Tiếng Anh 7 Unit 1 Language focus - Present simple: affirmative and negative


1. Complete the sentences with the words in the box. Then check your answers in the forum on page 12. 2. Complete the Rules with five words from the box. 3. Choose the correct words. 4. PRONUNCIATION. Third person –s. Listen. Then practise the examples. 5. Listen to eight more verbs and add them to the table in exercise 4. Practise saying them. 6. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. 7. USE IT! Write true and false sentences using the words in the boxes. Use aff

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Complete the sentences with the words in the box. Then check your answers in the forum on page 12.

(Hoàn thành các câu với các từ trong hộp. Sau đó, kiểm tra câu trả lời của bạn trong diễn đàn ở trang 12.)

doesn’t  (không)      don’t (không)        don’t (không)         studies (học )       want (muốn)           watches (xem)

We don’t use our phones.

(Chúng tôi không sử dụng điện thoại.)

1. She’s older and she ______ more.

2. But she ______study!

3. I ______ watch much TV.

4. I just ______  to sleep in my bedroom!

5. My nan ______ TV a lot.

Phương pháp giải:

- S (số ít) + doesn’t + V (nguyên thể)

- S (số nhiều) + don’t + V (nguyên thể)

- S (số ít) + V-s/es

- S (số nhiều) + V (nguyên thể)

Lời giải chi tiết:

1. studies

2. doesn’t

3. don’t

4. want

5. watches

1. She’s older and she studies more.

(Cô ấy lớn hơn và cô ấy học nhiều hơn.)

Giải thích:Chủ ngữ “she” số ít + V-s/es => studies.

2. But she doesn’t study!

(Nhưng cô ấy không học!)

Giải thích:Chủ ngữ “she” số ít, sau chỗ trống đã có động từ nguyên thể “study” => doesn’t.

3. I don’t watch much TV.

(Tôi không xem TV nhiều.)

Giải thích: Chủ ngữ “I” và sau chỗ trống đã có động từ nguyên thể “watch” => don’t.

4. I just want to sleep in my bedroom!

(Tôi chỉ muốn ngủ trong phòng ngủ của mình!)

Giải thích:Chủ ngữ “I” + V(nguyên thể)

5. My nan watches TV a lot.

 (Bà của tôi xem TV rất nhiều.)

Giải thích:Chủ ngữ “my nan” số ít + V-s/es => watches.

Bài 2

2.Complete the Rules with five words from the box.

(Hoàn thành các Quy tắc với năm từ trong hộp.)

doesn’t (không)          don’t (không)         end (kết thúc)             habits (thói quen)
routines (hoạt động thường ngày)                          start (bắt đầu)

RULES

1. We use the present simple to talk about facts, _______ and _______  .

2. Affirmative verbs _______ with -s / es in he / she / it forms.

3. Negative forms use _______ + infinitive without to after I / you / we / they.

4. Negative forms use_______ + infinitive without to after he / she / it.

Lời giải chi tiết:

1. habits - routines 

2. end 

3. don’t 

4. doesn’t

RULES (QUY TẮC)

1. We use the present simple to talk about facts, habits and routines.

(Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về các sự kiện, thói quen và quy trình.)

2. Affirmative verbs end with -s / es in he / she / it forms.

(Động từ khẳng định kết thúc bằng -s / es ở dạng he / she / it.)

3. Negative forms use don’t + infinitive without to after I / you / we / they.

(Dạng phủ định sử dụng don’t + động từ nguyên mẫu sau I / you / we / them.)

4. Negative forms use doesn’t + infinitive without to after he / she / it.

(Dạng phủ định sử dụng doesn’t + động từ nguyên mẫu sau he / she / it.)

Bài 3

3. Choose the correct words.

(Chọn từ đúng.)

Some students finish/ finishes school at 5 p.m.

(Một số học sinh tan học lúc 5 giờ chiều.)

Giải thích:danh từ số nhiều “students” + V (nguyên thể)

1. My mum don’t / doesn’t like games.

2. She don’t / doesn’t play much.

3. Mark study / studies a lot.

4. His friends don’t / doesn’t work much.

5. My friends and I watch / watches films on my computer.

Phương pháp giải:

Quy tắc chia động từ ở dạng khẳng định và phủ định của thì hiện tại đơn.


