Tiếng Anh 7 Unit 3 Puzzles and games


1. Use the code to find the first and last letters of adjectives about people and places. Write the adjectives, then match them with their opposites. 2. MEMORY GAME. Work in groups. Follow the instructions. 3. Complete the crossword with the past tense of the verbs in the ‘Across’ and ‘Down’ spaces. 4. TELLING A STORY. Work in teams. Follow the instructions.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.Use the code to find the first and last letters of adjectives about people and places. Write the

adjectives, then match them with their opposites.

(Sử dụng mã để tìm các chữ cái đầu tiên và cuối cùng của tính từ về người và địa điểm. Viết các tính từ, sau

đó nối chúng với các tính từ trái nghĩa của chúng.)

 

A

E

I

O

U

#

a

g

m

s

y

&

b

h

n

t

z

?

c

i

o

u

 

*

d

j

p

v

 

%

e

k

q

w

 

@

f

l

r

x

 


I* I@   P___R = poor cruel

1 A& E#    …___... = …………dead

2 O& U#     …___...  =  …………enormous

3 E% A*     …___...  = ………… exciting

4 O? E@   …___...  = …………rich

5 A# A%    …___...  = …………useless


Lời giải chi tiết:

I* I@   P___R = poor cruel

1 A& E#      b___g  = boring                 dead

2 O& U#       t___y  =  tiny                      enormous

3 E% A*       k___d = kind                         exciting

4 O? E@       u___l  = useful                        rich

5 A# A%      a___e  = alive                       useless

Poor (nghèo) >< rich (giàu)

Boring (tẻ nhạt) >< exciting (thú vị)

Tiny (nhỏ) >< enormous (to lớn)

kind (tử tế) >< cruel (độc ác)

useful (hữu ích) >< useless (vô ích)

alive (còn sống) >< dead (chết)


Bài 2

2.MEMORY GAME. Work in groups. Follow the instructions.

(TRÒ CHƠI GHI NHỚ. Làm việc nhóm. Làm theo chỉ dẫn.)

-Look at the pictures for 20 seconds. Close your books.

-Take it in turns to say what objects there were, using There was / There were.

There was a football. There were twoo books.

-The winner is the last player who can remember something.Phương pháp giải:

- Nhìn vào các bức tranh trong 20 giây. Đóng sách của bạn.

- Lần lượt nói những đồ vật, sử dụng There was / There were.

Có một quả bóng. Có hai cuốn sách.

-Người chiến thắng là người chơi cuối cùng có thể nhớ được vật gì đó.


Lời giải chi tiết:

There was a butterfly. (Có một con bướm.)

There was a picture. (Có một bức tranh.)

There was a hamburger. (Có một chiếc bánh hamburger.)

There were two people. (Có hai người.)

There were three apples. (Có ba quả táo.)

There were six drinks. (Có sáu đồ uống.)

There were two dolphins. (Có hai con cá heo.)

There were two cupcakes. (Có hai chiếc bánh cupcake.)

There were four pencils. (Có bốn cây bút chì.)

There were two sandwiches. (Có hai chiếc bánh mì.)


Bài 3

3.Complete the crossword with the past tense of the verbs in the ‘Across’ and ‘Down’ spaces.

(Hoàn thành ô chữ với thì quá khứ của các động từ trong khoảng trống ‘Ngang’ và ‘Dọc.)

Across

explore feel give meettravel 

Down

find leave take stay visit


Lời giải chi tiết:

Across (hàng ngang)

1.travel -  travelled: đi lại, đi du lịch

5.feel – felt: cảm thấy

6. give – gave: cho, tặng

7.meet – met: gặp

9. explore - explored: khám phá 

Down (hàng dọc)

1.take – took: lấy

2. visit – visited: thăm

3. leave – left: rời khỏi

4. stay – stayed:

8.find – found: tìm thấy


Bài 4

4.TELLING A STORY. Work in teams. Follow the instructions.

(KỂ MỘT CÂU CHUYỆN. Làm việc theo nhóm. Làm theo chỉ dẫn.)

-Each person chooses a verb from the box and writes it down.

come explore find feel get give 

go have help leave meet see 

stay look take travel visit watch

-One person in each team reads the sentence below out loud, and adds another part to the sentence, using

his / her verb from the box.

Yesterday I found a time machine and I travelled back in time.

Yesterday I found a time machine, I travelledback in time, and I saw a dinosaur.

-The next person in the team repeats the sentences and adds another part, using his / her verb from the

box.

Yesterday I found a time machine, I travelled back in time, I saw a dinosaur, and I visited Galileo

in Italy.

