Tiếng Anh 7 Unit 7 Puzzles and Games


1. Find nine more music words. Then put them in the correct list. 2. ALI’S WEEK. Look at the pictures in Ali’s diary for next week. Follow the instructions. 3. Use the code to write nouns and adjectives in the correct column. 4. SCHOOL TRIP ARRANGEMENTS. Work in pairs. Work out the right order for the school trip and then ask and answer questions about the trip.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1.Find nine more music words. Then put them in the correct list.

(Tìm thêm chín từ về âm nhạc. Sau đó đưa chúng vào danh sách chính xác.)

S

C

H

A

R

D

R

O

C

K

A

L

P

N

U

F

Y

E

M

E

R

N

I

E

H

E

C

G

A

Y

C

L

A

S

S

I

C

A

L

B

R

O

N

E

R

H

J

R

I

O

E

V

O

C

A

L

S

P

G

A

G

U

P

F

P

G

P

R

D

R

G

B

A

S

S

L

I

L

S

D

A

R

A

V

I

O

L

I

N

S

E

I

T

A

L

A

H

P

O

P


Musical instruments

Types of music

piano

 
   
   
   
   

Lời giải chi tiết:

S

C

H

A

R

D

R

O

C

K

A

L

P

N

U

F

Y

E

M

E

R

N

I

E

H

E

C

G

A

Y

C

L

A

S

S

I

C

A

L

B

R

O

N

E

R

H

J

R

I

O

E

V

O

C

A

L

S

P

G

A

G

U

P

F

P

G

P

R

D

R

G

B

A

S

S

L

I

L

S

D

A

R

A

V

I

O

L

I

N

S

E

I

T

A

L

A

H

P

O

P


Musical instruments (nhạc cụ)

Types of music (nhạc cụ)

piano (piano)

rock

violin (vi ô lông)

pop

keyboard (Organ)

classical (cổ điển)

bass (ghi ta điện)

rap (rap)

vocals (giọng hát)

reggae(nhạc nhịp mạnh)

Bài 2

 2.ALI’S WEEK. Look at the pictures in Ali’s diary for next week. Follow the instructions.

(TUẦN CỦA ALI. Hãy xem những hình ảnh trong nhật ký của Ali cho tuần tới. Làm theo chỉ dẫn.)

-Tell your partner what Ali is and isn’t going to do.

-Cover the diary and change partners. Test your new partner: ask what Ali is going to do at certain times

and days next week.


-Make a diary for Ali for the week after next. Draw different activities for each day.

-Show your pictures to a new partner for them to guess what he’s going to do that week.


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

- Hãy cho bạn đồng hành của bạn biết những gì Ali sẽ làm và sẽ không làm.

- Che sổ nhật ký và thay đổi bạn đồng hành. Kiểm tra bạn đồng hành mới của bạn: hỏi Ali sẽ làm gì vào

những thời điểm và ngày nhất định trong tuần tới.


- Viết nhật ký cho Ali trong tuần sau. Vẽ các hoạt động khác nhau cho mỗi ngày.

-Cho bạn đồng hành mới xem ảnh của bạn để họ đoán xem anh ấy sẽ làm gì trong tuần đó.


Lời giải chi tiết:

1.What’s Ali going to doon Monday morning?

(Ali sẽ làm gì vào sáng thứ Hai?)

He’s going to learn the bass.

(Anh ấy sẽ học ghita bass.)

2.What’s he going to doon Monday afternoon?

(Anh ấy sẽ làm gì vào chiều thứ Hai?)

He’s going to practise the bass alone.

(Anh ấy sẽ luyện tập ghita bass một mình.)

3.What’s he going to doon Monday evening?

(Anh ấy sẽ làm gì vào tối thứ Hai?)

He’s going to practise the bass with his band.

(Anh ấy sẽ luyện tập ghita bass với ban nhạc của mình.)

4.What’s he going to doon Tuesday morning?

(Anh ấy sẽ làm gì vào sáng thứ Ba?)

He’s going to arrive the airport. 

(Anh ấy sẽ đến sân bay.)

5.What’s he going to doon Tuesday afternoon?

(Anh ấy sẽ làm gì vào chiều thứ Ba?)

He’s going to check in at the airport and fly to the capital for a music competition.

(Anh ấy sẽ làm thủ tục tại sân bay và bay đến thủ đô để tham gia một cuộc thi âm nhạc.)

6.What isn’t he going to doon Tuesday evening?

(Anh ấy sẽ không làm gì vào tối thứ Ba?)

He isn’t going to eat in a big restaurant.

(Anh ấy sẽ không đi ăn ở một nhà hàng lớn.)

7.What isn’t he going to doon Wednesday afternoon?

(Anh ấy sẽ không làm gì vào chiều thứ Tư?)

He isn’t going to win the competition.

(Anh ấy sẽ không giành chiến thắng trong cuộc thi.)

8.What is he going to doon Wednesday evening?

(Anh ấy sẽ làm gì vào tối thứ Tư?)

He’s going to attend a concert.

(Anh ấy sẽ tham dự một buổi biểu diễn.)

9.What is he going to doon Thursday?

(Anh ấy sẽ làm gì vào thứ Năm?)

He’s going to perform on a street.

(Anh ấy sẽ biểu diễn trên đường phố.)

10.What is he going to doon Friday?

(Anh ấy sẽ làm gì vào thứ sáu?)

He’s going to receive a ticket for a big concert from a very famous rock star.

(Anh ấy sẽ nhận được một vé cho một buổi hòa nhạc lớn từ một ngôi sao nhạc rock rất nổi tiếng.)


Bài 3

 3.Use the code to write nouns and adjectives in the correct column.

(Sử dụng mã để viết danh từ và tính từ vào đúng cột.)


Lời giải chi tiết:

 

Nouns (danh từ)

Adjectives (tính từ)

 

charm (sự duyên dáng)

 

1

 

energetic (đầy năng lượng)

2

confidence (sự tự tin)

 

3

kindness (sự tử tế)

 

4

fame (danh tiếng)

 

5

 

weak (yếu ớt)

6

 

ambitious (đầy tham vọng)

Bài 4

4.SCHOOL TRIP ARRANGEMENTS. Work in pairs. Work out the right order for the school trip and

then ask and answer questions about the trip.

(SẮP XẾP CHUYẾN ĐI CỦA TRƯỜNG. Làm việc theo cặp. Lập trình tự phù hợp cho chuyến đi và sau đó hỏi và

trả lời các câu hỏi về chuyến đi.)

<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA3oAAAG+CAYAAADFtXbzAAAMbGlDQ1BJQ0MgUHJvZmlsZQAASImVVwdYU8kWnluSkJDQAghICb0JIjWAlBBaAOndRkgCCSXGhKBiRxYVXLuIYkVXRRQsKyB27Mqi2PtiQUVZF3WxofImJKDrvvK9831z758zZ/5T7kzuPQBofuBKJHmoFgD54gJpfFgQIzUtnUF6CjBAAQgwA1pcnkzCio2NAlAG73+XdzegJZSrTgquf87/V9HhC2Q8AJBxEGfyZbx8iI8DgK/jSaQFABAVesspBRIFngOxrhQGCPFKBc5W4h0KnKnEhwdsEuPZEF8GQI3K5UqzAdC4B/WMQl425NH4DLGLmC8SA6A5AmJ/npDLh1gR+4j8/EkKXAmxHbSXQAzjAczM7ziz/8afOcTP5WYPYWVeA6IWLJJJ8rjT/s/S/G/Jz5MP+rCBgyqUhscr8oc1vJU7KVKBqRB3izOjYxS1hviDiK+sOwAoRSgPT1Lao8Y8GRvWD+hD7MLnBkdCbAxxqDgvOkqlz8wShXIghrsFnSoq4CRCbADxAoEsJEFls0k6KV7lC23IkrJZKv05rnTAr8LXA3luEkvF/0Yo4Kj4MY0iYWIKxBSIrQpFydEQa0DsLMtNiFTZjC4SsqMHbaTyeEX8VhDHC8RhQUp+rDBLGhqvsi/Llw3mi20SijjRKryvQJgYrqwPdorHHYgf5oJdFohZSYM8Allq1GAufEFwiDJ37LlAnJSg4vkgKQiKV67FKZK8WJU9biHIC1PoLSB2lxUmqNbiyQVwcyr58SxJQWyiMk68KIcbEauMB18KogAbBAMGkMORCSaBHCBq627shr+UM6GAC6QgGwiAk0ozuCJlYEYMrwmgCPwBkQDIhtYFDcwKQCHUfxnSKq9OIGtgtnBgRS54CnE+iAR58Ld8YJV4yFsyeAI1on9458LBg/HmwaGY//f6Qe03DQtqolQa+aBHhuagJTGEGEwMJ4YS7XEj3B/3xaPgNRAOV5yJew/m8c2e8JTQTnhEuE7oINyeKCqW/hDlGNAB+UNVtcj8vha4DeT0wINwP8gOmXF93Ag44e7QDwsPgJ49oJatiltRFcYP3H/L4LunobIju5BR8jByINnux5UaDhoeQyyKWn9fH2WsmUP1Zg/N/Oif/V31+fAe+aMltgDbj53FTmDnscNYI2Bgx7AmrBU7osBDu+vJwO4a9BY/EE8u5BH9wx9X5VNRSZlLrUuXy2flXIFgaoHi4LEnSaZJRdnCAgYLvh0EDI6Y5zyC4eri6gqA4l2j/Pt6GzfwDkH0W7/p5v0OgN+x/v7+Q990EccA2OsFj//Bbzo7JgDa6gCcO8iTSwuVOlxxIcB/CU140gyBKbAEdjAfV+AJfEEgCAERIAYkgjQwAVZZCPe5FEwBM8BcUArKwVKwCqwFG8EWsAPsBvtAIzgMToAz4CK4DK6Du3D3dIKXoAe8A30IgpAQGkJHDBEzxBpxRFwRJuKPhCBRSDyShmQg2YgYkSMzkHlIObIcWYtsRmqQvchB5ARyHmlHbiMPkS7kDfIJxVAqqouaoDboSJSJstBINBEdj2ajk9EitARdjFai1egutAE9gV5Er6Md6Eu0FwOYOqaPmWNOGBNjYzFYOpaFSbFZWBlWgVVjdVgzfM5XsQ6sG/uIE3E6zsCd4A4Ox5NwHj4Zn4UvwtfiO/AG/BR+FX+I9+BfCTSCMcGR4EPgEFIJ2YQphFJCBWEb4QDhNDxLnYR3RCJRn2hL9IJnMY2YQ5xOXERcT6wnHie2Ex8Te0kkkiHJkeRHiiFxSQWkUtIa0i7SMdIVUifpg5q6mpmaq1qoWrqaWK1YrUJtp9pRtStqz9T6yFpka7IPOYbMJ08jLyFvJTeTL5E7yX0UbYotxY+SSMmhzKVUUuoopyn3KG/V1dUt1L3V49RF6nPUK9X3qJ9Tf6j+kapDdaCyqeOocupi6nbqcept6lsajWZDC6Sl0wpoi2k1tJO0B7QPGnQNZw2OBl9jtkaVRoPGFY1XmmRNa02W5gTNIs0Kzf2alzS7tchaNlpsLa7WLK0qrYNaN7V6tenao7RjtPO1F2nv1D6v/VyHpGOjE6LD1ynR2aJzUucxHaNb0tl0Hn0efSv9NL1Tl6hrq8vRzdEt192t26bbo6ej566XrDdVr0rviF6HPqZvo8/Rz9Nfor9P/4b+p2Emw1jDBMMWDqsbdmXYe4PhBoEGAoMyg3qD6wafDBmGIYa5hssMGw3vG+FGDkZxRlOMNhidNuoerjvcdzhveNnwfcPvGKPGDsbxxtONtxi3GveamJqEmUhM1picNOk21TcNNM0xXWl61LTLjG7mbyYyW2l2zOwFQ4/BYuQxKhmnGD3mxubh5nLzzeZt5n0WthZJFsUW9Rb3LSmWTMssy5WWLZY9VmZWY6xmWNVa3bEmWzOthdarrc9av7extUmxmW/TaPPc1sCWY1tkW2t7z45mF2A32a7a7po90Z5pn2u/3v6yA+rg4SB0qHK45Ig6ejqKHNc7to8gjPAeIR5RPeKmE9WJ5VToVOv00FnfOcq52LnR+dVIq5HpI5eNPDvyq4uHS57LVpe7o3RGRYwqHtU86o2rgyvPtcr1mhvNLdRttluT22t3R3eB+wb3Wx50jzEe8z1aPL54enlKPes8u7ysvDK81nndZOoyY5mLmOe8Cd5B3rO9D3t/9PH0KfDZ5/Onr5Nvru9O3+ejbUcLRm8d/djPwo/rt9mvw5/hn+G/yb8jwDyAG1Ad8CjQMpAfuC3wGcuelcPaxXoV5BIkDToQ9J7tw57JPh6MBYcFlwW3heiEJIWsDXkQahGaHVob2hPmETY97Hg4ITwyfFn4TY4Jh8ep4fREeEXMjDgVSY1MiFwb+SjKIUoa1TwGHRMxZsWYe9HW0eLoxhgQw4lZEXM/1jZ2cuyhOGJcbFxV3NP4UfEz4s8m0BMmJuxMeJcYlLgk8W6SXZI8qSVZM3lcck3y+5TglOUpHakjU2emXkwzShOlNaWT0pPTt6X3jg0Zu2ps5ziPcaXjboy3HT91/PkJRhPyJhyZqDmRO3F/BiEjJWNnxmduDLea25vJyVyX2cNj81bzXvID+Sv5XQI/wXLBsyy/rOVZz7P9sldkdwkDhBXCbhFbtFb0Oic8Z2PO+9yY3O25/XkpefX5avkZ+QfFOuJc8alJppOmTmqXOEpKJR2TfSavmtwjjZRukyGy8bKmAl34Ud8qt5P/JH9Y6F9YVfhhSvKU/VO1p4qntk5zmLZw2rOi0KJfpuPTedNbZpjPmDvj4UzWzM2zkFmZs1pmW84umd05J2zOjrmUublzfyt2KV5e/Ne8lHnNJSYlc0oe/xT2U22pRqm09OZ83/kbF+ALRAvaFrotXLPwaxm/7EK5S3lF+edFvEUXfh71c+XP/YuzFrct8VyyYSlxqXjpjWUBy3Ys115etPzxijErGlYyVpat/GvVxFXnK9wrNq6mrJav7qiMqmxaY7Vm6ZrPa4Vrr1cFVdWvM163cN379fz1VzYEbqjbaLKxfOOnTaJNtzaHbW6otqmu2ELcUrjl6dbkrWd/Yf5Ss81oW/m2L9vF2zt2xO84VeNVU7PTeOeSWrRWXtu1a9yuy7uDdzfVOdVtrtevL98D9sj3vNibsffGvsh9LfuZ++t+tf513QH6gbIGpGFaQ0+jsLGjKa2p/WDEwZZm3+YDh5wPbT9sfrjqiN6RJUcpR0uO9h8rOtZ7XHK8+0T2icctE1vunkw9ee1U3Km205Gnz50JPXPyLOvssXN+5w6f9zl/8ALzQuNFz4sNrR6tB37z+O1Am2dbwyWvS02XvS83t49uP3ol4MqJq8FXz1zjXLt4Pfp6+42kG7dujrvZcYt/6/ntvNuv7xTe6bs75x7hXtl9rfsVD4wfVP9u/3t9h2fHkYfBD1sfJTy6+5j3+OUT2ZPPnSVPaU8rnpk9q3nu+vxwV2jX5RdjX3S+lLzs6y79Q/uPda/sXv36Z+CfrT2pPZ2vpa/73yx6a/h2+1/uf7X0xvY+eJf/ru992QfDDzs+Mj+e/ZTy6VnflM+kz5Vf7L80f438eq8/v79fwpVyBz4FMDjQrCwA3mwHgJYGAB32bZSxyl5wQBBl/zqAwH/Cyn5xQDwBqIPf73Hd8OvmJgB7tsL2C/Jrwl41lgZAojdA3dyGhkpkWW6uSi4q7FMID/r738KejbQCgC9L+/v7qvv7v2yBwcLe8bhY2YMqhAh7hk0hXzLzM8G/EWV/+l2OP96BIgJ38OP9X5sukKIJlPZGAAAAimVYSWZNTQAqAAAACAAEARoABQAAAAEAAAA+ARsABQAAAAEAAABGASgAAwAAAAEAAgAAh2kABAAAAAEAAABOAAAAAAAAAJAAAAABAAAAkAAAAAEAA5KGAAcAAAASAAAAeKACAAQAAAABAAADeqADAAQAAAABAAABvgAAAABBU0NJSQAAAFNjcmVlbnNob3RnRRznAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAB1mlUWHRYTUw6Y29tLmFkb2JlLnhtcAAAAAAAPHg6eG1wbWV0YSB4bWxuczp4PSJhZG9iZTpuczptZXRhLyIgeDp4bXB0az0iWE1QIENvcmUgNi4wLjAiPgogICA8cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPgogICAgICA8cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0iIgogICAgICAgICAgICB4bWxuczpleGlmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL2V4aWYvMS4wLyI+CiAgICAgICAgIDxleGlmOlBpeGVsWURpbWVuc2lvbj40NDY8L2V4aWY6UGl4ZWxZRGltZW5zaW9uPgogICAgICAgICA8ZXhpZjpQaXhlbFhEaW1lbnNpb24+ODkwPC9leGlmOlBpeGVsWERpbWVuc2lvbj4KICAgICAgICAgPGV4aWY6VXNlckNvbW1lbnQ+U2NyZWVuc2hvdDwvZXhpZjpVc2VyQ29tbWVudD4KICAgICAgPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+CiAgIDwvcmRmOlJERj4KPC94OnhtcG1ldGE+CgaVPfAAAAAcaURPVAAAAAIAAAAAAAAA3wAAACgAAADfAAAA3wAAhr0VBiU9AABAAElEQVR4AeydB7QtRZX+6wEioCRFBMWsIAooOPBHhdFBHZagAqNgAkEdFBRdCgqi4DORERxRRCQnkSgqsBhyEB4gOecMkhEUkGD/69fObvepW90n3nvOPffba73X53ZX/Kq6en+1q3bNKqIEiRAQAkJACAgBISAEhIAQEAJCQAiMDQKzRPTGpi1VESEgBISAEBACQkAICAEhIASEQImAiJ46ghAQAkJACAgBISAEhIAQEAJCYMwQENEbswZVdYSAEBACQkAICAEhIASEgBAQAiJ66gNCQAgIASEgBISAEBACQkAICIExQ0BEb8waVNURAkJACAgBISAEhIAQEAJCQAiI6KkPCAEhIASEgBAQAkJACAgBISAExgwBEb0xa1BVRwgIASEgBISAEBACQkAICAEhIKKnPiAEhIAQEAJCQAgIASEgBISAEBgzBET0xqxBVR0hIASEgBAQAkJACAgBISAEhICInvqAEBACQkAICAEhIASEgBAQAkJgzBAQ0RuzBlV1hIAQEAJCQAgIASEgBISAEBACInrqA0JACAgBISAEhIAQEAJCQAgIgTFDQERvzBpU1RECQkAICAEhIASEgBAQAkJACIjoqQ8IASEgBISAEBACQkAICAEhIATGDIEZQfRuvvnmcMQRR4S3vOUt4WMf+9iYNWEIDz74YDjqqKPCi170ovCJT3wizDfffGNVx1Gt3yOPPBJ+/etfhyeeeCJ861vfGivMp0tlJvvdLooinHfeeeHEE08MG264YVhuueWmCzS15fz73/8efvOb34THH388bLDBBmHxxRevDTsqD5555pkw77zzjkpxVA4hIASEgBAQAtMCgUknegcddFC48cYba8FYd911wyqrrFIqHldccUVtuEUWWSRsvfXWLc9PO+20cMYZZ7Tc449Zs2aFrbbaKpxzzjlhn332CaecckoZZtNNNw377rvvhPDT/cbHP/7xkuhRj5///OfhS1/60nSvUkv5R61+F154YdmPDjjggLKcSy21VLjrrrtayqw/Jg+BZ599tiRek/luP/bYYyWJ/8lPflKNX8ccc0z46Ec/OnkVm6KUf/nLX4bNNtuszG399devxo4pyr6jbP7xj3+U+POOXX311eGBBx4oCemKK64YVltttXJ8n3/++TtKS4GEgBAQAkJACMxYBOKM9aRKVI6KT33qU0UEuOXfggsuWGy77bbFTTfdVOZ/6qmnFl/4whdawlicz3/+88XRRx89oZxz5swpZs+eXcQZ6SpeVLqL73//+0WcfS/Iw9LgGonehDTG4caqq65a1XObbbYZhyq11GGU6nfggQdWWFvfos9Jpg6BTTbZZNLfbdrU2teujGXjINttt11Vt5VWWmnkqvTXv/61WH311csyMo7H1RhFXLFQvPe9763KvcIKKxTXX3/9yJVdBRICQkAICAEhMEoIhKkqTFzaVn2kUZwgYzn52c9+1hKuE0Xkt7/9bRkHYnfLLbeUyT711FPl9etf/3qV3jCIHuU4+eSTc1Xt+N4dd9xRXHrppbXho2WziMtSS0XI6l8beBo+GFb9cm0XrUkF/6zP0ZdF9Ka2U03Fu/23v/2teP7554ull166Gj/GhejdfvvtxRprrFHWLa52mNrG6yA3iDzvVTppxXsH8TPizZjHPYkQEAJCQAgIASGQR2DKiF5celN9oPlQY6XLCR/u17/+9VVYFK12EpcileF33HHHCUGZDTbFYBhE79BDDy1J2ISCdXEDrCCskqlFoKntIN/Wr0T0prZdLLepeLc33njjqp3HhegZfqN4ffTRRyu84/7XCUW87777que8f8cdd9yEMLohBISAEBACQkAI/BOBKSN6ZBf3g1QfaaxvdbOxu+22WxWOj7kt76xrtLXXXrsMf9ttt00Icvzxx1dpTTXRo34QVWaeexXqBAYier0i2Fu8dm3nJy5E9HrDuN9YU/Fux71s1fghotdvi7WPH/e/Vnivt9562Qgrr7xyFWZ2XLovEQJCQAgIASEgBPIITCnR88vdIC/sy8uJkRvC8O/HP/5xLlh57+GHHy7DvPvd786G+f3vf18pBVNN9L761a+WefdK9J588snClBoRvWzzTtrNdm0XPW5W/UpEb9KaoTHhqXi3t9hii6qdRfQam2MgD6Mn0Apvxn7266Xy4Q9/uArz3e9+N32sv4WAEBACQkAICIH/Q2BKiR57a7yDlM997nO1DcHePCN6bLyvE3OOsffee2eD/OEPf6jSSYkeVhsUi26EvTsPPfRQ2yjR+2WVby9EL7oTb3Fi0wnRo1zEqxPIydNPP93ymPDtMOB5nfW1JbHkD0i47adKHvX0Z7v6kShlhSCboCimdbZndddO2q4d0eN5t0JbYCkctLDXDOy4divR+2RPbR+9JhbxWIye2z8eWVHwrjXJoN/tXF5f+cpXqve4U6LXS7/vdFzJlbHXe7wrOSJl6fHe5Ppx7p7FqbsyftAH6RftxKyorIbIhWc8tW/DCSec0C45PRcCQkAICAEhMGMRmFKiB8r2EbcPdU6ZQynwnjQJG11sZxvpAx/4QPnRZ+9GTnLK4OWXX17E86Mq0kkahKuT6667rnQC4MvE73hmXcHyMS8oeTkvo4S1f/fee6+PMuH3VVddVXiiS/2xGln8zTffvIqDMuY90vHbC1iiDH3wgx8scYrHS5SPL7nkksKwI32Wv/r9LrTLD37wg8qiCEHHEcI999zjk5/w+4ILLiiiC/qW9kMx22WXXXoiDO3qRwEgSDvvvHOJkfUrlMSNNtqoXDprdZ5Q2ORGN22XI3oQGyxAtBXlYIKiyRpN9pDS733ve4X3LArWWC3q+nxS7Oyfzz33XAFhpY395AqW7zpLuiXEc281oS54PMRLLsp6ncTz2Ypf/epXZb2tHbiSJ441muKSZjyGpWDyh7az+LxnxKVtUhnEu52mmf7dKdHrpd93M66cffbZ1ftv44BdaWcv9Hd7ZlfKh0Cc4rEzlVOTeBSLj1r+xpslmNNvaAuEtsOBlpEs7u+0007ls7r/6A+897wH1p7WHyDNjNn2LyWPV155ZZboM3b6tOrG/boy6b4QEAJCQAgIgZmEwJQTPZQM/6E+9thjJ+B9+umnt4Qh/OzMXgz76KPM1kmqDEKEfP7+dzwLbUIyv/vd76rwkKVDDjmkVOZ9PF+Hs846q3QNnhI13IXbv1w+PuN4dlcZ1julQemy+LZ35dvf/naLEk+ZjjzyyCoplCxPTnmO45qf/vSnVZ18PfiNggWuptClz/HWB4lIhXs77LBDmS5xd91113JfoScZLEPFUtOptKufpWN7PyEntC9tDtm0slPnTqSbtkuJ3jXXXDMBa8u/zupw7bXXVkow5H333XdvId/EP+ywwzopeksYyLiReNoLazcu9X1b5N4nCLMRG8LiKZe4GzuHJJDYeN5lS378wcSAucQn7g9/+MMinnNXTRRQF8hsbmKH+PG8tKq9WI73i1/8opqcIC75ppMM/b7b5NtODA/KkLPo9drvux1XcP4D0aIc/t+WW2454ZgBJgiY+LBwkDbGHJybeBLNcz9pdPHFF1f9xuIS/u67764dD3IOU8AUAmZjCH2R9wMizwSbpZ1eU7KXaxv6lcWj7hIhIASEgBAQAkKgHoEpJ3ooRp58oJCnkjtPD0UvXcaDEspH/8B4tlmdeGXQFAQsU+wXxILlFR8scV5QSk05psx+SaAno4RJBUXH8kPh6UVQLC2N3NJNiNyee+5ZhSGsJ3ocVQGpszrw3LCPh8+XM/tnnnlmCwYQVMpLHAjnH//4x9JKY+Xguv/++0+oDko9z9ZZZ52WpZIodz7/eJD9hLh1N9rVj3hYn8gXUpwuLzXrcadEz8rRSdt5okf+1BEic/DBBxe4rAcH7vOPvot1wwt9i/s8P/fcc/2jwvYHWvx2EwM+MhZQ69PU35NyayNLNyVs3/zmN6sy4xTDy3777Vc9Iz4WYS/egdJee+3lH5UWPcsz1xZ4N7XnkF8TMLP+ynNIgpd+3m2fTtPvdkTPMO2m3/czrniswOTmm2/OFp8zRlPMmARhPLD+wXNP9GhT3rnUmks/ZUzYY489yr6NlZC4/KPfp+SdJcJrrrlm9Zzlvyb0R58/7ct4zLJ6+m6TkI6NJZSnadlpUzp6JgSEgBAQAkJgpiAw5UQPYP2BvSgLfiaXjz0fcxQAT3QIZ8uPrHFYEpbGt2d2TZVBFCUvf/rTn1qUFv/soosuqp6lVkNIJ3nbP6/MkEYnZMHnlfvt658jehbHkwpP9Ow5xzNYOcEWcucFC4A954plJrWeoABaGJZEeqH9TAHL7TFjOZ/F5dpu6apPm99N9TMrB8pjKrQJ+eXIRRrW/91J26VEjyWbnmiy/8mTlHQZplk/sZqlki5dhvh1KpYu7eHfK+L/5S9/aWkHP0FixAC8SCMnprwThj7ixTzf8ozJAS/egox1yQtLMq3vsFQ4Fax7pMk/8PTSz7vt02n63UT0eu33/YwrKVGCgOeECRUwu/XWWyc89u3hiZ4F5MxOw5wrE2CezGH5tTbjeTopQPtb/HSsIA8mQ+w5kyOdilkpybudJ+ZO01Q4ISAEhIAQEALjjMBQiB570OxDz5UPv4l50mM/EBY0r1B87Wtfs2AFh/4SFxLQJF4ZZAlaKilh8woNyrqVk2WEqfillSl56YQspOmlf3dK9MxyRVlzRM8Ta5bE5cTjnLMg+SW3LGH1wvmF5A0eWInSf1gADUeuWEO7kab6QRwsbSyQqaCkTjbRg4Ck1mbKwRJbK5vfF0cfs/vsr0rx4m+/9LfOo2xaV0iTpVtHDiHstDXE2LczOFlc9oPlhKWtFobrySefXAVjn6E9SwmmXy4NIfbCe27x/vznP/tH5W8swuwPJExKQPt5tydkVHOjiej12u/7GVcoJv3ZMMs5qqJ/0cZY5nLCckuLnyN6LNW057zTub7tl0afdNJJLdmwL9Xip8SegOnEkp8gaUnI/cGSbxujzjjjDPdEP4WAEBACQkAICIE6BIZC9CiM36DvrWWmcKLsIn4ZJx96UwpMmcgRmzLi//3nlcHU66aFsyV0KCepknrbbbeVCi2z2CbMeEM6TZnhinLkZSqJnldGc3iY1Yty1pEelkJZfdK6UC/aw56n1hy/lMvCNF1zSz89dunvpvqh9Pm8KJu3KGHV8+Q9TTv3dydtRz+xfOk/OfGWVCYwTNivZHE7uaaWLEsnvXoynjro8GH9ck7up5a+dNLCx/WTG9tvv331iPeSJau33HJLdQ9Cg9XQjgihrimxYA8h93m3myQtM2H7fbeb8rNnvu8x8eKln37f67hC/p4ogt15553ni1XY8k5PxH0AP4GUtgfhfP/PWcoJQzzruykunvTzDqTi3x3SyDnaSePQjwjb1K/TOPpbCAgBISAEhMBMR2BoRI/9HqYocGWpILO2/IZ0mLDM0IdDmUTM4tHOuUcnyqDfM4KSkxMUWWbCTWn15JDypeTIK0u+Prm06+55haxp6SbPDKMc0bPlfISpI3qGZ64ulM+Tk5ToGWnH0ocS1+6fJ811dff3m+pHWmlbUAcIRKoA+zSbfnfSdl5ZrSN6dWewmdWacmIla4cXRKwTwdsiafKvzklGLh32Zlk8rk3i92+ZU6A0PGTPt5lfwpoSC7PSQCC7lUG92035NhG9QfT7bscVK6vHl8kxLyyHpE/myDHh/HmmaXvwnOXX1h/qiJ7PPyV6fv9ybmmmtxh2OonB2MKEYM66SJklQkAICAEhIASEwEQEmrW6ieEHdodlY6ZMcMVxCCSF3ywvM0FZ8YriJptsUnqZI1yq4Fgcfx2EMnjaaadVDgQgeqRJuZrIUSdkwZcz93u6ED1rx9wysly9ur3nlcockcUCZfs1rSx2TR2SdJJ3J23XCdGrIwl+j5S39HVStqYwfhkrHjw7Fe8BEtyaLKC+TrwLXph08c9Z7swEjn8HPbF49NFHW8aAbs/58+nWWes7mcTxdUh/+/qkhMb6WK/9vpdxxcrHEQiWP1fbU2v765qO9WhH9DgmxNLuheix5N7ic2UftBc/rtUtMfbh+c03wFvq0+f6WwgIASEgBISAEJiIwNCIHkWxZVsoAyiN5nSDZU1ecFjhFQdTaFFQ20m/yqA5ACB/LDTeGiWi90/0zSoDRt4zabu26fR5O6JHOpAErFg56x7Lx7qxBEw20fPOadqdRdYpRoTzDnM4j66dGLFK997VeXIkPcpr76LfH8vEjS3rRCnHVb+Jfwc90cOaZWlx9cs+La6/Wnntnk93GESvn37f67hideeKlcvw49gBhHPxuAdZq5PJJnrk663WjJO8Uwhju/UTSGS7FRnEsaXFdRZKwkiEgBAQAkJACAiBiQgMlejZvgtTVrjmHE9wwLkPw2+UrKeeempijZI7/SiD5rqf/HLe40T0/gm2OcsAp3aWJPbv+HMHk+bK/tlE9O68885yqZlFpE+ky4Ipl3fbb2HrrpNN9Dyxoh+z56pOcFCSeydy4cGVuto/rI51gnWEdkOwBlkcrscff3xdtBaPud7RhreoYm3y4t9BT/QI4y1ueNhsErx+ekcxPt1hEL1e+30/44rHx9cfcm2WOFY9NMlUED3yP/roo1v6lRE8+hh7nJv6py8//YmxViIEhIAQEAJCQAh0h8BQiV66dAsFoG4PmVcICZfb5J+ruleGulUG/XlmeA5MxRM9DjT20glZ8OFzv/0SJ8hOnTQRIeJM9h497xUT4lLnzMMIRbdLsJrqh9dGzn9LJT2/r87baBqPvztpu36WbqbLlnMeXa1cuMn3zorsfu6aTojkjisgHpY09lmaFQhrp18eXbf3jrhYCnn/+GfHnXi8cnvt/DuIcyUv3jMpfafOMYeRI392mk+323fbl6Hpd9PSzV77fT/jii8rFi5vwWY/nG8XH9b/ngqih3WWsrGslX7J3mrGUCy9jPsSISAEhIAQEAJCYPIRGCrRo3ocgmyKI9fcOWyE88vSCOfd1fO8Tvz+ozpy6Emk7XUhPT9jD6HwgkLqlWPOdWJpmTll8Q4NCGfCfRTjTgTLimHjLYooUV7h9R5Ac044UOgtnTrCY44lCIeVLBXvEj21MLHXyNLnSn390j3S4jgMiDHKPESjG2mqH+1CfrnDlr23Uax8nUonbeePMkChzYl3xuInCiBWEC2PGcq/XxbMYeF2GDfXTgTF37cj6WM194LF05b3XXfdddUj9sj68vijFywQ7WbEAgdDthzWWyhJI7XU7LrrrlXaZm3iPeF98X2cuPSRlOyxx4t+k+7J7efdtjq1u9a1IfF67ff9jCtpeVPrdSeWr+OOO65qD8hqKp64MzbmxE+++L5NWPqhefHtdJzO5WH3WEpMHmm/sue6CgEhIASEgBAQAnkEhk70vLJWd+4TRWdvhymi3ZAFczVOXEhlTkx5JYxf4uetF+TJvhMIFkuSPMkjHh4PIWNbb711mQUKtZWXK4oKCguKU46M5crljw4gf4444B6//T4q8rW8ckRuyy23rJ57Rzc+T09206V3hPOeGXNeRP25WlYWyAwWEfNUyv1O6+7L1lQ/O4ctZ/HkMGkrC04qOpVO2i7tj7m0sTJZ/vQPL+Y0w55zpU9RV/7RxtwDa8rTqfg+Y2mz5JG9dRBfWz5nhMvSJQ//HmAdSp2y0HaWprfKMvFg97ny3mDVZfKDsyv9M+qD23/qh+KeI73gABndc889SywsPp5fvfTzbvt0mn7bcS+Ugb2VqfTS7/sZV9L8/YQDZTzggAPSIBP+JoxhmhsTvYdd2iIn3pqZ9m36hqVPfMJyFAcrCyCme++9d3kEBFY+JjSaxFup6TOTsQe4KX89EwJCQAgIASEwnREYOtHDEmNKbc6jogfXrCCQh06E5ZR+9px8LrroosqiRN7m6dMUE4iaWctQSO1+esURBUvq/H0UZb+E05ZS+TDegUW7OqRKnKVjB4OjJGNpM/x4DqkyiyHPUbZRtiwuFh+sNWaNoa5egSccpMlbVVDaPdkiDIckeyWNenuyaPn5K0p/N9KufqRlRI98sNhikSUeyqaVJ7UEdVKGprYDG3MIZPU77LDDKmKEpQpS7tuFvptaq71DDksnvXZDUK1eLPdM0/F/Q7ZSEkfcW2+9tcKM8PRvJmJQ/Pfaa68qzfQsM+qbw4s0wMBbVq0c3DNhcsX3UQvjr+Drpd9326eV+13X97zFn3i99Pt+x5W0vEa6wNrGrjSM/c0+Pr+fkjj0MdoQ4V239Ax/lpCbxTzXt0nPH3afm8SwtNIr7c545scSKytX7/yHuH6Ppg+n30JACAgBISAEhMBEBIZO9CiSLSVrp6SYt8JOzkfDKUiqVNjfKBfpPil7Zlc7sD1VxlGMWEqHIoiVzsKzZCr1GojibBYUwkE4jIRNbIr8Hb8PibwhGOZ9DkuN5Z9emT3HapPet7/XXnvtcomm/Z27crA5eyZzz7gHjl5wKpJacCwuM/lg1o20qx9peaJnefkrlgRTUrvJu67tLrzwwlo8yBdrqBFMXw77nZIklrblSA79yVttuyk7YSFGlqe/MknSdC4fVjbzfuvj8ZtJhLqleEwopMtGab/boiWedveY0DdTgQTn2pv3h3PZvAzq3fZppr+bDkNP9wP20u/7GVfSsprVC8t9k6TL33374gG5HUGjjZkk8PH8b9+ufmLAh6n77eP6OljdiMf4J4ueR0e/hYAQEAJCQAg0IzCLx/EjOlS54YYbwpVXXhnWX3/9xnLETfzh4IMPDnE/U5hrrrkaww7yYVR+Q1T8wwILLBCWWWaZMPfcc1fJR8IYovJR3q9uuh/AGx2DhKjMh0UXXdQ96fxn3BsV4n6q8OY3vznMO++8nUccUsjHHnssRAUtRCU/RAU/LL/88mGhhRaalNJES0KYNWtWWGyxxULcWxiiMhri/q8Qravh7W9/e4l7rxkPou06yTtaSUIkdeGyyy4L88wzT1nuSHD67uP0m6uuuqp8t5ZYYonwtre9LSy55JKdFClEchziZEeI1rbwkpe8JLzxjW8Mb33rWxvjxgmIEv84YVOG9/2dZ3H5b9kXeI/qhPaMe/ICfYj8+Dcd+jz16bbf9zOupPhFYh/i6oWy36fPpvpvxsM4kVT2nTlz5jCZGKhrPEqhHCt5Dla0dVy+GaL1PcRJgrK/5coa9/eGOMES4kRAWGSRRXJBdE8ICAEhIASEgBDIIDASRC9TLt0SAkJACAiBaYhAXOYdIJ7R+hve//73N9aACQXIfHREFJg0kwgBISAEhIAQEAKDQ0BEb3BYKiUhIASEwIxGIB7dEOKRGSUGkLcXvOAFjXhEJ0Cl1X+ttdYKcZl4Y1g9FAJCQAgIASEgBLpDQESvO7wUWggIASEgBGoQiF48Q/RKXD6Njq1CPCMyLLzwwtnQ999/f4gOlMKJJ54YolOptkuDs4nophAQAkJACAgBIVCLgIheLTR6IASEgBAQAt0gEJ3MhOggqSUKSzmjE5fw8pe/vNzfHB1ShejJNcTjMcpwWAGjA6CWOPpDCAgBISAEhIAQ6B8BEb3+MVQKQkAICAEhEBHAsVD0oBmiZ9TS+UoTKDjfit54R8KBTFM59UwICAEhIASEwHRFQERvuracyi0EhIAQGFEE4pET4fDDDw/x3NIQj50pPfDi8RUPvMsuu2yI5y6G1VZbbURLr2IJASEgBISAEBgPBET0xqMdVQshIASEgBAQAkJACAgBISAEhECFgIheBYV+CAEhIASEgBAQAkJACAgBISAExgMBEb3xaEfVQggIASEgBISAEBACQkAICAEhUCEgoldBoR9CQAgIASEgBISAEBACQkAICIHxQEBEbzzaUbUQAkJACAgBISAEhIAQEAJCQAhUCIjoVVDohxAQAkJACAgBISAEhIAQEAJCYDwQENEbj3ZULYSAEBACQkAICAEhIASEgBAQAhUCInoVFPohBISAEBACQkAICAEhIASEgBAYDwRE9MajHVULISAEhIAQEAJCQAgIASEgBIRAhYCIXgWFfggBISAEhIAQEAJCQAgIASEgBMYDARG98WhH1UIICAEhIASEgBAQAkJACAgBIVAhIKJXQaEfQkAICAEhIASEgBAQAkJACAiB8UBARG882lG1EAJCQAgIASEgBISAEBACQkAIVAiI6FVQ6IcQEAJCQAgIASEgBISAEBACQmA8EBDRG492VC2EgBAQAkJACAgBISAEhIAQEAIVAiJ6FRT6IQSEgBAQAkJACAgBISAEhIAQGA8ERPTGox1VCyEgBISAEBACQkAICAEhIASEQIWAiF4FhX4IASEgBISAEBACQkAICAEhIATGAwERvfFoR9VCCAgBISAEhIAQEAJCQAgIASFQISCiV0GhH0JACAgBISAEhIAQEAJCQAgIgfFAQERvPNpRtRACQkAICAEhIASEgBAQAkJACFQIiOhVUOiHEBACQkAICAEhIASEgBAQAkJgPBAQ0RuPdlQthIAQEAJCQAgIASEgBISAEBACFQIiehUU+iEEhIAQEAJCQAgIASEgBISAEBgPBET0xqMdVQshIASEgBAQAkJACAgBISAEhECFwIwgejfffHM44ogjwlve8pbwsY99rKq8fgiBXhCw/rT88suH9dZbr5ckGuOcdtpp4eKLLw4f/vCHw3LLLdcYVg+nJwLPPfdcmHvuucOsWbMmpQI33HBD+M1vfhPe9ra3hXXWWWdS8ugl0UcffTQceeSR4aGHHgrbb799L0m0xHnmmWfCvPPO23JPfwgBISAEhIAQEAL/RGDSid5BBx0Ubrzxxlq811133bDKKquUSskVV1xRG26RRRYJW2+9dctzFOIzzjij5R5/oDxttdVW4Zxzzgn77LNPOOWUU8owm266adh3330nhNcNIdAOARTzk046Key9995Vf9p8883Lv9vF7eb5NddcU5G7BRdcsFSIpch2g2AItNUvfvGLcOKJJ4bzzz+/jPz2t789rLrqquEb3/hGWHzxxbtLcIChKdvXv/71cPDBB5ep7rbbbuGLX/ziQHJ49tlnyzrTR0899dQyza985Svhpz/96UDS7yeRSy+9NPzqV78qx2PSoQ3uv//+rpP8xz/+EX7961+HAw44IFx99dXhgQceKNNaccUVw2qrrVaO+/PPP3/X6SqCEBACQkAICIGxRKCYZDnmmGOKT33qU0UEr+VfVGKLbbfdtrjpppvKEkTFpPjCF77QEsbifP7zny+OPvroCSWdM2dOMXv27CIqDVW8pZZaqvj+979fbLjhhgV5WBpcI9GbkIZuCIFOEKAPpv0pEr1OonYVJk5KtPTZhx9+uKv4Mz3wHXfcUaywwgotGPoxgDY87rjjhgbT73//+wllixNWAykPfdTXld+R6A0k7X4S+d3vfjehXIzZ3cpf//rXYvXVVy/TYnyPqzSKo446qnjve99bpU/bX3/99d0mrfBCQAgIASEgBMYSgTBVtfrWt75VfYxRQCBjOfnZz37WEm6llVbKBWu599vf/raMgxJ3yy23lM+eeuqp8hpnz6v0hkH0KMfJJ5/cUl79Mf0QePLJJ4toTSh8f5oMohetMsUmm2xSTl7svvvu0w+oAZT4D3/4QwEO3Uq0llVEgDEGMvH617++ev89Cbr88su7TX4g4eMqgwnlGVQ/Yqyhj26xxRZVHqNA9GiXv//97wWTedYGvRA93gvib7PNNi1tQV+B+FnacYl+T/2nJVH9IQSEgBAQAkJgDBCYMqIXl9hUH2I+yMw+54SPtlfOll566Vywlnu//OUvy7R33HHHlvv8wayvKQDDIHqHHnpogeIhGQ8EfH8alII+HsgMphZM1PC+Pvjgg10nuP/++5dxV1555eLCCy+s4sf9YBNWFWD5GYZAxHbddddizTXXrEgpKx4GKQceeGA15o0C0bO6xaWaVbm6JXpxb18VNy7dtCSr63333Vc9p/8M02pbFUo/hIAQEAJCQAgMGYEpI3rUc/31168+xljf6mbt476VKhwfbVveWYfV2muvXYa/7bbbJgQ5/vjjq7SmmuhRP4iqiN6EZpm2N3x/EtEbfDNuttlm5fvaC9FjHIDkPf7449mCbbDBBtVY0CuZzCbc481zzz23LM/OO+/cYwr5aBAh6se/USJ6f/nLX6pydUv0IO5Wp+gAKVtx2t7CzI5L+iVCQAgIASEgBGY6AlNK9GyJpX2MWcqTEwibheH64x//OBesvMceJsK8+93vzobxe2Kmmuh99atfLcsmopdtmml50/cnEb3BNuGxxx5bvffdEj2WLTIORG+ltYW65557qvQJe+aZZ9aGnYoHtgx40HvK2M9M/fg3SkTvb3/7W1Wuboke5N3qxJX9eqlEL7VVmO9+97vpY/0tBISAEBACQmDGITClRA9lzDu0+NznPlcLOHvz7MPetMzKlilFT3PZtNjvY+mkRA+LW93sfzaxeBNlhaVg7eTnP/95le+giF6neVvZ2BfzyCOP2J/F888/X7AEqp2gRD322GPtgo3U8+hmvWB58GQI7f3000+XSfv+1CnRA8s663VdecnPt10aru55U5w0DfubslFHlhUOWkibJXvs02oSb7Hhfe2W6JEPbdNO/LLw6667rl3wjp53276U9Xvf+145PrB6oVNJ3+e6eDjAsjGvU6JH+/TSd6wMjC30Ia510g/RI02z9rJKItdXGWet3ieccEJdMXRfCAgBISAEhMCMQWBKiR6o2sfaPsh8/FNBEWLG18Jwja6002Dl3x/4wAfKcOzRyIlXzI3o4YiBZVxGOkmjSUlEIWSzvy8Tvz/xiU8ULOXzgoUx52WUsPbv3nvv9VEaf3eTtyXEUlc8mlI/FFuEvYK+vimRu/vuu0uvpChRhjseTGmvbjw/Yn21evor+6cQ9if5+/63t7AQ3j/jdzy/rkzD/sNBCgpzdJtflZk6MrNf118sbrvrBRdcUDAR4YkBkw9f+9rXqryaiB7Wam9hAFO8A9IuTRMFWHdwNuHbzpfVP7f9q6SHcyNTdLm/0047+WgTfkMadtlllwkeKrGMQxR4n+xftwSA8my33XYF/cf6EvX54Ac/WOBgxpM+3vUf/ehHVTgLD3bW/r5fTKhIlzcMI8rTREraJdtr+5Iu+5MZP3gn2wnvKf3BL0uk7IxfdZbATokefSAeUzAhbbCPRzK0nZygHZnQYvykTNZ29KHcao0moofnUWtvf2Us9f3vyiuvLCfbUtwYUy1/rnXfgzSe/hYCQkAICAEhMM4ITDnRS73OsVwrldNPP73lo82He3Zmz4V93FE06iQlerjj9gqB/33XXXdNSMa7BkdRPeSQQ1q82hHf1+Gss84qnSx4iyRhcAtu/3L5TMg43ug270suuaR08uDrBFFBofT3+I13UxOWI6Ko8Q+cPWkgLEppPOPQgjde8TCa1h3c/vSnP5Xx/vjHP5aE0peHfCEmt99+e5V2PHer9D5p4SBVXuG79tprK5LCMwiEkX6Lc9hhh1XpdfPD73HCWyxLjiFolq5dc0QPyyJWFMJQL+Jjbd54442r+BCgFE+WHKblN5JO2XPPIXQQdCMvVi675pxWkBZKsMUhz3h2XxHPuizJg8VNrx570qgTyLhNiJAHdYfI2T3SZcmiCenae+HzhNjY/aZJGEunk6snGnX7vNql02v7+nTp27kJLh+G30w2GFmGHMZz6CZMlHEcRyqdED2srOAL5rQT7x/kzu5xH4cxdZM8LIO1/rrGGmuU7Qy5p89bO6Zjtsef/uCF9D760Y9Wcen7vNPUD0LaTn74wx9Wcbfccst2wfVcCAgBISAEhMCMQGDKiR6zwF7p4+OeSu48PRSedLkOSiRKxYHRy1ydeKJnCgjWOZR3PLN5C1bq/Q7FxBQXyowFycSTUcKkgjJt+aFIdSu95M3yN5aCrbPOOlXeVgZmyX1dzSsdM+SEAV9vaSR/b0WAvGF96USwQhhupM2svxcsKd7ahdv0nNh+OLPEWhjKZgowDi282L5Iq3enpNrSwMJhcVOC4feQESZH9L75zW9W8b3nR9Lfb7/9qmfEh5ibQOSwdnpcPNEjLBY4/5w0wIH+tccee5RKMe1s5acNwMoL2KPAE4bn3rLLu+n7CH2edwX8bemqTyv3G1Jv+UNoTCB0dp8r5DIVn3e3SzfTtHJ/Q5ysDJChXqTX9u02L4i3lTW1/HmnMrRh+l62I3qEt3eb/uPJHM+wZFve9MF0eTt9wdoKi7+30O6zzz5VXNLwExr0RUs3JXoQT/oxzzkeIrcHrw5DP96QRjdx69LUfSEgBISAEBAC44DAlBM9QGPm1z74XL21ACUC5QVFwCsshENR88ISoTS+f87vlOilShOWJisL+Xq56KKLqmfMXnuBdFo8rl5hJly/RK+fvFnS5cu20UYblUVHITvppJNKQmDL1piNJyz3U2HZqE/HWy7TsOnfRsKJjzfEVFLcc7P2tszXE1DS2WGHHcpyYS1LBUWVvmPlhvh1KvRD+gBxIcs58UQmJXpz5syp8qWMOTGSRR5YT1KBHFnZPdGzcP454Zic8GQOi5PVgecp2cSiaulbv7C0uR588MHVc5bEdiuWNlfrY5aGn4DI9TcjD8SdDKJnBIkltOmkkZWx6TqI9m1K355RNrOWUdZUWBbpcU69EvtxM7dHD0uZxU8nSsgLYuf7UHrmqb1/hPFjN3G9Z03y8JNwdUSPQ+6t7Rk3uhW8lpIX5Umx6DYthRcCQkAICAEhME4IDIXoXXXVVZWiwQca5dLErDgslcOC5hUO9keZsMyPuHUKuYXzRI/lc6mkhM0rzd7T27e//e00asv+rZSM9Ev0+snbn1cFRvydk/POO69qB4gls+/pP+LbP/bDdSqpBYelWalAZCxtszBaGGbleZYusfPKIpbCtLz87ZeO1nljtXz81U9ApJMKFs472UmJnt+befbZZ1uUlitLe63OXFnq6gULpD3PET2WavrnOcLil8ClhIo9lBY/PXiacrC30Z5zTa1Fvqy53zb5gsUolS996UtV2niGTMWUffIdNNHz1jz6SC8yiPbtJF/6hLVBbnKFcdGWAmPhTftAE9FLJ0LqLLU/+MEPqjL49sD6Z2Wrm0TB8sy4TXt6i7p/d82ih2XXJmbqlho3YfbEE09U34gzzjijKaieCQEhIASEgBCYcQgMheiBMp40TWHw1jJTpkwZ88s4UR5M8TSF9cgjj2xsNE/00iWAFtGWAVKedIaaox5QvLCUmGBV8U45iIcC7qVfokdavebtlbEcWbBy2kHz1g7trjkLkKWVuxLe0mRpoZfU1T2WLi/sryNuunwSxdDS7ORqCqVPu+63n1RI+4HF8f3JE73UkpESf4vP1RPc7bff3j9qsQTn2s73KxTpnFAuwwal34t5e+Q5+75SSQm6X9aXhs39jWWbvaUeP5R9rC6m0JN37r2dLKKHZdEIaC8WI+o5qPbNYZbe885pbBxMw/C3XzLpnzcRPZyeWN+o6z+k5ScUCG/OVfwe63RJti9Drmwp0YN82zuXTnj4tJp+YzGkfE1laYqvZ0JACAgBISAExhmBoRE9FH9TOLii+DM7y2+/pw2Pez6cOR8wqw1xmsQr5nVEzyuYKNI5gWAy4+z3tvhyTQbRs3J0m7dX1nNkwdL1+42I0+6ft3ZaGk1XZtgNI9+mxMFCas/seuutt1bJsWQNYmDE3h6YxZc4WMfalRkFvRPxxBPls058f/JEjz10Vg+uTeL32aUWSyxZlk6u7ThCwp7XKep2PhvhUqLn95bmlmZ6Bb8bkpyrLxZjsy6CqSn1lGsqiZ4t7WPSqFcZVPt2kr9NdoGTt4h1EpcwTUTvJz/5SdV/ckuqLY90pcNee+1VPtp3332r+N1a4DzRsz7MlX7Ge9yLsJSaicLUqtlLWoojBISAEBACQmDcEGjWSCextn6JGh97vECi/PGbpT8mzAx7SwCOO2wPGgpRO/GKea9Ej1lwI4MQPdKkXEY2KfNkEb1e8kZpokz8y5EFw8zvmepV0bK0clcw8tZScz5izhPWX3/9FscPtjQUz42UPXfoMZ4BrW6QvkGJn1Doheh5D6mUr4kUm1dOwqVLHNsRPf+8F6LHsj/Dj6t5QzUcPUmoW5pnYeuut9xyS+XwhXcXBx0sxd16662rvKeK6Nl+NvZD1i1TrKuHvz+o9vVp1v3240q6x7Iujr/v2zDdo7fVVltVbZAj+j4dG/PoJyylR1jua/2HvX7dSEr0PPGHdOasgO3Sp3+x71QiBISAEBACQkAITERgaESPopgjEBQHFF4jHixZ9ILTDVMuuJqygfLVTvolemYNIF+8wfklnF4hmwyi12venRI9bzmYLGXJuz03t/p77rln2Z4s3fL7BFHasODh/AG8c44VcDFvfaHdWXHt+oZ/zh5BS5drnSXQ9ydv0Uv33qVn/vm8KLflle4x9UQuR9L9816IHuXwVlH6sFmxee/Ik7KRdjtrua+T/fZLAyFXfn/oVBM9c1zDMvFHH33UitjTdVDt20nm3mEPx7k0CZas1JrVRPT83jvetyYxhzD0ByZYECbhrO/inbOdeIc8nuiRN6szLC2uszNH6DSlb8tpeyGITenqmRAQAkJACAiBcUFgqETP9lf4j33OeQYHnPsw/GY2+KmnnmrbDl4x79aiZ9YA8svtT5tMotdP3p0SPa/0NS3jAmT20LDUs1thOaa1HW2GkxmUPGtnlFRvOeDYC6yAOW+D5O0Vbkuvrkx//vOfq3zqwtj9tI9BEnLi+xNeQU380k/qe/zxx9ujCVfv9CV1iOKJ3GQRPQqEMxRrF65G8PjN/tNeLLyU3aw0tGHqSXUqiR6TBPQz6mVEdkJDdHFjUO3bSZb+iBB7T+riMWnAZIqXJqKXniPKO1InWPysj5hTn/SIkaZ+wuSRf49Toke+fj8ieXUyeWflZWUHY7BECAgBISAEhIAQyCMwVKLHLLspEnbFQUhOPBkgbM6RRC6eV8y7JXpe4UJBSsUTPVyEe/FOM9L9aT5c3e9+8u6U6LHHxnDnavsf0zJhZcPi2qsFzVsGIJTk5Zddpvs1eV63/ydd8pvzhmrlZ5mad/Rj93NX8/JpeNT1L9+ffBgIK8TC4qd773ye/pyy1LvnVBA9llZCxLB0QXBpd/o3Z/n1Y/nyJAAPm6l4onfEEUekj1sIP3sRexU7tJ32uC1ZHeDTBPtOl0YOqn19/nW/WcZu/Ygrkxs5gaRBrFMPr01ELz0yxfbe5dL3/dnOEE0nRJgsygljBhZdT0JzRA+Ln9+zSn0gcBIhIASEgBAQAkKgfwSGSvQovp1tZYpNnYLnlwwR1rzAtYPA763xirmP50kkM/cmzEZbuWyPij3DG6FXhLAgoLTYEk7vNINwJtzvxMLQT96e6Pm8rQx2pSxmgbF6+qMuCIfiD248x/V+L5ISSvD2S7pQWC1/rpQJpTAnKNwokD48pNgvqcWSZAc3c+1U/FJi0ucYkFR8f2KPoZdUQc850kABtn2LTABQHy/+aIycRc9PIIBjTrwzlnSCgmVu5Ev9On2Hcnnk7nkLcbr3kHp7hR5rPuInSKxclI0DwxEIRm4Jb/kw8x8kD3zp93WEAcztCIP0XM1MktWtQbRvlVjDj3Qyg/chtTDTD7C4Uc906aK32rHcPBUmIez9AXPaJhV/YDvvlwl5eY/JpGNtaWFYaWFHaUAsTWypJXGokwnjlbco0687mXCgralrk1XR8tBVCAgBISAEhMBMRGDoRM8rziiCdcLMvCknKAk55SQXF0XO4kEqc2KKN+GuvfbaKoi3vJAnVigsPyx7Q8GydLnijY7lnVgtEJQd/xyFBMUEJabOWlVlHH/0k3e6zKxJaUqVV8qM8seyRLO+cc8vU/Tl7OQ3pA38DI8DDjhgQjRP+FMHEmlg23tl6XGlPcCff5YX9ehkea+ljyt7nybp+AOlOdrBK6Q8Ryk3Akxevi+hiKeE1ZPe3L5Ir2CTfir+eAnqnBM7aJ660C+9kKfVkfiE5YgHDsHGssrxA7wzWPnSpZc+ndxv9pNZ2lzZ18U+PyxnED//DOs61iS/9M4TeKyx9GP2kXba9/yZbNSN/uv/4aERMu/bqG4vZq5+g2jfXLq5e7ZP1WMGFuxv3XLLLas+nk7MkJbfx5pzWJWeY2p7Z305rA+BY0qkvDddKx/7CrH4U257R3Cc5SW1JvrJnvTdwxLf5DzHWxZ5T8zi6PPTbyEgBISAEBACMx2BoRM9PuZ8qFEYcp74fAOZItiOCFgcrAXeMkY+HAxuJJG8zdOnKSwQNcgcYrP+9sxfcaLhlyTyDAXSWyj8HheLmzrfsLKm117zZqbfW3TIlz1X3imGzyu1tFg5/RVyyt66fgTLAmmiOObIl3fMYN45m/Lzjmp8Wf3v1ArSlJ49g/D4NPhN/VOi4sPw3Cxz7Enkb3tOH2EyAxICsbH7uXO/IIXeKyJhOU/QCBdn85kCbumwTM8UYhRnFGZ7nwjDHi+/DytHki2t9Epb4Y7f8jeM6q70PZ+3Tw9MzMrj73urot+7aGEoA15a2wnLTuvytrTSa27fbbt8+mnfdmn75xBkG+/SctvfuaXoDz30UHVmIOHABM+qNuZZHv59Ixxtwxl5EChrJ+LmJiNII+2nVia7MsniJzlYAcGEgj3nSt+294Y07SgOC8P4iVXWhyEc4h0aET5dvvrPUPpfCAgBISAEhMDMRmDoRA/4TbEwglXXJDZTjafGdoLrb1MY0ivKY7o8Kg1jBxWnhALlh+WAKB9+iRSWCfY+eUEptNlt0md2HWW4U+k2b+/AJa0Pf9c5CIEg2AH0abyNN964J++LaR0h2KRdt8+PJWEQZZaFdSrUl7ZMy0xbYD3tVfDAmSMNTAJ475yQdhRmb5kgTywgPEvLxd8QRk9urIxYvXLh7d6cOXMan7O8EeXawqdXCKyJJ5xpuNzfPq6lUXcFjxQ7lv7xblNGe0a7mYMPS4sJAKxuVgYmaah3J+KXhVr8dlfK2ov00r695MNy5DpCheU1XbLJ/ua6OvNupXLllVdOWIZp8Vneactn03j2N0TNwvsrE3HeUloXzuIw1u63337ZtAiTGxNk0bNW0FUICAEhIASEQD0Cs3gUP6ZDlRtuuCFEpSPEPU+N5YhLEENcqhSi4hjmmmuuxrCDfBgVuxBJW1hggQXCMsssE+aee+4q+UgYQ1w2VN6vbrofwBsVphAV27Dooou6J5397CfvznL4V6hoGQpxGWL5b4kllghve9vbwpJLLvmvAH3+int5wrrrrluLQ5yVD/PNN1/4f//v/3WcUyRZIZK6cNlll4V55pknvP3tbw+RXPfdP6IFJMQlbmW/fNWrXhUieSzLHfdghkgQwvvf//7wmte8prGc4BmV2BCXA4eXvOQl4Y1vfGN461vf2hhnsh/SV+NyxrJMkUQx0RPoY9GCVPZjnkcLWohWwLKe0aIToqJd1qPTspEG7zTvKO8LbWpCPjxbccUVW94je841LtkMtOurX/1qf3vkfk9V+4JZtMSWY1C0jIbll18+LLTQQgPDg3E1WtHDnXfeGSIhDHHCoLx2koF/TyZjzGgqw+233x6iM50Ql42GRRZZpCmongkBISAEhIAQmJEIjATRm5HIq9JCYAgIxOWKIVpYQrQqlmS1qQgQGYhptCwFJjQkQkAICAEhIASEgBAQAtMHARG96dNWKqkQ6AuBeEZhiEvyyjQgby94wQsa04tLKQMWpLXWWivEZYGNYfVQCAgBISAEhIAQEAJCYLQQENEbrfZQaYTApCEQPZuG6DG2TD/uNwzxDMKw8MILZ/OLzntCPFYjnHjiieVS3mEvOc0WUjeFgBAQAkJACAgBISAEahEQ0auFRg+EwHghEJ37hHgeZEulWMrJnqyXv/zl5Z656CwoRA+hIR6xUIbDChgdy7TE0R9CQAgIASEgBISAEBACo4+AiN7ot5FKKAQGggAOTqIHzRA90pbOV5oSxTFSPFevY6ccTWnpmRAQAkJACAgBISAEhMDUIyCiN/WYK0chMFQE4pmI4fDDDw/xyIsQjwQJt912W+ldFW+Oyy67bIjnl4XVVlttqGVU5kJACAgBISAEhIAQEAL9ISCi1x9+ii0EhIAQEAJCQAgIASEgBISAEBg5BET0Rq5JVCAhIASEgBAQAkJACAgBISAEhEB/CIjo9YefYgsBISAEhIAQEAJCQAgIASEgBEYOARG9kWsSFUgICAEhIASEgBAQAkJACAgBIdAfAiJ6/eGn2EJACAgBISAEhIAQEAJCQAgIgZFDQERv5JpEBRICQkAICAEhIASEgBAQAkJACPSHgIhef/gpthAQAkJACAgBISAEhIAQEAJCYOQQENEbuSZRgYSAEBACQkAICAEhIASEgBAQAv0hIKLXH36KLQSEgBAQAkJACAgBISAEhIAQGDkERPRGrklUICEgBISAEBACQkAICAEhIASEQH8IiOj1h59iCwEhIASEgBAQAkJACAgBISAERg4BEb2RaxIVSAgIASEgBISAEBACQkAICAEh0B8CInr94afYQkAICAEhIASEgBAQAkJACAiBkUNARG/kmkQFEgJCQAgIASEgBISAEBACQkAI9IeAiF5/+Cm2EBACQkAICAEhIASEgBAQAkJg5BAQ0Ru5JlGBhIAQEAJCQAgIASEgBISAEBAC/SEgotcffootBISAEBACQkAICAEhIASEgBAYOQRE9EauSVQgISAEhIAQEAJCQAgIASEgBIRAfwiI6PWHn2ILASEgBISAEBACQkAICAEhIARGDgERvZFrEhVICAgBISAEhIAQEAJCQAgIASHQHwIiev3hp9hCQAgIASEgBISAEBACQkAICIGRQ0BEb+SaRAUSAkJACAgBISAEhIAQEAJCQAj0h4CIXn/4KbYQEAJCQAgIASEgBISAEBACQmDkEBDRG7kmUYGEgBAQAkJACAgBISAEhIAQEAL9ISCi1x9+ii0EhIAQEAJCQAgIASEgBISAEBg5BET0Rq5JVCAhIASGhcDTTz8d5ptvvgnZF0UR/v73v2efTQisG0JgDBCgv//mN78Jjz/+eNhggw3C4osvPhK1evjhh8Ovf/3rwLv6jW98YyTKpEIIASEgBEYVgSkjek8++WTYYYcdAgpTJ7L00kuHTTbZpJOgLWHOPffcsNtuu4XLLrss3H333WGllVYKq6yySthuu+3CK1/5ypawdX+cd955Yeeddw7nnHNOmH/++cNaa60VPvrRj4YPfehDdVF0XwgIgWmGwBNPPBGOOuqocPzxx4ebbrop3HjjjVUNGH943z/84Q+Hd7/73eHiiy8OG220UbjllluqMPohBMYZgV/+8pdhs802K6u4/vrrl+/KMOs7Z86cQJkOOuigshi8ozfccMMwi6S8hYAQEAIjj8CUEb3DDjusVJQ6RQRidcwxx3QavAz3ne98J+y4447ZOAsuuGA46aSTwmqrrZZ9bjeJTzrI1772tXLW8PDDDw8ohT/4wQ/C9ttvb0F1FQJCYBoi8Pzzz5eTTrNnz65K/973vje8853vDIsttli46667wpVXXhnOOOOM8jljBxM+Tz31VGndqCLphxAYYwT41v3oRz8qa8iE6SWXXDK02ub0BxG9oTWHMhYCQmA6IRAtbFMiq666Kqa8jv8deuihXZUrzvRVaX/gAx8otthii+Itb3lLdY+849KTIhK22nR32WWXKvwpp5xShbv++uur+9/+9rer+/ohBITA9ELgkUceKT74wQ9W7/Oaa65ZRCtdthJ33HFHsfbaa1dhGUPicrFs2Km4edFFFxX33HPPVGSlPIRAcfvttxdrrLFGEQlV4b+Hw4Dm2WefLZ555pni6KOPrt5HyiURAkJACAiBnv7b1gAAQABJREFUZgSmxKLH7Pjb3va2kv9+9atfDcsvv3xYeOGFw6xZs8p79t/ZZ58dfvazn5V/RoUsLLroovao8cqa/de97nXhHe94R7kMa5FFFinDP/fcc+WSzUjgqvi///3vs0swb7755vCmN72pDJdbpsLsPxY95NZbby3zK//Qf0JACEwLBP7yl7+Uy7htieaXvvSlsNdee4W55pqrsfxYNcySH4lWeMUrXtEYfjIeYoXEgrHHHnuEddZZZzKyUJpCYOQR8N9pWfRGvrlUQCEgBEYBgWYeOJinWNdiXYszzzyzMcGvf/3rZbi4L6YxXPpwzz33LOLSkiIqcumjgpnAFVZYoZoF/MlPfjIhDDciuavCxCVbE8LED0z1PO5bmPBcN4SAEBhtBDbeeOPqHV599dXLsaGTEkeSVVn24qRVJ1EGHiY6nyjL/tvf/nbgaStBITBdEIjLqqt3WBa96dJqKqcQEALDRGBKLHovf/nLyw3UcclULbdlxpqZ8gceeCCwHv/Tn/50bdj0AXGx3r3whS9MH5V/b7nlliGSwfL37373u9LBgg94//33hyWWWKK69de//jW86EUvqv62HwsttFC5V4+/ZdUzVHQVAqOPQFzyVXoOtJLGSafAvrxOxVYldBuv0/SbwmHFYI8U+4Qj0ZNFrwksPRtrBO67777Koi6L3lg3tSonBITAgBCYEqLXSVn/+Mc/Vo5SHn300WDLLzuJ2y4MpPGII44ISy21VLjtttvCPPPM0xIFZysbbrhhea9p0/m6664bTjjhhDLc7rvvHrbaaquWdPSHEBACo4cAE0Gvfe1rSy+8lK7pHW8q/fve977ApFHct9cUrHyGl2FkgQUWKK+9/vfggw+W46ItN+2G6A2qDGnZIZyMoTioQf72t7+Vf9dNtFn8uLoiPPbYY+FlL3uZ3eroGmdCywlAHOXMPffcHcVpF4g0WfL/4he/eGBHZvDdor09DtSZYwBw6FMn4AmW6XepLny/97ttP8KzvDk3+ZmWJe6jK/tDp9suiM8kLVs1XvrSl7Zt3z//+c9hySWXLLMV0UvR199CQAgIgQwCwzQn+ryjAlUuyYj7T/ztvn//4x//KJ2wxKoXLH/KSXSbXi0HwflCnWy77bZVuLi/py6Y7gsBITBCCJx22mnVe8s4cOCBB/ZUOpZwNsk111xTsKw7KvVVfiwbZ6y44oormqJmn8VjH1rSouwrr7xy8YlPfKL89/Of/3xCvEGXwTLAEUY8cqaIk2VV3Vg6x9jJdd9997WgLddINovvfe97hXfGBT4sz7/66qtbwqZ/HHzwwQWOtTyepBNXZaRBO/o7ngtX/OpXv2pZyg+m8fiMYptttikeeuihjtLxgdgaECf/Kgc/hkP0UFmWnfT5x3fluOOOq6JGclzEPd9le/KcOsbJxhZnO5TnU5/6VNXe1u5xsrJKByzsvl1//OMfV8/tR7ftx3czHi9UlonyNX3vInkv8aNvWn2pTzx7r8CRWU6oWzzyqKU/EQdHSXEStYjkLxetiBa9Kg/6nUQICAEhIASaEeBcu6ELgzoeMflI1JGxXgv5rW99q0y3bm8e6foPVDy7rzYrFB37kPFBkggBITD6CPBO23vLNZ6JN/BCQ0osj0033bT4xS9+UdjYY/fjmX1d5QuJYi+hJzqvf/3ry3vcj05iWtKbjDJYBraHGYJGPf7whz8U8Qicqs54PU7l2muvrUjV5ptvXirwEDfDg2tcpp9GK/CMCkngOQSJPdiQIB+Pfd/dCMQKzEgDPH/4wx8W++yzT8vYD4kkXKeCl2b7blnZwOGnP/1pS1ntGVf2eN57770TPEJbGLxcGsmBRIKz7XG3MHhfNcFj7CGHHFLQL+x5brKym/bjGwyJsvS40n45ueCCCyqy9vnPf74k0kx2+Lipx072uxtueMbee++9y75s94jLfv2ciOjlUNE9ISAEhEA9AiNB9OKyzerDwOzgICTusys/FvbBOeCAA2qdL/hZ6rgcszZ7PkiWHh9WiRAQAqOPgHfGxPsbl38NtNDRk281LqDke4FUeqKWI0Q+fO73V77ylSr9Omcsk1mGU089tcyfMQ/y4cWU+rReECYbV88991wfpYiel6v60B442PBiJA8i5SWeq9oSrxvL3m677VbFjZ5WfbKlRc/G9bQeLQGTP6KH6JLU+fY1srL11luXFrG4p7OFNOE0DHJDHCYf+fZhZbT8ue6///5JTkWFJc890bOAlMXSSIlet+0Hkacfe7KXI3pxOXGVZ3ockrUhZaKuvt/4400uvfRSq0JJ8K0OXLFOpyKilyKiv4WAEBACzQiMBNGDXDGwr7fees2l7eApZ1+lM/j28eADGA89npCKPecaD0yf8NxusOTLh7WZV3uuqxAQAqOHgH9n+c2ytHaCNQ0Fte4flimEiSlT7u1emrZfCUB63S4RbEf0JrsM3//+98txL7dUjrzBNCVIO+ywQ3kfq2YqKP2GGXEhfiaQQu6xyiK3VJaljDznX648lk56Zey3eJArL94CxxLObgVLlqVN+0LuvLBE1Z5zxbKYnofoz3Cl76XCeY+WRo7oXXjhhdXzlOj10n7k73FJiR7vkFlno1OjtLiFkUsr80033VSFsXtc0zZm64Y9P+mkk6o49kNEz5DQVQgIASHQGQJDJ3oM9PbRP/LIIzsrdUMo9i9wqDlLYOyD4a/pB4v8/fN4TlVt6izH8mH9LGVtpB4f7LrrruW+F5a9sAQqd3REj0krmhCYMQhgWfLvLL87IXqPP/54cfnll7csTyQuivzpp59esPcMYU+Wpc9ywJxEJx1VGMKy17cbaUf0JrsMkB+rY24JPOTLEz2POfsI2Z+Y/sOyZWmyR87EyANkJ43D3+wVs3hcrR0sft2VfYIWj6WhXrBg2bNul4SSDnvNLD7fiJzQbyxMasEkPPvh7HluW4Anqjmih2XM4qdEr9v2s/LbkR6km343Tz755Cq/Y4891qJUV9rFjjNhua9/52hv0oTMp+Lbl8PRUxHRSxHR30JACAiBZgSGTvRY428fqEGTmegtrNwkbunbFaufF/8RzikyFpZN4pYGcSZTWL7DEiMUFJbloHSifE4muZzM+ihtITAsBPz7zfvbjUWNsPbOc02JgCmtPMspplZnFGVLh71g3Ug7ojfZZeBcUSs7VyxS3iqGVc/vbWPJnQ/f7jcTfSZpW7WLW+fsw9KzK+Mmk2bsaTNhPGWVht+jnRIaC9t0NYsZZfWE18dhuabV5e677/aPyt+QWHsOvqn0Q/S6bT/L2y+VTXFhf6iVl7LXSW7VC/2FZbeecEN+sXzbpC9p5yZ+RfTqkNZ9ISAEhEAegaETvW9+85vlB4PN4pMleDuzj1LuA+JnlyFWdeI/6N0sG6pLr+k+H0K8p0WX7qWHOj66KAidzmA3pa1nQmAmIcDSMv/+M2nSjfi4KKMmWCn8s5ylxcLiUMSH9RYOC1N3bSJ6U1EGPDbafjtfB1ZNnHfeeROK7fcLnnXWWaVCj1Jf988m+Hhu6bP0sy68v98NjlZQyB7OPiwvTy5SQmNxmq62TJX06oie/8bkiJ4nx4Mmet22n9WV/aCGUYqLX0Kbs1BaGu2u9B9z6gPJ90RfRK8denouBISAEGiPwFCJnl+22a1HuvZVaw3hZ0S9skYo9gbaB83vF2lNoSjsCAjC5vYlpOH7+ZvlmuxRgAh/9rOfLZd7HXTQQaW7avYZ5mZK+8lPcYXAuCLgiRLvbvr+t6u3Vz69s5V4Dls1bpAu+5LqxFtHCIs1qVPx5U+dsUxVGfAU6S2H1MH+4ZDFj0d+bxekr1Pxyw8Z9wYtrPDwWLLEn71yeLa0uqSEppMyjDrRow7dtJ/VuYnoeeLK/sBuBbJt+w4h2nhAxYEaTmysLUT0ukVV4YWAEBACExEYKtGbM2dONah3o/hMrEb7OyyDtA9Iuo/Cu0HHW1ideLKIdW8yBcWJmVI+tt/5zneK97///cUnP/nJcvkRM9qcCSURAkKgPQIsqbR3nyteOLuROqLHhItPl+MN6sR7FiZON+LJSUr0pqoMlJeJOfZt5ax7OCQx65r3IrnTTjt1XNXrrruuwrPOsU3HiSUBGUvtCAKIhT9iYyYQPeDotP0MuiaiZySNvszxDk1Cv7C+QTh/riXWy/vvv7+KLqJXQaEfQkAICIGBINCdxjGQLP+ViG0Sn8xlm5abeXPjw3T22Wfb7fLKUi5T2FAC/EfJB/RLfPweFR9mkL8hvyg/WDvZG8Tmdg7ZZfP77bffXu7XqyvrIMuhtITAdEYABdfvw+Jd7+b9rSN6YGLkgTTrzv4iHPvDbIzBGtKNNBE90pnsMtx5553FAw88UBUZconTKquPXVmFgLBc0+6BXdMkHkddYClEnn766Soe8ZssRYx7TLzdeuutZdx2/3lrZLqvb9yIXurMpdv2MyybiJ4/IsPaz+KlV8i+OSp68MEHq+WZTBikE5Yieil6+lsICAEh0B8CQyN6KF82M9zkxKC/6v0r9vHHH18pESx3SsUvRYFcpeL3j0D4psIpCsoMlj0OmN1vv/2KL3/5y8Vaa61VsFQKRZX9en7JVFpm/S0EhMA/EWAvkJEPrjjHSJXMOqyaiJ7fq0S4ujSxelj+6flwdfnafU/0GMdSmewy4CU0t5SSc9Q8NrZSAuuZ1ZUrSyTrhKN1vPXOk1asPewvywl7mEm7kz3L3oEH6afiid4XvvCF9HHbv6di6aYdeE6dc0uE/bJXjyeF77b9rMJNRM+f20eZIPc5gcjTR2xylUlKwvMPD5upeKJ3xBFHpI8L35aTvU9+Qua6IQSEgBCYhggMjej5c3/YO9FOID2QG7x09mLFsmWXWMRywiZ6+wDhEjwVlmXZc0jXVAok809/+lPBoe8oIpwTiKOW//3f/y0/fL3gMZXlV15CYBQQ+NznPle9w7zL7Lnt5N3xZMbv0aNOXsEmzbpJK6zxNn5gYelGvOMQxgCTK6+8svw52WWAKDC5hcUtFe+gyo6mAVNImtWXKxYgT9ogxOzL4hlXk9mzZ7fEIx1/wD1pszqDNmlaZm/pcfUWRvJjPPXCUTZWVsZWBIcpTEZ2IlirLL6R3TQey4UtTK79/Vl7OQuZP6svzQOPpxxHYemnxxZ0235Wdu/EjMlFLymZpz3oh14gZXiYpe/YhCTf37pyMnnKUQz2HI+oiPeSzZ5Ke15H9LAaQt65SoSAEBACMx2BoRE9W7bZ6cfawjPI89sLHyQUAj7SECIvfKw5BJ14fBi8G3AfDiXErHp8mLwyQBxzj80Heyqseb5sKDd8KFEGcCSx4YYbFv/1X/9VztSy7JRnnSisPk39FgIzDQHeW68QMybwd5NViHfLFEuuKdEDw9Si5g+H5jnLCy2Nbq15xPdkCidQKL6QKsYzI0+TWQaIAuXPLU1l0svq5hX9lHwShnEVvPln5JlxlaWgJjjkIJylyZWwEAAsQLYKhPspzpZGesXxh08Pwo9zEuJ7Ak4YysMZceTpvwFpmv5v76Srrn1pKytDunSUtC655JLqOWVIxS+VBQPO3aM/E8++W5Y+V1al2LEHvbQf+TOpYGnmvtO+X1o4+iEeZsHE2tjvXfWWbeLwPjHRywRuurx60003LY8Y8kud/T5O0k+F/X5WFq5+/18aVn8LASEgBGYCAkMhepAS+2DnDlvNAe+X9KTLb4yE2QDP0hWcr3Dunc0s83E3N9659LnHB9iUDBQLNuyzTMbS4GONgjAsYZ/MmWeeWX4c8cTJLC+z4eeff35XZ4MNq/zKVwgMGwGI22677daiDPLOo6CjREI6UDyZVEG59uMOimXOiyQTQd5zL3EOjNYI9qydcMIJ1ZgCwTFi1g0Ofn+fjXFc/XEOk1kGIwrkyZiDVYUxnBUWRmBQ8FNhUsqXN/fbk0OLz5ibC+vvcc5op8JkH5YlH99+06Y5wsK9dgIGkEX7ZpAmE4FYu2ziDeLqDx4nDITZbx/gm0LfsDJxxeOyXwaMdcrn48NyP82D59yHrPbSfuTn9zWCE23lrZy8J/Zt9OXxvyFrXrDykZYPY7/pS/7AdLtvS1Xp455U8/zQQw9tmahJceBviRAQAkJgJiMwFKKHgmKDOB/CToS9HBaH315QquxZeuUDj2vzToXZX86HStNh6cqwZwf5yPLxx2rJXgaUy8985jOl4pqbJe60zgonBGYaAiiceNs1opK+7/5vxhAUShTNOoFAkl5OiUXhZk+TKf91aTTd90saKXPO0+FklcETBY+L/d5+++2zyzqpD0p6jqBgpWHvcZ3wLLXwkB/4muJfFzd3H0Lml0+SFp4jb7vttrJdfD9gz10nwgoSwyC9slWAJZrpff83ZNVvGfDP+A1uXiB/af/CwssyU29BZaKTVS42qdBt+zHpkZbF/ubb6IU8/LfZwnHde++9qyWbPg4TF2k9WNqLLkA72TPqT50Rv7TV52G/aUfE7+HjGX9LhIAQEAIzGYFZVD4OiFMqcSlTiC6WwxJLLBE+8pGPdJR3JDkhWrPKsP/xH/8R5p577pZ4cQYyxI9EiFav8MIXvjC8+c1vDq95zWvCXHPN1RKu0z9uuOGGEJ0NhPnnnz9EBSHEj06nUSc1HM0VP14hftjDVVddFSjnAgssEOLsa1h++eXLOi+88MKTWgYlLgTGCYE4uROiohgYQx566KHynX/lK18Z4qqD8t+iiy7acXUZp3gneT9f8IIXhNe+9rUhkpryd8eJ1ASMKxJCtKaFuIKhJsQ/bw+6DHGPXJg1a1ZYbLHFQiQv5TgbyUWJzdvf/va2YyPlicQtXHbZZWGeeeYJxIlWz47GZupLvMcee6wc35Zddtkw77zzNta/7mEkwmXZI6EIb3zjG4NvV57FZZBlHoynoypxuWaIjk3Kfvqud70rvPrVry6L+uijj4Y4oRn+/d//PSyzzDItxe+3/VoSq/kjWvfKPs+3PZLmEseFFlqoJnQIcbl0+Z7wfaa88803XxWWtHiHVlxxxQnf+SpQw49oIQ1nnHFGiKQ0vOIVr2gIqUdCQAgIgfFHYChEb/xhndwaopRExwjlh/Wwww4LKF0oLiiUcYa3VC4ntwRKXQgIASEgBISAEBACQkAICIFRRkBEb5Rbp6ZsWPWYJY97QUI8dD7EvUAl2WOGmhndt771rWHJJZcML37xi2tS0G0hIASEgBAQAkJACAgBISAExhkBEb1p3Lpxv16IhxGH6DQmRM9mIW68D+985zvDKqusEt7xjneUZG8aV09FFwJCQAgIASEgBISAEBACQqBHBET0egRuFKJh1WPPBvsi4tlS5f4T9rKw9/E973lPYD/LS1/60nLP0SiUV2UQAkJACAgBISAEhIAQEAJCYGoQENGbGpwnLReWcbKxHScSLONkzx5/R69vIXoLLDe6Q/YkQkAICAEhIASEgBAQAkJACMwcBET0xqCtserF879Kz3Z4JsWDINY+PLJh2cMLWnRZXXojHYPqqgpCQAgIASEgBISAEBACQkAItEFARK8NQNPlMZY99uvhoOWCCy4IRx99dOkSfYMNNij37eEqvsnd9XSpp8opBISAEBACQkAICAEhIASEQHsERPTaYzRtQphzlnh4ennmIMcucCbUG97whrDaaquVV84F5HwviRAQAkJACAgBISAEhIAQEALji4CI3pi1LZY99utx2Dt79k466aSS7H3mM58p9+yxX2+UDwQes+ZQdYSAEBACQkAICAEhIASEwFAQENEbCuyTmynOWB5++OHyfD327D3wwANh8cUXLx2zcPzCa17zmjDvvPOGueeee3ILotSFgBAQAkJACAgBISAEhIAQGAoCInpDgX1yM8Wqx7/77rsvXHbZZeGiiy4K559/flhsscXCJptsUp6zx2HqkD2JEBACQkAICAEhIASEgBAQAuOHgIje+LVpVaMnnngi3HvvveHqq68OZ599dums5XWve11461vfGv7t3/4tvPKVryytenPNNVcVRz+EgBAQAkJACAgBISAEhIAQmP4IiOhN/zasrQFWvX/84x/hjjvuCOecc0649NJLyyMY8MDJnr2VVlqpPHJBSzhrIdQDISAEhIAQEAJCQAgIASEwLREQ0ZuWzdZdoR999NHybL2rrrqqPHoB75xY9ZZffvny3xJLLFEexTBr1qzuElZoISAEhIAQEAJCQAgIASEgBEYSARG9kWyWwRbKLHt44jzxxBPLpZycufemN70pfPzjHw8rrLBCuYRTRG+wuCs1ISAEhIAQEAJCQAgIASEwLARE9IaF/BDyffDBB8N1110XsOyxjBNi9453vKO06r35zW8unbUMoVjKUggIASEgBISAEBACQkAICIEBIyCiN2BARzk59us999xzpUXvmGOOKc/a4wD15ZZbLqyzzjrl8Quy6o1yC6psQkAICAEhIASEgBAQAkKgMwRE9DrDaWxC2bELl19+eWnZu/7668N8880X3vWud5WED6+ciyyyyNjUVxURAkJACAgBISAEhIAQEAIzEQERvRnY6lj1cMjCGXuHH354uPPOO8NrX/vasOKKK4b3ve99AbInEQJCQAgIASEgBISAEBACQmD6IiCiN33brueSY9V7/vnnw9133x0uvPDCcM0114S77rorLLzwwuHf//3fS8vekksuGRZccMGe81BEISAEhIAQEAJCQAgIASEgBIaHgIje8LAfes5Y9f7617+Giy++OBxyyCEBZy2rrLJKWHnllct/HKguEQJCQAgIASEgBISAEBACQmD6ISCiN/3abGAlxqr37LPPhttvvz2cd9554YYbbgicuffyl788vOc97wnLLrtseOlLXxoWWGCBgeWphISAEBACQkAICAEhIASEgBCYfARE9CYf45HP4cknnwwPP/xwmDNnTjj00EMDf6+55pph1VVXLcneYostNvJ1UAGFgBAQAkJACAgBISAEhIAQ+BcCInr/wmLG/sI5y1NPPRVuvvnmcNZZZ4Vbb721tPS96lWvKi17Sy+9dLl/74UvfOGMxUgVFwJCQAgIASEgBISAEBAC0wkBEb3p1FqTWFYctDz++OPhnnvuCRdccEE46qijAufurb/++uGd73xnePWrX12SvUksgpIWAkJACAgBISAEhIAQEAJCYEAIiOgNCMhxSAbnLE888US5V++MM84ovXJyxt7rX//6sPrqq4c3vOEN5X69F7zgBeNQXdVBCAgBISAEhIAQEAJCQAiMLQIiemPbtL1VDMse+/Vuuummcs/eH/7wh/JA9Y022qi07L3sZS+Tc5beoFUsISAEhIAQEAJCQAgIASEwZQiI6E0Z1NMnI/brQfauu+66gGXv/vvvDzhkWWaZZcK73vWu8nD1eeedN8w999zTp1IqqRAQAkJACAgBISAEhIAQmEEIiOjNoMbutKpY9fj35z//OVxxxRXhoosuCueee254yUteEjbZZJPyrL2FFlooQPYkQkAICAEhIASEgBAQAkJACIweAiJ6o9cmI1MiDlO/7777wtVXXx3OPvvs8Nhjj5XWvLe85S3lgepLLbVUadWba665RqbMKogQEAJCQAgIASEgBISAEBACIYjoqRfUImCWvTvuuKM8UP3SSy8N119/fXjlK18ZPvOZz4R3vOMdgSMX5plnnto09EAICAEhIASEgBAQAkJACAiBqUdARG/qMZ92OWLJu/3228NVV10Vzj///PLMPax6yy+/fFhhhRXCkksuGWbNmlX+m3aVU4GFgBAQAkJACAgBISAEhMAYIiCiN4aNOugqYdnjTD08cZ588skl4XvkkUfCG9/4xvDJT36yJHs4ZtESzkEjr/SmEoHnnnuunKzIORniGTLdrdccofK73/2u9Kg7e/bswF7bUZPTTjstXHzxxeHDH/5wWG655QZWvGeffTbgRfi8884L3/nOd8o9xwNLXAmNFAI333xzOOKII8rJyPXWW2+kyjbswjzzzDPh1FNPLY9RYnvG0ksvHdZcc82w6KKLDrtoI5e/9SMmtj/2sY+NXPmaCoSO9utf/7o8Mutb3/pWU1A9G3cEohI/pRIdfBR77LFHsc466xQLLrhgEfd5FZ/61KeK2CEHUo5zzjmniApCmW5su2KllVYqNttss+Luu+/uOP3oeKRYe+21y/ItvvjiRXRAUvz+97/vOP64BnzwwQcLsNl7772Lz33uc+W/n/3sZ0Xcv1c88MADRSSD41p11WsMEWAs2nnnnYuo5BTxrMiC8YJ//P7oRz9aHHfccUX0QFvWnPFg9913n7Yo3HrrrcX2229fjmlWz2ilH7n6xP3AVTvwfYjEtO8y3nXXXcX3v//9grHc6h6XoPedrhIYLQQikS9OOOGE8n22dt58881Hq5BDLg3fav8eGE68a5EYD7l0o5F9JMLF8ccf39KPNt1009EoXAelmDNnTqmbWduiY0tmNgJ4V5wyufHGGyuFCsVpl112KTbYYIPq4wt5ePLJJ3suz7e//e0qLevkdmUgg6S0kx122KFK42tf+1pJEolLOj/4wQ/aRR/r588//3zBIBj36hXbbbddsf7665ckHcyuueYaEb2xbv3xqdyjjz5afP7zn6/ec95tJoe22Wab4nvf+17Zp/k4cp93f4011ih/M75MR4mW+Ja62pg4ikTvlFNOaSlrPOalL8jj0TBVO1q9uYro9QXrSEbmnbZvtbW1iN6/mopvNPjE7RZFtFQVd955Z7Hyyiu3vG96L4pyYj/tR9OF6B144IEt7cl7IKL3r3dgpv6aMqJ35ZVXVoPwrrvu2oL3/vvvX3VOLH29yC9/+csqjQ984APFFltsUURze3WPDs9M1hNPPFGbPMTTPhAoHCYMfnZ/uip7Vpd+r1jt7r333iIu4SxoR6ydX/ziF4uDDjqouOSSS4q4XKDfLBRfCEwaAliMvPUORfCee+6ZkB8TGowp/oM/nZVGLJPRg241jjGejSLRwyrDmMJYPSgLKpOHjEs2hnOVQjuhyw/0RlwiW9CWUym0M9+nr3/961Vbj+I7OwxsWHFjk1cnnXRS1SwPPfRQEZduVnhh8ZtJwriILuPFVnH4fjSKRC9Xdt45/v32t7+t2nS6Eb1hvB++/cfx95QRPZsVZzYJy1Aq3rIX14+njxv/ZrBCIXvve99bMFtvQodnlt5/4OuWYPpZbyxVqXz3u9+t0mEZ1EyWuF+p+Nvf/lbEvS7Fl7/85eJDH/pQafncZ599iltuuWUmQ6O6jzAC1157bfUOMyakE065ojNBZeMHY9R0F1P2qNMoEr3JxNdP/InoTR7SfAPoXyz1H4awBNHe2VEjesPC5sgjj6wwiV60W5rltttuKzbaaKNyNUNON2sJPGZ/HHrooaVBIFct349Gkeg1lZ02tndgOhG9Yb0fufYfp3tTQvTOPPPMqtPttddeWfz++Mc/VmH4IHczG7jnnnuWe/H+8pe/TEibdCCX1ul/8pOfTAjDDcidhTnjjDMmhGGpgz1nz99MFmZNIXsoikcddVQxe/bschb+q1/9anHMMccU1113XfH444/PZIhU9xFDgNlPPw7kJnPqiswMI+8+KwWmu3iyM9OInl+mJqI3eT2Z7yPvy7CIHvur7Fs9akRvWNhEZxwVJn4yfPJ6weinjG6INZMxMSe+H40a0WtXdiy49g5MJ6I3rPcj1/7jdG9KiB4EwDodm6VzwkySheEaPa/lgmXvQTqefvrp7DNuehN89Dg3IRxOGXze0RPVhDDc8Mu4ZrpVDzxwlMCSKJa5fvrTny7+8z//s+CDcuyxxxY4QJAIgVFBwFvkede7tTyvvvrq5WTSqNSn13J4sjvTiN6qq65ajfMier32oOZ4jP32LR0W0WPVjpVhlIjeMLHB4ZRhUqffNLfs+D01vbSO6Pl+NGpEr13Z/VL16UL0hvl+jF/vbq3RlBA9P8j4vW+tRSlaNgbjzXFQgldPBjk6fM5SeNhhh1WDIF4664T9gzZYDmr/SF1e0+E+5ByCjdLEPsutt9669PYE2WPdO4okSzwlQmCYCGDN85M0OF7pVrBUd/LBJK+mfcBN+fKusAy9F+FdJG67pVeMbzaGpUQvnpfZNn4nZcPin068ca+b/bvE7yY8YdlX2STvfve7q7r3S/RwEuO/JeRPHYch1Dttd/pgOzy6KSv9mv5hQtppP7/wwgsrfOljU0n06PvW58wCTxk6IXq0G5O9TBi3E3AmbCqsJkrbwIfpBZtB9jHvadNw8uWz34aF/c21k/cQ7DoJ59OlD+WcLZFOE5Y869cq+fOf/7zqq3VEz/ejlOjx7veyagmS7d8jj0envzspOxjaOJ/7bnXbVpSN9sJS2I2AEw6x2r1bvbwflMP6a7v0rcz0Nz8u0oZ+HLdw43adEqJHR7NOd2D0ClQnbMK3cDhTGYTQEWyQqzvCgfXpli/eQOtk2223rcJ96Utfqgs24+6joGLBQxmGDL/vfe8r3dafGZfsdjswzDjwVOFJR+Doo4+u3lvec44H6Vb4ONRNPtHHf/jDH7Y4ecHhC+MKm+KbhGXOG264YTVGUT7Gq0984hOli++muHzc+OizpNQTWQhN3T7nlOhRL5xQ2X3yxttwbhl8U1l4xkeUpfkshzLlgr3PW265ZVU/7rPCom4CCALGvmrqA4ZNwqQhx2DY+A525I0THf8xtzTqiB7OeMA79++CCy6w6CVxST07shwUJZC82QPaiYBvmpd3kAFm6XO+jV74rrFHeuONNy7zZr8O9w4++OAWt/BYovtxsEH/9ct9wZoxnj33TKAiKEo/+tGPWt4x8GBCxepBv7Dfdk3rtNNOO00I43Hx9ec3bYOnbu9ciX4MvuTPvyaiB1bpu4PVN7fqByLJtg/LC7JHvelr+AYgL/osfcET4E6w4TtpAjkeRB8jPY+54cGVZevWBmx7QXh3Gd/MMQvvRDzLsmp7+sCf/vSnMqz9x4qeAw44oGWCHgxo95/+9Ke1CvRtcU/g7Ljdg75EeISJBPqQ6YpcGQdwIGVCf6fcxKEetDUTzN0I9bSJf4+J4cEVZ3NIjuhdfvnlpad4KwP9h3BNwtFe9AvDlnypH8sUKU+n0k3Zc0SPvoVebRizuuPHP/5xY/Y4OMITtV8NYW2MY7Oc8K7gld3yob7E+eAHP1g62PKkrNv3w/Lr5t2ln6IDmJ8Qthvx/tJPKRv9kPTGWaaE6PnlQpxnVCd+HTmNMgixNOv25pGH37uRfnx8GThzywYHOq3knwjwsvJxu+yyy8qP4Ve+8pXSEyfKL0oGLxUDuUQIDAOB9MOOm/FBCcqPEQ3GBMYZxglTCBkvUFh4R1JBofTjySGHHFJ+iO0eV5az5ARFDCWDMIyVkFc+rqaAcB9lKhUjdDy/4oorCogAv9N/kLNOhWNz/CQdaYEJ6fvy+Dwoh1dyUCqtPhaujugxlthyfMKwumK33XarlFLi0xYp2asjepBOjs6xfLly5iDnKKK0IBBfU1wY3yAgTBz6b1un/QqCQpl9fl7hQkmj3amDD2Pt8Ytf/KKlroRhAtX2t/g49rtbhZi86FPEp47kyeSBd26GUoxQXvpR2pf4rtp9nIGgYKVtXCbwf/8xqw/xsDJz9bj4sGBv4fjGQ0j9RKw9yxE9ymvO35jYJU8mWywOV5toxhqR9m2eYw23NHw8ftMOJp1gY0RhkH2M/BkPaAOv31A+3j27zxJAyHJaB/p3+u4yqWICLtbekEBIOuTO7pEeK7n8O877Ycq15UcejGV+MsGecTUHWJBQf9//Pv30061Yba9nnXVWWUY/DpKW9VOutu0kJXr0X5+v/21x0gKw/JM68o/xGP3X19XGyTRe7u9uyk6/s/IxboG9fafsvl3rtlMxcWXjG+8RY1b6/rIazgu+LCwf6skYAoG3e+TJ2G3SzftBnG7eXcKzZSPtx0zOWL0MA8LkvtGkMQ4yJUTPK1o0PjOPOaEzGfD9Ej1M5KYMkCYzT3UNaR9wwm211Va5opX37MNHuDolpDbymD+gTflQMSOP0sEg//73v79UEJgF63epxZjDp+pNIgKposPHYhDCx90+Iuutt17LuIYi5JUJU4otX8iFxeUj6M8PRXGxcZAwqbD0ymaHUSr9DCmeby0uV8iWF18m0iZvyCkOqGxSzOJ3SlxQ0FFgPDEhbSsjFqCcUuzJJEQPL6heEawbY+0MROrix5Wrrrqqpe5g4aWO6PFdsG8U1hksDqnYHk/y9kK7meLWKV4W/wtf+EJV3hyhoe2sLbiaMIHmz3vlmbUrmFNG+9vHR6HuVLyimO5HN5KV9mnStjYn39zSTe8N0NfJlwtCYeXO4cK33J4bSbL4fp8PYXJEz/oilmwvrEixdLkyEQMO9G36qn9GPenj9Au2KdAm/rm3BFse7bCZjD5meXtFGwuHCW3EJMc3v/nNlvJTF94Xv+0GSynC+2JjKrqTJ3M888SRd9iWOLJ6way2HivCoHhjlUZXAG//3Eg4lkgIPYTHjzXUrWmpp9XVX/1RM7y/OfFEz8pDWSgDk0C+PRk/UjGPzWBkVkLCMPYbfqTLu1qnm6Zp8ncnZffvL3nQV7HKYbliJYTfhkT5fJ8gD8poenF6/rTtDzRMPMn17cJ5yyZpeXJjpcczN3aQVjfvLuGZdE0njyg3dfMTOHV9gDTGQf719ZjE2jBYW6fgWrccg9k1C8dHsBfhQ+Ib0NLjSvo5y5IPs+OOO9ZmC4HxYb2CVRtpBj1gsGDQP//880tFhPP1mP3eY489ymUgKGXpLPsMgkdVHRICfOT8e9utUlBXbBuvSD+378J7EiZ/7833oosuqsrELKkXJk18edO0TcknXz6gXphs8XEZs7x4AsCH3ytphPNEKyVKPp3cbwiSzxsFjhleEyaBTHmwcCxT9IJyYM9yRA+lw56j8KXiyRzfAS/+me3Rg6hB0kmTpbZ145NZKszS49M1Yp5TXny49LdfIZIjNPRTqyvXVIzwWhhmzm0SlbiphSslqWl6/m+WE1q6OYIIHr0QvXZ1ogze2pniQn+39xllNSde2UyJnvUfFO3cOGCEn7qjeJrwrbd8eYZimE4IWD/iOXVIpZ0iOxl9zMpQR/TsOf3Gh+E9tSWovJOQe5R/xLdPSgJ4DrHzWEHcvKTjBO+ppW3hTKG3PvirX/3KHpVXwtszrqwq6EY6IUsp0YOIemE1h5WB+qZiSwVz+i6k1+JyrVu5kabJ352UPSVWjFueTNJGvr3TZZj2jWHyLxXS8XEhfia+Tun75cllDpN270ev7y5ls8kCK5/Vl7GNb6Qn4laXcbpO/HpMQu2wrvmOwQfce72j46Qz0U2Eq6mIDCIcam4vmTWsXdOBP/3wQErqhOUrlg5X/+LUxZlp9/lgsNyJWf7/+Z//KffrrbXWWsXhhx9eMDMsj18zrUcMt768o/6dzX2QeymhP5MPK1Cd2P4dyoByacKH1srFeJUKY6Q99x8hiJnd9x9YHx9LBfXkw+lnWwnjiV5KsnjOvh5LHwtDN8JEjsXlyt6UVPx5XoRJx1vKa2nkiJ7NhHsl3OeBAkE8vjfpQcgp0YNAW/tgrUgVE5+ux+2cc87xj0qLKvl1S/T8BGhKaCwDw4JrKn4ZpV8OZeEgJ155Io2mOlo8ruBoeUPo0glSFO9eiB5pW7q5OvGcJYAWJsWF5Yj2LGc1I753VpF+723pGaQei2n6j733lj5Xb2n372TqyIh8/fJC2iYV3xY5i8Vk9DErg9e/UuuNhTHLNPVO3x0Lkyr5dY5d0qXQvr7oAIZx3Xi83377VWH8UlgrB1ev482ZM8c/avu7E7LkiR57YVNJJ+Q8WWU/odWRSb20n6XWevbBdSqdlN0TPdreJoB8Hn5iwu/p9iSadylXdt9XGVdNbIz13zp75t8t9syl0u796Ofd9ft2mQCbaTLx6zFJCDBwWMfnygvOYMu/dJaX593McNQVmRkp/zG0/NMDQymLPWvay+dnsuoGqLqyzKT7fByZKeGIDJRYlnJ84xvfKPbdd9+CmRQGEllDZ1KPGG5dvZLDe96psttU6tlxv4WNGTkrj8VNiY2f6GBSinHRW5GYPfcfJfLwhAmSYfnyEa6TuvfLf6Bzyiqz1pY+y7m6EU9ewTwnKflIlTivxKREDwXVytZ0DiJKTa6NTQkhDayBhgVKaTtJl5NhHaP9TNiHnMvTnueu/RI9b7GrcyaQ7itKiX+uXNzj22lYc+UbjVXHJjdR8FNrMvHaKWuE8enydypNRM9/q3P5k5ZX0FOi5+P7ctT9Nssv6fq60U9T8e86K1lS8fE98bFwk9HHLG0/BtYRPb9vyY85lgZXvumGFfWpE+JbOK6eSPj3uE6PYnmkxU/b0PJkDLAw3qGNPW+6+nGmbtme70ep101L2+uuvj+yD8zK1skVPbhT6aTsnuhRxpz4FQHsJTRhwqqTMlsYP9YzeWZLni09xhxWL/g+yLuSSrv3o593ly1ZVt5c3mlZxu3vKSN6AMceCpuRNdC5wvT9fjoa1M+k9Qs666l9fmlD2wefME0zK34gbhrk+i3vdI9vihaWCNaDo0jhiZO9FwwC7F+qmwmc7nVX+UcPAbPa2BiQLlfspcR+GUpqdfDp+eU95O/3LVg4lGeUaBsbvfJAHK90MVli9SBOt+LHuhzR88Qgp6w25dcJ0SO+H+tTaygKsNUvJXreipoSxKZy2TNP9CwPruwPbCdMUPk49htlKd3D1i4tez4VRM8fnEyZc8tdrTzpFeXT6mlX2oTJgLqJhHbKGnlYWlxzUkf0mDy0uHUEgfS8gu5Jgld+WZrG3+3+eUuIt3jliJ4nJ7l3px02k9HHDF+vZNcRPT82+DHH0uDKRLi1AUvX6wTcLBxXVgqY0HfsWV071rWhpcEVi7KlMyyi59vU9wm/57FdH+O5twb6OuZ+D4roMUFp+LE/1cSfH8h40a78bBfICVZN229LO/PP8kt1cOJ7LNOJEMpgcXt5dzn6y+Ln8s6Vf5zu5UfaSa4hjcb+FZYO2QfDf4Rzyx76LZLtp6GxmV3w4k3YdcuhCO83ZKcKik9Pv/+JALPC7NHhA4hyx1p8vNmhoHKfD063s+DCVgh0iwDKng3yXHP7SrpN089+06frxH+UyTtdEsUMuX3gIHooOIyJdUqXX6GQ2wdUVw6779PNET3vkCKnrFo6uWunRM8ri+kSnyai55W/JiUzVzbu+W+M7w8owUw+tROWCnqF2afRi1fLqSB6qcLddI5tWn/G5/TdsTqzv9M8kvp41pcJlyprFs7S4JqTOqLn9w3WEQTS8/3EEz2//7NbazXpTjbRI49B9zHSRHy/7YfoecsIfaBJfF/wy+VmAtHzE4Hou4MU/02ps0Z6YlRn0WN8t3fREz3//nlLX6d1YFuWOfGh37Eti5Us7ciW7y/p2NHvu9su707rNl3D5UfaKa6NX45Ex8vtHem3SH7vCXvtvHhvc2wCrhNPFtMNxnVxZvJ9s+yxxOmII44oPZoyAED4+GhDBG0p0EzGSXWfXAS8lz7GF6909JqztxKmTj98mkxk2MeUq7foeWcczK76JZyekPnZdfbfWXosiW4n6USKT3dYRM9bDVPsmogeSrDVHeXFW1tyOKR190SPpWR+hpn9Pp2MRSgsqYdFK1Pd8slc2bg3FUSPfPzesl6+reDusbP60pe811PyalLWeI5YfK458Yqmt5anK3PqLAl1RM87wEgdIOXKkd6bCqJHnoPsY1aHQRE9v/eONJvE9lTRzrSpyUwget6pD0aNQcpkEz3239o7ipfUbsQv7cW5kJ9Aa0e2msaOft/ddnl3U8fpGDY/0k5hTXjp/ew45yFNhpjHHjpweoAsLn2tYzN41SkQfrAc9Ms7GXUelTRZt82GXs5cYYaVjc0ouXyQWb9NH6jDfFTqoHJMXwRwJOHfXUhC6lyik9rhbIF+jPiN5XWzqoRDabOxhavN7kI07H5uf4YnZJ7ope7jLT3ySoUxKl154NMdFtHzTq3S1RVNRI99cIYZV7/vJ607Yw5t7pdEebLC3ismm3x6TVYeth345eYoW6m1C+KYksu0XP7vQRK9AxPvqj4fT2g7IbPEhUR5Usj4zMoMTxrBjqXEXpqUNQvnMbd7/uqJntcH/HeaNPykiY/viZ5f4kv7+bxxGFYn1JeJXb8sd7KJ3mT0MaufH//6sej5SRqw5J2sEyx+hrf3sjgTiJ4nxO1WH7DKo2nsSfGdbKLHck1rN8YOVmrUCe3PuIowdttYwzc27WftyFbT2NHvu9su77r6jcv9oRM9/7HDLXI3H8puGuH444+vOm9uj45XgJg9SMWbwhk0O/1gpunMxL/5aDK4o1zxEf/v//7v4iMf+UjpdAKPVAwIk9XuMxFv1XkiAt6LGx8xrDLdCJMUfMSMHPlZT9KrUzpZxmIfTazZJv4sIpSnVPx45J1HpcpunSMRxidmVNN6+nStLj7vQS3dBKs68SsoUMq9NBE9whmWXLHC1Y0bLKdNSW5K9EjPO9gizbp9jywxzS1j4rBhXyaU9U7Fe4es83Dq004nw7wzltT9vJXBH7dB23cqKJ9MwKZCet6ana6A8coa+wNzYsogdfNE3MJ6ouctCumkSd1xEZ7opWE8UeX98FZ0y58re8kpn/cVMEiil8NmMvqY1WlQRM9bVsDH772zvOzq8/Q4zgSixzji3926JdOM07S77+eGX911some93xMHXJeoa1sLOU167ifhGQiNBVPtljhlUq7saOfd9fnrT16KfKT/Lff9Ekj5wY/KwIfOWaoWUaSfvAsTNPVll3WKUbeS1LOmx3LcuzFRWmUdI8AezpoQ9Zs8wH+7Gc/WxI/ZtYx8ffSrt2XQjFmIgJMJnhFjXc5JRl1uNg5af7jhILqFZk6z5tYWmzc8J6EvbKcLiVlIsqnjWUFQoNlDyXJr4AgbfLwgrXSLI7ppJWP660VFh+311beujpZ2PTq9+iRRm4yjHv2QacsaRjGAcufD3sq3pEL4RhHwMQLePAsJT8oVJa24cKY47338TxH2ombO06AfO38M+J24tjFyuo9nKaEiTB+uwFps9Tdiyd6dccReYXT9z+fTu43RI88c0dGeEtoelC0f8fsbDOUfG8dZLaftPmXEmMmNfxkRKpkepf6ufjUxUgaz1PvrLOdt1ye03beKkV/YPUPZDRtE+u3xMudLegnk3PvTjtsJqOPWdt6cp0ut7UwfmywtrNn/vr/2TuXFql2II7XqOObuToo6vjG8TH4GIVBUQZFcKNbF25EXfkBxE/hN3AnguBSF65EFAQRUdQRBRERFDeCgltBvfkFam6Ze0739Dy723+gOadPcnIq/ySVqlRSiT4NKFPZh0nL++DEr/R7QHqPq5sQirJhtMpGOqgfzwce3UqITorgtR54jiJFiO2onDDw9HVtgnwi5tBZLu2mHsiXOD/XzfNtdJ0I7fEYHvpbVaCNOn5xspE+EHkaaajDOCnCeOpHonElRCsmbTkG6jye0epjVpzEbNY/ptJ3o3MctnJUBcZNFPLoabcqXSc+mzOLXmSKKGEstWkUohOC0lkLa/dpmOz3wMtdDAhIDII0Vjpl1Qwi6WnEPsDQ8eOSKN7xRlglnMTv6b4eAeoCnLFK0GnPnDmThScYBIxOil49doqZOgIoSlHIhCcwk1oK0P4lFAi3LlQJbtEDJnnBh2JguYnzjWjNIw3763iHHwIBgg0WCxStqOQRz3dY3smsJIGD1/1dv5I/ZWHvsM98lvvfeDeWv0q4wHLpeZZCPO83CqWiF/dX+XtR8SiX0JMmCohVQiCTRaUABU9GIbhy5cq4tQncwTOG+B4rCTxgpXLMKDv4RwGEdK4kMm6VwQ/jJf9yuVKZNv5HKXSsuTKRgFLEt6s8XoIdQoiXKyp65ZjFdxCuXBBFQWoluKJHueOSVfJAaXO6S4tOFBCZ7Uchoh1FYT0KfKzioUx8A+torCO+wZiM92ZXPMrzx0gfnSuhmMa6JB4Lhbd1sCv7F2mgicmR2D+ickq5I21lHPGxbVf1nWbYzEQbgy7kF68vrnivrQreVkjTaBIM5Tzmx+RLGahv0lS1S/pwfL+cqCGvuESU/lUVosOTkvdWpY/PEOojDXwPB3FgQD0Smk3EkCa2lxLXeK6ifwu+BDZueOB57Bvk2SxMhPYPyS+Cf5N2WxU4MsLTlEuwmezyOL9Sl/Alft4XKA/0EK5fv/7HO4ydjK0YZ7xte158G94RVxk06x9T6btRqS31B8fG5X9obNT+PX0nXWdd0YNBOhMAUAarqo5eghiZN/cxuDDljQhTMo2IZTneeBCsGNAbBQYcHwRg/AzE7APxPGAC8fDiRnkprhoBlDlmzJg5oX4QRi9evPibWRbwjgp2dQ56KgQmjwADoPdn5xcMWsxYYgGCwTPQs5TOB3EUiLqAcuX5cGVPEYMklmtfKogiUloAXJCO7/o9Akx0ZMBzaInKR/R+5+/FKzwxTmpxH4Un0lLmuIwdGp1m4sEFAblueWSJSanokQf78cgXBShaC11pjXlAY1kuFM9SeYr5xDLHe7fYkT/5xtl50iHUxxnqUihjHID3u7UiCirwLQQYBJy4XKm0IMayVd2Da1nPsQzRqhGf+xEJUdEjHqWJOGgGc1eoKEurs9SxfdImaNPwbhQut+jQrmMbo4zxQHOnme/HidzS+Zqn44pCivv0+Ix7yuahKp6xOdZR+T7xPpEY98eW6fx/9KKKgBn3lZIGC0Hcu1TVd1BKY99phk2kf7raGFajKG9BO/XnijOYUo6o1JCGOkfxccwce78yfjtWXOlP1CuTuL6aAP4BH4yB9lI6M6Lf+NJOvgefK/kQsoH3Rfrt/WJ/LYpTdPwRv1l3H/cQelngvQRoiKsuKAuTQ04DExMsAfT3uMLTfBKGPEjrfTCmi/e0y9iOeG8ioRHt8PRoGOF78FHvq7RJ2iZlcloYE7EUxhCdhXm68hpXPyDXxTxjWsrp7SI+j/usm/UPaGu17zJ2PH78+A+64Ee0y8j/P378OI4F9LWqfEfc2vF+VhQ9Zm7R4CMjw7Vr1dKhOpCiAMB9DL5UJzYgv6dDRNex8b2qe/bUlMtDvOJbZSRV+evZ76zYw9gfPXr0m3YAM6R9sGSWwUVBCMwkAgx08IzIj5xfxCuz8sxGNgsM+Awe8V2/Z7a7biAvB1IGSZbBIOxEpYyZRvhSGaL1zb/HlT4VJ7Uob4wv7xFqUfrK5/6/XP5W0uH/Kae/w7VKGKGMlK0M4BzfLe9LqxICRpz88/QoTpGHMMZ4XNUVvFGCquL8GXy/UVuh7hGUJxMQMMpyoNS7gOw0ICjBH+Oyu6joEe9p4xXeyr7HVoMrenWCG8vmUG7KgPKLUuY0ICwjaJUhLvPytMy6My64FZ3nTARW9UEsOFW0IWwT53kiuKOURIULWmgjVXVKnlH45L2q73j+LMcrlxN7HNdoSW2GTRU9ntdk2lg899fziVcva3xW3ldZ67wux8bG/reM3N8vlUneiZZgTxevKFKlg6MYDwaERvUBX59ogDfEvge/R1lByY7fjffQUO5hi/Hcu8Mu6KD9RD8UMS1O6epWkzQrQx3tOBiK3yjv4XV1vIK05bYl+gJlLvNhTIp81umlr5X1w9iCAkz9exx5Rgc9vN+sf/g3Jtp3SV81BnlZmAyNgYkrj2NisJtCD4VJhZvRkBiCpQZo69ats9SxbMuWLbZ06dKWvpk6jN2/fz+/c/z4cZs/f/4f76fBzFJDsjQrYYsWLbJdu3bZ5s2bbd68eX+km+ift2/fWpr1siVLllhqAJYa5kRfVbomCNDkkjBrSVCwNFNnabmNJUuLJSZgo6OjtnfvXlu/fr319fU1yUnRQmBqCKSZW0vWH0v7dCxZHWzt2rWWBG3buXOnreYb4KYAAAZxSURBVF69uqXM09LQ3J7ToGabNm2y4eFhW7FiRcM8kgXb0qCd+SHfjHwtCRSWBN9MS10madbY0lIqg8dCO9+Ez85FSELLeJ+FX9K/03Img5em2dNMG3x5wYIF00IefCQpwJaW61tvb2/Of9u2bdbT0zMt+cdMknBhAwMDeTyhvhhrktJlg4ODduDAAVu2bFlM3vL98+fPcz2S1+7du8fHrbQcKo+Xacb9f+VKy1UtWZTzt5LCYUnBsmSBzbyU9rd//35btWpVy7TwQpr9tyT05vLRNyg/v3/++SfzZ8rdKFD3jNnQURfSZIQlQTKPsUeOHLGVK1fmpLQZ6vTUqVMN6Y9tf+PGjZaEz5wH/TAJnHbixIksA9R9n+fQCfb0fcadoaEhW7hwYaNXphxXh81Mt7EpE16TAf3g2bNnliYtMu9MAnS+1iRvq8fwEOQ8+JW3v5kgME1U5b5J/5wuPj1btNOPaZv0E3g3fAU5vk62ZsyC5xPPmLZ48eJxSBkjiIPPxbFuPEG6qesfMQ330913ofvOnTuZZmT+bgqzouh1E2Aqy/QhwECNQMGgnmbEs7CNoDoyMmKHDx82Bm8FISAEOgOBUtFLlrDOILxDqSwVvXPnznVoSUS2EBACQkAIzBQCUvRmClnl2xQBrHppf6ZhVUlLlSwtKzAss8xCHzt2zJgZxKoy1dnypoQogRAQAlNGQIrelCFsKQMpei3BpcRCQAgIgb8SASl6f2W1t1eh09rsvHSG5b0sVUp7fSztbbC0vtr27NmjZbPtVV2iRghUIsASrv7+/hzHUihZ9CphmraHyeGCJUdBOb/kzMrScTXTlrcyEgJCQAgIge5AQIped9RjR5cCq17yjpT32yTHPXk9OGva2ad39OjRvN+SvU5xrXdHF1jEC4EuRADL/Ja0/9oD/bpuH4an0XXyCCRvxZY8FuYMkrdXu3z58uQz05tCQAgIASHQlQhI0evKau28QrGxGCcWbPxPXtYsubg39vAl7115v97WrVtndLN05yEmioVAeyDAJnacwaQjbSydBTdO1KVLlyx5sstLsHFqpTA9COD0InksNhQ9lssSsKBeu3YtY40TMgUhIASEgBAQAiAgRU/toG0QwDMfzlnwyoSHVSwEeHlCycPr3Pbt2/N+vZn2itY2gIgQIdABCFy9etWSS/xaStNhvJbOxaqNV8TEEYBHJjf8eW9z1Vt4xLtx40ZVlJ4JASEgBITAX4iAFL2/sNLbuchY9tjrw3ELWPZu3bqVXadjGcAF95o1a2z58uXtXATRJgSEgBAQAkJACAgBISAE5hwBKXpzXgUioESA/Xkoe5xvhmWP85zYo4dFD8sAFj7OSpyu87jK7+u/EBACQkAICAEhIASEgBDodASk6HV6DXYh/Vj1+H358iUfpo43znv37uXDes+fP5+9cXJwr5yzdGHlq0hCQAgIASEgBISAEBAC04KAFL1pgVGZzAQC7NfDRfvr16/twYMH9u3bN9uwYYMNDQ3ZwYMH84Hqvb29Nm/evJn4vPIUAkJACAgBISAEhIAQEAIdi4AUvY6tuu4n3C17nz59Mqx6T58+tRcvXtjatWvtwoULNjIyYnjzQ9lTEAJCQAgIASEgBISAEBACQuA/BKTo/YeF7toUge/fvxvK3qtXr+zhw4eGO/cdO3bkw9QPHDhgAwMD2arX09PTpiUQWUJACAgBISAEhIAQEAJCYHYRkKI3u3jra5NAAMver1+/8oHqd+/etZcvX2YHLThlOXv2rOFSHMcsWsI5CXD1ihAQAkJACAgBISAEhEBXIiBFryurtTsL9fXrV3v37l227D158sR+/vxpw8PDtm/fvnxQMIcGy6rXnXWvUgkBISAEhIAQEAJCQAi0hoAUvdbwUuo5RADLHsrdmzdv7Pbt2/n4Bf7jnOX06dO2e/furOhJ2ZvDStKnhYAQEAJCQAgIASEgBNoCASl6bVENIqIVBPDEyX49fmNjY9kZy6FDh2zv3r02ODho/f39rWSntEJACAgBISAEhIAQEAJCoOsQkKLXdVXa/QXCivfjx4+s5N28edM+fPhgq1atyss4T548mZW97kdBJRQCQkAICAEhIASEgBAQAvUISNGrx0YxbYqAH7vw+fPnfOQC5+y9f//eli9fbqOjo9kb58aNG62vr69NSyCyhIAQEAJCQAgIASEgBITAzCLwLwAAAP//m68QmAAAQABJREFU7J0HuCVFtbZrhiA5S06SMw5JECQpIoiCF0FRcDBxFcGECS5KEEQyVwQBERRwJCOC+nhRhhyGzJDTkHNGydB/vf272nXqdO98zt777G89zzndu7vi191V9dVatWpcFiVIhEAfIvDWW2+FV199Ndxwww3h1FNPDU888URYeeWVw5prrhk22GCDsPjii/dhrVRkISAEhIAQEAJCQAgIASHQPgLjRPTaB1EpdAeBd999N7z99tvh4YcfDldddVW46667wpNPPhnmnXfesNFGG+Wkb/755w+zzjprdwqoXIWAEBACQkAICAEhIASEQJcQENHrEvDKtnMIvP766+HFF18MU6ZMCaecckp+vvHGG4cPfOADYbXVVgsLLLBA5zJTSkJACAgBISAEhIAQEAJCoA8QENHrg4ekItZG4J133glvvPFGuP/++8Nll10W7rvvvvCvf/0rLLzwwrlmb4UVVghzzz13mGmmmWonpLtCQAgIASEgBISAEBACQmCMICCiN0Ye5KBXg6WmkLunnnoqXH311WHSpEnhzTffDFtvvXVYb731wtJLL52TvUHHSfUXAkJACAgBISAEhIAQGAwERPQG4zkPRC1xzgLZu+eee8LkyZPDQw89FMaPHx+WWGKJsOGGG4Zll102zDbbbGHGGWccCDxUSSEgBISAEBACQkAICIHBRUBEb3Cf/ZisOZo91utB8tDsnXvuuWG66aYLO+ywQ67ZW2ihhcLss88+JuuuSgkBISAEhIAQEAJCQAgIAUNARM+Q0HHMIIBzlpdeeinceeed4eKLLw6PP/54mGOOOXKN3vrrrx+WWmqpfL3e9NNPP2bqrIoIASEgBISAEBACQkAICAGPgIieR0PnYwYBNHtPP/10TvauueaacNFFF+WavIkTJ4Z1111XzlnGzJNWRYSAEBACQkAICAEhIATKEBDRK0NF18YEAqzXe+aZZ8Ltt9+er9l77rnnck+cK664Yr71AhuqzzDDDPk6vjFRYVVCCAgBISAEhIAQEAJCQAj8GwERPb0KYxYBtHr8PfbYY/kee9dff33gj331dt5557D22muHWWaZJSd7YxYEVUwICAEhIASEgBAQAkJgIBEQ0RvIxz5YlX755ZfDo48+GqZOnRouv/zy8M9//jNfr7fyyiuHNdZYIyyyyCK5Vm/cuHGDBYxqKwSEgBAQAkJACAgBITBmERDRG7OPVhUzBNDqvfvuu+GBBx7InbPcfPPN4ZFHHglLLrlk2HHHHcOECRNkwmlg6SgEhIAQEAJCQAgIASEwJhAQ0RsTj1GVaASB559/Ptx///3h1ltvDddee21g373VV189rLrqqmGVVVYJ888/f5BWrxEkx2aY1157Lcw888w9U7k33ngjnHHGGQGN9Pbbb5+/nz1TuDoFufvuu/Oy831tvfXWdUL3xm2cNv3xj38M2267bW7W3Rul6q9S8M7+6U9/CmC5zz775N6O+6sGIbCW+w9/+EPAe/P3vve9fiu+yisEhIAQGIpA1HZ0Rd58883slFNOyaKr++y73/1uw2W44IILsk996lN5vFiTLJreZV/60peyW265peE0agW87LLLsk984hPZoosumln6X/va17Jo+lcr2pB70Tww+/jHP57F/dqySB6yuB4so9yS7iIQtXrZ22+/nUUTzuzAAw/MPve5z2Wf/vSns7333jt/f955552MMJLBQ2DKlCn5937ffff1TOWPO+64vEy0Q9ttt13PlKuqIHGQn51zzjnZpptuWpR79913rwreE9dfeeWV7MQTT8xWW221osy/+c1veqJs/VSIaC2R/fjHP877PN5X/h588MF+qkIW913N+2or/3LLLddX5VdhhYAQEAJlCOCsYlQlzpLlHasRKRrVRgYDEMPPfvazRWdsjbE//uQnP2lroL7XXntVpg9pg8DVEwiElenb3/52BkkkLtf233//etF1fxQQeOqpp7J//OMf2VFHHZV98YtfzL7yla9kJ5xwQt7RP/vss6NQAmXRawgwGcM3+sMf/rBnisYEhLUlTGj1ukStY1FeK3cjbXs36wXBs/bZyiyi19wTuffee4c9d7DsJ6J36qmnDquDiF5z74FCCwEh0JsIjCrRu/LKK3MNl3WodmxkMBDNQIqGmI55pZVWKn5bOhyPP/74lpAmnqWz2WabZbvtttuwPNDOMQNcJQcffHCRxt/+9rci2F133VVch0xKuosAmjsmHNDi7LHHHlk0Lctnco844ogsmpx1t3DKfdQReOKJJ4rvk7Ylbssx6mUoy5CBMtoxBpy+PSkL2wvXXn311bwYtJ3WljbStnez7FbmuLdmUeZeJHoPPfRQduONN3YTqpp5R7PnzH9HPP9+InrRjD9jMvmss84q3gMRvZqPXDeFgBDoEwRGleg9/vjj2aWXXprRKcR1EEWDWm8wcOedd+ZhIVpnnnlmxkAdwVTo5z//eZGODS7IpxlBi8MAb+ONN85eeOGFIiqNPzP8li7HKhNMP6tZZmaFttHSwcxF0j0EMM/kHYoOWbK4Jic74IADsokTJ2a77rprNmnSpCyu4ctefPHF7hVQOY8qAl4Lzzf6u9/9blTzH2uZYZJvbV29tr1X6o71hZW5F4nel7/85ew73/lOr8BVWQ5vqdNPRM8q5PtxET1DRUchIAT6GYFRJXoeqF//+tdFx1pvMHD44YfnROyOO+7wSRTnv/rVr4q06KwZvDcjRx55ZL7W76WXXhoWDbLn129g7lcmkDsbKFx88cXDgrD2x+5jzinpPgLM4PLMJ0+enDGQ+tjHPpYx4GOg2o+DlO4j2n8lYLKICST7Njn2g5lkLyPttSL12vZeqcePfvSj4h3oNaI3bdq0vGz9QPS8pU0/tqFM/llbIKLXK1+nyiEEhEA7CHSN6KGZswa13mAAU0rM6qoEBxu+g9lvv/2qgpZeJz6mfFVCB2tljR7FhgV78skni/uEi/u0DQvDBb8WRFq9UohG9SJaPcgeJJw1GpjVsmYPc87zzz8/v17LVHdUC6vMRgQB3w7ZN84xeg0ckfwGIdHzzjuvaA/rte29ggeOROz59xLRw7R07bXXzsvWD0TPT4r2I9HDGsjeAxG9Xvk6VQ4hIATaQaBrRO/cc88tGtR6gwEcZ1SRJ6s8WjJroNEWdlLwzkjamKWg4UvltNNOK/KupQ1gLZiV8bDDDkuT0e8uIYApMQ5aMMvFC+dHPvKRbN99983++te/5utOulQsZTsKCKy//vr5N3nRRRcV3ybfKM5ZmpXolj2fOLB4cVuE0vYC02Emh7zErT/8zyHnpFOv/RsSoY0f5NOu2TIWFdbOpW076x9rTaqVFZ02l++TCblWBGyZ0Kkl3rR+NIgeSwR4rrWEMlvfA56dIHrkaesSyZvn3cjzYFKMJQ62bKKq3PR/9uxTosd7VS9+WbrEK+t3y8KWXWsmvl9nKKJXhqauCQEh0G8IdI3o1RoMtAKi17qxxqpTwqDMTLvi3jqlye60005F58a2ClWy5557FuFYDybpDQQYQDL4ue2227Jjjz02H1DhiZPB39///vd8aw0/OOqNUqsU7SJwww035N8jjjgQSIkNUjk+/fTTdbPA9BNTRdtSAA0hJI4tWkiDtsPW/EEEf/nLX+bOVbj32GOPZdddd11hjYBVwvXXX5/nSbvDVi877rhjno5vL9h2AQ/EZX+YIXvBFNmHgzikpJKtY7761a8W5aJsTGoxeUaZm5Wyth2MDBPS/9CHPpRvxVCVNqQCr6N+zRcWEVtssUXGJFk90ofzGtaBW9tNngzccbpVRvpqEb1ddtllCIaGZ7OEkMkE3hNv2cEzB+fU0QpbwHjSZM/E8v76179eBd2w69SXteweS7Cg3+KIx+EyAeNjjjkmw6LGl5nJEepSJr7MED3yxkmZXed58E6WLZPw6ZG+f1+oP2vo6UMb8YzcanwRPf8UdC4EhMBYQGDMED2bmadDqjcIaObB2dqNqrV5pGWmNXRGtTQB3nEMAxZJ7yDAwJrZbUxqcciy5ZZbZh/+8Icz1m9ixtfKgLd3aqeSlCHA/pt8s5Az5Pbbbx9C9A455JCyaMU1yIEfAJMWRMKbr3FtttlmG7I/F9f4+8tf/jIsPuSECSUG4BaOox/YX3vttdnE6DzI3+ccSwY0X15wfuUnohi4+0kLtNjUgb99omdjzN69GTwD82b3KE2JHmus07Lab9rXVDClNoJGWZh8wWGSXSNulXYL7bxN+rFHK6Tw0EMPHVIn2t6U7NUiehdeeOGQ8rOeF1NvHHc0Kt6pF15Jie8tPMD/nnvuKZKjv4EMUwfDijBc44+9ZBsVWz8OceJdpz7eGVqZp2omISB45A055RlAvCmDlYf3JRUjdIThvaGsFt4fq/bO5bnYhAt58X6Qt3/fIaxV72S78UX00ieq30JACPQ7AmOC6DGrbp1IairU6gNi0G8DBtI+6aSTKs1H/Ewp67uqhA7LykkHLuktBBgkYOaDloVBPloUBtgQ9KuuuiqfSeZdk/Q/AhAivkXIgx/0m2aOe3zXtUzGeC+YCLBv2o7Es335uLb88svne2h+//vfHxaWCarNN9+8uI62g8H4L37xiyFkzxM9Qx/CYXlSjyqB6BAOp1VesHzgOuX1nooxr/STVwzea+Hg0+TcEz0rH+QXgoPFg12zY7ruGSJm97ymC02kXecIMU/FMKHM3oMyGjIfF62ol1pED3JMXHCCODcrTBRZ3ilBw0Tc7qGtS+Xss88u7leR2zSO/41mi/Tpb9JnaMsdUqKHKadNNBDGT5yCm5WXY0q4PNGDqPFeQlpxUGaTpha/7Pn5b4QJDS9sbG9xOaKRT6Xd+CJ6KaL6LQSEQL8jMCaInnndpGNpxKyj1kNjvyI/SPMdC4MUZoxT8WF+9rOfpbeL3yeffPKQjsp3oEUgnXQVATR7DBAZwDCoYb3eRz/60Zzos81HvXU1XS28Mm8YgYMOOij/Fjl68Y5E+K6rtlPxccy80toBTIARtCJ880aivBk4YSEO5uwHQoMmz+/hB9mzNMuI3sMPP1zcJxz7dZYJJIuBftreGKlFs5iKbWlj+Z9zzjlpkMrfKdHDXNUL+Vm6HCEVnmz7e+maLq8FS8t9+eWXF+lecsklPsv83Kw+SD+1vKgierY3KhhCAloRr9FM3zeeu9UXkpRKu0QPDa1hnKbNpBb3UqJn243Qn6ZmvphcWnk58n578UQPk+jUEsKbY6Zk2xNiylAmflIEbaGXduOTloieR1TnQkAIjAUE+p7o0VnRIdHppB1HKw9oWnRljfdFGwT5To3zdMDFQMSHqeUd1AiphU9nWFspr+J0HgFmtNH4MHuPeRLr9dC0MGC9+eabc7KnZ9d53EcrRUiFmQGmpo48V7vHd8rAsp7wbtg3zRqiWuLNInH2U0sgfpZu2u5YPLRAFqbMHM4Gv2gevVxxxRVFvClTpuQTG0xu+D9LlyOap0bFEz3Wt5WJt24gfa+9MUKGVjEVtOxWLtb9eTEtJMSxTCCGEF6eb4p9SvRo1007RHlSwlOWftU1nIlZmdON75kMsHtl5W6X6HmT0bLlB6zZ9EQPYmbl+eY3v1laJcgvfS7lZTsCL57olZm2Hn300UX6YO7FO56p0pxC4K18HP1zbDc+ZRHR809E50JACIwFBPqe6LFugAZ/++23z5gx76Qw2+47Sutg0Pp5MaLJ/bLO1MKyXsTSII6kdxHgXTKyhxknxJ/ZaAZeOK/w65x6txYqWRkCNnjGzK9MTNtn32qVpsziYq5tYU8//XS7XHr06/d4j2qJlZO0q4ie12LRppiG0NI1U8ZUs8Lg3srcyJF1fo2KJ3pVpvRYRnhC7R1dMXmHOacnVxAKTGV9HI+1N99nTVqV8F2nWkLCeqLHhJxZdWDF4bWsVenWuw6ZhnSbMKEASfFr5crM+f070IrpJiaT/vmiBbvyyiutGLmpuq8fDoAsPCarVZJqhy2cJ3qp103CsDbR0odIm6SaQtOC231/BCdLg20xkHbjW/oieoaEjkJACIwVBPqa6Nkgh8ETa+pGSvxWEHQwfoBBnr5zqzXzbWY0pFE2eztS5Ve6rSHAAIjBCpoABiXssYfG5re//W1uJsdgtWrA01qOijUaCHiNEQQq/fPmZXyrtdbdUt4f/OAHxcAzbRvS+vi2oh7R84SpiuiRviePfmsZ086UEVrTVlE/CFW9P08G0jqlv325q4gecVivRv784WylTNA8GhmCyPpJNY/1HXfcUaTFurJmxRM9KxNHzC47KZiFs2YSs13S9xrekSB6aK8tL18vJq7ANhU8cFo4T77TcFW//ftdRvRYf2rp+3fDPODavar0ue6/T1vz2G58y09Ez5DQUQgIgbGCQN8SPWZ4md3lb1o0txxp8U4EmFn24gcsVeYuhMe0yjoyXEVLehsBm/3nXWPw+j//8z/5mr0ddtghwwSLwbGcs/T2M0xL59dEWftRdrTvlCPkotZEUreJHm7+rbwQB7NsMDM5tEmp+LVuXnOWhmvld6NEz7eHWE54uf/++wsnNTwfzPJ5BlVYe8+YtNXNShXRA1cmFNsVtIiYfhtRxeSWdxHs7dmNBNGj3GjHbHLD8rJj6mzFW7C0stdrPaLnNZSe6KHBtTJxrDWxQDwLa+a97ca35yuiZ0joKASEwFhBoC+JHp0jAxo6zdTr10g9GBs00cGk3uu8NzFMSKvEk0W0e5L+QAAHLDinYDYaz4ETo2v7/fffP98HjFlrzLBscN0fNRrcUrJfHN8wz7KWmLdCG1Di8a9KqshHWXg/EO6URg8CZASC8rK+ifcRqwHyKxO/nsmb8pWFbfZao0TPaxX9nnTsXWm4Y2ro11FWYX311VcXcdBg1fseU/NNT/Ro3/22ABBN1tK1KkwGeWJt+yqS3mgQPfKhvmjoyrR7aHwNL3M+A/5sP1JPUhz9+12m0asieunaO7bYqBJvWg2uSLvxLS8RPUNCRyEgBMYKAn1H9Jjps064zPRkpB6MmYnaQMrng4MOG5gwKLBO04fhnHsWrtODqzQv/e4cAjxPTDQZfDDg/8Y3vpHvs8dsOM+R9Xoy4ewc3iOVEhug8/3xHXovj2X5MYCFKNn3inlklVSRj7LwfiDcKaJHPl4Tw2STDXxTr4hWJiYqrG71NGCsJfPrqSyNqmOjRI9yWhnM1f4zzzxTkFZISaoxr8KaTeotLY4Q9SphDSDvgNcaeaIH6WTA79trPEjipKkVSdP2aYw00cMzK++9CebmOAzzWHGO6SuCd1V/j/JVCW1fapni3+9miJ53SkP+eL+tEluXTzjTBLcb3/IS0TMkdBQCQmCsINBXRI+O2TZx9d620odB58a6uk6Kd7ueOjYgH9/Bof1JxXfoDCDktTFFqPd/8wyvv/76fKsFvAnisIE1PP/3f/+XDwyrCH7v12wwSmiagFpboHgkMLXzg14cVZRJFfkoC+vbiU4SPSYhfFkxaUPL58mML4/36Em81BukhaWdIq10WwC7X3ZshOjxrRiRppymGfJEAw+bqXisJ02aNOS2rz9r0CzNIYHiDxx4pASljIxBZHyaraz9I2+rJ2lBJLz4fgFim4rXgLXijIU1xWUknc3ZvRbYrFT8pCXlZUKgTHgvmHD96U9/OuS2f7+bIXq8D55Y29q7IYn/+weaRnsuaHKRduP/O2l53TQgdBQCQmDMINA1oodrbGusazkaMKQZsNgeOrX2dIJkYdaZOiCgI6DjpmPgvFkxs8uqjs97sSvzVoa5jtW3lhlYs+VS+NFDgPcGzR37pLFOk/3T/uu//it30MIAiXutvFujV4PBzcmbNzZqhudn9/l22ci7TLwJ4kknnVQWpLjmHacw2K4l3glUIyTDO6mgvGUDfMsPLY8f6BPemxQSDsch5rXT9ga0+LWOjRA9JuqsPfT77HlNo62/srwgF76Opq00L8gQIUuTI2VPNe3E4Z53WkP63vze30vJfrNb+KA59mVKJyht+wvCQHQQPEiidUT8BKP3fMoaxlrrRvPI8R9Ej3TLtJHeOZhtCwRe/h2lXIazpYlW0La5SCc1fdwHHnjAohRH3+9jBu8lxTrduoGwvANmfurXo3Kv3fik4TWDEPQyQevMmlCOEiEgBIRAryPQNaJnHS4dCQPmWkKnZ+aahId0pX9o+mj4uc8fbqW9eNMmM/ew+wyoSB8NDRobL8wKowEgTRr+qhlyOnSbzaRj9SYvxLGy0RHSWUn6FwEGyZMnT87Y0BpPnAwoGQBeddVV2bPPPtu/FRvDJbdBLd9hM+IHrrQB7ImWCgNWa3fStiUN67U7DBZrCaTR0q219tfSQCtn4TnW2xYiHRgTB3wglTaxxbVGSKaVgaMnepA1bzrIfdpGwxXi5idHTjnllCF14Btjywgm6EjL14/1lqydpt1F+PZS8ko+7IvKFilo8ayOKUnyaxZTT5t+r0LiV2k/80KU/POaKkxAmRSCJDBZ5OvDOe0KZbZ3w2+PQN1Yk841zmutY7NiQPRIt0wbyISj5Y9jGBOfp91nkhWtLt+RbW+QbjpPfCNhxCubHDjttNOKPMHcCwTSxwertL/1mmgmbr20G5+0IK5WZzBOhfWidp+jXz+ahtVvISAEhEAvINAVosesmfcCRoPKzGaZqQ0dohEo38DWOqdjTWdyrXMiXurdzEiYpQlpZACB1zEjmJiLMNNaSxhYWafOAOa6667L14pYGgzyau0PVCtt3esdBHhPWTvEpACmZJgZfeELX8jdptcbXPdOLQajJHyzaGjs2+bIYJpBYS3hGTOopm3ycfkNQeI75h2g3fJh+P4ZgKZrAHHo4/cQI03aQAbrnuhYmWj30jaSwXhZG2lxuGftXCMbvacaMl9PO6fNouzNiHeMQjpggtt+CA4Extpb2sVUK4IW1eNp5eBIWUyT5K/79XheY+TD+HOvhQKDW2+9tWi3CUd/4yfqpk6dOuQdIAz9Q713yDAzsuXLYOf77LPPsPqiOba0bYsMC2/HWvu1Wr4cfd5MSNH38r7xjtqkQ0q4iOf3hrQ8/ZFn6EkY537rBMLigdovcyjr9yGD/p1GC2jlIg36YjxqsobTO0Qrs5qh3O3Epw7eEyz58836PVM90eQ+vyVCQAgIgV5GYFSJHg0pjWOtv3SWrmzheK343GMGNxXfcaX7YnntYpo2s4qsk2hUMKlhfUiaDrPimv1rFMXeD8dgiYHLBRdckGt88cSJCTIz1hAEM73q/ZqM7RLaxEv6PfK7lva17Bv2aZAubYO/5s8ZCJtAlPy99DzVtnjPh2lYylVLTEt3/vnn1wpW3GOQjQYrzYffvNPpBuxFxDontHV+PV2a/rHHHjtkgO+TQ2OWkj1IA1q4e++9t7jHM2CPy1QgxEZ4fb6QhlQL5jVIPiznRoDSsvhwjeBMub3jGeJDZnCYg/jtAtAeegLFfcix5UlZ0BqnE5mEKxNP9CwNf2S9YplZJ2l57ZuPQ3n9pCfvkL+fnuPchueXXrff6Qb3kGzvpdTCcUSr64l9WZ1biQ/h9Pmk59OmTcuzSs250zWXZeXRNSEgBIRANxEYR+axURvzEjujMHny5Lyem2yySZhuuumG1DnOLIc4iAjRzCi85z3vCSussEJYYoklwvjx44eEa/TH3XffHeIanDDzzDOHaIoT4qCk0agK1ycIxMFWiIOkEAeWIQ6KQnSuEZZZZpkQNQIhmomFJZdcsk9qomKOFQTiADycccYZIVoghOmnn77havEex8Fu/rfggguG1VdfPSy00EINx68KGLWegbYwenUM48aNy9vCZZddtm7ZohYlj0f7u/zyy4eZZpqpyCKSz/zehAkThrXjFohuLU66hah1DzPMMENen6WXXjovg4UZ7WN0EhaiJjgsssgiYbHFFhuSfdQqhgUWWCD/G3Lj3z+i5jFETWTeL80444xlQUqvRW+keZ3nm2++QP70cbRTkeCG97///XX7JfKNGs1A+Tr5XpQWNrnIOxknzfJ3Z5555snb1pVXXjkJVf2z3fhVKfMMo3lriJMuYeGFF64KputCQAgIgZ5AYGCIXk+grUKMKQQYTDKBEJ0GhGjClw9IGETNPffcYcMNNwwMShgszzbbbGOq3qqMEBACQkAICAEhIASEQO8jIKLX+89IJexxBNBaRPO8ENdkhui5METTobDeeuuFddZZJ6y55pod0Yz0OAQqnhAQAkJACAgBISAEhECPISCi12MPRMXpPwTQ6mHiFB0BhMsvvzw3j4pr9HJTp4022iisuOKKYd55583NePuvdiqxEBACQkAICAEhIASEQD8iIKLXj09NZe45BDDjZF1RdPCRm3GyZo/f0U19iE478nVGkD2JEBACQkAICAEhIASEgBAYDQRE9EYDZeUxEAig1Ytu0UP07Jc7/ome2vI1fIsvvnhAsxc97YXoNS939jMQgKiSQkAICAEhIASEgBAQAl1DQESva9Ar47GIAJo91uvhoCXuJxbivl6517voXj1ft4e3uznmmGMsVl11EgJCQAgIASEgBISAEOghBET0euhhqChjAwFzzhI3T881e3jinGWWWQLu3TfYYIP8yLYbuH2XCAEhIASEgBAQAkJACAiBkUBARG8kUFWaA48Amj3W67GXIlsvxI2dc7L3hS98IV+zx3o9yJ9ECAgBISAEhIAQEAJCQAiMBAIieiOBqtIUAhEBnLE899xz+f56kydPDk8//XS+QTEbQLP9whJLLBHY/Hi66aYTXkJACAgBISAEhIAQEAJCoKMIiOh1FE4lJgT+gwBaPf6eeOKJcNNNN4UpU6aEq666Ksw333xh5513zvfZYzN1yJ5ECAgBISAEhIAQEAJCQAh0EgERvU6iqbSEQAkCr7zySnj88cfDbbfdFi699NLcWcv73ve+sPLKK4e11lorLLLIIrlWb/z48SWxdUkICAEhIASEgBAQAkJACDSPgIhe85gphhBoCgG0eu+++2546KGHwmWXXRZuvPHGfAsGPHCyZm+NNdbIt1yQCWdTsCqwEBACQkAICAEhIASEQA0ERPRqgKNbQqCTCLzwwguBvfWmTp2ab72Ad060equuumr+t+CCC+ZbMYwbN66T2SotISAEhIAQEAJCQAgIgQFEQERvAB+6qtwdBEyzhyfOP//5z7kpJ3vuLbvssuEzn/lMWG211XITThG97jwf5SoEhIAQEAJCQAgIgbGEgIjeWHqaqktfIPDMM8+EO++8M9fsYcYJsVtzzTVzrd4KK6yQO2vpi4qokEJACAgBISAEhIAQEAI9i4CIXs8+GhVsrCLAer2333471+idffbZ+V57bKC+yiqrhK233jqw/YK0emP16ateQkAICAEhIASEgBAYHQRE9EYHZ+UiBIYgYNsu3Hzzzblm76677gozzTRT+OAHP5gTPrxyzjXXXEPi6IcQEAJCQAgIASEgBISAEGgUARG9RpFSOCHQYQTQ6uGQhT32fv/734eHH344LLnkkmHChAnhwx/+cIDsSYSAEBACQkAICAEhIASEQCsIiOi1gpriCIEOIIBW75133gmPPvpouPbaa8Ptt98eHnnkkTDnnHOGDTfcMNfsLbTQQmH22WfvQG5KQggIASEgBISAEBACQmCQEBDRG6Snrbr2JAJo9f75z3+G6667LpxyyikBZy3rrLNOWHvttfM/NlSXCAEhIASEgBAQAkJACAiBZhAQ0WsGLYUVAiOAAFq9t956Kzz44IPhiiuuCHfffXdgz70FFlggbLTRRmHFFVcM8847b5hllllGIHclKQSEgBAQAkJACAgBITAWERDRG4tPVXXqSwReffXV8Nxzz4VrrrkmnHrqqYHfm2++eVh33XVzsjfffPP1Zb1UaCEgBISAEBACQkAICIHRR0BEb/QxV45CoBQBnLO89tpr4b777guXXHJJeOCBB3JN32KLLZZr9pZbbrl8/d573vOe0vi6KASEgBAQAkJACAgBISAEDAERPUNCRyHQAwjgoOXll18Ojz32WLj66qvDmWeeGdh3b7vttgvrrbdeWHzxxXOy1wNFVRGEgBAQAkJACAgBISAEehgBEb0efjgq2mAigHOWV155JV+rd/HFF+deOdljb6mllgof+tCHwtJLL52v15thhhkGEyDVWggIASEgBISAEBACQqAuAiJ6dSFSACEw+gig2WO93r333puv2bvwwgvzDdV32mmnXLP33ve+V85ZRv+xKEchIASEgBAQAkJACPQNAiJ6ffOoVNBBQ4D1epC9O++8M6DZe+qppwIOWZZffvnwwQ9+MN9cfcYZZwzTTTfdoEGj+goBISAEhIAQEAJCQAjUQUBErw5Aui0EuoUAWj3+nnzyyXDLLbeEKVOmhMsvvzzMM888Yeedd8732ptjjjkCZE8iBISAEBACQkAICAEhIAQ8AiJ6Hg2dC4EeRIDN1J944olw2223hUsvvTS8+OKLuTZvpZVWyjdUX3TRRXOt3vjx43uw9CqSEBACQkAICAEhIASEQDcQENHrBurKUwg0gYBp9h566KF8Q/Ubb7wx3HXXXWGRRRYJX/jCF8Kaa64Z2HJh+umnbyJVBRUCQkAICAEhIASEgBAYywiI6I3lp6u6jSkE0OQ9+OCDYerUqeGqq67K99xDq7fqqquG1VZbLSy00EJh3Lhx+d+YqrgqIwSEgBAQAkJACAgBIdA0AiJ6TUOmCEKgOwig2WNPPTxx/vWvf80J3/PPPx+WWWaZsMMOO+RkD8csMuEcvefzzDPP5HsdzjrrrOGzn/1s7hm13dzZXuOMM87I91Pcfvvtw/zzz99uki3Hv++++8KkSZMCEwqf/vSnW05HEfsLgbvvvjt/B1dfffWw9dZb91The+n76ClgVBghIASEQAkCXSN6b731Vjj99NPDvvvuG7bZZptw+OGHlxSvsUuYsmG+hnA+YcKExiJWhLriiivCz3/+83DZZZeFmWeeOWy55ZZh2223DVtttVVFjKGX240/NDX9EgJDEXj22Wdz0000e9dff31+c4011sg1eyuuuGLumRPNniTk7QqeS6sEnPbaa68AUSsT2qc333xz2K1555037LHHHuEzn/lMTvQIcMwxx4Rdd911WNhmLxx//PHha1/7Wh5tu+22K9JvNp1Ww9M2//nPfw7HHXdc+Nvf/pYn89WvfjWccMIJrSbZdrxXX301HHjggblzojQxsFp88cXTy0N+48wI8lwlEydOzL3ZVt0fhOv23I899thw0UUX5VXefffdwy9+8YuGqn/rrbfmfXqtwExE/eQnPwm2ByjehP/+97/XihLYSuY73/lOEabb30dRkD47qfoGaAP33HPPMNtsszVdIyaCTjrppNJ43/rWt8ICCyxQek8XhYAQGEUEopZgVOX111/PTjzxxCw6kMhiNfO/2Jm0XIZ//etf2XLLLVekFT0TtpwWEeNgokjr29/+dhYHEdnss8+eX9t///3rpt1u/LoZKMDAI/DOO+9kkXxkcVIj23vvvbNIBrLPfe5z+bt7++23Z1HrN/AYGQBx0JptvvnmxTdtbQ7HuPl8duihh2a0IVWy3377DWmriEd7YG3BuuuuW6T9wx/+sCqZpq7zTK2ckcA3FbcTgaNH16LNs3JEoteJpFtOIxK9LBLp7Etf+lKBjZUNjGo9QzKdNm1adtRRR2Vrr732kPhf/vKXs9/85jfZY4891nLZxkpEsDBM7dhM3xzXEGe/+tWvsjgpOiwdvplI1rJTTz01e/vttwvIIjnMjjzyyGzjjTceFocxAt/Cn/