Lời giải chi tiết:

1. doesn’t

2. doesn’t

3. studies

4. don’t

5. watch

1. My mum doesn’t like games.

(Mẹ tôi không thích trò chơi.)

Giải thích: danh từ số ít “my mum”, sau chỗ trống đã có động từ nguyên thể "like" => doesn’t 

2. She doesn’t play much.

(Cô ấy không chơi nhiều.)

Giải thích:Chủ ngữ số ít “she”, sau chỗ trống đã có động từ nguyên thể "play" => doesn’t 

3. Mark studies a lot.

(Mark học rất nhiều.)

Giải thích: Chủ ngữ số ít “Mark” => V-s/es

4. His friends don’t work much.

(Bạn bè của anh ấy không làm việc nhiều.)

Giải thích:Chủ ngữ số nhiều “friends”, sau chỗ trống đã có động từ nguyên thể "like" => don’t 

5. My friends and I watch films on my computer.

(Tôi và bạn bè xem phim trên máy tính của tôi.)

Giải thích: Danh từ số nhiều “my friends and I” => V

Bài 4

4. PRONUNCIATION. Third person –s. Listen. Then practise the examples. 

(Phát âm. Ngôi thứ ba –s. Nghe. Sau đó thực hành các ví dụ.)


/s/

/z/

/ɪz/

sleeps /sliːps(ngủ)

says /seɪz(nói)

finishes /ˈfɪnɪʃɪz/ (kết thúc)

Bài 5

5. Listen to eight more verbs and add them to the table in exercise 4. Practise saying them.

(Nghe thêm tám động từ và thêm chúng vào bảng trong bài tập 4. Thực hành nói chúng.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

studies /ˈstʌdiz/: học

watches /wɒtʃɪz/: xem

spends /spendz/: tiêu xài

lives //lɪvz/: sống

allows /əˈlaʊz/: cho phép

lets /lets/: để cho

plays /pleɪz/: chơi

works /wɜːks/: làm việc 

Lời giải chi tiết:

/s/

/z/

/ɪz/

lets

works

studies

spends

lives

allows

plays

watches

Bài 6

6. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành văn bản với dạng đúng của các động từ trong ngoặc.)

I like (like) my brother, but I (1) _________ (think) he has a problem. He (2) _________  (not sleep) much

at weekends because he(3) _________  (play) video games all dayand (4) _________  (watch) TV all night.

Hisfriends (5) _________  (not see) him veryoften because he (6) _________  (stay) inhis room and he (7)

_________  (not go)outside. He (8) _________  (speak) to uson his mobile phone when he’s hungry. I(9)

_________  (not know) if this is normal.

Please help!

Messifan

Phương pháp giải:

Quy tắc chia động từ ở dạng khẳng định và phủ định của thì hiện tại đơn.

+ Khẳng định: 

- S (số ít) + V-s/es

- S (số nhiều) + V 

+ Phủ định:

- S (số ít) + doesn’t + V

- S (số nhiều) + don’t + V

Lời giải chi tiết:

1. think 

2. doesn’t sleep

3. plays

4. watches 

5. don’t see 

6. stays

7. doesn’t go 

8. speaks 

9. don’t know

I like (like) my brother, but (1) I think he has a problem. He (2) doesn’t sleep much at weekends because he (3) plays video games all day and (4) watches TV all night. His friends (5) don’t see him very often because he (6) stays in his room and he (7) doesn’t go outside. He (8) speaks to us on his mobile phone when he’s hungry. I(9) don’t know if this is normal.

 

Please help!

Messifan

Giải thích:

1. I  + V (nguyên thể) => I think

2. he + doesn’t V => he doesn’t sleep

3. he + Vs/es  => he plays

4. he + Vs/es  => he watches

5. chủ ngữ số nhiều “friends” + don’t V => don’t see

6. he  + Vs/es  => he stays

7. he + doesn’t V=> he doesn’t go 

8. he + Vs/es  => he speaks

9. I + don’t V => I don’t know

Tạm dịch:

Tôi thích anh trai tôi, nhưng tôi nghĩ anh ấy có vấn đề. Anh ấy không ngủ nhiều vào cuối tuần vì anh ấy chơi trò chơi điện tử cả ngày và  xem TV suốt đêm. Bạn bè của anh ấy không gặp anh ấy thường xuyên vì anh ấy ở trong phòng và anh ấy không ra ngoài. Anh ấy nói chuyện với chúng tôi trên điện thoại di động khi anh ấy đói. Tôi không biết điều này có bình thường không.

Xin vui lòng giúp đỡ!

Messifan

Bài 7

 7. USE IT! Write true and false sentences using the words in the boxes. Use affirmative and negative forms. Compare with your partner.

(Thực hành! Viết các câu đúng và sai bằng cách sử dụng các từ trong các hộp. Sử dụng các hình thức khẳng định và phủ định. So sánh với bạn của bạn.)

I spend a lot of time on the phone.

(Tôi dành nhiều thời gian trên điện thoại.)

My mum doesn’t play video games.

(Mẹ tôi không chơi trò chơi điện tử.)

Lời giải chi tiết:

My dad doesn’t usually watch football on TV.

(Bố tôi không thường xem bóng đá trên TV.)

- My teacher speaks English fluently.

(Giáo viên của tôi nói tiếng Anh lưu loát.)

- My friends don’t like playing outside.

(Bạn bè của tôi không thích chơi bên ngoài.)

- Most people spend a lot of time surfing the net.

(Hầu hết mọi người dành nhiều thời gian để lướt net.)

Bài 8

Finished? Write sentences about your screen time: what your parents let you do, and what they

don’t allow you to do.

(Hoàn thành bài học?  Viết các câu về thời gian sử dụng thiết bị của bạn: bố mẹ bạn cho phép bạn làm gì và

họ không cho phép bạn làm gì.)

Lời giải chi tiết:

My parents let me use the computer to relax after finishing my homework.

(Bố mẹ cho tôi sử dụng máy tính để thư giãn sau khi làm xong bài tập.)

They don’t allow me to talk on the phone when I am studying.

(Họ không cho phép tôi nói chuyện điện thoại khi tôi đang học.)


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Vocabulary and Listening

  THINK! How do you relax when you are not at school? 1. Complete the phrases in the questionnaire with the verbs in the box. Then listen and check. 2. Do the questionnaire. Do you like being alone, being creative, or going out? Compare your answers with your partner's. 3. Look at the photos of Abbie and Niall. What are their hobbies? Which hobby is relaxing? 4. Listen again and answer the questions. 5. USE IT! Work in pairs. Which hobby do you prefer: Abbie’s or Niall’s? Why?

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Language focus: Present simple - Questions

  1. Complete the questions and answers with do, don’t, does and doesn’t. Then choose the correct words in rules 1–4. 2. Complete the questions using the present simple form of the verbs in brackets. 3. Ask and answer the questions from exercise 2. Use do, don’t, does and doesn’t in your answers. 4. Complete the questions with the words in the box. Then practise in pairs. 5. USE IT! Work in pairs. Ask questions using words from boxes A and B. Find out different things about your partner. (Finis

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Speaking: Thinking of things to do

  THINK! What can you do in your town at the weekend? 1. Complete the dialogue with the key phrases. Then watch or listen and check. What do Lisa and Jamie decide to do? 2. Which key phrases are for making suggestions and which are for responding to suggestions? Write S (suggestion) or R (response). 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Choose the correct phrases in the mini-dialogues. Listen and check. Then practise them with your partner. 5. USE IT! Work in pairs. Practise a new dialo

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Writing: A profile for a web page

  THINK! What do you do in and around your hometown at the weekend? 1. Read the profile and find three things which Quỳnh Anh likes. 2. Complete the Key Phrases with words from Quỳnh Anh’s profile. 3. Write true sentences about yourself using the key phrases in exercise 2. 4. Find and, also and too in the profile. Are they in affirmative or negative sentences? Where is each word in the sentence? 5. Complete the sentences using and, also and too. 6. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 CLIL - Maths: Data and charts

  1. Check the meaning of the words in the box and match them with A–E in the charts. 2. Read and listen to the text. What information does the pie chart NOT give? 3. Study the charts. Then choose the correct words in the reports. : 4. USE IT! Draw a bar chart for the data in the chart below.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.