Tiếng Anh 7 Unit 6 Speaking: Giving instructions


THINK! What types of sport and activities can you do at school? What about places outside school? 1. Complete the dialogue with the words in the box. Then watch or listen and check. Which two items of safety equipment does Mark need? 2. Read the key phrases. Cover the dialogue and complete them with one word. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Put the dialogue in the correct order. Listen and check. Then practise it with your partner. 5. USE IT! Work

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

THINK!

THINK! What types of sport and activities can you do at school? What about places outside

school?

(SUY NGHĨ! Bạn có thể tham gia những môn thể thao và hoạt động nào ở trường? Còn những nơi ngoài

trường học thì sao?)


Lời giải chi tiết:

We can play many types of sport and activitiesat school such as football, basketball, volleyball, swimming,

running, etc. We can also do these activitiesas well as do martial arts, do yoga, play tennis in a stadium.

(Chúng tôi có thể chơi nhiều môn thể thao và hoạt động ở trường như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bơi

lội, chạy, ... Chúng tôi cũng có thể thực hiện những hoạt động này cũng như tập võ, tập yoga, chơi tennis

trong sân vận động.)


Bài 1

 1. Complete the dialogue with the words in the box. Then watch or listen and check. Which two

items of safety equipment does Mark need?

(Hoàn thành cuộc đối thoại với các từ trong hộp. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Mark cần những thiết

bị an toàn nào?)

fast  follow  head  slowly
small  wear

Mark: So, is this my bike?

Amy: Yes, it is. And here’s your safety vest.

Mark: A safety vest? Really?

Amy: Yes! And make sure that you (1)…………… it when you’re on your bike. Every time.

Mark: OK. Can you check my helmet? It feels too (2) …………… .

Amy: Let’s see. Yes, it’s fine. It needs to be secure. It’s important to protect your (3)…………… .

Mark: You won’t go too (4)……………  ?

Amy: Don’t worry. We’ll go (5)……………  . Try not to be nervous or you won’t enjoy it.

Mark: OK.

Amy: Just remember to stay with the group. You’ll be fine if you follow my instructions. Are we ready?

Mark:Yes.

Amy: Let’s go, then. (6)……………  me.


Phương pháp giải:

-fast (adj,adv): nhanh

-follow (v): theo

-head(n): đầu

-slowly(adv): 1 cách chậm chạp

-small  (adj): nhỏ

-wear(v): mang, mặc


Lời giải chi tiết:

1. wear

2. small

3. head

4. fast

5. slowly

6.follow

Mark: So, is this my bike?

Amy: Yes, it is. And here’s your safety vest.

Mark: A safety vest? Really?

Amy: Yes! And make sure that you wear it when you’re on your bike. Every time.

Mark: OK. Can you check my helmet? It feels too small.

Amy: Let’s see. Yes, it’s fine. It needs to be secure. It’s important to protect your head.

Mark: You won’t go too fast  ?

Amy: Don’t worry. We’ll go slowly  . Try not to be nervous or you won’t enjoy it.

Mark: OK.

Amy: Just remember to stay with the group. You’ll be fine if you follow my instructions. Are we ready?

MarkYes.

Amy: Let’s go, then. Follow me.

Tạm dịch:

Mark: Vậy đây có phải là chiếc xe đạp của tôi không?

Amy: Đúng vậy. Và đây là áo bảo hộ của bạn.

Mark: Một chiếc áo bảo hộ? Có thật không?

Amy: Vâng! Và hãy chắc chắn rằng bạn đeo nó khi đạp xe. Mỗi lần.

Mark: OK. Bạn có thể kiểm tra mũ bảo hiểm của tôi không? Nó cảm thấy quá nhỏ.

Amy: Để xem nào. Vâng, nó ổn. Nó cần được bảo mật. Điều quan trọng là phải bảo vệ đầu của bạn.

Mark: Bạn sẽ không đi quá nhanh?

Amy: Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ đi từ từ. Cố gắng đừng lo lắng, nếu không bạn sẽ không thích nó.

Mark: OK.

Amy: Chỉ cần nhớ ở với nhóm. Bạn sẽ ổn nếu bạn làm theo hướng dẫn của tôi. Chúng ta đã sẵn sàng chưa?

Mark: Vâng.

Amy: Vậy thì đi thôi. Theo tôi.

* Mark needs a safety vest and a helmet.

(Mark cần áo bảo hộ và mũ bảo hiểm.)


Bài 2

2.Read the key phrases. Cover the dialogue and complete them with one word. Watch or listen

again and check.

(Đọc các cụm từ khoá. Che đoạn hội thoại và hoàn thành chúng bằng một từ. Xem hoặc nghe lại và kiểm

tra.)

KEY PHRASES

Giving instructions and safety information

Make (1) ……………… that …

I / You / It need(s) (2) ………………

It’s (3) ………………  to …

Don’t (4)………………  .

Try (not) (5)……………… 

Remember (6) ………………

You’ll be fine (7) ………………

Lời giải chi tiết:

1.sure

2.to

3.important

4.worry

5.to

6.to

7.if


KEY PHRASES (Cụm từ khoá)

Giving instructions and safety information

(Đưa ra hướng dẫn và thông tin an toàn)

Make sure that …

(Đảm bảo rằng …)

I / You / It need(s) to

(Tôi / Bạn / Nó cần…)

It’s important to …

(Điều quan trọng là…)

Don’t worry.

(Đừng lo lắng.)

Try (not) to

(Cố gắng (không) để …)

Remember to

(Hãy nhớ…)

You’ll be fine if

(Bạn sẽ ổn nếu…)

Bài 3

3.Work in pairs. Practise the dialogue.

(Làm việc theo cặp. Thực hành các đoạn hội thoại.)


Bài 4

 4.Put the dialogue in the correct order. Listen and check. Then practise it with your partner.

(Đặt lời thoại theo đúng thứ tự. Nghe và kiểm tra. Sau đó, thực hành nó với bạn của bạn.)

□A: You’ll be fine if you follow me.

A:  Let’s see. It’s fine. Your helmet needs to be secure. OK, are you ready?

1- A:  It’s important to check your equipment first, Becky. Is your helmet OK? 

A:  Don’t worry. Just go slowly and remember to relax and use your legs.

B: Erm, yes, I think so. I’m nervous.

B: That’s a very big rock! What if I fall?

B: It isn’t very comfortable. It feels very small.


Lời giải chi tiết:

7-3-1-5-4-6-2

A:  It’s important to check your equipment first, Becky. Is your helmet OK? 

(Điều quan trọng là phải kiểm tra thiết bị của bạn trước, Becky. Mũ bảo hiểm của bạn có ổn không?)

B: It isn’t very comfortable. It feels very small.

(Nó không thoải mái lắm. Nó cảm thấy rất nhỏ.)

A:  Let’s see. It’s fine. Your helmet needs to be secure. OK, are you ready?

(Hãy xem. Tốt rồi. Mũ bảo hiểm của bạn cần được đảm bảo an toàn. OK, bạn đã sẵn sàng chưa?)

B: Erm, yes, I think so. I’m nervous.

(Ờ, vâng, tôi nghĩ vậy. Tôi lo lắng.)

A:  Don’t worry. Just go slowly and remember to relax and use your legs.

(Đừng lo lắng. Chỉ cần đi chậm và nhớ thả lỏng và sử dụng chân của bạn.)

B: That’s a very big rock! What if I fall?

(Kia là một tảng đá rất lớn! Nếu tôi bị ngã thì sao?)

A: You’ll be fine if you follow me.

(Bạn sẽ ổn nếu bạn theo tôi.)


Bài 5

5.USE IT! Work in pairs. Practise a new dialogue for the situation using the Key Phrases and the

dialogue in exercise 1 to help you.

(THỰC HÀNH! Làm việc theo cặp. Thực hành một cuộc đối thoại mới cho tình huống bằng cách sử dụng Các

cụm từ khóa và đoạn hội thoại trong bài tập 1 để giúp bạn.)

Student A: You are going to go on a mountain bike trip in the countryside. Ask the instructor to check

your equipment. Tell him / her that you are a little scared of cycling in the countryside and ask for

instructions.

Student B: You are an instructor at an activity centre and you are taking a group of students

on a mountain bike trip in the countryside. Check student A’s equipment. Ask if he / she is OK and if he /

she has any questions or doubts.

Phương pháp giải:

Học sinh A: Bạn sắp có một chuyến đi xe đạp leo núi ở vùng nông thôn. Yêu cầu người hướng dẫn kiểm tra

thiết bị của bạn. Nói với anh ấy / cô ấy rằng bạn hơi sợ hãi khi đạp xe ở vùng nông thôn và yêu cầu chỉ dẫn.

Học sinh B: Bạn là giáo viên hướng dẫn tại một trung tâm hoạt động và bạn đang đưa một nhóm học sinh

trong chuyến đi xe đạp leo núi ở vùng nông thôn. Kiểm tra thiết bị của học sinh A. Hỏi xem anh ấy / cô ấy có

ổn không và nếu anh ấy / cô ấy có bất kỳ câu hỏi hoặc băn khoăn nào không.


Lời giải chi tiết:

A:  It’s important to check your equipment first, Sammy. Is your helmet OK? 

(Điều quan trọng là phải kiểm tra thiết bị của bạn trước, Sammy. Mũ bảo hiểm của bạn có ổn không?)

B:Can you check my helmet? It doesn’t feel very comfortable.

(Bạn có thể kiểm tra mũ bảo hiểm của tôi không? Nó không cảm thấy thoải mái cho lắm.)

A:  Let’s see. It’s fine. Your helmet needs to be secure. And you should wear gogglesto protect your eyes.

OK, are you ready?

(Hãy xem nào. Tốt rồi. Mũ bảo hiểm của bạn cần được đảm bảo an toàn. Và bạn nên đeo kính bảo hộ để bảo

vệ mắt. OK, bạn đã sẵn sàng chưa?)

B: Erm, yes, I think so but I’m a little bit scared of cycling in the countryside.What if I meet a cow in the

road?

(Erm, vâng, tôi nghĩ vậy nhưng tôi hơi sợ khi đạp xe ở vùng nông thôn. Nếu tôi gặp một con bò trên đường

thì sao?)

A:  Don’t worry. Just go slowly and remember to relax and use your legs. You’ll be fine if you follow me.

(Đừng lo lắng. Chỉ cần đi chậm và nhớ thả lỏng và sử dụng chân của bạn. Bạn sẽ ổn nếu bạn theo tôi.)


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Writing: A blog

  THINK! Which part of the school day do you like the most? Why? 1. Read Thanh’s blog. Who is the information in this blog for? What advice does Thanh give about school work? 2. Complete the Key Phrases with words from the blog. 3. Cover the text. Can you remember the advice? Complete the sentences. Then read the text and check your answers. 4. Complete the imperative sentences with the verbs in the box. 5. USE IT! Follow the steps in the

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 CLIL: Technology - GPS and survival

  1. Check the meaning of the words in the box. Then read and complete the text with the words from the box. Listen and check. 2. Read the text again and match 1–6 with a–f. 3. Read the text again and answer the questions. 4. USE IT! Invent a new smartphone application. Say what it does, and write instructions for how to use it. Tell your class about your application. Vote for the most interesting one.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Puzzles and Games

  1. Find seven verbs in the grid. Each verb is in a different colour. Then use the verbs to complete the phrases about survival. 2. WHAT’S IN THE TENT? Work in groups. Add vowels (a, e, i and o) to find the survival equipment. The first group to find all the equipment wins. 3. WHAT’S IN YOUR BAG? Work in pairs. Follow the instructions. 4. CONDITIONAL CHAIN. Work in two groups and follow the instructions.5. GUESS THE PLACE. Work in small groups. Follow the instructions.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Vocabulary and Listening

  THINK! You’re lost in the desert. What is your first priority? 1. Match objects 1–11 in the picture with the words in the box. Then listen and check. 2. Read the introduction to Desert Challenge. Which objects in exercise 1 will people probably need on a desert trek? 3. Listen to Kay Freeman talking about the survival course she went on. Which equipment from exercise 1 does she say is useful? 4. Read the questions. Then listen again and choose the correct answers. 5. USE IT! Work in pairs. Say

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Language focus: will and won't in the first conditional

  1. Match 1–5 with a–e to make sentences. Then match the sentences with the people in the text on page 70. 2. Complete the Rules with action or result. 3. Choose the correct words. 4. Order the words to make questions. 5. Look at the picture and match 1–5 with a–e to make sentences. 6. USE IT! Read the Study Strategy. Work in pairs. Ask and answer the questions in exercise 4. Give some details. Finished? Invent a new team member for the Stay Alive programme.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.