Tiếng Anh 7 Unit 2 Puzzles and games


1. Complete the puzzle with words about communication. Then use the letters in the blue boxes to make a mystery word. 2. SENTENCE RACE. Work in groups. Order the words to make present continuous sentences. Score three points for finishing first. Score one point for each correct sentence. 3. Look at the mobile phone key pad. Use the code to write phone language verbs. 4. WHO’S WHO? Work in pairs. Follow the instructions. 5. Work in groups. Talk about each other following the instructions.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.Complete the puzzle with words about communication. Then use the letters in the blue boxes to

make a mystery word.

(Hoàn thành câu đố với các từ về giao tiếp. Sau đó, sử dụng các chữ cái trong ô màu xanh để tạo thành một

từ bí ẩn.)


Lời giải chi tiết:

1. EMOTICONS : biểu tượng cảm xúc

2. VIDEO CHAT: gọi video

3. LETTER : lá thư

4. SOCIAL MEDIA : phương tiện truyền thông

5. TEXT MESSAGE : tin nhắn văn bản

6. MOBILE PHONE: điện thoại di động

7. SYMBOLS : biểu tượng

* The mystery word is: CONVERSATIONS 

(Từ bí ẩn là: những cuộc trò chuyện)

Bài 2

2.SENTENCE RACE. Work in groups. Order the words to make present continuous sentences.

Score three points for finishing first. Score one point for each correct sentence.

(CUỘC ĐUA TẠO CÂU. Làm việc nhóm. Sắp xếp các từ để tạo thành câu hiện tại tiếp diễn. Ghi ba điểm để về

đích đầu tiên. Ghi một điểm cho mỗi câu đúng.)

still / for / She’s / bus / waiting / the / school

She’s still waiting for the school bus.

(Cô ấy vẫn đang đợi xe buýt của trường.)

1 isn’t / very / maths / Our / teacher / well /feeling / today

2 his / playing / Jake / and / park / brother /in / the / are / football

3 phone’s / His / answering / ringing / he /but / isn’t

4 living / My / aren’t / us / now /grandparents / with

5 my / working / I’m / landline / afraid /moment / the / isn’t / at


Lời giải chi tiết:

1.Our maths teacher isn’t feeling very well today.

(Giáo viên toán của chúng tôi hôm nay không được khỏe.)

2.Jake and his brother are playing football in the park.

(Jake và anh trai đang chơi đá bóng trong công viên)

3.His phone’s ringing but he isn’t answering.

(Điện thoại của anh ấy đổ chuông nhưng anh ấy không trả lời.)

4.My grandparents aren’t living with us now.

(Ông bà của tôi hiện không sống với chúng tôi.)

5.I’m afraid my landline isn’t working at the moment.

 (Tôi e rằng điện thoại cố định của tôi hiện không hoạt động.)


Bài 3

3.Look at the mobile phone key pad. Use the code to write phone language verbs.

(Nhìn vào bàn phím điện thoại di động. Sử dụng mã để viết động từ ngôn ngữ điện thoại.)

(c) = consonant

(v) = vowel

3(c) 4(v) 2(v) 5(c) = dial (gọi)

1. 7(c) 3(v) 6(c) 3(c)

2. 8(c) 6(v) 7(c)8(v) 7(c)

3. 3(c) 6(v) 9(c) 6(c) 5(c) 6(v) 2(v) 3(c)

4. 4(c) 2(v) 6(c) 4(c) 8(v) 7(c)

5. 7(c) 8(v) 8(c)

6. 7(c) 7(c) 3(v) 2(v) 5(c) 8(v) 7(c)

7. 5(c) 3(v) 2(v) 8(c) 3(v) 


Phương pháp giải:

(c) = consonant (phụ âm)

(v) = vowel (nguyên âm)


Lời giải chi tiết:

1. 7(c) 3(v) 6(c) 3(c) = send (gửi)

2. 8(c) 6(v) 7(c) 8(v) 7(c) = top up (nạp tiền)

3. 3(c) 6(v) 9(c) 6(c) 5(c) 6(v) 2(v) 3(c) = download (tải xuống)

4. 4(c) 2(v) 6(c) 4(c) 8(v) 7(c) = hang up (cúp máy)

5. 7(c) 8(v) 8(c) = put (đặt,để)

6. 7(c) 7(c) 3(v) 2(v) 5(c) 8(v) 7(c) = speak up (nói to)

7. 5(c) 3(v) 2(v) 8(c) 3(v) = leave (để lại)


Bài 4

 4.WHO’S WHO? Work in pairs. Follow the instructions.

(AI LÀ AI? Làm việc theo cặp. Làm theo hướng dẫn.)

-Student A: Cover Picture B. Ask present continuous questions to find out where thepeople in the list are

and what they’re doing.Write their names on Picture A.

-Student B: Answer Student A’s questions.Don’t give extra information!

What’s Dan doing? (Dan đang làm gì?)

Where’s he sitting? (Ông ấy đang ngồi ở đâu?)

Is he wearing a … ? (Ông ấy đang mặc… phải không?)Phương pháp giải:

-Học sinh A: Che tranh B. Đặt câu hỏi hiện tại tiếp diễn để tìm ra nơi những người trong danh sách là ai và

họ đang làm gì. Viết tên của họ trên Hình A.

- Học sinh B: Trả lời câu hỏi của Học sinh A. Đừng cung cấp thêm thông tin!


Lời giải chi tiết:

1.

Student A: What’s Dan doing? (Dan đang làm gì?)

Student B: He’s reading a newspaper. (Ông ấy đang đọc báo.)

Student A: Where’s he sitting? (Ông ấy đang ngồi ở đâu?)

Student B: He’s sitting on a bench. (Ông ấy đang ngồi trên một chiếc ghế dài.)

Student A: Is he wearing a tie ? (Ông ấy đang đeo cà vạt phải không?)

Student B: -Yes, he is. (Vâng.)

2.

Student A: What’s Julie doing? (Julie đang làm gì?)

Student B: She’s playing tennis with her friend. (Cô ấy đang chơi quần vợt với bạn của cô ấy.)

Student A: Where’s she playing? (Cô ấy đang chơi ở đâu?)

Student B: She’s playing on the tennis court. (Cô ấy đang chơi trên sân tennis.)

Student A: Is she wearing a skirt? (Cô ấy có đang mặc váy không?)

Student B: Yes, she is. (Vâng.)

3.

Student A: What’s Thomas doing? (Thomas đang làm gì?)

Student B: He’s riding a bike. (Anh ấy đang đi xe đạp.)

Student A: Where’s he riding a bike? (Anh ấy đang đạp xe ở đâu?)

Student B: He’s riding on the trail. (Anh ấy đang đạp trên con đường mòn.)

Student A: Is he wearing a white T-shirt? (Anh ấy mặc áo phông trắng à?)

Student B: Yes, he is. (Vâng.)

4.

Student A: What’s Lena doing? (Lena đang làm gì?)

Student B: She’s holding a basket. (Cô ấy đang cầm một cái giỏ.)

Student A: Where’s she sitting? (Cô ấy đang ngồi ở đâu?)

Student B: She’s sitting on a picnic mat. (Cô ấy đang ngồi trên một tấm thảm dã ngoại.)

Student A: Is she wearing a purple T-shirt? (Cô ấy đang mặc một chiếc áo phông màu tím phải không?)

Student B: Yes, she is. (Vâng.)

5.

Student A: What’s Ben doing? (Ben đang làm gì?)

Student B: He’s helping his mom put food on the picnic mat. (Anh ấy đang giúp mẹ đặt thức ăn lên thảm dã ngoại.)

Student A: Where’s he sitting? (Cậu ấy đang ngồi ở đâu?)

Student B: He’s sitting on a picnic mat. (Cậu ấy đang ngồi trên một tấm thảm dã ngoại.)

Student A: Is he wearing jeans? (Anh ấy đang mặc quần jean phải không?)

Student B: Yes, he is. (Vâng.)

6.

Student A: What’s Katherine doing? (Katherine đang làm gì?)

Student B: She’s helping her mom. (Cô ấy đang giúp mẹ.)

Student A: Where’s she sitting? (Cô ấy đang ngồi ở đâu?)

Student B: She’s sitting on a picnic mat. (Cô ấy đang ngồi trên một tấm thảm dã ngoại.)

Student A: Is she wearing a hairband? (Cô ấy đang đeo một chiếc băng đô phải không?)

Student B: Yes, she is. (Vâng.)


Bài 5

 5.Work in groups. Talk about each other following the instructions.

(Làm việc nhóm. Nói về nhau theo hướng dẫn.)

-Take it in turns to toss a coin.

(Lần lượt tung đồng xu.)

-If the coin lands on ‘head’, say a present simple sentence about someone in your class.

(Nếu đồng xu rơi xuống là ‘ngửa’, hãy nói một câu hiện tại đơn về một người nào đó trong lớp của bạn.)

-If the coin lands on ‘tails’, say a present continuous sentence about someone in your class.

(Nếu đồng xu rơi vào "sấp", hãy nói một câu hiện tại tiếp diễn về một người nào đó trong lớp của bạn.)

Maria speaks three languages.

(Maria nói được ba thứ tiếng.)

Lucas is speaking to the teacher

(Lucas đang nói chuyện với giáo viên.)


Lời giải chi tiết:

*Present simple sentences:

1.Sam studies maths well.

(Sam học toán giỏi.)

2.Tony doesn’t walk to school everyday.

(Tony không đi bộ đến trường hàng ngày.)

3.Lucy speaks English fluently.

(Lucy nói tiếng Anh trôi chảy.)

4.Tom likes History.

(Tom thích môn lịch sử.)

5.Tim usually comes late.

(Tim thường đến muộn.)

*Present continuous sentences:

1.Vivian is reading a book. 

(Vivian đang đọc sách.)

2.Sally isn’t listening to the teacher. 

(Sally không lắng nghe giáo viên.)

3.Ben is writing an essay.

(Ben đang viết một bài luận.)

4.Sofia is looking at Tracy.

(Sofia đang nhìn Tracy.)

5.Andy is erasing the board.

 (Andy đang xóa bảng.)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Culture: English is all around

  1. Read and listen to the text and complete the table. (Đọc và nghe văn bản và hoàn thành bảng.) 2. Read the text again and write True or False. 3. YOUR CULTURE. Work in groups. Ask and answer the questions with a partner. 4. USE IT! Use your answers from exercise 3 to write a text (60–80 words) describing your use of English in daily life.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Writing: A report on a survey

  THINK! What is your favourite song in English? Do you listen to many songs in English? 1. Read the language survey report. How many people are there in the class? How many people watch TV programmes in another language? 2. Complete the Key Phrases from the text. Which key phrases are followed by a verb in the singular form? 3. Find the words but and however in the survey. Do they come at the beginning, middle or end of a sentence? 4. Match 1–4 with a–d. 5. USE IT! Follow the steps in the

 • Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Speaking: Making plans over the phone

  THINK! When you want to tell friends something important, do you phone or text? 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What does Mike want to do? Why can’t Anna meet Mike now? 2. Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases, Anna or Mike. Which key phrases are not used? Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Put the dialogue in the correct order. Listen and check. Then pr

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Language Focus: Present continuous - questions

  1. Match questions 1–4 with answers a–d. Then choose the correct words in rules 1–2. 2. PRONUNCIATION. Diphthongs. Listen. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 3. Order the words to make questions. Then ask and answer the questions with your partner. 4. Read the examples and then complete the Rules. 5. Complete the interview with the present simple or present continuous form of the verbs. 6. USE IT! Write present simple and present conti

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Vocabulary and Listening

  THINK! Which person do you phone most often? Who do you text most often? 1. Listen and match phrases A–H with what you hear (1–8). Listen again and check. 2. Match 1–6 with a–f. Listen and check. 3. Listen to three conversations. Write who says phrases 1–6 in exercise 2. 4. USE IT! Work in pairs. Imagine you are in the following situations. Think of your answers and then explain your reasons to your partner.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.