Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary: Actions and movement


THINK! Do you have a favourite photo on your phone? Why is it your favourite? 1. Match pictures 1–10 with the verbs in the box. Then listen and check. 2. Read the descriptions of four photos in the observation test and match descriptions 1–4 with four photos from A–F. Then choose the correct verbs in blue. 3. Watch or listen. Which photos are the speakers describing? 4. Watch or listen again. Which of the key phrases do you hear? Who says them? 5. USE IT! Work in a group. Use the Key Phrases to

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

THINK!

THINK! Do you have a favourite photo on your phone? Why is it your favourite?

(SUY NGHĨ! Bạn có một bức ảnh yêu thích trên điện thoại của bạn không? Tại sao nó là bức ảnh yêu thích

của bạn?)


Lời giải chi tiết:

Yes, I do. It’s my favourite because it’s a photo of my family.

(Vâng, tôi có. Đó là bức ảnh yêu thích của tôi vì đó là ảnh của gia đình tôi.)


Bài 1

1.Match pictures 1–10 with the verbs in the box. Then listen and check.

(Nối các hình 1–10 với các động từ trong hộp. Sau đó, lắng nghe và kiểm tra.)

climb up hang from hold   jump up          kick

lie on        sit on      stand in pick up  walk on


Phương pháp giải:

-climb up: trèo lên

-hang from: treo từ

-hold: cầm, giữ

-jump up: nhảy lên          

-kick: đá

-lie on: nằm trên        

-sit on: ngồi trên      

-stand in: đứng trong

-pick up: nhặt  

-walk on: đi bộ trên


Lời giải chi tiết:

1. climb up

2. jump up

3. lie on

4. kick

5. pick up

6. stand in

7. sit on

8. walk on

9. hold

10. hang from

Bài 2


2.Read the descriptions of four photos in the observation test and match descriptions 1–4 with

four photos from A–F. Then choose the correct verbs in blue.

(Đọc phần mô tả của bốn bức ảnh trong bài kiểm tra khả năng quan sát và nối phần mô tả 1–4 với bốn bức

ảnh từ A – F. Sau đó chọn các động từ đúng màu xanh.)

OBSERVATION TEST

1.This is brilliant. The boy is on the beach and he’s picking up / sitting on his head, which is hanging from /

lying on the sand.

2.They’re in the desert, or somewhere very hot. The woman is wearing a hat and there’s a tiny man on it.

He’s standing in / walking on the hat.

3.The man is climbing up / kicking the dinosaur. He’s very brave because he’s really small and the dinosaur

is enormous and very angry!

4.The man is in a park and he’s climbing up / holding a really small woman in his hand. She’s wearing a

white dress. Are they getting married? 

Lời giải chi tiết:

1-D

picking up / lying on

2-B

walking on

3-C

kicking

4-A

holding

1.This is brilliant. The boy is on the beach and he’s picking up his head, which is lying onthe sand. 

(Điều này thật tuyệt vời. Cậu bé đang ở trên bãi biển và cậu ấy đang nhặt đầu của mình đang nằm trên cát.)

2.They’re in the desert, or somewhere very hot. The woman is wearing a hat and there’s a tiny man on it.

He’s walking on the hat.

(Họ đang ở trong sa mạc, hoặc một nơi nào đó rất nóng. Người phụ nữ đội một chiếc mũ và có một người

đàn ông nhỏ bé trên đó. Anh ấy đang đi trên chiếc mũ.)

3.The man is kicking the dinosaur. He’s very brave because he’s really small and the dinosaur is enormous

and very angry!

(Người đàn ông đang đá khủng long. Anh ấy rất dũng cảm vì anh ấy thực sự nhỏ bé còn con khủng long thì

to lớn và rất tức giận!)

4.The man is in a park and he’s holding a really small woman in his hand. She’s wearing a white dress. Are

they getting married?

(Người đàn ông đang ở trong một công viên và anh ta đang giữ một người phụ nữ rất nhỏ trong tay. Cô ấy

đang mặc một chiếc váy trắng. Phải chăng họ sắp kết hôn ?)


Bài 3

3.Watch or listen. Which photos are the speakers describing?

(Xem hoặc nghe. Người kể đang miêu tả những bức ảnh nào?)


Bài 4

4.Watch or listen again. Which of the key phrases do you hear? Who says them?

(Xem hoặc nghe lại. Bạn nghe thấy những cụm từ khóa nào? Ai nói chúng?)

KEY PHRASES

Describing a photo
In the middle   
In front of       
Behind            
On the left / On the right
At the top / At the bottom
In the foreground / In the background

Phương pháp giải:

KEY PHRASES (cụm từ khóa)

Describing a photo (mô tả 1 bức ảnh)
In the middle (ở chính giữa)   
In front of (ở trước)                
Behind (ở sau)                        
On the left / On the right (ở bên trái / ở bên phải)           
At the top / At the bottom (ở trên cùng / ở dưới cùng)    
In the foreground / In the background (ở phía trước / ở phía sau)      

Bài 5

5.USE IT! Work in a group. Use the Key Phrases to create your own photograph.

(THỰC HÀNH! Làm việc nhóm. Sử dụng các Cụm từ khoá để tạo ra bức ảnh của riêng bạn.)

