Tiếng Anh 7 Unit 8 Reading: No limit


THINK! Do you need oil or coal in the future? 1. Look at the pictures, then read the text quickly. What is the main idea? Circle one of the options below. 2. Listen and read the text. Complete each sentence with ONE word. 3. VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. 4. USE IT! Work in groups. Ask and answer the questions. Which do you prefer, solar energy or wind power? Why / Why not?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

THINK!

THINK! Do you need oil or coal in the future?

(SUY NGHĨ! Bạn cần dầu hay than trong tương lai?)


Lời giải chi tiết:

I think we won’t need oil or coal in the future because they produce large quantities of carbon dioxide when

burned. Carbon emissions trap heat in the atmosphere and lead to climate change.

(Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không cần dầu hoặc than trong tương lai vì chúng tạo ra một lượng lớn khí

cacbonic khi đốt cháy. Khí thải carbon giữ nhiệt trong khí quyển và dẫn đến biến đổi khí hậu.)


Bài 1

 1.Look at the pictures, then read the text quickly. What is the main idea? Circle one of the

options below.

(Nhìn vào hình ảnh, sau đó đọc văn bản một cách nhanh chóng. Ý chính là gì? Khoanh tròn một trong các

tùy chọn bên dưới.)

A Fossil fuels (Nhiên liệu hóa thạch)

B Green sources of energy (Nguồn năng lượng xanh)

NOTHING TO LOSE

We use fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution. A lot of scientists are working

hard to look for some lossless and environmentally friendly sources of energy. 

Solar energy is not new to us because we use itto dry things every day. Solar panels catch sunrays and

change them into electricity. We knowthat it is renewable because the sun never stops producing sunlight.

Wind power is also an old source of energy. Inthe past, explorers used wind for sailing their ships to distant

lands. A single windmill can pump water and generate electricity. To get much more power all at once,

people install lots of giant wind turbines on wind farms.

If we stop using fossil fuels, our planet will be greener. There is nothing to lose when we use solar energy or

wind power.


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ MẤT

Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày nhưng chúng còn hạn chế và gây ô

nhiễm. Rất nhiều nhà khoa học đang làm việc chăm chỉ để tìm kiếm một số nguồn năng lượng không mất

mát và thân thiện với môi trường.

Năng lượng mặt trời không phải là mới đối với chúng ta vì chúng ta sử dụng nó để làm khô đồ hàng ngày.

Các tấm pin mặt trời bắt tia nắng mặt trời và biến đổi chúng thành điện năng. Chúng ta biết rằng nó có thể

tái tạo được bởi vì mặt trời không ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời.

Năng lượng gió cũng là một nguồn năng lượng cũ. Trong quá khứ, các nhà thám hiểm sử dụng gió để chèo

thuyền đến những vùng đất xa xôi. Một cối xay gió duy nhất có thể bơm nước và tạo ra điện. Để có được

nhiều năng lượng hơn cùng một lúc, người ta lắp đặt rất nhiều tuabin gió khổng lồ trên các trang trại điện

gió.

Nếu chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hành tinh của chúng ta sẽ xanh hơn. Không có gì để mất

khi chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.


Lời giải chi tiết:

B Green sources of energy (Nguồn năng lượng xanh)


Bài 2

2.Listen and read the text. Complete each sentence with ONE word.

(Nghe và đọc văn bản. Hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)

1 ……………… fuels are limited, and they cause pollution.

2 Solar energy is ………………  because the sun never stops producing sunlight.

3 They install giant wind ……………… to get much more power all at once.

4 Our planet will be ……………… if we stop using fossil fuels.

5 There is no ……………… to solar energy and wind power.


Phương pháp giải:

1. fossil

2. renewable

3. turbines

4. greener

5. loss

1 Fossil fuels are limited, and they cause pollution.

(Nhiên liệu hóa thạch có hạn và chúng gây ô nhiễm.)

2 Solar energy is renewable because the sun never stops producing sunlight.

(Năng lượng mặt trời có thể tái tạo vì mặt trời không ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời.)

3 They install giant wind turbines to get much more power all at once.

(Họ lắp đặt các tuabin gió khổng lồ để có được nhiều năng lượng hơn cùng một lúc.)

4 Our planet will be greener if we stop using fossil fuels.

(Hành tinh của chúng ta sẽ xanh hơn nếu chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch.)

5 There is no loss to solar energy and wind power.

(Không thất thoát năng lượng mặt trời và năng lượng gió.)


Bài 3

3.VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text.

(VOCABULARY PLUS - Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh trong văn bản.)