-The story continues until everyone uses their verbs, or until it becomes impossible to remember the story.

-In pairs, now try to remember the complete sentence and write down as much as possible.


Phương pháp giải:

-Mỗi người chọn một động từ trong hộp và viết nó ra.

come (đến)explore (khám phá) find (tìm thấy)feel (cảm thấy) get (lấy) give (tặng, cho) go

(đi) have (có) help (giúp) leave (rời đi) meet (gặp) see (thấy)    stay (ở) look

(nhìn) take (lấy) travel (đi lại, du lịch) visit (thăm) watch (xem)

-Một người trong mỗi đội đọc to câu dưới đây và thêm phần khác vào câu, sử dụng động từ của anh ấy / cô

ấy trong hộp.

Hôm qua tôi đã tìm thấy một cỗ máy thời gian và tôi đã du hành ngược thời gian.

Hôm qua tôi đã tìm thấy một cỗ máy thời gian, tôi đã du hành ngược thời gian, và tôi nhìn thấy một con

khủng long.

-Người tiếp theo trong đội lặp lại các câu và thêm một phần khác, sử dụng động từ của anh ấy / cô ấy trong

hộp.

Hôm qua tôi đã tìm thấy một cỗ máy thời gian, tôi du hành ngược thời gian, tôi nhìn thấy một con khủng

long, và tôi đã đến thăm Galileo ở Ý.

-Câu chuyện tiếp tục cho đến khi mọi người sử dụng động từ của họ, hoặc cho đến khi không thể nhớ được

câu chuyện.

- Theo cặp, bây giờ hãy cố gắng nhớ câu hoàn chỉnh và viết ra nhiều nhất có thể.


Lời giải chi tiết:

Yesterday I found a time machine, I travelled back in time, I saw a dinosaur, and I visited Galileo in Italy.

I explored the Windsor Castle in England.

(Tôi đã khám phá lâu đài Windsor ở Anh.)

I found my grandparents in the year 2000.

(Tôi tìm thấy ông bà mình vào năm 2000.)

I helped a girl with homework.

(Tôi đã giúp một cô gái làm bài tập về nhà.)

I watched a rugby match in New Zealand.

(Tôi đã xem một trận bóng bầu dục ở New Zealand.)

I had dinner with football player, Diego Maradona.

(Tôi đã ăn tối với cầu thủ bóng đá, Diego Maradona.)
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Culture: Thanksgiving

  1. Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions. 2. Read and listen to the text and check your answers to exercise 1. 3. Read the text again and answer the questions. 4. YOUR CULTURE - Choose a festival in your hometown / city. Then ask and answer the questions with your partner. 5. USE IT! Write a short description (35 – 50 words) of a festival in Việt Nam. Use your answers in exercise 4 to help you.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Writing: A Special Event

  THINK! What special days or events do you celebrate with your friends and family? 1. Read the text. Why did Jack’s parents have a party? Who did not enjoy the party? 2. Complete the Key Phrases with words from the text. 3. Read the text again and find the sequencing words. 4. Look at the sequencing words in bold and put sentences A–E in the correct order. Which word describes the beginning of an event, and which word describes the end? 5. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide. Ask and

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Speaking: Your Weekend

  THINK! Say three things you did last weekend. Did you have fun? 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What did Mark do? Did Sarah have a good weekend? 2. Cover the dialogue and complete the Key Phrases. Watch or listen again and check. 3. Practise the dialogue with your partner. 4. Cover the dialogue and the Key Phrases. Complete the mini-dialogues. Listen and check. Practise them with your partner. 5. USE IT! Work in pairs. Read the situation. Practise

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Language Focus: Past simple - affirmative, negative and questions; regular and irregular verbs

  1. Choose the correct option a or b. Then check your answers in the text on page 38. 2. Study the sentences in exercise 1. Then choose the correct words in the Rules. 3. Order the words to make sentences and questions. 4. PRONUNCIATION - Rhythm and intonation. 5. Read the Study Strategy. Follow instructions 1–3. 6. Complete the text with the past simple form of the verbs in brackets. 7. USE IT! Work in pairs. Ask and answer about your recent past events.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Vocabulary and listening

  THINK! You’re a time traveller. Where in a past time do you want to go? Why? 1. Read Jade’s time travel diary. Choose the correct verbs. Then listen and check. 2. Find the past forms of these verbs in the diary. Which verbs are irregular? Listen and check. 3. PRONUNCIATION- Regular past simple verbs - Listen and repeat the verbs. 4. Listen to eight more verbs and add them to the table in exercise 3. Practise saying them. 5. Listen to Jade’s time travel diary. Put pictures A–H in the correct ord

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.