 <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA/wAAAFSCAYAAABPKNRMAAAMbGlDQ1BJQ0MgUHJvZmlsZQAASImVVwdYU8kWnluSkJDQAghICb0JIjWAlBBaAOndRkgCCSXGhKBiRxYVXLuIYkVXRRQsKyB27Mqi2PtiQUVZF3WxofImJKDrvvK9831z758zZ/5T7kzuPQBofuBKJHmoFgD54gJpfFgQIzUtnUF6CjBAAQgwA1pcnkzCio2NAlAG73+XdzegJZSrTgquf87/V9HhC2Q8AJBxEGfyZbx8iI8DgK/jSaQFABAVesspBRIFngOxrhQGCPFKBc5W4h0KnKnEhwdsEuPZEF8GQI3K5UqzAdC4B/WMQl425NH4DLGLmC8SA6A5AmJ/npDLh1gR+4j8/EkKXAmxHbSXQAzjAczM7ziz/8afOcTP5WYPYWVeA6IWLJJJ8rjT/s/S/G/Jz5MP+rCBgyqUhscr8oc1vJU7KVKBqRB3izOjYxS1hviDiK+sOwAoRSgPT1Lao8Y8GRvWD+hD7MLnBkdCbAxxqDgvOkqlz8wShXIghrsFnSoq4CRCbADxAoEsJEFls0k6KV7lC23IkrJZKv05rnTAr8LXA3luEkvF/0Yo4Kj4MY0iYWIKxBSIrQpFydEQa0DsLMtNiFTZjC4SsqMHbaTyeEX8VhDHC8RhQUp+rDBLGhqvsi/Llw3mi20SijjRKryvQJgYrqwPdorHHYgf5oJdFohZSYM8Allq1GAufEFwiDJ37LlAnJSg4vkgKQiKV67FKZK8WJU9biHIC1PoLSB2lxUmqNbiyQVwcyr58SxJQWyiMk68KIcbEauMB18KogAbBAMGkMORCSaBHCBq627shr+UM6GAC6QgGwiAk0ozuCJlYEYMrwmgCPwBkQDIhtYFDcwKQCHUfxnSKq9OIGtgtnBgRS54CnE+iAR58Ld8YJV4yFsyeAI1on9458LBg/HmwaGY//f6Qe03DQtqolQa+aBHhuagJTGEGEwMJ4YS7XEj3B/3xaPgNRAOV5yJew/m8c2e8JTQTnhEuE7oINyeKCqW/hDlGNAB+UNVtcj8vha4DeT0wINwP8gOmXF93Ag44e7QDwsPgJ49oJatiltRFcYP3H/L4LunobIju5BR8jByINnux5UaDhoeQyyKWn9fH2WsmUP1Zg/N/Oif/V31+fAe+aMltgDbj53FTmDnscNYI2Bgx7AmrBU7osBDu+vJwO4a9BY/EE8u5BH9wx9X5VNRSZlLrUuXy2flXIFgaoHi4LEnSaZJRdnCAgYLvh0EDI6Y5zyC4eri6gqA4l2j/Pt6GzfwDkH0W7/p5v0OgN+x/v7+Q990EccA2OsFj//Bbzo7JgDa6gCcO8iTSwuVOlxxIcB/CU140gyBKbAEdjAfV+AJfEEgCAERIAYkgjQwAVZZCPe5FEwBM8BcUArKwVKwCqwFG8EWsAPsBvtAIzgMToAz4CK4DK6Du3D3dIKXoAe8A30IgpAQGkJHDBEzxBpxRFwRJuKPhCBRSDyShmQg2YgYkSMzkHlIObIcWYtsRmqQvchB5ARyHmlHbiMPkS7kDfIJxVAqqouaoDboSJSJstBINBEdj2ajk9EitARdjFai1egutAE9gV5Er6Md6Eu0FwOYOqaPmWNOGBNjYzFYOpaFSbFZWBlWgVVjdVgzfM5XsQ6sG/uIE3E6zsCd4A4Ox5NwHj4Zn4UvwtfiO/AG/BR+FX+I9+BfCTSCMcGR4EPgEFIJ2YQphFJCBWEb4QDhNDxLnYR3RCJRn2hL9IJnMY2YQ5xOXERcT6wnHie2Ex8Te0kkkiHJkeRHiiFxSQWkUtIa0i7SMdIVUifpg5q6mpmaq1qoWrqaWK1YrUJtp9pRtStqz9T6yFpka7IPOYbMJ08jLyFvJTeTL5E7yX0UbYotxY+SSMmhzKVUUuoopyn3KG/V1dUt1L3V49RF6nPUK9X3qJ9Tf6j+kapDdaCyqeOocupi6nbqcept6lsajWZDC6Sl0wpoi2k1tJO0B7QPGnQNZw2OBl9jtkaVRoPGFY1XmmRNa02W5gTNIs0Kzf2alzS7tchaNlpsLa7WLK0qrYNaN7V6tenao7RjtPO1F2nv1D6v/VyHpGOjE6LD1ynR2aJzUucxHaNb0tl0Hn0efSv9NL1Tl6hrq8vRzdEt192t26bbo6ej566XrDdVr0rviF6HPqZvo8/Rz9Nfor9P/4b+p2Emw1jDBMMWDqsbdmXYe4PhBoEGAoMyg3qD6wafDBmGIYa5hssMGw3vG+FGDkZxRlOMNhidNuoerjvcdzhveNnwfcPvGKPGDsbxxtONtxi3GveamJqEmUhM1picNOk21TcNNM0xXWl61LTLjG7mbyYyW2l2zOwFQ4/BYuQxKhmnGD3mxubh5nLzzeZt5n0WthZJFsUW9Rb3LSmWTMssy5WWLZY9VmZWY6xmWNVa3bEmWzOthdarrc9av7extUmxmW/TaPPc1sCWY1tkW2t7z45mF2A32a7a7po90Z5pn2u/3v6yA+rg4SB0qHK45Ig6ejqKHNc7to8gjPAeIR5RPeKmE9WJ5VToVOv00FnfOcq52LnR+dVIq5HpI5eNPDvyq4uHS57LVpe7o3RGRYwqHtU86o2rgyvPtcr1mhvNLdRttluT22t3R3eB+wb3Wx50jzEe8z1aPL54enlKPes8u7ysvDK81nndZOoyY5mLmOe8Cd5B3rO9D3t/9PH0KfDZ5/Onr5Nvru9O3+ejbUcLRm8d/djPwo/rt9mvw5/hn+G/yb8jwDyAG1Ad8CjQMpAfuC3wGcuelcPaxXoV5BIkDToQ9J7tw57JPh6MBYcFlwW3heiEJIWsDXkQahGaHVob2hPmETY97Hg4ITwyfFn4TY4Jh8ep4fREeEXMjDgVSY1MiFwb+SjKIUoa1TwGHRMxZsWYe9HW0eLoxhgQw4lZEXM/1jZ2cuyhOGJcbFxV3NP4UfEz4s8m0BMmJuxMeJcYlLgk8W6SXZI8qSVZM3lcck3y+5TglOUpHakjU2emXkwzShOlNaWT0pPTt6X3jg0Zu2ps5ziPcaXjboy3HT91/PkJRhPyJhyZqDmRO3F/BiEjJWNnxmduDLea25vJyVyX2cNj81bzXvID+Sv5XQI/wXLBsyy/rOVZz7P9sldkdwkDhBXCbhFbtFb0Oic8Z2PO+9yY3O25/XkpefX5avkZ+QfFOuJc8alJppOmTmqXOEpKJR2TfSavmtwjjZRukyGy8bKmAl34Ud8qt5P/JH9Y6F9YVfhhSvKU/VO1p4qntk5zmLZw2rOi0KJfpuPTedNbZpjPmDvj4UzWzM2zkFmZs1pmW84umd05J2zOjrmUublzfyt2KV5e/Ne8lHnNJSYlc0oe/xT2U22pRqm09OZ83/kbF+ALRAvaFrotXLPwaxm/7EK5S3lF+edFvEUXfh71c+XP/YuzFrct8VyyYSlxqXjpjWUBy3Ys115etPzxijErGlYyVpat/GvVxFXnK9wrNq6mrJav7qiMqmxaY7Vm6ZrPa4Vrr1cFVdWvM163cN379fz1VzYEbqjbaLKxfOOnTaJNtzaHbW6otqmu2ELcUrjl6dbkrWd/Yf5Ss81oW/m2L9vF2zt2xO84VeNVU7PTeOeSWrRWXtu1a9yuy7uDdzfVOdVtrtevL98D9sj3vNibsffGvsh9LfuZ++t+tf513QH6gbIGpGFaQ0+jsLGjKa2p/WDEwZZm3+YDh5wPbT9sfrjqiN6RJUcpR0uO9h8rOtZ7XHK8+0T2icctE1vunkw9ee1U3Km205Gnz50JPXPyLOvssXN+5w6f9zl/8ALzQuNFz4sNrR6tB37z+O1Am2dbwyWvS02XvS83t49uP3ol4MqJq8FXz1zjXLt4Pfp6+42kG7dujrvZcYt/6/ntvNuv7xTe6bs75x7hXtl9rfsVD4wfVP9u/3t9h2fHkYfBD1sfJTy6+5j3+OUT2ZPPnSVPaU8rnpk9q3nu+vxwV2jX5RdjX3S+lLzs6y79Q/uPda/sXv36Z+CfrT2pPZ2vpa/73yx6a/h2+1/uf7X0xvY+eJf/ru992QfDDzs+Mj+e/ZTy6VnflM+kz5Vf7L80f438eq8/v79fwpVyBz4FMDjQrCwA3mwHgJYGAB32bZSxyl5wQBBl/zqAwH/Cyn5xQDwBqIPf73Hd8OvmJgB7tsL2C/Jrwl41lgZAojdA3dyGhkpkWW6uSi4q7FMID/r738KejbQCgC9L+/v7qvv7v2yBwcLe8bhY2YMqhAh7hk0hXzLzM8G/EWV/+l2OP96BIgJ38OP9X5sukKIJlPZGAAAAimVYSWZNTQAqAAAACAAEARoABQAAAAEAAAA+ARsABQAAAAEAAABGASgAAwAAAAEAAgAAh2kABAAAAAEAAABOAAAAAAAAAJAAAAABAAAAkAAAAAEAA5KGAAcAAAASAAAAeKACAAQAAAABAAAD/KADAAQAAAABAAABUgAAAABBU0NJSQAAAFNjcmVlbnNob3S1jYtyAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAB12lUWHRYTUw6Y29tLmFkb2JlLnhtcAAAAAAAPHg6eG1wbWV0YSB4bWxuczp4PSJhZG9iZTpuczptZXRhLyIgeDp4bXB0az0iWE1QIENvcmUgNi4wLjAiPgogICA8cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPgogICAgICA8cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0iIgogICAgICAgICAgICB4bWxuczpleGlmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL2V4aWYvMS4wLyI+CiAgICAgICAgIDxleGlmOlBpeGVsWURpbWVuc2lvbj4zMzg8L2V4aWY6UGl4ZWxZRGltZW5zaW9uPgogICAgICAgICA8ZXhpZjpQaXhlbFhEaW1lbnNpb24+MTAyMDwvZXhpZjpQaXhlbFhEaW1lbnNpb24+CiAgICAgICAgIDxleGlmOlVzZXJDb21tZW50PlNjcmVlbnNob3Q8L2V4aWY6VXNlckNvbW1lbnQ+CiAgICAgIDwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPgogICA8L3JkZjpSREY+CjwveDp4bXBtZXRhPgoqEXQ2AAAAHGlET1QAAAACAAAAAAAAAKkAAAAoAAAAqQAAAKkAALBrxQEV4gAAQABJREFUeAHs3Qu0r9W4P/BXCSHXyp3tlij3Wwi7EiIhIhG5k0suB2ecc8ZpNA7DESLllluipKREUUjuud8KiWzXqFxDqPT/febxNF6//2+t/VvrXWu119rfOcZvr7V/7zvnfJ7v88w5n+8z5/uuK1w6Kl1KEAgCQSAIBIEgsKIQuPjii7tjjjmmO/3007uzzz67O+uss7pzzjmn22KLLbott9yy/dx666277bbbrttggw1WlO5RJggEgSAQBIJAEPg/BK4Qwh9XCAJBIAgEgSAQBIJAEAgCQSAIBIEgsPIQCOFfeTaNRkEgCASBIBAEgkAQCAJBIAgEgSAQBLoQ/jhBEAgCQSAIBIEgEASCQBAIAkEgCASBFYhACP8KNGpUCgJBIAgEgSAQBIJAEAgCQSAIBIEgEMIfHwgCQSAIBIEgEASCQBAIAkEgCASBILACEQjhX4FGjUpBIAgEgSAQBIJAEAgCQSAIBIEgEARC+OMDQSAIBIEgEASCQBAIAkEgCASBIBAEViACIfwr0KhRKQgEgSAQBIJAEAgCQSAIBIEgEASCQAh/fCAIBIEgEASCQBAIAkEgCASBIBAEgsAKRCCEfwUaNSoFgSAQBIJAEAgCQSAIBIEgEASCQBAI4Y8PBIEgEASCQBAIAkEgCASBIBAEgkAQWIEIhPCvQKNGpSAQBIJAEAgCQSAIBIEgEASCQBAIAiH88YEgEASCQBAIAkEgCASBIBAEgkAQCAIrEIElI/ybbrppd9FFF3UXXnhh+7kCsYxKQSAIBIEgEASCQBAIAkEgCASBILBMEdhoo426jTfeuPPz/PPPX6Za/KvYS0b4N9lkk26zzTbrttpqq27zzTf/VynyvyAQBIJAEAgCQSAIBIEgEASCQBAIApcjAueee253xhlndOedd153wQUXXI6SLFzXS0b4N9xww26bbbbp9tlnn/Zz4VRIS0EgCASBIBAEgkAQCAJBIAgEgSAQBIYhcNppp3UHHnhg5+cll1wyrLF1pPaSEf4rXOEK3erVq7t99923/VxH9I8YQSAIBIEgEASCQBAIAkEgCASBIBAEulNPPbXbb7/92s9LL710RSASwr8izBglgkAQCAJBIAgEgSAQBIJAEAgCQWAIAiH8A9DLDv8A8FI1CASBIBAEgkAQCAJBIAgEgSAQBBYVgRD+AfCG8A8AL1WDQBAIAkEgCASBIBAEgkAQCAJBYFERCOEfAG8I/wDwUjUIBIEgEASCQBAIAkEgCASBIBAEFhWBEP4B8IbwDwAvVYNAEAgCQSAIBIEgEASCQBAIAkFgUREI4R8Abwj/APBSNQgEgSAQBIJAEAgCQSAIBIEgEAQWFYEQ/gHwhvAPAC9Vg0AQCAJBIAgEgSAQBIJAEAgCQWBREQjhHwBvCP8A8FI1CASBIBAEgkAQCAJBIAgEgSAQBBYVgRD+AfCG8A8AL1WDQBAIAkEgCASBIBAEgkAQCAJBYFERCOEfAG8I/wDwUjUIBIEgEASCQBAIAkEgCASBIBAEFhWBEP4B8IbwDwAvVYNAEAgCQSAIBIEgEASCQBAIAkFgUREI4R8Abwj/APBSdVkicOmll3aXXHJJk33DDTfsjIEhRXv/+Mc/WpsXX3xxa+9KV7pSp+3lVGDyt7/9raPPRhtt1OTfYIMN5oVPYfz3v/+9tQeL+mizX+pe3y2EPfpt5/cgEASCQBAIAkEgCASB5Y9ACP8AG4bwDwAvVZclAkVsCX/lK195MDFH9i+66KLur3/9a3fhhRd2CO01r3nN1vZyAgjZ//3vf9+SF1e72tWa/Ij/OEFfm06VANHen/70p5YIkQCB9VWucpXuile84r80sdD2+JfG858gEASCQBAIAkEgCASBZY9ACP8AEy4E4a8dOmTnd7/73WUfBMg1ffjYvUMg/C7Id813yMDGG2/cXeMa1+iue93rdle96lUbKXBfysIhgID98Y9/7H772992v/71r7s///nPrfFNNtmku+ENb9hd5zrX6RA9NlqJhT8itPyU7yGf1772tZvvzUff8vdzzjmnW7NmTWsXlte//vW7W9/61g3PadqVLPjLX/7SZDIOaowstv87jVA6/OpXv+rqYxze/e5372584xs3WeZK+LXJx37xi190P/jBD1rC4Ha3u11rDz6If7/Q/bzzzmv680HjPzv9fYTyexAIAkEgCASBIBAE1m8EQvgH2B+pWL16dbfvvvu2n/NpCnl3dPfcc89tAf6ZZ57Z+Zx//vktiNeHXT2BvmAegUA+FWQfCdhss826VatWdVtttVV3gxvcoJExQX/KwiGA7P74xz/uvvvd73Zf+9rXul/+8pet8Zvc5Cbdtttu27BHVq9+9asvXKfrUEu/+c1vurPOOqv7wx/+0HxRcummN71p242fj5j8+/vf/3735S9/uTvllFNaAmXrrbduZPn+979/d7Ob3WyqZu2CI9uSEJtuumnDn+/PlWhP1VnvJkSbDkj5F7/4xe70009v/nGrW92q23vvvbt73vOejXjPVQ44a/MrX/lK9/GPf7wlVHbfffeGSyX0emJ0ZRfzCMzcsxwfiejrlN+DQBAIAkEgCASBIBAEFg6BEP4BWC4E4Xek2W4hImVX79vf/nb3qU99qgX9yIw+HHFGLBEiAb0Egd1mO81+SgBc61rXajujt73tbdt917ve9bLTN8C241Xt6MMb2T/uuOMa8WcHBO9hD3tYd4973KMRLrZaSYUP0hux5Gv80U6yj0STJNR8irZ+9rOfdZ///Oe7ww8/vLvgggu67bbbrrvPfe7TyPKNbnSjWZutcSMJ89nPfraNgTvc4Q7dzW9+8zZG7PYvZqkTH8i5SfRb3/pWO6mwxRZbXEb4kX14zaX8/Oc/70477bTujDPO6H760592m2++ebfTTju1hJLkHjLfL4Uj/CQ6+J+kn3tTgkAQCAJBIAgEgSAQBIJACP8AH1gIwq97u5N26BxP/sY3vtG9973vbUTILjLSgOzf61736nbbbbfO8V73rhkdg0Z07JBKEiCkyIH79thjj+7Od75zdvoG2Ha8ahFMZOzggw/uPve5zzXMETw7sPe73/26W97yllMfRR9vf139vyQUH3PCgX8hk46rSzA5eTLXHezSs062IPyvf/3rW8Jr1113bYRfEkVCYbZirDj+/oUvfKF705ve1JIRO++8c3fve9+7u81tbtNI/2z1h16rMWscfvrTn247/Mj6qtFJmyc84Qmd5MNcyT6ZnKI48cQT2zF9JyhgIYknuTLpqL6kk6SMRyMkHyQE7nKXuzQ7DdUx9YNAEAgCQSAIBIEgEASWPwIh/ANsuFCEvy/CN7/5ze5d73pXxzA/+clPGmlAIlaPHh140pOe1N3xjndsCQIBvnuRjeOPP74dJ3ac/K53vWv3+Mc/vhEf5GylHjHvY7aUvzu+/brXva7Zx+4qcinBwj5zefZ8KWWeT191VN4u/Nlnn93IJl0ln5wyGbqDjqhKUiH8b3zjG1uy66lPfWoj/I7mr+3kgISBXXY74ccee2x7jt/pAKdgnA7wLP1SFCT7Ix/5SCPq5gMYPeQhD2m+MJ/+7epL5HlkYMstt2yPTcx2kqJeelgnHSRgtt9++3bSYT79p04QCAJBIAgEgSAQBILAykIghH+APReD8DsafNhhhzVCKYi3k9gn/He6052axAiBY9YI/0EHHdSe+RXsIwmOmNtxtsvvufKUhUPADn8Rfo9hrFTCb7f6S1/6UnvMhF95MaGdY2R6IZ6Rr11pJyX4uwTCi170ovY+BC/e08dsxbjw8aJLCQkJAMkILxJciL8eMFvf/WvG67vf/e4OXnxBQm6bbbZppyD69037ez3Dj8jf4ha3aMmVtZ2kgIP3IXzoQx9q3TziEY9o88C0fea+IBAEgkAQCAJBIAgEgZWLQAj/ANsuFuF/z3ve0wg/IjMT4a+3kyP8+++/f9sppYpj5TvuuGO3erTj7HgzEtQvdQTYM792qOuvASBcdlbtjCJMSJ4+EDMkxPFpsiBijg17S7uPe7y8zHXFiQLvD/DTvRITXkioL/eq67i2Z40nPZOM6CBv+vX2cT99py39qdPfYdYv0kcfunkfgmKHWD9s5K3n2rEjrB06OpLuoyDu9SkZyVd6aMNHKcIPd3UcuXak38kKdZBVcvipfd/5jL9dvTU2+of85CO/3+tv0fdxRPjqrfD00C+7Kdp1L/vBVhvwpgesSlfYTVPqbfx2rj/zmc+0fuyaI7Oejy/Mqq2yF537MtHfhx9NKmzrBYheTnfq6DQL33v2s5/d3e1ud2t+pl06wH0SgeeLPvwLfgq/YPey1aR+x7+rRwt8Dz/+ocCbv+jD92zQ94PSW1LEIwUeeXjQgx7U3j/gpAebz1a/ddL7Rz9kMU7qhZB1UgGGsDUOtUkW9u77lZcGHnnkka2NRz3qUd3tb3/7WfHvdZ1fg0AQCAJBIAgEgSAQBFYwAmLt/fbbr/NTzLkSyhVGiiyJJgjA6hGxHvKW/nHA7RhOQ/iRA8E/w73yla9sz5Rra9U/j/+Ty9vO/b9fEAq7kY4OO0GALGvL89meO/amb7ukSIUj157hRiaQSCQH+UE0kGkkDVH1DgEEDh5ICtIm0eBe9bzozrPOyCoC6j0EEhPu8f9+QbSQGzJ6ZEH/yCTSpz/PNftrBI45K5IN3/ve99r9fSLsuvvIZPdTe3RFfBFX/SNmrv/oRz+67INAksnuav15NSTQfco44Xffox/96NZeJVH8RMIlA/TjHpiOF25a8rMHDOmO4PVxJLPvXa8j9nRRyOqZevoi+EjhV7/61WY7WNF1Lo8aIM8//OEPG/Z239n6cY97XOdkySTi3U9EFPFWhyzIN9I/qdBX+9/5zneaTmTVD98oH2ALWEgy6LtfinAbA/yKffQ7bWKj2lLfmFBgWf1UIomNfK9dflAJjNLb8fsDDjigJSee9axndfe9731b4oE8bETOSfWr//pZiQe6SB6ob4zVn3rkJx5f0CZcjVe2Lb+qkwbGCsLPXuoagylBIAgEgSAQBIJAEAgC6y8C+GII/zztLyhHrC8Pwo8MIYAMaIfRi9XIU0f6kX1H+j3Hr9ROslMDXgyIHNsRRWL8bjcVOUPC7Varh+wgmEgu0uy9AYgOYmX3W3IAUUEQXUNGkBuJA+0gfQgV0u59BIg1AoTcOfoMO6RFckHRlj+xJsHgfgQSwUL09YskIjGOliOxHlcgt8SFOnUEXVsIkV1O8tDPrqkXoiHOyPGqUSLEdTIiWPS044xYwZFuMLS7DQv3KeOE3zVvlycPUoiwkQfe+qafxIHrtQOtHTLRByawhROSD3PJCQWRlzCQuNAWYkoHJBPmEgu+Z3Ntwwh+iCFcJBrgjITSZ7ZSBJo8n/zkJ1v7ZNK/l+HZ4VfIx04wIz+Z4MVO7Kjfvj9VsgR+HgsoEssPHUHXH9zYw4kU5J6/1F8GQGjhx2f4p/b1TU8+AmfJFb5A1iLAM+mqfo0FOLM3HNUrkqx/1/p24M/9BFX91QbvIHCkH7F+znOe0/yF35J/tvpw9NE336ykRckNe9e0y8f4Lf805mHNN/zpPz6jfP3rX+/e8Y53tBMPD3/4w9sYMW4kB1KCQBAIAkEgCASBIBAE1l8E8MUQ/nna//Ik/IjKmWee2TGgo7xIHiKA5D/5yU9uz/AjKMi5gijYCffSuY997GONCHibOCKI7KrvGuK45557NpKFpCEj/kyg3VjHr/WLZCIaiKZ7EDwkSft2GJERBAyxRqQQMgTNEXH3OY7sOWc7ov6qgP8rSI1kxBFHHHHZri+yi9jo18sM6YEA+jN4vkdqJBrI99a3vrXtbmvL90gqIkkWJAxRRlIVCQtkGJEsHSQNnESwS66Ol59tu+22ra8iVuOEX1270hIDEh30d48j8WRF1h784Ac3MivBoF8F4f3EJz7RiJoEAVt52aKEhu8lARA+fwXAzrf2EUQ74uyNaLKb+52o8BPBhC+skWMEGNl/7GMf25IGreMZ/pEsQDIljt72trc1DLwHAs70KrlrJ1riwd+J1x8fo6fkBiJMfzhrk8yVQIElrNwrYcGe/ItukhP6YEuJG+SWfk5JPP3pT29+AmuY6NsphlNOOaX9X5swIO/aEhvkYxf+zh+1JXnGl718kW/zE+2zgTFFPjj02+eP/N2YkCCRyHja057W/E59BJwPVH0+269fCRZJC39pgM2ME1hqCw5kUOhmjPAZJ2boAGvv6uAfilM0/N9Y9NJASbv++G835Z8gEASCQBAIAkEgCASB9Q6BEP4BJl8Kwo802RkVwNtpReIQMzvqSBHignggy0ip+x760Ic2koI8OKKMXCA2H/3oRxupVw9hsCOJFCNWSNoHPvCBhsZjHvOYRhTtStvB9bw6R/FBOCQF/KkwO9uIsR1XbSI+RQAREWTTT3LYyUVUkWokEInRv110BIdOiC/yQw4kDEGSEKCTdt/85je3fhBDBMzRZfLTnYyvetWrLnuXAeKnPlLvd4TKjrLHD+gkIVBkFqnUBoLlOqJm11nfq0enEDybDXdlnPBLargPodMXQowEaqtP2LTDLhIQdPO4wlFHHdVshxSqK9GC1CL8SC/bsqm/ziC5IXlCNn+2kb5Is7rIqsRF7fLDim9KvNi13mGHHZq9mwIz/IMo8gNJn/e///3t5Ef9tQc2RkYViRO2ZEfJAfrqg68g8nyBDSUmEFS7/pUQKVsg1Y6gO5kiufKABzygEXtJCmRW4kL7CDn9vcyPn8CGn9BPwkNiiC3Z2Rv6+zveM6jZ7ExX8p1wwgkNT/caDxI87MlX+DMs2IoP8xVySkwosCKDdiSJnEwwHviV3X1jkq9Mqs//6c2WfF7Sgx3ZkG/DRxtw9JPe8Ldbb8ffqQm4kMlPhb+84Q1vaPjvsssuDQu+Nv7OhXZz/gkCQSAIBIEgEASCQBBYbxDA4bLDP09zLwXhR0QRYkQDSUb67P4hRXYgER6EAGlFehx3RwAdaUcMkAvHmBECf/7MziNihRzZYXcvUoFcHXLIIW0nHbnyWT0iqdpAbDiKHV27oxIQdmsRVHJJPrjH0WaEWR0k+PnPf37b2UaekV9/b91OPJ3sdvszbPqxE0knJLY+SA/Cicwh23ZC7QgjYe5FHvfZZ5+mBx3J/4pXvKL9ZM4i0JIOSBHyST79I1jIMf1cd9pAUkQbrtOlZCSfxALSqowTfvrvtttuTU7EUDvIorb8uTg73UikdiQ4JEoQSrvA9IEdLMghoYPU6UN9eNu5t8NfOJAdIWcP9nc8HUlkT/fV7jn59ctWyOzaiB9/0i98fdQjLzvyFzZVJBmcEJGwkPzRtgSRUwDu8x0yj6xKXCCqT3ziExvGyDBfkMSCsb92YMfeCQR+SGZtkBVhdtLAzva//du/NVvBBjF2ikJ9/oS8P/KRj2y+L+lgrMxW+IokBRuxj+QFGY0rOPJF/kaPD3/4w81X+A/9EHr6Ksi66/CQ1NAGn1KfHzgB4M/1sRcs1ZdQQMLJoP9jjjmmJQ7YTOLK+JakgbV67GG8wpPu+nfaQAIGlmSGp/bgIeEl4cIexuc0dp8Nq1wLAkEgCASBIBAEgkAQWP4I4A0h/PO041IQfuQGea9dRoTHsXc79sgisoFE2GHeaaedGtFFBhAExY4oUoRAIvzIgx13BMROoF1FJAGBQ4CQaTu2q0dk2LPACCcCyFFOPvnkRmTUcd2jAxIN5HBdwsDRYgVB/a//+q9GdMmojVe/+tWN0NvFRaDtXGsHMdEGAqQdu6ZIn6PJHlGgv+snnXRSkx8ZI/8LX/jCRmyQHgTzf/7nf5qe+keenvnMZ7b+ESp4vfOd72zt251FzuqvGUiUIOqVbPAIAyKKhCLq3sKPaCnjhJ9dHAWnB8LJJyQX6OHli3bpyYfQv/jFL27EDklE+BF3CRSPLdCTDZ3I8KgGG8OMHdlB++6xM6weWZFG5NkJBnJWAkZCgd8goZJB7E2G2YrkgRMQ/IAPIKB77bVX8wU6VXFd4sT92uYrCLdEhmL33QkHBBSOkg7Pe97zWuIHeUfqa/fan+Pzf0fT2VN7drDZgg+8733vazq84AUvaIS+rvEfiZmDDz64JbOe8pSntOv64q9rKwiycUAPhB8hR9SNIx/+KMF06KGHNlkljyTS2Me9VZ/86ksUSAoYF+oaE3xM+2zRr88W9Efkjz/++DY+2bbeS1EJi34Chs8h9/zMrr7f2VZyBFYwNL5f+9rXthMFxpXxJ3kgcZYSBIJAEAgCQSAIBIEgsP4igJeE8M/T/ktB+AX0iATSgBh4uRfCh7AgdYJ/xFSAbycaeUSwJQYUJwCQBwTRS70QUMQKGUBi1UcYEBQkU5t2OPXlGX/X+4TfkW6kxnU7t+5FajhS/xl6BLReZggnhPw1r3lNk4MOZEZQtWOX3LFo8mmHvMghEoiIIXGSFnZ9XZOgcG3vvfduepMRyewTfuTMde0jggi/HXXtI3O+82y963bH4YyEu+7RBLgh8K4jWnbhlbURfiQM6dWOHWqY0l9SAeGnK9shxHVigi182NnuroQGeyCTEh+O5MNT0qDsX4SfrSUCXJcYILMTHUgpH9CeT5+0N0XG/pGoIa+da6S2Hg2R0OgXvuCt9DB0jxMA+q5n59mR7u7Tpu8lZtxHHgkOiQqPA0gISFh4WZ+2YOweyQR1kXpk2kkU9qQDss/fXGNPfuLIvx1tyRK6rq3AhnwHHnhgw1iyQuLCSQ/+bHzo3wkCyQ9/1578iDxC3q/Pr2CuPj3cg9SzuxMM6rOL+u6TgEP26W9M8EMnXRB5urCnwv58xMkcp2MkFPgzX+3b1AkPSSD+IAHCj/15QzaRKJsmAbI2vHI9CASBIBAEgkAQCAJBYPkiIDYP4Z+n/RCQ1SNCWMR2ns38SzVkcNKf5RPo2wl1HPnoo49uRMCuNxkQNNcRfjuFdq+RBwXh6O842z1GSOzgIgVIJoKI4DpGjDA4IeA6kqqME36kld4I+0yEfxwX5MYOJIcrwi+h4D5tILdOILiOFJIBiSMHfcjle3IiOQiyI84IaZ1CGCf89Y4AxAeRRRARoyL8TkTAAHZwnUT4XfdowbSE3y50nXiQAEEcFWTwJS95SbdqtIOMxMGDLPSBJz31geAjtRIckit2+F2TIPHT7nB/h9/OPTIJx/67BlqnU/yDvNKdjRFcyQrt1UfCpV8kVjx7j9g7pYGI69t9/AiZd1IAade2ezzyIBGlwB5ZR3g9/oFcS7wgvPyA3nCxww9HeNVLC9XnAxI/6kvM8A12Vl+yYG2JDTLCl6098y55IJFCX21IMEh6wYM/wsYJAr6InEvo1AkD9eElUVB4GYv6kBhSX0KjTiDwQwkrR/3pLnFVJ0QksMhe8hsPTtTwH5jBxssLJUb6xfh2rx1+7zQwFjzqIgEI2/ozg/06+T0IBIEgEASCQBAIAkFg/UEAvwrhn6e9BefIzlIQfgE8guwor51hAT7iiKQjmYiVnUjkBblCThS7f3YhGRohcJwcSULmvVXc7nCRPkRFscuIKCAPCOZSEH4y2nElJxKD4NSzyHaJHU1GnhB/H8QLoaE7+eGxrhD+SSce4P2yl72sEWM7t0ivnzB3esN1hB35px+i6YPEsgVi76eETZ/ws5GkBD+UAFk1IshzKfpAcJHs/fffv2GPoGtTgkHipV8Q8cMPP/wyP5KkQNgljiRyEHFH2fkdnZBoPua5c6UeHeC73m9AX4RY0oUuyOsHP/jB9pOv231/4AMf2PxBfXVghzCvGSUdJBqMCxhOU8jIPvT1CIqX6u26666NIBs3EmXGlD68HFHCpU4Q8DXJJmNCfQkdj35IxBmfdvnJXCcQHPkfr++RCP1Kwjkpg8B7GSB/7xeJEy+vhDf7GN/9kyZ1L1mdAJDA8M4Ej69454EERf+kT92fn0EgCASBIBAEgkAQCALrFwL4VQj/PG2+lIQfofNsrp1tO5zIop1CR/TtOCL4yAPC79l0O4cIIkLiTeAMjYipiygjBM997nPbzrP76ig0solYKwiDHcylIPyInrfwk9ORdnrWs+uIFCKjIPdk9LOK3xGwy4PwO6btBAD7+L2O9BehREzhyy6O9NPL7n6dJmAf9RDsInS1y0u/cXuwX5/wI5iIvvo+cyX8yCT/gbtHLvz/Gc94RmsL5nylX+xQI+sSD3bbnRZB6hF6fsNfkFo62P3nh9ohJzu55qQFv0WGEfV6FIUPuu5dC3b3XZMs8D4GO+eKfj377sQG/5SU8NcPYDhNqRMCxo92JFI8mmI8kFMCAMl2kkESybhyRJ6OdJLIqPHnJIMkAPtLbkg+eDymHlmA6Xh9Y8lJF0S9f7LAkX2lEjCO/R86eodA7e4b25P+2oIEnr++UScBPFLAfjDr+9E02OSeIBAEgkAQCAJBIAgEgZWHgJg0hH+edhVQI3pLscOvH4TfLqRdRrt6dhARFzuKyBby5Xixl+n56Xi4HeT+EXPPFiNWrnuZmp1J9eqlbu5HehSETNtLQfgRG0QPUbaLSyYkjN6Ijp1gBSEiIyIM//og0JcX4UfUyYl0IqHkpwd9kEPvGEDG/dUChB9hdt3b7hE/u+iue0YbSe4fTR+3B6I7ifDrXxv1LH0Da4p/+JITFSYCR9T5hh1ibSHpCG2/eAbdYwj0sqPsbfTIuGfb+ZAEAX0RXQSaHSVB2Anh50uebZc48JiDo/B8EeF1XTLEOwIcd5cIcI+dcG0qlTBQ32MOkkHagOs0pU4IIPTaUg9BRujJ6dl5tkH6JS9W/fORgnqko56td5IBKae7l0OqDyty8UX1/c4e/UcSJBH8NQm40Q/pd4oBXgp8JYGcMPBIgN8lvtxH3/ETF/UIEHs4ISFJ4sRCvURxGkxyTxAIAkEgCASBIBAEgsDKRUCcH8I/T/suFuG3E88wduaRIKQBoUPkBfS+cyQY4UIgPC+MXCCKdjy93R6Rdy+ihDQgUnbQ3WsXEoF2FNnOJCLhPuQS4UACkTfPMyOD6pLHowSTXtonoYAkTfPSPu3YUdZn7YzblbTzasfVdUkJcvgekXJk3JFmBJSMTgDQFdmqHWg4vPzlL294MCfijEAjrjM9w99/aZ9EQu26n3LKKe1Zcv3DnZyesVbGX9rnKLY/K+c+OvEJx9bpgZg7/k121x2VtxOOtMPLdffCmq08wuBou3uQT8RaIgeRROaQZzu66mlf3drh1/58Cb9da/jxD6cRXvrSlzb/IUOd/GjKj/7hS+xtp92uMjvxORir69ELpFSyicyVMHBywHH6IrKSSnCT1EGqJZeK6HpHgHbhLhmADNOTLBJdiDCZnWRB+PmBe/qJq5J3/GedEHDCgExkZxc2UmDqr1XAmV0kG/ov45OY8uf4Tj/99DZO1Ge3ekeB+nb+1YcH3ao+bCQa/Pk88vvrBvR3CgJmxrVxQDZ6wgqGEgN2+GEMJ4VfGKcSD152yc+MlfrUiYF2c/4JAkEgCASBIBAEgkAQWG8RwBtC+Odp/sUg/LWDyTDIBRLgqDBC523ejjgryGDtJtrpt9uIBCBadpoRfn9OrogIAvGWt7ylETukAhlxn6O/iJOdToQMiUCqJQAQWMTMKQLySDAg/EgMeZw4QIr7JwjqJXXI53//9383EoqcSxr4s3za0aa2+zvjkhC18+2I8prR89mep0bEJDC8jBCxcx9ChIxJVpDbbj8CbecUcVXo5Sg2OSUukOz+CQIE0TPzriOVCL82yOft8fBF5l33jPhMhB8htKPqPrvA2oG1dk444YQmW//lgN6fIIkiuYDYImzq0I0cCBvZEb1K+LC/3XIye/TBn6vTPp0kPBzp1z+bs81cCnuzKXJZf/ce4UdE+fd4seuNtEo42YVHQqtf9yPlTjn42T+pgMzXs/ESWuznz+3ph53ZVdt8zTsCFLgXFu6XPOAjTgCQe6/Rnw30lyYkB5Bp9qqTAONy1/9rfNmpR7QlDOo4vnskm/iJsWXssC8dEWi/G5Pkd1JAf+rTwTsMlGpffb4rWVf1JdkkHLwc0Q6/hBObGwtF+CUMjjvuuPbeDTiS0X1++j9MFWNI0qDsZgzAgywSRhIkKUEgCASBIBAEgkAQCAJBAG8I4Z+nHywE4ReoI3wCeEQQYfDSMsQZKVAcl7bDh1givki93VckydFh9yNCSEaRdQQV0XQ/sqItbzV3pNpz5f6PQLmGtCCKSJO+EEskBVGWHFAPYSeTt6j7HlFxVBkZRc7tfCMqCItCXi8FRGDJ6ujx29/+9kZw7azqT6IBQXEvgouEIcsnnnhiux+hQWiROskJfdEd6UGA7YojNmREfOx0SnwojjTDi5zqIWqIJDnpjhg6BeA6GdgA0XedDZxC0IfrdqJhhJgihAcddFDrBwmFE9l8EDe6uQcZlwiBlZfOsQM56MludojtJLMHYs9uiBpSiSiqJynDFtpGCOEI36OOOqrJiSDb8ZUEcqx9++23bwkY9ZDDaQp5kXFyIPx8wkvqtDepIPr8gd/BnT7sw4/Ygr3stLMTXyKfcQJzZLeSIa556zxCLzkgeSCZgfAfc8wxzcYSVvxHkgTWMOKHXu4oOWVnne/oDz7sNRPRlTiTENO/l+YZa16Wp3/46kORzHCCgL9I4PAj19mOrekAJ0kSiRb17fL36zspYUzAhU+oj/iTj82cAODr6kgU6IM/Sly4bqzwEX2qK/HAD/rFjj4b8DU6wbP8lE34SkoQCAJBIAgEgSAQBIJAEAjhH+ADC0H462iuAN6b6gXwdn8RK2QMUUHCEEHP8SJ3dvsQQt97xh7ZR1R97KIiUK4jCgiRHUzkAoFGZu08+4mw6R9J0r57kWDHypET1xBM9yMVEgoSE0ichAJCjWh5SZkkArKN5Cp2PxEqZMj9SK0j+wgTndRDdBBqhFj/+nMU2qMDiB0ZHd9HXhEiBAjxlihAppAgxA/xQVidQICbgoDSBWlDmrSDSLoXmUKKkC162B2XeFGfHjBEvuDiur9+ABv9eVbaSQmEjh0QUTiSkXxs5gSCBIJ+yYs8S3AgYZIV9GdvpJ/c9JUg0Kd7kDdE0c65fmFIXiSVf0gUIIWIuv4raQNHNoeV76cp5ESk+ZBHMviOdzsg2pMK+7Ej+/idDHBiT6cUEFs72bBhXySZzvwCmeZPdsfd60i7eyohAFuEX/vq1DP82pPE4L/16IHfJTgka8jKlsYD+ScVerK7ExX0pLMTBHwdXpI5ijHkHQPsQQeEXj/8mUx8XH12dkKlEhJ8vOpLSMCG3OrzV23pQ8LMtRoz/A4GEiWuGQN0Nf7YEk5sOZ7AIZ+XdvJD+PO1OmlBTpimBIEgEASCQBAIAkEgCASBEP4BPrAQhB8RQR7scCKayJCdTjuIrikCeCQQgUCokAAkBcFBeKsOEmAnVUEQkS1EE6FQXz92EO3UVx9IJjJRO8mICYJph7Z2HBFvO56OuWsDKUUyJR/0o00f8rtHkWDQFhmKrCG4iK5S8iH6SLXd7SJ+yJDkB/JOnyJBSCXihUQheAiUnXiy0UcdRFCx6+u4P6yQJ8QUWSMjXGHnHnog10i4fiU1YKrPvp5wdD/i6iQA+yD4sKvEievq0dH36tDPh736hdySEOSGrx1fyRRy0IvsTjDQl/xkgS1d6QFvttCPkxnu7++002+aoj94SCR4ez5f6z86og33IKNkrI9EE6zhyk8UfdaHPRFWj3ywFWLLnuqpAw/6uU/xHdtI+MCDHE5FqC95Vfojy6eOjiW5v3yVv/KN2Uiu/pF8MqhPJ8kCY6pPqNnjpJNOanLyXdcljfyujsSVRz9gVvXZix0U9U8++eTmJ2RSn55sKBkh6cB3+Bl/ZUPXjBH2p0MlUPgX2/aL++leL03kR8aPMc5Xxv2sXze/B4EgEASCQBAIAkEgCKx/CIh9c6R/nnYXnK8e7Q4PeUs/EuGDQCAkPggU4tgvCEWRKeQHedA/IoME+CAT2lEQpqqD0LhfP9pHLNyrH9/VfUhHffr3e15a+9p2v37JYFdTP9p03U/yKOoXkXK/utopvfryIUzaU1wv2cinTd+5n/7u1a/7fTeT/vp3T32qf+2VDnUPORX90kObdY/6+tO3+8kkOaM9sviu9FanPr4ve8HU//tFH/TSHlxKV/fos3RV1/8LQ/KVPUpGbbuHHurBxf3TFu04lXDkkUe2eo6GSx4orpEVUa6XGSLYSCpiSh4JDkTeR0JC4kmx61w75Eg/HekMOz7XJ8r6gGPhob7r4/q7LiGjDdfo7Kf21lboUvXdK+mkLqwKL9cRarJo0/W+nOP1x/GeVJ+MZUN6kl37/I1MrpUvk8vv+vb9uN9U4sVJCUkaNvCMP5uQdfx+7aUEgSAQBIJAEAgCQSAIrL8IhPAPsD2SsHog4R/Q/aCqiAbioSAJRXgGNboIldc1OWeSp4hc4Ym0zaXM1O5c2hhyb+1MI+R82m4xAomYepTA6QeEn14e1XAqAtmkt+t2rZ3GcNpE8sDuP8Jq53nnnXduu/FD5Fvf6xqrkiuSKsi+0yF8xukHJ23qpMT6jlP0DwJBIAgEgSAQBIJAEPhXBEL4/xWPOf1vORN+iiIMyrpK9ptwo3/WNTlnkmem70uPtf0cWn9t7c923XF6jwrYda7HCDzW4TSIY/befeD5d0fGnQBwzB35JzMy6iNZgOi7XwLBT0fhd9lll7YDPVv/uTY7Ak4O2N1fM3pmn51g7/0Bq0aPjTipILmSEgSCQBAIAkEgCASBIBAExhEI4R9HZA7/X+6Efw6q5tYVjkAdFfeTX3sfgWfIEXrP7XtJoB1+p0H8OUPP59vhd6Td/ci+ZAHCb5ffjr/v7Dx7eaJ3JaTMHQEYeoTD+xucoHCawu+e7Xd6QkJlXU/YzV3r1AgCQSAIBIEgEASCQBBYKARC+AcgGcI/ALxUXacQQCztIteLBD1DjtQjlpIAnhc/+uijG+n0kjjP53tRoMSAcYCUIvnqe7GhXWd/ocBL67y8rt5iv04pvQyEccJCEgWujvPbyfciQ0TfuwGmeXfBMlAzIgaBIBAEgkAQCAJBIAgsEgIh/AOADeEfAF6qrlMI2Mn38UJCL97j26tGx8X9uTiJAN/50312mR3rd9zfB+lUPMvvGXO7/EiqREH/rzSEmM7P3BIpdvUlXbys0AsEnbyQaEkJAkEgCASBIBAEgkAQCAJrQyCEf20IzXI9hH8WcHJpWSJQb5knPLLvyL5EADKPyCOdjpT73Xf14kcv+ENC7ewjpf235xsnPilzRwDG/b9KwB6T3t4/95ZTIwgEgSAQBIJAEAgCQWB9QCCEf4CVQ/gHgJeq6yQCCLw38yuTiCUC6s/WIfySA0X43euZfkf3c9R84UwLXzgr+bN7C4drWgoCQSAIBIEgEASCwPqCQAj/AEuH8A8AL1XXWQQcz1cm/WlBu/1IqJ91n3uNBff7+N0nZTgCcPZRgutwPNNCEAgCQSAIBIEgEATWNwRC+AdYXAC+evQ3y/fdd9/2c0BTqRoEgkAQCAJBIAgEgSAQBIJAEAgCQWBBEQjhHwBnCP8A8FI1CASBIBAEgkAQCAJBIAgEgSAQBBYVgRD+AfCG8A8AL1WDQBAIAkEgCASBIBAEgkAQCAJBYFERCOEfAG8I/wDwUjUIBIEgEASCQBAIAkEgCASBIBAEFhWBEP4B8IbwDwAvVYNAEAgCQSAIBIEgEASCQBAIAkFgUREI4R8Abwj/APBSNQgEgSAQBIJAEAgCQSAIBIEgEAQWFYEQ/gHwhvAPAC9Vg0AQCAJBIAgEgSAQBIJAEAgCQWBREQjhHwBvCP8A8FI1CASBIBAEgkAQCAJBIAgEgSAQBBYVgRD+AfCG8A8AL1WDQBAIAkEgCASBIBAEgkAQCAJBYFERCOEfAG8I/wDwUjUIBIEgEASCQBAIAkEgCASBIBAEFhWBEP4B8IbwDwAvVYNAEAgCQSAIBIEgEASCQBAIAkFgUREI4R8Abwj/APBSNQgEgSAQBIJAEAgCQSAIBIEgEAQWFYEQ/gHwhvAPAC9Vg0AQCAJBIAgEgSAQBIJAEAgCQWBREQjhHwBvCP8A8FI1CASBIBAEgkAQCAJBIAgEgSAQBBYVgRD+AfCG8A8AL1WDQBAIAkEgCASBIBAEgkAQCAJBYFERCOEfAG8I/wDwUjUIBIEgEASCQBAIAkEgCASBIBAEFhWBEP4B8IbwDwAvVYNAEAgCQSAIBIEgEASCQBAIAkFgUREI4R8Abwj/APBSNQgEgSAQBIJAEAgCQSAIBIEgEAQWFYEQ/gHwhvAPAC9Vg0AQCAJBIAisRwj84x//6C655JLub3/7W/fnP/+5u/TSS7uNN964u/KVr9xttNFG3YYbbrgeoRFVg0AQCAJBYKkQCOEfgHQI/wDwUjUIBIEgEASCwHqEwMUXX9xdeOGF3e9///vuV7/6VScBsOmmm3bXuta1uk022aS70pWutB6hEVWDQBAIAkFgqRAI4R+AdAj/APBSNQgEgSAQBILAeoTABRdc0P3yl7/sfve73zXij/Db3b/2ta/d3eQmN+mucY1rrEdoRNUgEASCQBBYKgRC+AcgHcI/ALxUDQJBIAgEgSCwHiFgV//b3/52I/xF7v/4xz+2Hf473vGO3fWvf/31CI2oGgSCQBAIAkuFQAj/AKRD+AeAl6pBIAgEgSAQBNYjBOzsn3322d1vfvObzvF+MYRj/Ne97nW7VatWNeK/HsERVYNAEAgCQWCJEAjhHwB0CP8A8FI1CASBIBAEgsB6hMBFF13UXtb361//uvvRj37UbbDBBt2WW27ZXe9612vEPy/tW4+cIaoGgSAQBJYQgRD+AWCvBMJvl8Ebg/1UrnjFK7ZnCv3sl3qzsPu8WVhgcpWrXKXd8te//rV9Z6dCPUEMbNbHIqD7y1/+0lS/6lWv2t68vBxw8Cwp27Iz+7Jh3hq99JaD/9///vf2Mi82MM5qTC29NOtOj3yyP0etxPmldDQfK+bX8Xl4qEVgqH19eXZc++sClqV7vcV+oeefmt/81Fe17+dsxb3GZH1gZZ2blpir76Ooq3/4O8aP9Gvnxje+cXfNa17zMjHWBXtcJszAX4biN7D7y6qX3/vCulZ+PxPW5GarKu6rT32Xn0EgCASB5YRACP8Aa1kAVq9e3e27777t54CmLreqyHq9QIgQgkwvEPKngvrFfd4s7A3Dgh/3OYaoOJ5ocRS0qLc+ExR/akkgp9i1udrVrtZ+X9f/qUQFssm+gqK8NXrprVZkQIDKBkhZjamll2bd6ZFPmoMUc8+0hGvd0WDtkiAZkoXmY+U617lOs/1MpGTtLf7/d5i/f/vb3zYS6s3wfAvpXcg+/v9e1/5N2df842MNWcj5x3iieyXTtH/1q1+9jbHZpCOXOsYl/+N3nr03Lqcp1kVtKOr6v3b8hLvvxtfLdcEe0+g2zT10h1195orfNH1Mcw/MjStjjF/VHDJTwod9+Iz7jY2y1eU9TqbRNfcEgSAQBCYhEMI/CZUpvzP5r14iwl+Bh52B8847rwUKN7rRjeb8Vt8KQLRzzjnndN4arO3acbDAbb755t0Nb3jD7qY3vWlb6Nznurru93+/I/zq+j9ycstb3rLVucENbtAW1SlhXBG31VHNNWvWdF/+8pebTne/+927VaPnMpH+df3PLZ1//vndmWee2ZIVgiN/KspLpCQtUpYOAS/1+sY3vtGSaAiJl3jd+ta3viy5tnSSXL49mYfMMRJofFPwLVA3lpBU881ilpon9e3odclgzttqq63aHLkQ/SOTdJQ09fb2c889tyVW9WP+sPs7pJiXEF1kh29JRvog+/e4xz1a+5MIZhEkdX7yk580W1hvzAfWB6eXhhT29ZHggC3dzZ3sbO3xoXu92G6ufZX9YCvBof0f//jHrZlb3OIWre3NNttsRj1gVjYhF8IqEW5tU9/v0xT2/dOf/tRsQDfkng/zX2tn2R4R1jZ9xRXLmViyayWWxAbeWQAHawq73uxmN7vsXQW1bqrDp6yTC6F73+/Zns8bW32/h/lMffGfakPsY4wYk+aelCAQBILAckQghH+A1SwWS0X4BRwWHsEHQmCH4f73v38jlHNRQdChLe188YtfbMGWnSRBEaKqD4EHsrfjjju2BfgLX/jCZfcJHL/61a+2+9XTloBQoHKf+9yn22abbVqgamFfn4qgTnAMq8MPP7wFs3vssUd373vfu+GJrKzL5Qc/+EH34Q9/uDv99NNbgLrFFlt0j3vc47qtt956XRZ7xcnmDd7vfe97ux/+8Idth/cOd7hDt9NOOzXSv+KUnUWhCrgF6zBBjm5zm9s0wrAUCTTzJNL7ne98pzv22GObDMip8fC0pz2tu8td7jKL9NNfqgSqcfe5z32u2R0JlFR48pOf3N35zneevrEJd2pLgtj4Pu2007rvfve7jfwa38985jO7u93tbhNJD7IrAfilL32pO+mkkxr5ue9979vd8573bDINfZs8glfJYvbVz6c//elGrHbYYYe2jtz+9refd8Kx7Idwfu973+u+8pWvdIIdhG3XXXft7nWve/0L8RyHDjlkE2vipz71qUZY73rXu7Ykibr+hN40Bf7IJjz/8Ic/NLIvgYfcOjH305/+tNnEjrO1QpJdXDETEZ2mz8v7HraFH9zh98lPfrL5D9z4D5+r+KD8Xx0+Jck5KQE1V53K77///e93n//85y/ze3PIs571rBajzNZPzT/sJmHhXnWR/pQgEASCwHJEIIR/gNWWkvAj5EiAAFRwZIdh99137wRFs2Wqx9VD2O10+CD9FjI7FjLwAi8BkmDJTo6gViBy1llntQDkVre6VbsmEPr5z3/edifUq8VakkCgamGUzV9JhY4VBEhysH1/p7F20djnxBNPbJggaghbHc1dl/H42c9+1pIVghvERkD7gAc8oPnGuiz3cpOtdvzILbgdP/lhNxnBMr48ImPMCZKH7vQuF5yMMUQQGeKT5j07bRJmyJCAu549XwydjHPzn/4lMs2T5j/jAjlbNTqx86QnPanNjXN5lnsmWWsn1Lzx0Y9+tBFzGJjX99xzz5Z4nanuNN+bqxBN5AtxNXfbUfeiuKc//ekdEtsvdb91gC/6WHf4rR1x8/t8Es39Pvxe8ylCBd/PfOYz3fvf//42rz7+8Y9vfTgxZu6cT+FD/AbZLtJ33HHHNcIt0UEHJxUkjyYV9rc+SsJI4Er+POQhD+kkPe50pztN/efz1Ku2vvnNb7bfjWu+Q0bFbn8l2ZHe5Uj26cJHjB2FzsYLsn3UUUe1aw996EO7bbfdtvk07N0L489+9rPtd/GGWAQ+4o4hBe7l96ecckqLmyQh+D37Oz0zG878k04SjuzmXmOlEhVDZEvdIBAEgsDlgUAI/wDULQJLtcMv+LQDYlfeDjsC8LznPa/tVMwl8BTAWgARCsGO43V2kfzuOwGeXSA7/XbtLbySAvpzBNR3drIFaRZCi7ZF9OY3v3kLWgTkgvNpn3EcAP+SVi2yb+dA0kSSRQBcAaPrsBBU2BlTJD4ENuPPaC6p4FN2VjtRgiSBGzKK9LN3ysIhYEfrF7/4RWvQEenxkx/wFyizh4SS4LfvZwsnybrZkjEkWEewkS3jyqkh84uxZq4z784WrA/RTJCvf0TEaR0ndyRdJMHsVpoPH/SgB3W3u93tFmSeo58+EfIPfehDbf41d972trftECS7wUNKERek/eMf/3gjv6XTox71qKZHv31zG+wlW8zzChIKE8RZohnxHSpX9SnhgRwi/G94wxtaIsC6hpDra8gRatjWeEIqjzjiiDavvfjFL27EHc7m8UmFH5KNDx5wwAHN/hIRCL/Ek3E5Tal1QUJHQoMPWSN8L5khsSMxLImwnMe5RJGYwU+ljsPbnHjb297W/Ocxj3lMI/zGsvUFvq4fcsghDV/+6JSD69M+MjGTDfp+74SBmIafGcvkkLhaW9GGuZjvKGX7xZp71iZPrgeBIBAEhiAQwj8AvaUg/BYdwYFgyw6FxUdwiIA/9alP7e53v/tddhRuGlXs8Ag87OAI2hxRlVkXfFiw7YgIdgV9SL3ABzERgNppRGCRFvdJDghWJQ18bxEXENuxkCRYSQU2EiICSDojwvTuB35shRjYtVIkPxzdXA4BQgW4tUvDhpN2oFeSTZdSFz4DW2TfSRpJoP7R1pLFPcYXe7gHKTGm/L6SS81zjp+b68xPkh7GkISknbWlSJwhLPBHysyDCgLCfhJ55EQa7MguxE5k62D0z7e+9a3usMMOa3OM4/ZOS0l0LNTJDoTnmGOOaScWYGo+33777btVoxMLSuFvfjPPOVkBC4TbaS/kzLrDH60D1oSFKJIPbG0n2KMsfB3h93jYQvg9f6I7oi3R7eTZ3nvv3ZLX1qiZ5ma6wwLhf8tb3tLwsTNsh9pz4GSbtsAWcdQWWSRSrOlkYWuJdD7WPzE2bduX933lNxJFxgtSrZjH2PaMM87oTjjhhPadRBHfqZMbsPeoyfHHH998bbvttmvxCH+z9ixE4bMf/OAHWzxjzeb3czm5VqcU6CMpIwmedXEhLJM2gkAQWGoEQvgHIL4UhL92CDy3/+53v7sRfgGZAPjhD3942wkRHE77TKVnGd/85jc3wi6b7mib+gi7oBbRsLjpTwAmYLLQSQogKAJdMsngVzbfrlsF47MFUQOgvtyrwtzpCmReckQgPumZvrIXgQuTy134KQSowM1PhW+vVFtOAceC31IEAplFPBCnRz7yke10TL8z+BuHVcoGMxGTum+5/6w5BUGQ2LSjLJlpJ93cZHd/KTCQsDPnmQf1iYSxFflcY0e/m/MWivCzuefrDzzwwEa0ESNkX0IWOV+I8rWvfa3tpErUIl2OJ5v3kSul8Kcjoksmp08QW8k/36vLBtae8ZMp85UR1mxuXXKCzS53PWOtr6E2L6ItyeaUnN15O/UetZqtwMD9Tnk4ko4svvCFL2w70E4FGJdzKUWAtYscK3axtVsvq6uxPpd2L+97y2+cCGHDOr0kWSdp5nunS+jIp8USxjTiTH+JJJsL2pFAt7byt5lOXsxV369//evthIGkkvhFHCOBKI6ZptBHskgSUJKrPgvl/9PIkHuCQBAIAguBQAj/ABQFI6sX+S39tXAiCnZB7ARZIJFJCyfS7kigXadJxUJaJF4QXUfoPMdpt0LgJ+stYSCIVQQnHht417ve1YI8C6WFWpBkwesHKO61+107kgLE/k6F6xZLPyug8VPCwPf0EOSppw0BgJ0BC77F373a951r7hcoVJadfoJR193n/65ZkOuePi76gANc3a9NwS3d3e9TR4fVcx+snIxwNFAdRN/OTO30qSNI0bf2BHTaLELAT/RLTnr3i36rv/59RSzg4J76+L+26WA3hd5+V2BIltqBmkuwXLhoywfO1Y62a4d6kn0EsXAq+7Bb6dS3j/uUwtlPeil08tFG7RIJhukLN+3TlU6+V1cfcB8vc8Wn7mdbOMBRP2zFb+GB9NmR49tl58LfPUrZkn+6j+/CTX3PgiI2PnadEDmE3wkbbfvQxf10ZX+/a5MvawsO+tK/j9L3D20oJXe1QZeSrfAue8OUXbTrPrqTv7DVvgKj0tvuLxnJ57o69Sldql6rPMU/9Y4S85yxRmdH5z0u1J9PyEB28sCkPmThOwpZ+C993OfjOjx8R0bXJxX3mJf0Y57TPjy1Ub4GK/r15dJ+3w9cr37ZXyGX78lQRdvsam4/+OCDW1977bVX2+E2L5J1tvrVzkw/Sy7Jyje+8Y1tDD360Y9uj4IhXXVCib7uJQ8M/L+PYeFO/vFxq57rCt3co/i+rsERfnWt3TD6B6m28+3Iu6Qq0udloY5cs3PJNVP9amemn05leFTCaTW+b+6e5h5dck0AAEAASURBVCWYduE9siZRgshaH73zAFksmehGX+2O69WXhx/QhX/CVz338x8/XacfvP1UfKef+uin7FG4atP9s/Wvvvv0W37Ep9Tp99eXdy6/FxbwMm4lxNnZeDbPIfzmF0k78Qa7iiHMf+YYsrlX8Z0x1x8fdB0fV+5Vr69PYeOaoh6dJdKMK2PafFsva+TD/BzONR/0+/2/Vrp2+sTmh+QFzPiBOZs+KUEgCASB5YTAqaMX1+63336dn+a+lVCuMFJkSTSxQKxeZMJvoREMIQwWOBlnpL+erxSAzPbWaAujQAOZQVwRfi8hQkpl3D1D6IhdHVHlABZogY6j/xZwZN8ih+TaIbHYIV0WdgvpmtFRPgTAAo4s1I5ctWXRd5/gxsLs4/++t8Br32Iv8CWjwM/iKqGhD+8doLdrgiQkwC4TGehn50md2imw+14f9/QLLAQY8HS/37WBYNBNPVj4PzeCM7wFpV6mJvgQuMBt1eg4bNURQGjHjpUgU8DhBUT0EpTply0RrH7Rj/7ICR8Y6LPIJ/1dqw9cyMUudk7g4ncF9uSvnUH+OSmI6fdfv5MPvvDwgXO14x7BEZnop09BkkQRW/btw57sI6ijm6Cr7OM+ASKiQU73lH0qcCQDvfwffvSFmx0aNoYl3NUXfMG9X2BT+AjyyUofRSJCn6VXYaMv44E/GGNwZAs+bSwg9oiRhBcS1rczP+LL+qQvv0Qq3Md2cGMf5AHxQGjVp9uDH/zg5kf6g4Pxw7/YX5/q0g8J0hYcyVOkgU7soF/1yQgf8rCVNrTnO9fKr9Ure9c4cK/7yE1+9+ob/gqMyE0GOrAH+fTPx2HrI0mkL+R2LsXR3o985CONAKpvrnGs2/giV9mK7mQnD0x82KpwZgdy8F/1FGNRHZhoB96uTyrqu78IQ78eufi3/nz6culf+wpbwEVb6vf9T7+li3v5GEw9qnXooYc23Owkm2PoRt/Z6mtjtlJyad8z8vreZ5992umJvn21Qd76GAf8yE9Y8wO2LVxLBzjxMb6hLlzorujbhw7mCX5a/tRuGP3Dl+rdBdo2dzzwgQ9sY1zf2vaZqX61M9NPZE3i2tyBbFovp3kkod514wi+ucGRe8+YGxvkoRf56Fv2nkkGuJjXzQOwLBwKa99ph/5srvgObnD1k68V9tU/31KPXxbm4zKoXz5MD4X/k6Hf33i9ufyfHnzFXAIX85j5wYkNCR3XxRgSeMY1Henje7oYA/xpkh7aGx9XZKtxpY1JfqldMvF7J2cUj4p4Dp+94GtczVS/VRj9U/EXPeAntnHyyJycEgSCQBBYTgicGsI/f3NZpFYvMuGvwEOgj6hY/CUABCKCpVUj8vOMZzyjZa7HAziauV+wIaC3eCH873vf+9riJfBBXAUzAnyBsmIhdBTu6KOPbkFKHcPTv4UO0RJoaHPNiOwjxPqxmFvYfQR2yKHn/B2ntGgjBoIBi73FE7Hzf8GtRVvAIPhF+izKjpzSyXeImwSBANMxVKQRaRI8CC7qY5FXXEcY3COwUeAg8IMfPPUpkBRUqEdvwZATDXDVNzndL3Coo8ZeKEU2WBRxFUCQD8m004EYeCYRZn5H9GFVH4GG+rCHF2xgSkZ2oq8gA44CVUSSHoIj35NVMEd2wQ994C3w0ya9/aTjbEV9deFi9xnWMIYfu7C1PtmGv7lP3+yDALMfguo6/eGgjvr6h2/Zxs/apUfkitC5B/7q8wm+DQvBORtoGx4+AjmBobadTmGnChRhyicLHz7p/nF8YKMe/PWjff3yU3hom83IJEjXr/HhJWp2+d3LRgJ+Bbn1Oxz4Nt217wQIe7AL4uHPHtr1gq8+EBuJNG2yM3lhxN/oAWPtwIGO2nFEmR3IRXZy8UV9soU5ib50Yk+/S3LwH/fCmv3qwx78yE9twoss7teuunTgI/RWj41h7aN937mHrDMlYmbyQbgZYxIinrXl/wJqc46xQ28ywQM2/BMO/IL/+Ql3NoINTNQjt/kMpvyK38LE/Y71sj0bF8GiC7uYp7TH52Hle23Ap+Ylc6a26e47bZMPLsZxkRoyueanfpBFfi+pom9FffZ0bNgJIvOPnWQ6kNdHfTZRn5379WfCtb5nN/rb4Tef0x/xcTKsiJd7aw6kP7+HOf3ZB94KnfWN9PAz37OJ9gt398BMO2SnHyzVsd7wjyruY3eEXDtwRfiNT33Tm0/267OrvtdW2ILd7PC+6U1vavYxftmeDHxego8NyQz3PhE2j8NrzWjOZlNjWV34kcv4Z3PXPIPPLjAw/pWam93DZ/k1nVz3oZM26EInaxps/d94goe1H0ba1o/5XztwVde4ITtcq39982PXzINsqd+SjZ3ZBjZ8yvf6NNeQo/pRZ7ZCP76hLbLAsa873KyZrhtrxqr5no5kM8bcQx64WzNWjeYPcxgd+U3Zv2xkroSB740rH7KbS+lvzpLIUPTrukcybFwYb97dYC0lr/5dJ7N+x+uX7mwnvjH36ZedpjkhUvXzMwgEgSCwriBwagj//E1hsVm9yIQfebRgWWA9s48cCBAtZAiEBdDfa0ZCBTIW7n6xsFtABR4WuoUg/BY9AbBgTaBq91vwiMAIJBEFAZekgUDTn4Nyv4CV/IoFHbETQHl5lAUZ4bIQC1gEiNpxPx0El4IwPwWjghOEVLCgjiBCACJQQqos/k984hNbIkSQIXCyeDu54CVB5PW2XsE52RAyz2q6z06OIEob9KjgRaJEIGGXgGwCGSSKjOQS4MADYSOfkxfwEJQJ8OgLDy8x0o8dXtfriCB/ooMgnQ5wE5TtsssuDTu4CVJPPvnkJod6+ke2BIfaFQyyD8I0zdu04aauRzicYIAffSQ9HP0VCAl02Np1gY/CPkVW2Yc97dL6yVfp7/gk+8BdPwI37fNf1/15M6Sd/PqAn+OzlTDh07BzTb0KcvkzUvCIRzyi4SdhghjyG/LBR6Dbxwdu8NGO4JL9dtxxx4YvUsAuPmQX2OuXX/AtbepDwGh8GXeICFLGp30E6f4cIywlAJxOedjDHtb0JDfyzZ50Z1/69wk/n0ac+OEnPvGJJr82nMLxkin308n1D3zgA+0UCd9gZ0egBdQVcPMt/dgxh5VAu8YeP+Rbgl2+LEB2DXYCW75LVj60xx57tHd8SBoh0/RmQ3YVZLOb7+GtH7IgbK6tLdHUnGj0Dxz5TY0L+Ho5mj7MCcYfOdnAnGeO8Lsg3UtLERR+Y66hl/nQmCpZ2NBOI/928saY9gy3e+ho/lHozwZrRiSELOQyDsjDnvREyP3/KU95SrM9u/JV3/MrOrMZeyFS3jxPLvrBWQLQvMJW+lbYvPTSN980z9OD3Oxt3tOvtWa8fmtkln/4r7FLDhhoH2583HxThU8iiGTwkw/BGCZ0ZANjwrgzZvkafzFezf/kM58aE/xUO/qU8DU2kPnnPve5jRzrV/s+sH7d617X1idHrtVHAuFirjZuzR3qP+c5z2n69+Uu+cd/mpP4Ohto37g2fsnud77iZAE789kaxxIy5jbX3/rWt7a5iy8a/3Q0v1lD+ZK5Vj3vHDBO2ayIsnFCb/rD3bwuaeAefdKLXfgWv+Cvxg25jV19mAf4kUQFGY139oS5e/Rv/er3Dwd9kc987X6+Zv4wl7Ojx0f4M/yVIr38i/9aLysh1W6Y8E/pRw8+ymbkpz+5+Dy96Wueg48TYQrZrZPeZaIdvihpAmdjiMx87tRRcMqPyKnurrvu2hICxgXfoCNM2LTqV0LJmmOucJ/53VgWD2i/Py5nql8qG9c1t5jbrbfig9Kl7svPIBAEgsC6joA5NUf652klgYdFct99920/59nMxGoCLcGqwMOfU0JQERwLtwVRkOslfoIrxAUJ9QI+AW2/VCArILfYC7De/va3t2DETprFVtAgEKxF3r2CikNHR0wRWYupgEQwUEkF91jsBQ8IiEAFwdSmHUmBjGCnrluA9SNgrGO6iFyRI/pamAXzAiV6CBQEWnCWsNCfYEGgieAhVAJEOiIGfgoCEC94IaySAu4RNAicBSECKQu/wFfwLUASYAnwBL4y+IIP+tpxII+g1tuaBZ/wRojJJphyjyBOcOE+9hJgCFD5h9/JRl94SBzQBxHz0ZdgTGEjZEygAz9EAfHVBlsIpARLCnvDEvFy/8c+9rGWVOA3AsQnPOEJzb4wrkC0Vez94162EdRIhMAYCRJEIZKCVLoJnvydcIFYEVbEpuwDF/Kyj3vgu/POO7f6ZRuBdtlHoIUgCAT5NL3ZBn4CQfIKdPXPdgJD/dKTrAJhfsm+Amb40AM+fFdxHT76EqzBx3iis0AdoYW7NpEuO3rGE3voV7KCzII+JIC+5HznO9/ZZOEHbOBePgIfvslOfG6v0bPYAkNtwsVki0wjDfpF7BAZeBs/6sHATjcyyYYIHn9cNSJfgmryI94wMA9oX8BPV5go8Naf+7RLbmNP8I1I8X8yFAmQuIIx2/MtiRFtCbBr/CAI73jHO5oMu+2222WnL8hpTimfgDdZYTdN0SfCTB9EE2mAmzmEDPA31xi7EiZIElsad+ZD81ElVODrfmQeLoJzc4fr6rG/ecOJKGPKdWMXXu6BGbKiPz5jTnQdNnxa4tV4dCSefOyK7PAbYxaOcC6b8kf1yK3ssMMOTTZzrr4V/spO9KMvvexC6pdMkoT0oofEKN369Vsjs/wDK+OJ3xij8O0TFnOfuYj8ZOHf1gHkniz82lpDF9jRz1rDl+hmvJpv/X/PPfdsshur7qcTTPm8ei972cuaPxG31jfzoXcLqPPYxz62jUv4q28tMF+M14fF2grbsKX2vXyWfE428Avfm6vIb142fleNfNZ4oLd7+SO5YGYeI7/Cz/kpmaxXbP6Sl7ykrXvmWbLRTR+SZ/TgP5IF7lXU54/8gj9JQJlz+JvxSm+k9Mgjj2z377777s2ntF1zINn7/fNn6wBbwsx1OijWKjqaw4x7bbtuPVLHXMhn+RUc2Jkuk4rxxVb0g4E5S8LAfG8sGkvm09JPW4i2dY5+8DYH8Rt2YWuJbz5lTGkH5urXesQfrTPaYB/znnHBL2EtNjFP9o/akwG+7qOzejCuBLTxwDdmql+6V0JOO/Ayb5v/xAYpQSAIBIHlhIBYIoR/nhazACN0i0H4BV4WGAGboEnAIOATUFukBNkHHXRQCw4s5hYzBAJJ6BfBho+F2Mci99rXvrYFk7XDLMAU3NUOofu075lPi6uF1IJqYUXEBabuQUC09/rXv74t/Ag6gmDhFly4jkAg0oI/sgsq3Cf4oQcMLegCCIEIwmNxtbA62op46g9JK8IsUFAQWkEAmWqnDtlDzAXLRaaRMroh5AIJgZiA2w4zwg+fqqcPMqpTZFSQI7h41ate1cgvnOkpULIbou2Sz+4DYoSw9gm/wEowRwZHWBEdGNCPHdhQESAijQI3NmcXQbrAnOwCVUGWQEogJ0iFITtpmx4CQcHVs5/97BZIVRDbOhj7hx3JJQCy4yWIYxcBTb08S5CmX8RM+/yRLfv24a+CI/4goQETBABBIUvZhz/4KxF0EKTCGN6CbKQSfhJZZJAQUH/VKAgVGPMnQSz7k9d3iK4dV30gX3CVoBA4wpZvwAdpL3wkd9gfUTZu+B+5Xv3qVzfiw9/1ywe0q1/6uE8b/F3Qy3/4ARsJUrWrHRgJfmtHs/CTCJI4YWM2Feg7aaBtPsjP6PCe97ynjXuyG0sIv4DXPfzTGIGzyVvfnvnm60gqXYs0IPbaNt5gWO3Dl04Is7GvnrYr8eXvZhs/MKAfO8HPvMEuduD1xz+1yff4q2tswq/55zSFPY0XZJNN+EKdTKELufioAJ6+iApZyIyEGYM+5g9+wa/YXVvqSgTxZSTKs7zkJT8bw47fwcucUAkf5KPmRHMP25oPjVv3+zvu/Aa2xqTv2UUdNjPWtU0uY8J1xBmW5lE251eKsc4e7qMPebWrvva0K/HKp8nF383DVX9tGJtLJWStI9rW5urRmsUfFO0WMYctm5qPyAJj414CCP7GMJ2sQ4iTscYP4cZWCLv2/c4XkG79S4RZDxBjfqOME3J2kaBFyBU2QQaNcwkF9V/60pdeVr/dNMs//Jc+xqM5RX3zoXWFzRBnc4T5m6/wV0licjgZgJBaX41zhJsPGTN04wPmSeMUXhIZxkjV17ZxjrDyQYlLp42MDXqbP7VvvoWj8csfyxf5MJmtY3A0j6pPNkU/dKv+//3f/73V9z0/1y9/pod5Q+JOfWuSsVNrhCQnDMzz/BIWbKwdPjipsAkCXQlg90m8SxhIUumTr/ELfwYSPi960Yua71cSwTxjPT3ggAPa/eZBvm3egJH5kvxO3PE7tuO71jHrnWSqOYffmUv5qnmSb1mXFH5Tf4aSjuTQtvEpRuIfrquvPfWNz6pfutPFusfexrB5G+Hn5ylBIAgEgeWEgBgqhH+eFrP4C54Wg/ALYAX2dl4s9BY8i7ZFWRBhQUSsLETkEATuNdoZEzBbsAWqk4qFGHG14AmsLZIWa4tqvwhwHYUUINBRgGtRFBz1i/YQJffZSdRe/z7BhWcoBSKCDyTKy3uKwGiL/MieIABpEgRbeB3BFIgIKgQaAiEOqz1BgR16stWpA20J8LyVVwANEwEymSz2Fm/fCxYEJ64LuJDV2qmzqPtev/0AgGyveMUrWrAjgBKgCE7ZRalAiHx2hpQ+4UcWFbsvAj0Bk8BQsGKnGQlgM/LpS1AkGQEHwSh/EHgIwMsfBB38QaEDX3FdQOmos8QEW9BRMDlbIZdAUSBZO+ACQb6hCLwEofB1j+BMAA1f9hHoCZ7oX3+3WkKAfQRZ8FfYVyKJrBIWcOZbZORD6ksQIXkeVVEfBhUI6lsgqB33w+AFL3hBI0jwQUL6RK+PD2wLH3ZDeAsfer385S9vBAtBFoDTjezaI48PclQvb+RXAlDkhCxkY1eEQmBILrop+kX4+Tb/4/8CeXbvlyKAxosx6TrCXwkhPmOsIAzGP5+xg8ZXjU1jiR0QRffxc2NOsMy34XbEEUc0mft/FpCOPhXg8ie+yQclZdhLooMfSgTwi1Uj0ghfffAB5ATZreeA+3qN/w4zZMo8Yzybj5AmeJEX7v1SO+HmO2NNH2QTvDs1BC/tsAO7CeLpTD7kGfF0HT4SMcYvEkAGO67mU5gaJ3Z0jW26wEyfxpQ+EG3EFAGEV81v8K5+9ckW/FY98xE8jUf6sb0xbQ5jD3KpL1HhGt+kPx+it/rszl+rvvEyWyl7SlA50QVfY00fcCOjeYROxo2xgezpn1/D13xb5NT45g9wsQ4p/N24sZOKTFpP+AXZzF/8D3bugZsEmzGvkMc1+qvPf4w79dmNf/A5dusnMKt+a2SWf9jUfGU80o1MbE4O8xvyifwbY+YWtlbgrC4ybJ6BEX+AGX+ptYi/mC+RSSc+2MVYhJkxDDdjiS3rSL512XXzA53orX8nD4wxGEoI9PvnI/zGPKB/xT30cjJE/zXP6F8CTcKO35ibxAP6ZzuFTazZxh3f5acSYPqHCRmNEZ/xwqf4KXtaL8wz8GR3iSB1JQPKL5ws4WfWQWODfOYIGBtrEr/mVH5h/mIjMuin/Na6Y+5bNZprrPPGlHFhnqcnPPkrv4CRsa5+JRLZwP3qGVPWLT6uXeNC/UruVv2+3uxovfaTrOab/rzZvze/B4EgEATWZQTE1yH887SQRREhWQzCXwuNRVVAa2EWCFWWXBBj4bbwW9QEuAIHC6fAze7MpLLQhF9g9JrXvKYF2nVktU/4JS0s7IIYgaJgnowW3n6pQEQQQicLNEJpIYezANIuIoe1UycQch3+giakQ9Efwqg/wan6yJtgQbDhI5jUnsBJ4GnxF8DRRbvqCOBq10G7ayP8iIPdMkGmnSFBxyTCX4kcfdFFgPL85z+/BR1sJpCxI6a+AJhdBUp2LOxoIJxIiUAKhrWTKhgp/ejGV5DhSoZUQEuXSaUIlWANLgLEPuGHJwzgKwjXt0ARVgr9kSM69fVH4shaCQ/25Q/sLbgvfyAvIqw++9FZIK1++T1M2Mo9ToMIGvmJHS6B9bHHHtuINV/w/7Xhwx/hI+AXxEro8AfEis8gdXxL0bdilw9540MCdD4JO3ZB6o1FWKlrZ4sfKXMh/HbuEDG4IRp9wo+AwJr/wFmA7dECQatxZ6zwZUE1gsC/4FDYIVie7ecrHoVY9c+d3ibk6B/fsz/8YQgfPkgvATb7uUegz/YIBRnNTwJ+H3URo9kKAinYZkcJInhKXMCdTOXX1UYlQpBE/o9gGB9+8m1yOYFgfGkDgUFutaMf1+tIvh16JIGc/BDxQmAQQVghMPyKbfUnwQMT/spnfPgkXzAmql++Wv3Cw5hErOxkmlckMMmmLpzYUX3XkVs2VB85QtaUSryyu/lO/WkSKvrWp/mefHSTWKQ3mxqP+ucPhxxySJsP7VxKCvAZ+kqC0p8vkhkudDdejFWyu8d1a462kSaEyhhhW3OFMYV0OQGgvlLzSdVnU3qrz6aSOtpX3xrIJ+y0V/3WyCz/mC/NB8Yl/4C38Uq3ShLBmH/wgyK49CKTeQ4pV9iEn+sbrnwRafdh5/orOdqAl0SBxJN12xysrvuMCXaGuT7oRgaJzRq74/2rYx3iy3AxTqpvciCx/XcymBP/93//t/VjbWQTcxCbK+Yh79ww35m3yMgvYa+vwqHd3PvH/EF3fR922GHNJvSSHDcuzAfqikv4rDWcX+hXYtMc4bp5qWIXjyzwpTqhxD7u0Q+/NS7MO/ow17DDqpEfiIFqvPPT8mtj1pxX9fm99ZR88IMDfa0P/frWOTj114tSnR7mY35kDNBDAsWcmBIEgkAQWE4IiJ1D+OdpMYuTRXUhCb8gzaIucPBWeMdJBUEWdoGLRVHxvcXMgmSRlx13xF1AKLjy/0llMQi/hVWAU8+YTiL8FnmLpYXb4mp3pV8qCBBo0cn1IvzuE1wLwBFqJw/ghFALspGyIpR2BorwC+ws9O4RDAiataEvPwUGvvMR/AiEEJHa4Z8r4Z9EePkH4lTyVcDDZnZaBVmOhgu4BJ8InIBQgIqQsaUCE39OUcBGX8EJ/bQ9qQhqEEZtCpDKbybd6zv6I4IIf+3u9gk/YiQAh69AFZ4IP3wVSQb6s4+EjABRAgr2ZBTQK+xbhF8AzR/gLJjqE376CwThJ4irhEUlTExcjhoLNP/jP/6j+TtCt2aUEBDUCwzhgxxNKvCBo7bhI0id7QRHtYEkSez4GIP+z4/ozjZwhI9dqTr6re60hL8CTMEy3IyZPuGvwBthcBTcffQ15hAyOPEt9oAvO9kF5NdILd/yLDt8Z9upcp3N+A85kDa2ZX/Br/ZcMy/RFRnxYQ++rv5sBXYwQQqdVNCXnXfzF3krsQlbY53cdsIRAMkofsM39Gcsm9cQV75rR5ZPmTfN0TAld+0Ul99qW3LEOCQLX0FWtU1nOtKb79NHEodfGVcKIgoT/SLUjjaTH8HgX/xZYsajBvQzHsx9fjef9eubF9iZ3IgUv3RdfYQDHhKDVX9t45n9tckXzIeK+VR9dtO/eVD78OdXCDXM6Mqv9Q9b9xorxjqCqm9+bn2CLcx9LwGjPpvAzJFpuNIFdhJT8FUktNVHWvXBjySMzb1Iop3kqo8USt5qv+q3Rmb4hy52eL1rw/ggj2QqOdmYHsYGvx2fH/iXEw/mKX5uHXUijU+Yi417J3WMcWSTPN6JoC3+oh57ww8xVI8+MFC06REF+kucIY4SjOYqpfrnr2Qnn3FNZmui5JUElIQGn6v+4aPwceujxII1BUmWSIKv/vi7d4SQgx/yVScIqv/WyIR/6GPMShRYh6yZTrpIEMGXvxtPtVFBdphrt0+QjQk2hxNZzV2VODZW+Ro7mRcqockv+C0s4UFvflt+XScEzBva6Nfnw9Yg9cnKjyWT1JdoVPTfP2HgOz5k3pEYqPUKVhLU2rP+pgSBIBAElhMCIfwDrGVxEXQuJOGvHTaE306vxclCJ6DSn48iKSDAsHgKjCyUFkYBp8VtnFCXmusr4Rd0CYIFOgI6gZvvBHEIhOAXgUIo62TAYhB+gRI5BBz9gAaxswsk0CCDHTNBnu8UOyvkE0iTWfAhmKPDpCKRIDCv3avym0n3+k4Aj0ALCAVM4zv86wrhR8AkJUxc/F4A+J//+Z+NxAhEEQVBMHwEeNPigxhNQ/irfwGtoFogzw6CZ76FiEuMCLAXg/CzFR/RP+KO2JAD4bDTSB6EQPCNYCEUfEAiyZwiyEZY4GZnTwA7qfAXPlR+ZH4R8PMTc4h+kQ6kByFD1CQQ+KwgHgGYrQj8+TTcJdoE4vASeJNXv4rxgmzA1I4f/BFj9yHGyCmZXOcP6tYzwatG5JzMdvDpjiwZO3aaERFzqHHoUQWJIj5jB7AvPxIhaVLJIXY2riR46I/w65ccEnfmX/cb4/pEkNyjPsKNhMHW/KM+YuPkTsmtPhnojVSqz9clGdRnL9isbTwj+3bR6ecZfn7h6Dfypy8JWmRGoosMdPJIFiJDdmSNj+gXoUN8K5Gjb36OUFt/3IvoSxiYx2DhukSIfvhEfWo+q/p8QHvqsRs/0p52nSgxF7KzjzaMq9mKscH36c1fJLmMAXaDORwkx3y0WfJUm2zGHrDhL+ZBO/Bw14b27EzzF7hIHKwexQCwois8JVBgJSFtV1kSDuYKfQ8dvZPBfMrO9O2vM9U/ws/HJNH2Gj2qR3dJHz6hff3Dovrn6wpcvTPCdd9pX+LYvXxC4sw6Yo73vTlSG/xztgI785v5Q8KCP5g/zH3srRhPcGN3diMz3PrrlISG8WgONycZj97V4iSEQkZrsTFDD23yKyS75jK6wZlfS15JDJdfSwaof+pozKhv3vIInvr64FvGhfpOYvCHOmHARjXvIPtiMfOTE4x8wbstzDv9DY0mdP4JAkEgCCwDBMyL2eGfp6EEKhb7hST8tfNlUbJwWeQtVOMLsqBGUIig2dkUQFjULeB2HOyoTAoK11fCj5TYbRJk25WyuAtIkHvJEQRKgAlHZEAwKPiuTD5CMRshREoEaAZU/0g7/7BbWDv8FZAWgdcv27KdvvxOVj/9X0Cj1E6kgFMyQJBmR1FAyM5l60oo+Ok7gXz/ZMhMrr7cCD97OJGAkHgZGJwE4oJSQRzyVm/XHseHrQR0vheswgdBmM2+Ak/JNztY/bfcV3JBoFgEzbOryMBiEX42tHOFFAlcJbAQbIQJgeHj/t8/sl8Bu/HvqDMfsjMmOQgvGPQL0if45q/lg4Jpga8xYizBwikj8xRijLgI7qchZpIUyANCi9xIzNSzvn05JDXpyt5e7sdujgjry7glI9tVW8Ya4k0OpATBQMjJS4/aaZZAlaxAdp1IgY+dVH6jHnLHpuq413fGUhECGMASgZL84IceSTD/woLMSItxS1djmX20r8Cs6iNJ5KaX+sijxAayYa5yryRCv34fo0m/S6ggf2SDL3+so+fuZ7fayTYHOWEjkYKEIkmIEZ3J4lPzl3XHWIC3d5UgX+YieFfCAFHil949AGOJIMQXueNr/frsY75V3w6+e8xd6msfMbUD7rprZJqtkF0d2DkRwq7aZRNzg+vmVjL3T1Dxcx9YWQf4Nr2tA7UDb75wHaFlHyQToWXTGv9saQ1gz0rQqGc8WR/4iyPxxhK86GV9d3+/f/O8xJP+68+yum5n3M62cWjsVv/uVfgl3c3ncKCDDQM6k0FC1Lxh3uNrEhqurS1Bpx7Z6a++MeGvXRjrCn0kPPg0/fgAu5MRUSeHYo5E1PkfmxiPcOB3Sp0AMKYlJq2FxjOsjTE6kaE+5ru+HDUvqi+RSC8nH9V3L3+09sLRx7jwrhkY9Yt5B8bmB/bms3WC0lgme0oQCAJBYDkhYG0K4Z+nxSzkCN1CEn4LtuAW8beoCmoFexV0l6gWf0WmXKba4iW4EcgInC3mghAy9osFeSFf2mdhXQ5H+i3Ydj4FUoKRVaPdDwGugEdwKwgQ6Em0INECmZkIv0DGNYGqIESZlvCXLQTZ5BG4sLkEhF1aO12CY/IhHbV7gsQhLu5nZ317Oz05+zsT5LBzIrhjf4G6ILmOSFf/4z/XNcKPXHkG3s4M3y9CWgEhwoFQCXQ96y8whA+CY+zAp55thU+NA6QdfvDxPXwEbwL12Qi/gFbf/N2RXT4j0GQr5FmfRcCXgvDTox+Q6t/RYz7E7uYOvlE7mIgxP4OZHT7zR/+Z+fEAFjnho+5DtOjLrxBu9vAT6UEqvTwMqTUW7GBP8xZr44wsMPO7IJo8dor7RZ/IF9wlePiyo/ECeD6ByPueHOShP4JgF459fW9cIyPIE0x8EE/k4NTRAlgvmayjvcivscdnYEn3vg+RzzxSb0NHIpCa2uF2r+sSKzDUFn/s/zUO4w1uCL0j7eT2CA391Xfdy8LUN3bNSf36fYwm/V6E3ryBJLGhnc46+g1TR+olJJAb8tefG2NzupPDp5/oMI8aC4iQo+N+d2LCfKgNBEt/rns5p8JervMbeOqv6rvXDq/r5mLjGJ7WQIkYCYZ+/ZoHJunsO+1JkCC9xins1DcO+BB/IbNEXR8P/fBp66P1zFhHRPkZfzHPSES4bseXDhI0dnyNNeNPn/xZEoQ/I4jmc8VYZQt6m6fIJQFjfkM6zUP614b++bJEBcJslx4ph31d17/xUv3DTTGvkQWxlpg0jtmeT7OjuUpyQXv6NQ769m2NTPin1iv+ov3yV/GGYnxZm+jnpJj5xAkA+iH7xoDiHgkL9yPZPsZlzVN1AsB9EjRwrHWOnK7XIxVsLVFQL9HUPuydIBAPGUNiJ/X1Yy11XaILPsYdbPr1taGYd8pexjGcPFIj0Qhrc0JKEAgCQWA5ISDeCeGfp8UERasXiPBXwCEQs2DaibBYCvRmI2wCOwu7QKAy1oiOQEAAXjszpaL7vNRHsFtHYwWZtUNQ9xWRdzSPjhX42InuF/fVW/o9wy9A6S/giNT4M3BksxD3CzIimHK/INj12iFxn0AGaeGwjuAKjgQUZKNn7VBUQGFhh52FHo4Ikp0FRyYVOwsWekGqa/o9dHTU0k6GawiDpMmqfxJvBBNuAkHPJNqZqd0Ri78kggBCwDO+wz/JDvCnp50s9hPk2inSrkczBKSC7SKqSJG23U9WgZsd7MKa/gJ1GCFfAmvBksDOvWsLUIqACOgEUrDzMqTakdS/IJyPCZa0Xc9ewlOiQSDIPgJ9sngmm30EfOWH6vMH7dnZskMliHIPbNUXEJK/3tHQx69wkOgSNJID4RCEIZDw0QednYCAj8C2jw9CoH3BXu1usS/CLzCvhA4/0LfCtnyKDexg0UdCguyCWbIYC/rXlh1rRENCQKDKvwWiEkt0EKg6Kixghp1CRtjWS6IE5samccpP+wX5UE9fdqAE5JKDiCWCgtjBphKFZR9jzP3kdR8/RyjIi4QgFXRFKMxBcDQG/A5zuLmfvdxDXo8eCY6NUZj1iU5f5v7vsGQv41FwrY9JgTdbwRVx1wcd4cauijHEHsgBUgMv4xMhoQt7GI+Ijx1884E22A8m2raTTD9ymyuMvdpJphM84G0MIZzqktt8gYBoDybGLZ/i++R1pNhYhAlf94EzTOlCbvO3OZXcHsHgF+rzE+2rz5Y+fAW5RD7WNp7raDic+RGdyAhnuvFHCQdymovghUDCtZKMdDY30t88pB3f8R1+hFC7F3E178Mf5mzmuhM35ES4jAO+qD4yC3d+bo5T35rAp9Q3B7vu6Lqxw97qI5Gw78+LfZ/ye82rTo6Yr4xv6wTcrA305TMw32t0VB6u5l72p2PNT+bzPqGnR5F644ceEkvkIjedyp/NY/xAffOo9unEJnbJJQRhZWfZusqedDKe+Kv5Dw7sAVeyw4EPW7/1b/0jv/ra4lNsIZkBfwknPuQ+OsJBG+ZJv/MBWJatx3Ec///4+mDtc+KE35BLn2IXGMMdJuIQ+NCvEjX0d/KDT3l3AH8Te9DBfRIy1mltwdzYcR8cFRg60Wjc8EfzojUE3lVfQkV9mKpfJzSqvkc2jFt9kt+cYNz15TRu2EkCmUziEfY2Z8LMPJgSBIJAEFhOCJwawj9/cy0k4RdACC7tENixt6BYUAWCFq6ZFhgBDpIm2JCJJhPCInBF1izuVQSSFuNXvvKVLWhDJBCWSc+kCdgQeYGKtgQWCLDgo1/ct//++7f2ivBbFCsxgJw6WtkneNpDRvpFAEq2IvyuC9Qs5koF3hx2mrf0W7AFJRZzRzcFXZ7xhq8gSPAswBcIC9YQJwEmwgc3OzM+AgGkT6BIT3hoT6DiGjIp2FL0ISAT0MB6UkKi3Tj6RyCN6CCQteMBX/aowJ8tqwiqkBr3C6QFlcgdGeloh0TSiPyCMwGdHSIBzWwBcrXf37Esws//aoeK/fhYEf5VI+LQ/zNbyBMZ2aef8GDrPmFn3yL8gjH2dY8AsU/46SJgXD1KGCBJgjFFIGdnkr/wbRgIigWvfXyMC4Fu4cNOk/ARMBpbfM+f5eMLAkw7jv3x41QAXGHAT5Bj9kVUyIaYObEhYEfm+K+EiIC3EgLGCj+CtetOCJCfzchARsGlHXi6CGiRNER1nPDzL/oY+146h+CQkc6IBF/SbwX07jXHwJ+/+WkckAPG6vEZfqlvhe+4Ti4kD7EnpyPGxpY26a0tcgjCzQ/THD03PmGpLyRFP4i6dvsF5nbwYaY/1/tHnBEI8wH52EzCzHzGnxAo48VONL0QMNeQD9hIsAjoJRCNReNFG7DjcwqflkzRFjvDiN8hjVXPzjs7w5DN2AZh9Qy5dtkP2def6xIEEiXkZnsnM8htPBgr6vMjcquv/X595KMSOX2s+r9X4tOYoo/xSme2RJ4kBu2U6oftyMRfyVHzGcyMI/qbQ8yZ5iSymwdgSx/zgHHsHvqYY13XtnHCrnCHG2LN5uSTAKOv+mRUn77kUR+GbEV/48AcR2/fuXdS4Vfa1QafoLeTE/zS2NKmkxPasWMLC3X4IIJp7Fp/YeDkkLlFf+Z2JNE64aV3+pdotA5oC07mftjA3NjZa0TIEVFk2NjgywgrfNiBP1ortS/BwNfggrAi5hKG1l3XzcnagKl1Hnmnl7nfvT5k1rd5Zs1IJ21ah7VRCXZyq+unsdxfYybhWd8Zf3CTRCAn3OhnnJiTzcdsB2NznOSMExTsVjbj1/Dj9xIa5j/zs7WD7LBS3/xU726AD9+qeIJfWD/Y1mkiOBvrfIOt1ZcQsU7rW333VdxS40J97VZyT33910kn/iNe4PsSA9YC49Q8PC1mhV1+BoEgEATWBQTE59nhn6clTPyC5SFH+gXdgiDBOlIlkGQUBAZxF1BY0Py/X9SzaFoYLcICGTvFFk91BAIWtMpcu9+C7D47SwIz130sigJuASlS4D4Lsx0YAYSkg3sEZdoTXAi+yay9Q0c7UQKeWlwFGLL2AkYBNUIi6NGHRRhmAneLvKCDzBZWegsWLNoW6ApoBNruEcToT0Cmf5l7fVn0tSVos6AjxPoT5OhPIkKAIyATbGlfm4J7C76g1P3wEwgI6smHfAu06SJI9QyxwIc96CJA17dgWTDDfgIyAaH/s5+AUZAgMBZoVbAAZzohLI4cs4f+YDwpAQNLeLO1nTmBI7+pQEn7Anq6+JBPW0Vc+r7T/50PITPac7LET/8ns3dB0B9ppFvtULODdtmHzfkD+QTEgk07NPQX8NEfxnxL0Mo+CDO8+RJdJVAEXEgIGwn4BNhOMAjW4Ks+fRFMPsL+gjCBp0BPsA4f1+Aj8Bbwwsf1Sfhom61hT24vIeP7fAp2xhAc4SrhZKyxL/nt9qmPsPNV8gh67YIbO/zLUWVtaUP9IjL6gqnEDhLFn2AosOdf/FtwL/h0XWIOmYRBEfiyIcxrJ8rvdLUjClc+X/5W9/N9z7aSUaAOI/IhYwJzvqMOQqIN2MOQXPRmF+OX35uT2AxJgiGba2tSQq/6r5/sCEvyaJM/Idx8pV/gaTy7X9vwQK7JB1N6SCjyPycEXCMznNhIUkECjk8jaGz2/9i7z2i7iusO4AdVOhJFgARINNERpghjG4NNMS4UGzDVJQaMTSDESVaStfIhK18SZ3mlrCS2weASSGxKsKnGpss2vQqJjioSIDBFIDqC7N9Igy/PT0/lvPdQ2bPW1X2658zMnv/smTP/vffMqW0lPwx4qpEx7ZeXXpEH3jA0VumXhb/f/E3P6CmdZOBQr3LpirmWAYnBlAFJ/8GSntBDeJrnbSWQ3ziS3zxDJvmNA6Hj5lVEQ34yaTeSTI6eUjWE0EnPA/pjPqwf2FVdNa7NA8i+8aR8+qidEh3xf7qlr2BuntAnyus8dA3RUjdiZu6XrxJ+Y9wc4JrxaU6Bt60Q+lWSnwHJPeYKWHXip4/0redGd4meGv/0ynjSHnqlbjrq+dF5mJu+dp/20xfPIcYzGIhMgJ3xYG6h53SW4YsM9M3z071wMTfTC+2mB7YEmEfN+9XzrgxtM+/ATX7jvz4D9Yl206WvBqHW7+o3L8FM/Q7r1Dc1P52qY9ccQD79o07zkL6ne3RGf7hX/T7k7DpHdIcrPTJvwcYzVFmde+/JX41j7tFvnR588hqDyqgRNcaNOda95jrjSxuNC3jW+Z/eVSJO9xjCPD/oq/5D1BkE4FDz0zOGNuPddW2V5GdwkN81euc6PTS2yAk3fWjeMb+Zw+lBNch1h0/+lggkAonA8o7ATUn4l72LPCgtftsQfgsv4W0IpYehB76HkYcy76EHooeSBUBnsgjzUEQMLGI8oOT1oJPXgtwikgXdA839HtQWU+73ILOARFgsOiyMLIosnJXjPotWD3G/uw8JQgA9gC1ULSo8QBFl91WCjcB5+DIWWNi6jix5aCsHAWdEsAixGLKYUae9dUiRhZnFrxBZD1ryk6suBC2YkItOC76FDNwsuCpxt4CAnYWJNli0wcApwxaWZIST9lvAWSxMDzKrfm1BeOFPFm2xkLKYRQ4QIwsG1y3KkAJYkFFfVPncY8EAM3kQCMl1H+21sLDIgIsFjIWHRVBnQigRAW20oCKHfrQQc80CjI7AFUHwTe6u5XSW6W/1MnJYrFpIWjDrW5jzrFksIiEW93DVT3AkI1y1HVYWc7V/avv1XTUCkY+s+odnEZ4WytpbQ6FhqG2IlP6Rn17SUwsx48TCUnvVyUBCTgt2Y1F+cipDX1gcd+IDj4qPetVvvGg7PJFDdVj8GTeIq/a7Tx3GKvkZsCzKtdlYcw/jBX0mtwgE9xoHxrCFqYU32dTDIKIfLVK10cJUG+FqvNBPZAjuxgvCQte70wtjR5/RSWQFebBQXpQnypxhLOoj+mw8qBfhsfiHp3nDmCCbOuFtzDFMIRRIOYzgCXNt0b/6Wn/BwXjsKel/uCuv6lPVg8588GaIQcYY6Oib+slqztHXDJPmEaHh5ii40WFk2RxGbv2MOOqPiiXSSD/0O13Rp/DRLvOFdqjLnMfYAFuJLPAQWkwveCrhRUcldfN+I+z0gZ4yfMG16pz8DCjyyG+eUJZkrq756Yz5Q34f80hPhLcUEP+YG+wFRzDppnmKgYmumhP0KV3XZiHO9IDc+k1bjS/tlxfRgYf5a3rMjwxG9JO85k/9Qi4JnjDXL8pEtBg+tU8Z5lbziHL0GXyNk878noPGCR31zGA41K/Gi3HUE0E1P8HVnEYXzf/02NxIx/UzA5DnpnbpN+Nc29RX9dF4NI6UIdEl7YGr+Uu/eT7oU7Kby+V13fjW73CkO9ruWUTPPWMYWGCHEOtbGHq+kc06wLPZ+DIv1IgX46XWDz/yVgOXvoITXPS3CAFyaKNyYUbv4EcmmJsfzC1+l68nTLWfzitP39T2qdc8akxpH+MW/I0n8mkffMwp+lqf0Otzzz23jEfPKXn1jzFH7z1DGNYlhkv9Tifr2FK/SDtznXHsujUYWTrnKX/X/Npfx5b8DHHy0w35PXfh4R5zur4zPhmOzDMiMYwfc5yxlykRSAQSgRURgZuS8C97t3lIeti0Ifwech4yHoYe1h42Fp0eLh6UPh7SiEVnstBGfixEPLwstCwKPOA9lCqZrZZrix0LEgs1H3k9CD1o1WEx5qFt0ee6BZn7lWeB6D6LPwuhunhSp0UAsqENFh2uW0jJY5Fgweq6xaUHKgJh0ekBbQGNAFuMu89iSPuVRTaLHffVxYB2ks09Flhkho0FkwUG8kMmXjuLJgt/ixyLLm2DAXLiYW5xYhGhLRZ1HuywVIaFmfst1LSZLGTUP2SADbJg4eQ6/CwwtNM18knkGxOLQeWrp7uFunstbslGTotsfV8XOJ197m/t0gYLQwYXeoNcKpvMZLKIhYv2L26BQg/0E1yVR4cYFvQNebRBv7mn9k9dRGqXeiwa6U3tH4RS/9QFpv5RhsV+7R94aqf20hfEQLkWvQi/+iwILSjpMjwq2fc3nVC/ujsTfNRBlu7wIQt86BWdqUYzul4XyMYauZRPn/1fndXgor+UT0b4usf9dFu7LFr1iUUkHfYxHsjG8yg/XdM/8KNn8K6yk5sOKhv++oG8MCJzZ4IZXOkzXVAmzODTXaJncIQRskce+fVfHZ8WwmQnm8W2dsPnpnhY0A96ZqwbF/pZm7UPXuTtSX+rTLCrmJNB2zo9hvU+eokkkBkOZKrzhr5TBjwRCnOx8WhOMa/C05jkLZefnukL41V9EjnUb85gbJFHf2ujevSrMo1fbaztVS/86IV6lel54DqM1cuApnw6VwkWPBnZ5KcnnfnNKfKb22t+emBMk7uToFV8FvVNP9VvftEO8jGWaA+9Ug+M4Ms4Zj6pOmfc0mX5/F3x0j56xkjJ2ELX6Bn54CUpg+zGUqchCIZ0hq7U/HQZrrDpLj8dpUsMSfJ3p/9d2+85oj3qMS7rB+7arK8RZnpsXtE2RkC6X8cCXMhjHJBPohfaU+cVGJJL290DG5houznMmFKn+j3v6JTnmrnRc4SOqlfbjRnjT1746n/Y0/c6v9W5Qf3yd9bvXjJrO8x8zC/kMUZck7SRvvmo0zyhfjpB1p6S8UOX6Yn2kVMe6wvl6Fsy0jfyGY+IfMWHbtMN126KeUR58sGGDOYSGNAb4xWexpV+11b5JfUziKoftsrXTzCAm3FlvpAYcuTX3mpol5+hEz50W37G3Tpf6h/GKnJoL2zMS8YwGciVKRFIBBKBFREBc2+G9C9jz9WHUhvCbxGCLFokIgm+/d/DpT6cOx9YVVT5fNzvQem75iWXB64HvIelj3s9+OtHHR6C7lO+e/zt93qP7yqL61Ue93WWR+5annss5MiPKCiDfP4ml3Jcr23ym2tkr+33f7LVBYo8XeWCQ5XJfcrxwK/lKIMMtb5OmZEk91Z55HevvH6v9VfiQha/kU9btElebagyksd115Qjdcrnb3m6JuVZKMEToajYdXevvORQvnxd5SELw4WFONm0aVHlVDngqkxyV/xdgxdZqtzusUhTN1mVXa9XbCs23bWfHN31T9UXeS2SeYcQfvc7tJEHTHu0TT/UNpHLb+ruTJ34kFe7an+R16cTn9r2KnvVY+XX9qmXPNqtbRbu7pfX79rgfrLI77p7yVc/VYfko3/K0RZ5ySNvlZ3ctWy/61Pl1/Z3tld9cNVG+ZRpIa7c7hK55FE/OeTR736vmGo3uZWhTteUj6jKV+Xwe001r+/aR/Vad9/qtKBGYCyw1cnAY2HdmWq96nJPlQnu2lHxlKe2u/YVDF0nt3vl7yxDnnoPYoSQwNK4d1/FQJ21XTUPueCnLuPWvTWRVfuUqTzXanlVDxaXn9xIa81fy+iq77XOrt81v/6SRxvomXZUfGq/khNG6tN3yFvVSffLW+slT9VP9/qdbNolua5u7fNxTx1v7oV3zU8O5S9p/qp3Xdva+X/tNf7UU/tNHVU+smlvxUXdxhdZXCM/XMiqz2q7lSePe/StpF3yd97juvqVo+1kqO2r405+9anXNfJVXe6p/oppzV/7kyyIrgg5/chQgMwq372MG/UzPQzSDAvwQLgZP3nZGRR7SuSrY6Vr+9SjvIpRla+2Dz4wrdgzRPg/kl7Hjvz1HuVL9RqsalJGHRdVd2o/yQ8jGEjyw1/+WkbX/K53ys+obUueMkTUMBLC0txSy6iy5HcikAgkAisSAjcl4V/27vIA2D+s0G0I/7LXnjlXBgTqQkpbLHosEpcmtc2/NHX15b0WWBalJiSE32LuW9/6VgkX7lxYr6r4LA77ZdWDZc1ncW2BL9HbpV0MIzaIAa+qEHCkQMg5j1t/J23hmWR4QAaRH549XlAL/ZU5IVe8pbzD+sJYE+bMe2qsLW2/rsxYLY9tY3QSlcZzzrNt3jSORIMgssYZgu3DoMUwIMKCkVnUAULb3dkZvd1W9YmQEIXEu65uERLI9PKQGBGMAQYRUQCwMw7GRIRep2FleZA1ZUgEEoFEYFkQSMK/LKgtzJOEvwV4mfU9BBAOaVkX123zvyfIB/jHogg/gxrSxRO2KuOzJF2zrHrQ3/m0RZ0+CIiHkL61l1uIdX8nctgWYG834m+h72OrBeK/MidGNnvDhcHbWy483eswnTuBPC6tgW1lxmp5bJuoKGSfZ9pWIF5zZx4g8vqObjPMIf6+GXfci9gi3rZuOKula2RNb7e1bs2xDYa8tuZ4KwTSvzwk2yDs70f8yWarAmOErQZp+FoeeihlSAQSgbYIJOFvgaBFKkKSHv4WIGbWRCAQcMaDRagJyWvpeHyF9Btf9lcKs8608iFgz6wzNZARe2ktsoXZihror4QUOWzM4Zm8peSwLxhpqnuo+0uW/q6H59e2CucXMHoI53dqPgyWJeKov+Vf1euzLcZ+c/1nb72xUz38NaQdRrYjiKhhIGBkQ2z1r/HmbAfEvy8Tw5JDOhkbyKs+hx7aw/9BJGPeR4SEyAfGD3OR544oI8+cTvw+CBmzzkQgEUgEehMB6+vcw7+MiCbhX0bgMlsi0AUBC1EeKhOSU8N5F52OjPDXA7u6ZMn/rgQIIJxCye2tdYiaw9KE+4ro6M/E84n0218unJ2ne0kOietPGfuirrqvGiFDxOCO7CNknm+Zlm8E6Ksx5A0D9p4zACDwDnnsPIyvhv7Tc+SW53ppDkNsi4L6zfEMaj7C5JF9Y/6DSDXygd53HffmIPKlZ/+D6JmsMxFIBPoKgST8LZBNwt8CvMyaCAQCPLu8TxaBiB8PkLBPiy1hxTytQiyRL94Xv2daeRCoHjbEk3fSQrtu4ejPVpIDGaKPyJCIEuS3PyMN+rO9tS5nOBh/ttQgjtqbETUVneX/W6g+0i9kXoSGPhTWb77sNJzRawfaGWfud41RgGGrPyJqqpzGmY+5nJzG+weRqt4zkDhbwP+d2YHs10MAPwi5ss5EIBFIBPoKgST8LZBNwt8CvMyaCAQCFqEOShPSzwPk24LQ2EK6LFwREKHGDlLi+c+08iBgoY0M+CAjDDpIQH/3c5WD56+GstNBn5U9VW8nUqi9aVhbcXpc3/mYRx3AyHAjXN8cypCjTyUkFsmvJ9/7P4OWvu4PPa9yGmc+6qzj7INAGy7mGxiRjSwMH+ad/sDjg2hz1pkIJAKrNgJJ+Fv0vwfD/rmHvwWCmXVVR6DT82PBagHWmSzCeHyRwFXB49rZ9lXpbwvw2vcW3RbgmRKBRGDpEEBiGVARfkaASvjNo8h+nUcR/VU5MTp0kn3zTRL9VVkjsu2JwMqPQBL+Fn2chL8FeJk1EQgEunp+/L8zGWO8vj65IOtEZuX72yJcym0bK1/fZov6BwHzJ5JvLHXOpTmP/jH+XfH54zvyl0QgEUgEVh4EkvC36Msk/C3Ay6yJQCKQCCQCiUAikAgkAolAIpAIJAJ9ikAS/hbwJuFvAV5mTQQSgUSQJhH8AAAwH0lEQVQgEUgEEoFEIBFIBBKBRCAR6FMEkvC3gDcJfwvwMmsikAgkAolAIpAIJAKJQCKQCCQCiUCfIpCEvwW8SfhbgJdZE4FEIBFIBBKBRCARSAQSgUQgEUgE+hSBJPwt4E3C3wK8zJoIJAKJQCKQCCQCiUAikAgkAolAItCnCCThbwFvEv4W4GXWRCARSAQSgUQgEUgEEoFEIBFIBBKBPkUgCX8LeJPwtwAvsyYCiUAikAgkAolAIpAIJAKJQCKQCPQpAkn4W8CbhL8FeJk1EUgEEoFEIBFIBBKBRCARSAQSgUSgTxFIwt8C3iT8LcDLrIlAIpAIJAKJQCKQCCQCiUAikAgkAn2KQBL+FvAm4W8BXmZNBBKBRCARSAQSgUQgEUgEEoFEIBHoUwSS8LeANwl/C/AyayKQCCQCiUAikAgkAolAIpAIJAKJQJ8ikIS/BbxJ+FuAl1kTgUQgEUgEEoFEIBFIBBKBRCARSAT6FIEk/C3gTcLfArzMmggkAolAIpAIJAKJQCKQCCQCiUAi0KcIJOFvAW8S/hbgZdZEIBFIBBKBRCARSAQSgUQgEUgEEoE+RSAJfwt4k/C3AC+zJgKJQCKQCCQCiUAikAgkAolAIpAI9CkCSfhbwJuEvwV4mTURSAQSgUQgEUgEEoFEIBFIBBKBRKBPEUjC3wLeJPwtwMusiUAikAgkAolAIpAIJAKJQCKQCCQCfYpAEv4W8CbhbwFeZk0EEoFEIBFIBBKBRCARSAQSgUQgEehTBJLwt4A3CX8L8DJrIpAIJAKJQCKQCCQCiUAikAgkAolAnyKQhL8FvEn4W4CXWROBRCARSAQSgUQgEUgEEoFEIBFIBPoUgST8LeBNwt8CvMyaCCQCiUAikAgkAolAIpAIJAKJQCLQpwgk4W8BbxL+FuBl1kQgEUgEEoFEIBFIBBKBRCARSAQSgT5FIAl/C3iT8LcAL7MmAolAIpAIJAKJQCKQCCQCiUAikAj0KQJJ+FvAm4S/BXiZNRFIBBKBRCARSAQSgUQgEUgEEoFEoE8RSMLfAt4k/C3AW0zW+fPnN2+88Ua5a+jQoc3AgQMXk2PpLs9/++33lz9o0NIVsIrf/e677zZvB4bSoMDOWOjPRD/eeuut5p133mnIQj8GDx7c63rSn21akrpgXsdFbe+AAQP6Hf/FyapP9JGkb/pbPxYnX15PBBKBRCARSAQSgURgVUEgCX+Lnk7C3wK8xWR9/fXXm7kvvljuWm/YsGb11VdfTI6lu6z8F194oWQaNnx4r5e/dNKseHcjczCU9E1vG2QWh8ibb77ZzJs3r/GNXA4ZMqRZZ511yvfi8q7I12H+QugtQ4f2wp7BBelfnlJfG+yWp7amLIlAIpAIJAKJQCKQCCzPCCThb9E7fUH4eS1feeWVQnafe+655rXXXiuL+QUestWaQeEtGzJ0SLNaLPDfCdK11lprNZtsummz9tprt2jJB59Vu7X1heefb5566ukgNc83r77yajN8/eHNzrvs0owYMaKVkAgIcvjS3LnNnDlzmqeffrp5+qmnmnXXW6/Za/z4ZtSoUa3KX1Uyw5B+1g+iPywMMggofZ0b+CLi8HatfqoX2v8RVPo6PAwtSOvSRHBUz/GsWbOaO++8s3n55ZebzTbb7L3Puuuuu1J1BY9+MU6F8YvOPhU6++STTzbaOT70dvPNN++W8FeDCF2fOnVqKWODDTZoNt5446LrfY0THVC3pM4VfX5aqZQqG5MIJAKJQCKQCCQCqxQCSfhbdHdfEP55QWAs6qdOmdJMmjS5+f3vf98M5sELoiRoeujqQ8tiH2myqN905Mjmwx/+cLNZLPxX5IRAPvvMM83DDz/c3HrLrc0TTzxRmrP99ts3hx9xeLNdfLdJwqBfeumlZtrUac2dd9zRPPjAA820adOarbbaqjnplJObD+2+e5viV5m8CPbs2bOLXiL3yDpjCWPNpEmTmimhtwip//M++/C+Cz9H+t2/5pprNiNDb3fYYYdC1BkM3LckqRpubr/99uZ73/te8+yzzzaf+MQnyhgYN25cIZdLUs6Kcg8czQGPP/54o80V46233ro57bTTCulnROnq4a/9dEfo+mWXXdY8H4a0HXfcsdy/3377NWPGjOlTCJ6JsTx58uRSx84779zaYNenwmbhiUAikAgkAolAIpAIrMQIJOFv0bm9SfgrkZn1xKzm3nvuCe/Y083AAbEvecjgIEkLwnaJ6j7kde7cF4sHbeTIUc1nP/fZZtuxY9/XEh7zV199tfyGYCFcy3PixUQgH3n4keY3E24KgjOlyI/wH3PsMc1OQRqWJnVtv7zI04zpM5q777qzuefue5p7AmfE54wz/6zZO4wmmRaNQPUy8+Ij2YxNa6yxRjE+8Rzz6D700EPNvffe29x6663Fo4xgbrHFFsWT716klP7qB/0jbbjhho0+5qVfEuJPpxHgu+66q7nkkkuKHIccckiz5557NqNHjy5lLLoVy/+VGsEAp+rdR94R/ptvvrm5//77m+nTpzcI/ze+8Y1m7733LkYUBkAJroxnCDfPPgOMvLYBuAfWhx56aLPddtv1KRi8+2TVhrExN/Hy1+0HfVpxFp4IJAKJQCKQCCQCiUAi8D4EkvC/D46l+09vEv4FJH5uMykWyVdefkUhRod8+pBmhyBNa0bYPi+p9HwQrscee6yQq8kRAWAhfdwJxze7RNh7Z3qlS0jtWst5yH8lOsjM73772/DAP9jMiRDm0UHIl4Xwd20/DIWdI6sPP/hQ8ZZef911xfOYhL9Tc7r/G9Gnd4gc0o2cI/S2WiCSSKmojN9G351//vmF6B199NHNPvvsU0j/erF1QuJpRkIZBn7zm9+UvAcddFCz1157Ndtuu23DeNBTqnI8+uijjQ855EcqjRHe7hU5VYOe+YCRBYGnt7Dl4RcBI4JCKD98d9ttt/e2RWg3w4sIoRkzZhR85BXFwgggv1D+o446qvRdX+LE4PBARNEw7myyySbNRhttVIw7DD+ZEoFEIBFIBBKBRCARSAT6D4Ek/C2w7k3Cz7v9xMyZzX333ddcf931zdpBUI87/rhm3Ic+9D4PnrB0IdUPPfhgc/ttCxbwXzjyyDAM7FBagjj7WPRPvPe+xj4A4eqbxj7/FSEhNrfefEvzQIQDz4y/EZulIfxl73KQT8QQMUICx4Y3sxJJhPPxIK6w++VVV5Xfk/AvWjNq5AWdQzb9ny7xyPPedxJ5BgEk/oILLije3FNPPbX5+Mc/XowCokwkhgH9MnHixObaa68tBgRGAwarAw88sNlmm23eC//vTir9iugz3CDD+rUaHrq7f0X7DUGmozzyL8a+fXhLziwQnu8biYf9xz72sWbXXXctY0Q/GPeV8MOnbrkQ+aBcES0ifeSTvy8T2RnvRGMwXjDMiCoQ0ZEpEUgEEoFEIBFIBBKBRKD/EEjC3wLr3iT8vNlCYO8PIjQ59kJvNGLj5oQTT2h2iQW9enwkHkBEZ+qUqY3OGxhh0gcdfFCzVYT4SsiAex4JcnZFRAoMGLBac/jnP19CecsNy/k/s4PQ8EQi/NOmTS/EcmkI/0tzX2pmhaEAQX3qqTjcrMuhfIiUffx33H5bwcfBcUn4F60U8Kph4Qg9D/EnP/nJQsw7PeoMTAglD/8111xTSP5f/uVfFnLZeR/9pL/IoBB1JJa33zkAp5xyStmL74C3RW1BKf0XZy8IFec51n+8xjWkfdEtWTGuVKLM8MUwwkAi0WfjgsGPsQWJZxzZaaedmg+FURAWCD9PPpINH33F0AJ/hN+hf+YR5yc4LLEvUzVc6Gd7+fWRswPInSkRSAQSgUQgEUgEEoFEoP8QSMLfAuveJvy8nvbv333X3c06sVg/7PDDymJ+g/CKWbhX0k/kp55EsO4u0u+++x5xUv8mjXfLIwxPxDkAk+6fGAaBCc1ake+oLx7dODgLKRoci38HpykLKbAwd3I9TyJDQTlYLQ5Qk48M7u1MyJqQ7rfejFDjd98pZVrMK8tr9HjzlL16/IaM2bfbKXctS11vxr3KeilIzVuxJ9zBhLYsPPLII+XQQmHJm222ZB7+eiq5KImJESXxZOAzf/7bxRu9R+zv3iKIBjkRoplR7h1Bni6/7PIiI8IvCsI2APLARGg4Y0ElTF1DxZErbage8Ncin/+7z/YJ+XwqcXU/svt6lD03SJtUveNIHFzlhVfn6+X8TuZX4/PKwjr045rRlvq6Qn3WHcYV62X51p/aZh/47373u+JRX3/99Ut4+O7dRIy477rYIuHkfP235ZZbNt/85jfLIXFk6yofD7Q9/yIC7MVHSr/85S+XiADeZ2QVZuR4T6cCG/2M0Eq8+13HBYzlkeBUD7PTN7CU9EnFrJavLjLI05288lV54CKfutxPr5TZtY3yLG2qHnrkvG6fULZ9+A7fg4VDCo1nJB/5h7WxRj6ymQO0l1z0yRjWdtERkn6Em6QN7pUXJhWX2hbXYC6Rg47Wa+XHRfwjD73VxwxA8n7hC18oBzUuIkv+nAgkAolAIpAIJAKJQCLQBwjcFE7if/iHf2h8W/OtDGm1aEi/tMTCd//992/+/u//vny3Ac8J9U6O5/G88YYbmvnvvBvkZ9/yyjhefov7zoW2cN2ZM2aWKrcYvUV57dUbCwnab4NE8bY+9uhjESkwoiy0d9l1l0IAeE8RRUQFsUW8pgVZe25h6C2DAEKwcdTHG4eUdtZrEY+I8DzOfxupWL2E6SIa9XAwpEDorn3VjBXyd5ZBaMSFgWDOnGcKAVcewuX3559/LryRc4qnfvMgf0vi4X954VYHWyKuu/a65vfRrpEjN222Ci+ocPExQYrIhKjNfmLBK90uDwJVPfw7hqeUF1WkhbxDgiTZ+7zxxpuE4WPBq+M6+7cSIbghu/oPBgwdQt69KtH5Cl6bKCFWSBeyCm9JVAZcpofHGtFDzmBvGwNjg+R3rw/kQSfb64EPsi8M3sFt8B0UZKoS25KpF/6hGwiiw/EuuuiiIudxxx1XDsfr7nA9+7UvvPDC4s2FDc+z+7ueLVFFo0d0b8KECeW0fST105/+dBlH9vPzQiuHHK7BCcFHXrsj9Mo17F3TDxLCS88lBJSOuccYUI4y3StqQP8wtMhDf7viKZ97yON+8pPP/fan62fl+bRJ1cDDCKQedZBXFMR//ud/lv87rO+jH/1oCZNXr3FDZkn+arQylhBtOi51En5yk7XipW3uhVdn+5VBFokc6qpGgfLjIv4hN2zNQ//zP/9Tyjz55JMbxqJMiUAikAgkAolAIpAIJAL9h8BNSfiXHWwL5t4i/JWw3nP33c1VV15Vwm+FOSOd9ucjrEikxbvFugU1IiQhYBbpyMi0CPUXKm2h/XB415CRIyKkH+Hn1bNoRyaRn4cefKh5MUiFV/0NWkgYFhCx30cdq5e978gnUmmRj4AIl3eS/tyX5haSwxNLpvnz34mTweeE4eC5kOuFYijYZddxIf+WIcOIOHhwgUcRgVA34vtkEGye60pY3w0jh99tR5gd4cyuefvAkhB+pIRsIiSuDY/iM88824zabFSzdRD+nYN8jkHegyTPD2Ize9bs5q7wRCP8Q4Nkf+lLJxbyzZCBVPvWHuTboYH2SW+8ycaFIMEdqWKsEHKtXmSweDSDnM+b90oz75V5hTyOHbtdMTrAHFHX3ukR4vxY7EFHrBhyECgGAH0JY69X9MYAfUoWhh2YlU8QKNjZ4y1tsMGGpY1Cu9cPMkwffXojadvdoYuiTpD5cjhkEHiHxCGGlRBXIswwcM4555Twfx5np+Z/6lOfKkaJ7uSpBNwE9C//8i8Fy3333bd4+H1rv/3qQtt9Mzwhubz/lcQjqTzhXlVHbxnFEFh54Oq1f8aKe5BdWNJVIfCIsjYy8rhfOxgZarh8jb5AWvWN/A6i0/cMA3W8GXM+ZGFE8GG4YZxQlvGxJIn87xnSQsfoWSXN+lwbr4ozJ8h/xhlnFCzUU7FgGKr5yag9Erkq1tpAHqRb+4w1hqSZERVDb8aErsPAnFEjAGCkb5VvLnCdLtDpnpJ+gIttCGeffXbRmTPPPLO8VaCnfHktEUgEEoFEIBFIBBKBRKB3EUjC3wJPi+TeIvzV0zb5/kklxFlYOjKJQGwWxHX7HXaMxfL4QsJ57S3IedilgYMGFiKCNCBHzgC4Lw7sE169XizwOwm/fE6s543/xSU/DyL5evOJ2JPNG48cTQ9C6jC7F1+cG0R5x2an8I7z0g4MgipUe2J4Gm+JQ/XItvkWmxev+RpR5pDBCzx/PN4PxIGCQ4IU7r7H7s1uQa52DeKPMEtIl1D9qVH/w2E44K3+8Ef2KSSC/E7nv/rqq5sZIQdZ5V8Swo8UPRXkxFsObrj+hubpIO0jgriM3nJMj4T/rSAmB8cZCKOCnNn/jxQ9G4YLJO+VV14tB419ceFrAfU3MjUv6oLT3UGEEKpxQYIRMZjA6MYbbmzejvvGxyvTvGVB/5EP+Zkc8j32+JTS7r3Gjw/yuHYhXM8/93wh9Q4Y/OIxXwxCNqxsO2Bk2WjERoVAIvXwvf222yIqYHoxIjAIfc5r1rbf7n2e2QL2Mv6DLCKYP/3pTwuB7zxUT1RBp1FB+2Ei7B9xR64dvudgOKQfQewu0XdGDBPQt7/97RIl4f6PfOQjJWRdHcL9kc0HQ58YEU4//fRy6j+iW/uiEkrEdXzgSfbbAh+k3Gn0CK7/O4eA7nktna0DDApkZtRQvuQaGZxRoD6JPji7wD287Aj2h8MggxQrT3SHceY+JFi5yL4IB6H3Y4JEL0mqxFo7GFO0ESnX/+olP4ODAwp5+EVBwKD2BcMFOZTjN2OZLMYUnUTq5dd/xx9/fBlvzgyBr9coapd2e80f2bVPYjj84Q9/WMpl7GEs2GOPPRbZr7WtjAyMBDD+r//6r2KA+du//duiF/We/E4EEoFEIBFIBBKBRCAR6HsEkvC3wNjCurcIP6KCPM16IsLNI6x/8qQgho893jwbBO+d8PYND2/z2LHbFo+/MHcElUcToeFtlBeB4uXjQRYpYA8/wn/CiScGcd6thKkPCJmRrUmTJjcXRQi2NhzLcxvXGRemRJ2XXXppM2v2rBKaLtT9o0Hehgd5QCqQj19f/asgD3OakRGBwOs3JsgRkjN40ODiMbQ/HvkVkSCyYL/Y9mB7AI+l/fO33HJLIedDh65evKAf2v1DxXDwWnhTvTLv6l/+snk0SBZM7FVeEsLPE4uAOezv6l9eXcLgGUa22WbrYjTgqYeV+56Y+UTBmIdfOvSwQ5tt4pVwvPqvhHceqXawH++2Nnz5K19unAOAhDnv4PHAiFdYSPraa6/V7BwGEdEAPJpOsofPnMBn1MhRDfw+Ep7pIUMGl/L0y2233V4MIp884JPFY12892+8GZ7YNwKHjeLNDLsVgwGcXn/t9RLhUbzFQQBFZDDm8LrrZ238fERwMIwwOqwekRltElngiEj/93//d/m7EkF9gfxLFW/RBoikrSg/+9nPyu8HH3xwIYa88dVTjgxXzzCdo4NCz01A3/nOd4oBBYlFOBFqOm17BkKKsCvrr//6r0sEgAgD9SPZDgn8wQ9+UIix1/PpI8QX2T3mmGMK8XW2gJP9tQ2RF3lAFsYJe8wRXuS0RiYccsghzZjQF/2J7N94443FSEUm/YDwIsTkR5p/8YtflLEhIoeel6iciC4QSbC4t2MYJ3TJByk3Roxr+gQzv/3617+OAyynFS/5uHHjylYJfSExJCH57mMUYHxRp/EoPwOg9rtWx5OtFtpRjFahj64zDIhk0QeMLsa1RJ8vNR9EOeRiFNE/8veUYCOCQP/w8DPe/d3f/V0jeiNTIpAIJAKJQCKQCCQCiUD/IZCEvwXWvUn4iWFBjpQI758aC/Q7br+jmcgjHGSFx1mYMsLlfeW7jNu1kCNEljcPGZEfAeN1vCsI2K/CUz5s2PDmG6d9s9lzoUcQibFH/Z677ykLeQvxk04+KbzxexTPorzXBsFYQBCachL4pw75VCH1yIQTt39+8f8FAZnaDAuCiQDsH57M4hENIsd7/5swNDz++GPlgDr71A874ohSDq+fyIULfvqzBrm3Z3vXIDAjwoMtSoD8iM2EG28qhJacW4YHe0kIv7zIknMQfvHznweBmhVeyE0jMmKHQlAYSWCEzM4I7zhCi/AjyF/5ylcKoV9jjTWbt+OgP1jz3l904UXF83nil74U3vrxhVA7LPGG668vZMaWgVHhwd40PshVkX/qtEIQbUtQF489gwECiTQxhlz6i0vLvYd//ohCjJF2fViNNrYyFDIWMgwcOKiEb48eM7r0z7y4ZmsAHJ1VoE2f+cxnmr1CPlgj/W0Sj7I+QNR4+BmBHL6HqCGR5JTcR0d4jxkfRATwBrufEYwn2d815BwZRiYRRTLTBfiYgP7t3/6tEGZEE5lGZoXcM6go16FvCLpT/4X1G3fIPhJv+8rPo79hd9hhhxWijMST1f/dKxReRAtZGCCQWQYExBwp/WUYmBizkGzRLAwHSLNrjC4/+clPioHh8MMPL7pE1xkU1MnQ8b3vfa/oPbkRcl5wZeuLitei+gTWN8SZHQg/YwW5YAAvnn7jjSHFfQi38hlU4Csh+jAw7uifiAqRDtooP6PVj3/84zInuEY2+qIN+gChv/LKK5vpEbECc9sgGERsE5Fg4B5GBcYJ52DoR/L1lKohQ5TGeeedV4xtCL/XNGZKBBKBRCARSAQSgUQgEeg/BJLwt8AamUBueuPQvirGu0EiEFeEhicZUfGZOXNG8Z5bpK8b4cqbbbZ5eJZ3Du/vTkFqty8eR0QKWUUO7gxjgdD84cOHNaedfkYhrOpwsB+iNX36jPCg3lu88vtESD1DgkU6Eidk3D537bOH/jOf/Wx8b1tERKgvvujisu9c1IHw3wMOPKAQczcgHr+d8JsSAi0KgMfzyKOPbsYE4UXgEelL/u+S4q38MqK9156FFPHaSk7ZR2AemPzAUh3aVzLHPw9F6PX/hUECgRo1amQJqd+nw2P54gvxfvDApxL+tQPLb3zj1GZ8eC0RVCSO1/SO8ML/KEKZeaKPixDovT+8d2A8InCbVtovCgD+W2wxOgwfwwpZI4MzDJDg2REhMTe2RSDqhwZRRHSfieiL26PcC+M99bA97gTlLggPZ3hB2Bb0+2PNo1EGojV0yNA4uDEOsVtIsIpBKORD9O6feH8hz64L9R49ekwcyLjgsL+Kx9J+I76w4fUWjo1knnbaae+F0lcCzyMu/By5Rop5uukpzzei7Z3r2ugjIdPlEMcg4oio/EikCcjefzqJaPIeyysh9IwJyoaf1/Yhw1LRszBKiADoJPjuE+WCvCLHog8YLnjqGQEQVWQZIUd66YlD5cjCeCVsfZ999ikeae1h+HAYIeLO8IGwlkiKIOfGKV3913/912IwsI1BhAIZEW4GOmOyuyRCwVjVPh58HnH5jKdyJkPgRR+0TwQDrF235cA34s0rr+2/+tWvythlrEDY4aetEoOEw/70q7yMAZ0eeuNd/XSWMRA2DBuwkCrhZ+DR9+p1j/7sKTHWkA0+l19+edGLv/mbvykGm57y5bVEIBFIBBKBRCARSAQSgd5FwHo7T+lfRkyRmd4m/ESx0PeKvTcizBsRQmAeeeTh4h3m7beYjlvKItrr5HiKEQUEA2nvifCXsoOoMBx4lRyvveO9hIoLY388iJG65sZ+diRnp513aj77uc8V4k82e5kvCUKNcG0SXtcddtqxeH+99k5CoG695dbmwfBMzoy/EZ8vRmi11waSHeG/7rrrC2E4NYi2UHkEsBLD2eEFRziF5k8LTzwCtyQe/lJ5/LO0hJ+n9vQ/O6MQbzIgcYjPHWH0+MHZP4g+eL3IzyCA/GrDD885t4SDi5pg0FhjzT+cBi8/MgdXfzOk2ONvTzmDBw//BeGxHRRnHoisQBC9xk/fSbz3d915VyFgSCgjBIMOoiXpP0aJ0n8hJ0MBjGw9QLYR3TYJyb7iiiuKtx5ZRtL/5E/+pHiG4VP7iQza6H6Ek3df3yPSX/va10o4e6ccyGKnxx+RRDJNQBeEAUQ69thjC6FGeJHha6+9tpBGxNZv9uQzbEiIsnyMIoxFiO6hcZaB6Bdy0Sn6Sy57yBF+RFXYOkKvPN5+2wb+4z/+oxhahPIjw8guwwqyzehxfUR08Pj/1V/9VdmDjsTrB/fwYNuSYEx+NgxjDAIMDXSlE68idMc/InEYFJwhYMuA7SbOFkDm4aQOGDOmiIAwD3itnSgIhgrX6QcZ9ZfoAPmReu2GCRkZbpytwJDEECM/jKpBwDjWBniaZ+jz0WGgM59I6iCjtjIkiBKgy1VfO5r0vj87DUdkYGj51re+VfB93435n0QgEUgEEoFEIBFIBBKBPkXAejsJ/zJCbEHfW4S/HmJGlE5ihNjxOHs1G68vgvXoo4/F/4XYvlwW/4cdcXghCiOCgLu/J8KvfEQAibLAd9q8xXwlqE8/Faeeh0f1mSAwSAXy87lD/0D4K6HmYUaCHEr30Y8tOD1d2cLWb7v1tkLYkYlK2BFW4cXI7K1BYsj6zdMWbDWQryZE4c4gxUKZtWPUqL4l/Ly1Z5z5Z4Xwk6H2gyiHs886u2xLOPqLR5cIAO19+KGHm+9HCDcPvz34222/QyFr3nTQXVonyDwyjoAihQwJF/zsgsbrD0/5+iml3krQ5He+wC3hFdXPSKEIDdstbBvoLtEVZNGWAp/FEbHuyuj8jTf9/PPPL0Sb8QBB7un96ULuhZzrL+OBlxlxr3vMO8vu/Lt66HmAfRBQhgJeckYSW0v+93//t+gA3JXrLAHEke4iodUzj+wjusg2wirpR4YbZSP09AqZr2cEIK7uYVxiEDBuEGZbBpB1dcAC4Rfyz5hSCT/jhTE5PcLgnS9wySWXlLYfeeSRxZjQeXZBZ5s7/5YX0WdAY/wYExEw1aABR/XTF/L/JLYU0J+TTjqpyMe7zuOO7MOf4QBGziyAk/x13pD/+9//fmkrw432dRqGjFcY1AgN4/WEE04ohhWGK+cckFH9+lQ9jAn+31Mik8gBBhdzBQOLCA1bCjIlAolAIpAIJAKJQCKQCPQfAkn4W2Ddm4Tf4toiXqohw/6uHl2EXDi+BbqD87x+7u7Yh79GePacsr937OF2QJxX3C0J4edJd7iZPekW7yM2HlG8euS4+Xc3lzLUZw/90hL+24PwI4CdhN9+f9sM7rrrzvDy311C1JdHwi+ywiv0eOLP+v5ZhfDbkiCkH9nxKsPvRoi0SIrPh8d1z732LMaLRXnWGU0QRLg+Gx5zhoSeCH/xuMaWCJEWSJ8IiQMPOvC9LRN0ojPpOx/1+KaTbRKdsCcdIUWk7dfu6bR5IeMIs9Bw0QBCxjv3mC9KFh7liy++uJBNpJJhSci8/IwWyKxQdNcQeb/znMOZ15nnm0EArs6C4LnmlWYskOqhcRMmTCjt0V883NUDzzgiggGh/9GPflQ85H/xF39RDA685bCvRgn1qPfP//zPy3VRFWTgGTcWkVuGCKffO6hPfn3eUxJZ4FBEURE87rYSaIP+lhjjkHDtFEGBpPOQI+zKFh3h7AL9xACgr/aP7UVjwnAgiQggv/YxyGiv/AwqNYLAfbYKIOXk8aHjDAP6g8GJ0cE9jFLqgO+S6Fg9e8A3vWQsYJBYnCGITJkSgUQgEUgEEoFEIBFIBHoPgST8LbDsTcKPkDihf/78t8vinte2LMy7EAehzjNike9Av19edWUQm9eKV9Er3niCHULXE+Hn9Xze+QBBUrwNAGFyQr1w5zERKowoTLgpDt0LwunwOL/1BuG33x/RVyev6CYbj2hOCo8fuTsJSKeHf+rUaREhMCpC+o+NrQULTiVfXHfVCAREatSoxe/h7+rhF4Yv4gEx/wPhP6p44nmFHcZ3VnhMhed/fL/9ymGIohwQss6kDF5gSQg0b/KSEP6yJSJee8iryrizWRBJWzYYczo9q52GIOSWLiKlbT38wq/tSUfyEEjh77yyiGBnqh50hBIxRwwPOOCAQkiFpcOqu0TfEEkeeoRfe90rj5B4WwJgxzOtXMRbxAA5yKBeuuu60/G116GLDhVUDqwlIezC+MnHAw+7L8Xhiwgvcs4Dbo8577atAyIM/vRP/7READCekIEBjgcd4daXSLlx4gBB7bCdQLslnvFK2HsyvAjTp2PGgPaRk4FE9IHtCsg74x4DisP8GBSQevV+/etfL5EM6oOfvf0MA/LCj0EEIacbvOrazoAjskbUQTWodMrH6IGUM7AwLtBj9egH84izFpB94wT+FV8ydJe0Tx8pj3yMDgxBIjDoh3IzJQKJQCKQCCQCiUAikAj0HwJJ+Ftg3ZuEvxyOFeHiiMQm8c56IfC84ryFnakSUnvhfxKnbwvB51W0F95739dca80eCT+iiug4FG9ykJnh6w8vp+jXMwCElAs1tle9Nwn/hhtuFIfMTSwEa0LsI1kv9s4jauPDcz4s9lIPXdjOPyL8Qc6OOW75IfwOUvxxHOaHhCEvzlDY7xN/8KzWvqoe1mBfjfMNBofhBjlcnIf/qYV7phlHvMJvwyBgJ5x4QiF0awahR1yluod+XhDRsv0ivKjC/hdHyKp8i/pGEr/97W8XUi5EHUHmge56SBsjg/bwoAsZryHxPOj1FPvu6qh795FLh7khn3VvOlKLXCLBvOfK5c0+88wzC+H3t/wIKsOEkHEEl+davZ1bI8rWkiDVCL0oBGTV++uRYxjSM0YDXnTkGiFmELCFwbiuxByhFo2A3LuPvPayw8M9zgHgVa+vHGS86ikhw4wJcLP3H4486uRnNDDeGRd42xkqGC0Ychgb7K2vZxjop3/+538uBjqec/1EDoZCcwSSb2sGrLSXMUCovvZ1JliLFqiGD+1ySCNZeP4ZD9TNmKIc7e8pVUOQww7//d//vejR5+IMEPLZbgCnTIlAIpAIJAKJQCKQCCQC/YdAEv4WWPcm4ef9feCB2M8bJGrAgNUK0dsuwmp53NTjI1nM8wDeFZ67H/3wR80L4S3dN8iC0HKeZovyBREAtzdXXH5FIQBey4eYImUIjHfd8yA7cX/j2K98fBBKobYIzJTwnl4XHk/E9q233yrk7eA4Pd3r5ZCRRx95NE7Bv7i8NQCJ2nHHnZqP7vuxQpjIV4hWkLEHJk1uptc9/EHYEYgFct3RXBmHjGmDPfA8/MKHEVtkwin9vwuyMOn+SaWOzeMU/OPjNPtdFhIxdfSUhNz/PIgSz+JGG24Qe+y3jzMGwqsb9QvXfzEiGByMx2ACH4f2nRGEUsg+jCshq3v4HWx45NELPPw8w4jiZfFaPdhpg9PzPxbt33bbsc26661biP2b8buzEYR9wwxJEwaOmCv3woWH9p18ysnFSCPcWr9J+nPKlHitYvTvNUFoyfPx/T5e2r/55lsUeQcMHFC2GiBrZFA24rlAVwYUwvz6G683gwYOimtrlGvVoNITdq4hav/0T/9USKc97Tzn2t3VkFCJIuJ60UUXFVLKQ464Io3It4Qw0lmeemSdoQQJ5YEWrUKHeH6Fi+sLBi/3MAiIAIDN6aefXvRTfh5p0Qf0F+lV11e/+tXimYeBeumRKAB779XF+MJoIVIA6ZTq4YS+pTFBlrWVN1o5+gO29Igs9Fq5ZHROAI83A4R77fmHT+c4LYV2848ykXwTbyX8zi5QNyyUoX08+yILtJkBhUGOl5ycSD0jxj/+4z+WttV+YrQgE0OMCAAREMryu3bbDgAHMlfDhCgGnnwGlBoxceKJJxYc4MbYII/28fbrHzopsgIWXQ2SIpVEbcDMoYowY2hQt/bpz0yJQCKQCCQCiUAikAgkAv2HQBL+FlhbnO8fYc+98Vq+SvgR7lmxYN4gyOoB8T5wh13V/dlERdp5dRHC8887v3kj/s9Dume8mg3xQK5mBkmp73vn8T8lQnSFxFuMz4k90dNjgY/o8PJbhJ/wpRPL9beiLN6+X119dTM1SOegQQML2RC67n3260fYs8PULr7wokLGR246stlx552C8O77B8L/xKxCHh6I6AHEbbPYk3zscceV1/qpn9w/jdegzZgxs5CX3ffYvYQ021YwMMiKPAwOE++9r5n95OziRff6PifdLwmhcqjepUF0eGORi7FR7r5BmHkoXwuy8nLIgKx6j/2VV1xZiFvXU/qdXeD1eWeffXZ5k8EXjjqyEEpGAyTo1gi5FyrNCyvxgDJabLnVloV8I0ba+lLcCzOn+SNZjC36BeEfOGhw87WTvlYIPwJXQ/ERKsYChxte8LOfFvKPyG+z7TZB+PYqe7wHDxlcyDLvL8LFaIIIIv4InDccvPD8C4X8bhQecJ5zkRxLkirhJ8epp55aiChyWwl8LQOp4yF3P288o4BD7RDXTk8wfaSzjB+8zgg4j7nyGAd4nCuBpucIPa87fJVfCb3+kw8BRiJhyQOtnAMPPLB4sMlAVvWrh4cbYUd41bNf6HE91I8sdQ+9MeYeY8E3gk139KM+ZnhA1L0FAHHWX3Cnj2RGsn0vSSrjN8o18To9Xx2VEGsj779oAlsJhMUzwong0b/q5SEnn/YxzDCayA93bVO+vLBhFEDOefe1UV5nBMgPJ4meMmYwnjirgDHC2wqcmVDzwII+uM/YsS2ILAwB9bT/2nb9rO/qx5x08sknl7Mg9MuS4lTLy+9EIBFIBBKBRCARSAQSgXYIJOFvgV+vEv7wyvEa86zzciN1SLYFc+cedwtve6Bnz5odXszHgkgOK55yHnheOAt8UQI8fIjvvHmvhHctXsU1Vhjy8EJSkFZ79G8Lr144YEtY/dZbbd2ss+46hdAyBMycOaPUgyTsF0YNYczrxCKflx5RduifbQfbbb9d8aBvHkQJHsXDf8utZduA8HQe8EMPO7R4uXmZEbDrrrmmXJ/38rwgHsPiffa7NPIjEQiIffi8jnOenrMgfxCtXXcbV0hKV+LZtfsYDCaU088fKvLzQu4RRoUxQXKQbviRYXJEIHhbgDqPilP47YG2hQJBZXwRTn/ppZfFQYmvhYd9/3J9bLQVudM/8iOkDCiItnq8eWDdwBB5R5KQfSQSEXvnnXeLsUS5N1x/XbPagIHlsDkGD0aR4ZHfgYvvBsFD+pB5ho/J0RfOXHANGUWweO2Rp9WC+Cpf9Aay67eZYUi5KdovEsEbArSbwWFknGewJKnu4SeDvdz2ztMrZfPWI3tIJsNQPbSO8QhZPS4MO10PZauEH7FFFukebz/dcTYAIqv86nF2SB/Cb4+76AFYItrIJ91GSNWvn5Fx2CP8SDGc9QM95CE/99xzS53IsP4VRaBeyfhg0KFnvPr024c82qK9jCdC3c8777xSju0AjCf0yIfcvvWJvxkB6EdPSRvoIDKufrpILjJoIwMHnEUoXBPjxHgQIeI6oo6w63NGge9+97tFfvkZnMiv/YwT+kR+eNfrytA+0Tb0XtIX9fDCH8ZWFf17xBFHFI88eeClTe6BKXnJZF7qNKCQmXGCXnhNIIObviMTAwLjQKZEIBFIBBKBRCARSAQSgf5HIAl/C8wRi17z8AdJR3Snx7vnn3lmToRUzwvy+faCsOzw0heCF/UhTs+Ed3PI0KGFBCD6Fvs8uTyfCNbrsWifFIQU4fcqvwHhfbTQFxqONChraizIr7ryqmZKeOyHxsIcWVUOo8Dbb8+P0/ufLITKO+Y/GSHXFv+F7IZnd0J4J53uj+Rsvc3WQQrjdPEgo+qfNTteyxeEn0EBMVNu8eSO2zUI6+jSJmRm4n0Ty+vn3D9w4ILQaAfUCSF+K0iRKIZnw5uLwOy1155hFNg1thWM/SOPYtfuWxAp8UB5iwEvPYKIpNnuMC6MBoiJNxwI/Uf21gjCOD6iIxgdtPGduO5gPucb8JK++eZbhazssusuIcf4Qpz1u5D0m8MrKlJgyuNTSlu1n+d09JjRJQRfGDNcJK9VvPeee4tnVvnS9jtsXwjybkFWkX7kFcZkZNQR7eHcg1siooCsSDgP6QLct2n2+cg+RW6GgEp0GY0uvuji0r/IqFDwgz51cLNVYLAkiWfW3nmkUai5MHJGFvUWY0joKTKJ/DF4IHZ0EulF4GuUiTZISCCvs7YhqsgmYi5qQV9XYxZMJcSS95rHGXFESL1Kr

Finished?

Finished?Think of your favourite photo on your phone. Describe it to your group.

(Bạn đã hoàn thành? Hãy nghĩ về bức ảnh yêu thích trên điện thoại của bạn. Mô tả nó cho nhóm của bạn.)

I’m kicking on the left and my sister is jumping up on the right, so it looks like I’m kicking her away.

(Tôi đang đá ở bên trái và em gái tôi đang nhảy lên ở bên phải, vì vậy có vẻ như tôi đang đá cô ấy.)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Reading: A moment in time

  THINK! What should you do with rubbish? 1. Read the Study Strategy. Then use the strategy to do exercise 2. 2. Look at the photos. What are the people doing? Why are they doing it? Which countries are they in? Read the texts and check. 3. Read and listen to the text. Write True or False. Explain your answers. 4. VOCABULARY PLUS - Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. 5. Find the word although in the second text. What is it used for? 6. Combine the two sentence

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Language Focus: Past continuous

  1. Complete the sentences with the words in the box. Then check your answers in the text on page 46. 2. Look at the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules. 3. Complete the text using the past continuous form of the verbs in brackets. 4. Write true sentences about today. Use the affirmative or negative form of the past continuous. 5. USE IT! Work in pairs. Look at the photo and imagine you saw the event. Describe what was happening. Use the questions to help you.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary and Listening

  THINK! What photographs do you prefer: people, places or sport? Why? 1. Read the texts and choose the correct words. Listen and check. 2. Complete the table with the adjectives and adverbs in exercise 1. 3. Listen to a photographer explaining how he took these photos. Put photos A–D in the order you hear. 4. Listen again and answer the questions. 5. USE IT! Work in pairs. Say how you can do the activities in the box. Use adverbs from exercise 2.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Language Focus: Past Continuous: questions - Past simple and past continuous
 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Speaking: Expressing interest

  THINK! Describe the last photo you took on your phone. 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What happened in Julie’s photo? Where was Julie when she took the photo? 2. Look at the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases, Amelia or Julie. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 5. USE IT! Work in pairs. Prepare a new dialogue. Use the key phrases and your ideas from exercise 4. The

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.