 5. USE IT! Work in pairs. Ask and answer questions using phrases from

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Vocabulary and Listening

  THINK! What talent shows are there on TV in Việt Nam? Do you watch them? 1. Check the meaning of the adjectives in blue. Then choose the correct word in each sentence. Listen and check. 2. PRONUNCIATION – Syllables - Listen to the adjectives and repeat. How many syllables are there in each word? Mark the syllables. 3. Match the adjectives in blue from exercise 1 with the nouns in the table. Listen and check. 4. Listen to an extract from The You Factor. Which contestant gets the highest score,

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí