Tiếng Anh 7 Unit 1 Vocabulary: Where we spend time


1.THINK! What are your favourite places? Where do you spend most of your time? 2. Match the phrases in the box with places 1–12 in the picture. Listen and check. 3. Complete the sentences below so that they are true for you. Use words from exercise 1. 4. Complete the Time of your life quiz with words from exercise 1. Then choose the correct option in blue and compare your answers. 5. Watch or listen. Who likes seeing friends at the weekend: Amelia, Elijah, or Renee? Who goes to school by bus: Ha

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Think

THINK! What are your favourite places? Where do you spend most of your time? 

(Suy nghĩ! Những nơi yêu thích của bạn là gì? Bạn dành phần lớn thời gian của mình ở đâu?)

Lời giải chi tiết:

My favourite places are my bedroom and school. I spend most of my time at school.

(Những nơi yêu thích của tôi là phòng ngủ và trường học của tôi. Tôi dành phần lớn thời gian ở trường.)


Bài 1

1. Match the phrases in the box with places 1–12 in the picture. Listen and check.

(Ghép các cụm từ trong hộp với các nơi chốn từ 1–12 trong hình. Nghe và kiểm tra.)


at school       at the shops          in bed            in fast food restaurants     in the car      in the countryside  in the park     in the playground         on the bus        on the phone in front of the TV   in your room

Lời giải chi tiết:

1. in the park (trong công viên)

2. at the shops (tại các cửa hàng)

3. in the countryside (ở vùng quê, nông thôn)

4. in the car (trong ô tô)

5. in fast food restaurants (trong các nhà hàng thức ăn nhanh)

6. in bed (trên giường)

7. in your room (trong phòng của bạn)

8. on the bus (trên xe buýt)

9. in front of the TV (trước tivi)

10. on the phone (trên điện thoại)

11. at school (ở trường)

12. in the playground (trong sân chơi)

Bài 2

2. Complete the sentences below so that they are true for you. Use words from exercise 1.

(Hoàn thành các câu dưới đây để chúng đúng với bạn. Sử dụng các từ trong bài tập 1.)

I love being in bed.

(Tôi thích ở trên giường.)

1. I like being ………….. . 

2. I don’t mind being ………….. .

3. I don’t always like being ………….. .

4. I sometimes hate being ………….. .

Lời giải chi tiết:

1. I like being in the countryside. 

(Tôi thích ở nông thôn.)

2. I don’t mind being on the bus.

(Tôi không phiền khi đi xe buýt.)

3. I don’t always like being in front of the TV.

(Tôi không phải lúc nào cũng thích ngồi trước TV.)

4. I sometimes hate being in my room.

(Tôi đôi khi ghét ở trong phòng của mình.)

Bài 3

3. Complete the Time of your lifequiz with words from exercise 1. Then choose the correct option in blue and compare your answers.

(Hoàn thành câu hỏi Time of your life với các từ trong bài tập 1. Sau đó chọn phương án đúng trong phần màu xanh và so sánh câu trả lời của bạn.)

THE TIME OF YOUR LIFE

Where do people spend their time around the world?

A. SLEEP

According to some research,a person needs between 5–6 / 7–9 / 10–11 hours(1) ___________. In the UK,however, a lot of peoplesleep for just 6 ½ hours.  

B. TRAVEL

São Paulo in Brazil has a largenumber of cars. Studentscan spend 5 / 20 / 40 minutes(2) ___________on a five kilometre journey to school. 

C. STUDY

Students in China are(3) ___________from7.30 a.m. until 5 p.m. andin northern China somechildren have classes 5 / 6 / 7 days a week. Beforestarting the day, studentsexercise (4) ___________. InShanghai, China, studentsspend 7 / 12 / 14 hours aweek doing homework –that’s two hours everyevening.

D. EATING

In France people spend more thantwo hours a day having breakfast,lunch and dinner. In the USA people only spend 17 / 67 / 127 minutes a dayeating. Americansspend more timethan other people (5) ___________. 

E. IN TOWN

French people like shopping.They spend the most time (6) ___________.  

F. RELAXING

Americans spend mosttime (7) ___________and ontheir computers. In total,teenagers there spend 50 /100 / hours a week infront of screens.

Lời giải chi tiết:

1. in bed / 7–9

2. in the car / 40

3. at school / 7

4. in the playground / 14

5. in fast food restaurants / 67

6. at the shops

7. in front of the TV / 50

THE TIME OF YOUR LIFE

Where do people spend their time around the world?

A. SLEEP

According to some research,a person needs between 7–9 hours in bed. In the UK,however, a lot of peoplesleep for just 6 ½ hours.  

B. TRAVEL

São Paulo in Brazil has a largenumber of cars. Studentscan spend 40 minutes in the car on a five-kilometre journey to school. 

C. STUDY

Students in China are at school from 7.30 a.m. until 5 p.m. andin northern China somechildren have classes 7 days a week. Beforestarting the day, studentsexercise in the playground. InShanghai, China, studentsspend 14 hours aweek doing homework –that’s two hours everyevening.

D. EATING

In France people spend more thantwo hours a day having breakfast, lunch and dinner. In the USA people only spend 67 minutes a day eating. Americansspend more timethan other people in fast food restaurants.

E. IN TOWN

French people like shopping.They spend the most time at the shops.

F. RELAXING

Americans spend mosttime in front of the TV and ontheir computers. In total,teenagers there spend 50 hours a week infront of screens.

Tạm dịch:

THỜI GIAN CỦA CUỘC ĐỜI BẠN

Mọi người trên khắp thế giới dành thời gian của họ ở đâu?

A. NGỦ

Theo một số nghiên cứu, một người cần từ 7-9 giờ trên giường. Tuy nhiên, ở Anh, rất nhiều người chỉ ngủ được 6 tiếng rưỡi.

B. ĐI LẠI

São Paulo ở Brazil có một số lượng lớn ô tô. Học sinh có thể dành 40 phút ngồi trên ô tô trong hành trình dài 5 km đến trường.

C. HỌC TẬP

Học sinh ở Trung Quốc đến trường từ 7h30 sáng đến 5h chiều và ở miền bắc Trung Quốc một số trẻ em có lớp học 7 ngày một tuần. Trước khi bắt đầu ngày mới, học sinh tập thể dục trong sân chơi. Ở Thượng Hải, Trung Quốc, học sinh dành 14 giờ một tuần để làm bài tập về nhà - tức là hai giờ mỗi tối.

D. ĂN UỐNG

Ở Pháp, mọi người dành hơn hai giờ mