Tiếng Anh 7 Unit 8 Language focus: Connecting ideas


1. Fill in the blanks with the words from the text on page 94. : 2. Look at the sentences in exercise 1 and choose the correct words in the Rules. 3. Look at pages 27 and 46 again, then fill in the blanks with 3 different words: Although, however and but. 4. Rewrite the sentences with the words in the brackets. 5. PRONUNCIATION- Consonant clusters. Listen and circle the words with consonant clusters. 6. USE IT! Work in pairs. One gives two ideas, and the other connects them.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.Fill in the blanks with the words from the text on page 94.

(Điền vào chỗ trống với các từ trong văn bản ở trang 94.)

1 Solar energy is renewable ………… the sun never stops producing sunlight.

2 Solar panels catch sun rays ………… change them into electricity.

3 We use fossil fuels in our daily life, ………… they are limited and cause pollution.

4 There is nothing to lose when we use solar energy ………… wind power.


Lời giải chi tiết:

1. because (vì)

2. and (và)

3. but (nhưng)

4. or (hoặc, hay là)

1 Solar energy is renewable because the sun never stops producing sunlight.

(Năng lượng mặt trời có thể tái tạo vì mặt trời không ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời.)

2 Solar panels catch sun rays and change them into electricity.

(Tấm pin mặt trời bắt tia nắng mặt trời và biến đổi chúng thành điện năng.)

3 We use fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution.

(Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày nhưng chúng còn hạn chế và gây ô

nhiễm.)

4 There is nothing to lose when we use solar energy or wind power.

(Không có gì để mất khi chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.)


Quảng cáo
decumar

Bài 2

2.Look at the sentences in exercise 1 and choose the correct words in the Rules.

(Nhìn vào các câu trong bài tập 1 và chọn từ đúng trong Quy tắc.)

RULES

We use because, and, but and or to connect ideas.

We use

– …………. for giving additional information.

– …………. for giving different information.

– …………. for giving choices.

– …………. for giving reasons.

Phương pháp giải:

RULES

We use because, and, but and or to connect ideas.

(Chúng ta sử dụng vì, và, nhưng và hoặc để kết nối các ý.)

We use (Chúng ta sử dụng)

and for giving additional information.

(và để cung cấp thêm thông tin.)

but for giving different information.

(nhưng để cung cấp thông tin khác nhau.)

or for giving choices.

(hoặc để đưa ra các lựa chọn.)

because for giving reasons.

(bởi vì đưa ra lý do.)

Bài 3

3.Look at pages 27 and 46 again, then fill in the blanks with 3 different words: Although,

however and but.

(Xem lại trang 27 và 46, sau đó điền vào chỗ trống 3 từ khác nhau: Mặc dù, tuy nhiên và nhưng.)

1 We use fossil fuels in our daily life, ………….. they are limited and cause pollution.

2 We use fossil fuels in our daily life; ………….., they are limited and cause pollution.

3 ………….. we use fossil fuels in our daily life, they are limited and cause pollution.

REMEMBER (GHI NHỚ)

The English language has various ways to link ideas. When you connect ideas, you can use more than one

word but the positions of the words are different.

(Ngôn ngữ tiếng Anh có nhiều cách khác nhau để liên kết các ý. Khi bạn kết nối các ý, bạn có thể sử dụng

nhiều hơn một từ nhưng vị trí của các từ thì khác nhau.)

Lời giải chi tiết:

1.but

2.however

3.Although

1 We use fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution.

(Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày nhưng chúng còn hạn chế và gây ô

nhiễm.)

2 We use fossil fuels in our daily life; however, they are limited and cause pollution.

(Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày; tuy nhiên, chúng bị hạn chế và gây ô

nhiễm.)

3 Although we use fossil fuels in our daily life, they are limited and cause pollution.

(Mặc dù chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày nhưng chúng cũng hạn chế và

gây ô nhiễm.)


Bài 4

4.Rewrite the sentences with the words in thebrackets.

(Viết lại các câu với các từ trong ngoặc.)

1 We should stop using fossil fuels. They cause pollution. (… because …)

2 We should choose solar energy. Otherwise, we should choose wind power. (… or …)

3 Wind power is renewable. It is safe. (… and …)

4 Nuclear power is unlimited. It is unsafe. (, but …)

5 Nuclear power is unlimited. It is unsafe. (; however, …)


Lời giải chi tiết:

1 We should stop using fossil fuels because they cause pollution. 

(Chúng ta nên ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch vì chúng gây ô nhiễm.)

2 We should choose solar energy or wind power.

(Chúng ta nên chọn năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.)

3 Wind power is renewable and safe.

(Năng lượng gió có thể tái tạo và an toàn.)

4 Nuclear power is unlimited, but unsafe. 

(Năng lượng hạt nhân là không giới hạn, nhưng không an toàn.)

5 Nuclear power is unlimited; however, it is unsafe.

(Năng lượng hạt nhân là không giới hạn; tuy nhiên, nó không an toàn.)


Bài 5

5.PRONUNCIATION- Consonant clusters.

(PHÁT ÂM- Cụm phụ âm.)

A consonant cluster is a group of two or moreconsonant sounds that are pronouncedtogether with no vowel

sound between them.

(Cụm phụ âm là một nhóm gồm hai hoặc nhiều phụ âm được phát âm cùng nhau mà không có nguyên âm

nào giữa chúng.)

Listen and circle the words with consonant clusters.

(Nghe và khoanh tròn các từ với các cụm phụ âm.)

1 scientist        listen            cyclist                 fasten

2 single            singer           triangle               ringer

3 climber           plumber              member               timber

4 school            science                scale                    scissors

5 changing              singing                bringing                 challenge


Bài 6

6.USE IT! Work in pairs. One gives two ideas, and the other connects them.

(THỰC HÀNH! Làm việc theo cặp. Một người đưa ra hai ý tưởng, và người kia kết nối chúng.)


Lời giải chi tiết:

A: People should use public transports. This can reduce traffic jam.

(Mọi người nên sử dụng các phương tiện công cộng. Điều này có thể làm giảm tình trạng kẹt xe.)

B: People should use public transports because this reduces traffic jam.

(Mọi người nên sử dụng các phương tiện công cộng vì điều này có thể làm giảm tình trạng kẹt xe.)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Vocabulary and Listening: Boarding time

  THINK! What should you look at when you are going to fly? 1. Fill in the blanks with these words. Listen and check. 2. Listen and answer these questions. 3. Read the Study Strategy. Listen again and complete the table below. 4. Listen to the dialogue again and complete the sentences. 5. USE IT! Work in pairs. Imagine you are at the airport and you are going to Hà Nội. Make your own dialogue.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Language focus: Infinities & quantifiers

  1. Choose ONE option to complete the sentence. 2. Look at the sentences in exercise 1 and complete the Rules.3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in the brackets. 4. Write the negative and interrogative forms of these affirmative sentences. 5. Fill in the blanks with some, any or a lot of / lots of. 6. USE IT! Work in pairs. Tell the other what you want to do, need to do and must do when you go home every day. Finished? Think of more sentences using infinitives with to o

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Speaking: At the airport check-in

  THINK! You are at an international airport. How can you do the check-in? 1. Complete the dialogue with the correct words. Then listen and check. 2. Cover the dialogue. Which phrases are for checking in at the airport? Listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Work in pairs. Rearrange the dialogue, then practise it. 5. USE IT! Work in pairs. Prepare a dialogue for the following situation. Use the key phrases. Then change roles.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Writing: Emails

  THINK! What kinds of accidents can happen to skiers? 1. Read the email. What happened to Clare? Why can't she go out? 2. Study the Key Phrases. Which phrases go at the beginning and which go at the end of an email? 3. Look at the words in blue in the text. Which word introduces a reason? Which one introduces a result? 4. Complete the sentences with because or so. 5. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Culture: High flyers

  HIGH FLYERS. 1. Read and listen to the text. Write dates before the following statements. 2. Match the words in blue in the text with definitions. 3. Read the text again and answer the questions. 4. YOUR CULTURE - Work in groups to complete the table. Use the following questions to help you. 5. USE IT! Work in pairs. Plan a flight for your holiday. Use the following phrases.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.