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Culture: A young entrepreneur

  1. Read the text. Who is Jamal Edwards and why is he famous today? Read and listen to the text and check your answers. 2. Match the blue words in the text with definitions 1–5. 3. Read the text again and answer the questions. 4. YOUR CULTURE Write about a young entrepreneur in Việt Nam. Complete the table and use the internet to help you. 5. USE IT! Work in pairs. Tell your partner about your young entrepreneur in exercise 4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Writing: Song reviews

  THINK! What’s your favourite song? Why do you like it? 1. Read the reviews. Which song has great singers? Which song belongs to Việt Nam? 2. Complete the key phrases with words from the text. 3. Find the blue words in the reviews and say what they refer to. 4. Replace the blue phrases with five pronouns from the box. 5. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Speaking: Organising an event

  THINK! Imagine you are helping to organise an event at your school. What can you do to tell everyone that it is happening? 1. Complete the dialogue with the missing words or phrases. Then watch or listen and check. What two things does Dan offer to do? 2. Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember the orders that Dan and Amelia say them. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Work in pairs. Look at situations 1–5. Take turns offering to hel

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Language focus: be going to - questions & present continuous

  1. Order the words to make questions. Then match questions 1–4 with four answers from a–f. 2. Imagine you and a friend are organising a trip to the final of The You Factor. Write questions for 1–6. Then ask your partner. 3. Match sentences 1–5 with rules a–c. 4. Complete the dialogue with the present continuous form of the verbs in the box. Which sentence is an action in progress and which is an arrangement for the future? 5. USE IT! Work in pairs. Ask and answer questions using phrases from

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Vocabulary and Listening

  THINK! What talent shows are there on TV in Việt Nam? Do you watch them? 1. Check the meaning of the adjectives in blue. Then choose the correct word in each sentence. Listen and check. 2. PRONUNCIATION – Syllables - Listen to the adjectives and repeat. How many syllables are there in each word? Mark the syllables. 3. Match the adjectives in blue from exercise 1 with the nouns in the table. Listen and check. 4. Listen to an extract from The You Factor. Which contestant gets the highest score,

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.