Lời giải chi tiết:

-fossil fuels : nhiên liệu hoá thạch

-environmentally friendly: thân thiện với môi trường

-renewable: có thể tái tạo

-wind turbines: tuabin gió

-wind farms : các trang trại điện gió


Bài 4

 4.USE IT! Work in groups. Ask and answer the questions. Which do you prefer, solar energy or

wind power? Why / Why not?

(THỰC HÀNH! Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi. Bạn thích cái nào hơn, năng lượng mặt trời hay năng

lượng gió? Tại sao thích / tại sao không?)


Lời giải chi tiết:

A: Which do you prefer,solar energy or wind power?

(Bạn thích cái nào hơn, năng lượng mặt trời hay năng lượng gió?)

B: I preferwind power. Because wind is a more efficient power source than solar. Compared to solar panels,

wind turbines release less CO2 to the atmosphere, consume less energy, and produce more energy overall.

What about you?

(Tôi thích năng lượng gió hơn. Vì gió là nguồn năng lượng hiệu quả hơn năng lượng mặt trời. So với các tấm

pin mặt trời, tuabin gió thải ít CO2 hơn vào khí quyển, tiêu thụ ít năng lượng hơn và tạo ra nhiều năng lượng

hơn.Thế còn bạn?)

A: Well, I agree with your reason, but I prefer solar energy.

(Vâng, tôi đồng ý với lý do của bạn, nhưng tôi thích năng lượng mặt trời hơn.)

B: Can you tell me why you don’t like wind power?

(Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn không thích năng lượng gió không?)

A: Because wind turbines are an eyesore. They take up a lot of space. They can hurt wildlife. They aren’t

suitable for densely populated areas.

(Bởi vì tuabin gió rất chướng mắt. Chúng chiếm rất nhiều không gian. Chúng có thể làm tổn thương động vật

hoang dã. Chúng không thích hợp cho các khu vực đông dân cư.)

B: OK, and why do you like solar energy?

(OK, và tại sao bạn thích năng lượng mặt trời?)

A: For suburban or urban regions, solar panels are a more practical option. Solar panels can be installed on

the rooftops of buildings, schools, and businesses. They can be bought or leased at an affordable rate.

(Đối với các khu vực ngoại ô hoặc thành thị, các tấm pin mặt trời là một lựa chọn thiết thực hơn. Các tấm

pin mặt trời có thể được lắp đặt trên nóc các tòa nhà, trường học, doanh nghiệp. Chúng có thể được mua

hoặc cho thuê với giá cả phải chăng.)

B: Oh I see what you mean. In general, no energy source is without its drawbacks.

(Ồ, tôi hiểu ý bạn. Nói chung, không có nguồn năng lượng nào là không có nhược điểm của nó.)Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Language focus: Connecting ideas

  1. Fill in the blanks with the words from the text on page 94. : 2. Look at the sentences in exercise 1 and choose the correct words in the Rules. 3. Look at pages 27 and 46 again, then fill in the blanks with 3 different words: Although, however and but. 4. Rewrite the sentences with the words in the brackets. 5. PRONUNCIATION- Consonant clusters. Listen and circle the words with consonant clusters. 6. USE IT! Work in pairs. One gives two ideas, and the other connects them.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Vocabulary and Listening: Boarding time

  THINK! What should you look at when you are going to fly? 1. Fill in the blanks with these words. Listen and check. 2. Listen and answer these questions. 3. Read the Study Strategy. Listen again and complete the table below. 4. Listen to the dialogue again and complete the sentences. 5. USE IT! Work in pairs. Imagine you are at the airport and you are going to Hà Nội. Make your own dialogue.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Language focus: Infinities & quantifiers

  1. Choose ONE option to complete the sentence. 2. Look at the sentences in exercise 1 and complete the Rules.3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in the brackets. 4. Write the negative and interrogative forms of these affirmative sentences. 5. Fill in the blanks with some, any or a lot of / lots of. 6. USE IT! Work in pairs. Tell the other what you want to do, need to do and must do when you go home every day. Finished? Think of more sentences using infinitives with to o

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Speaking: At the airport check-in

  THINK! You are at an international airport. How can you do the check-in? 1. Complete the dialogue with the correct words. Then listen and check. 2. Cover the dialogue. Which phrases are for checking in at the airport? Listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Work in pairs. Rearrange the dialogue, then practise it. 5. USE IT! Work in pairs. Prepare a dialogue for the following situation. Use the key phrases. Then change roles.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Writing: Emails

  THINK! What kinds of accidents can happen to skiers? 1. Read the email. What happened to Clare? Why can't she go out? 2. Study the Key Phrases. Which phrases go at the beginning and which go at the end of an email? 3. Look at the words in blue in the text. Which word introduces a reason? Which one introduces a result? 4. Complete the sentences with because or so. 5. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí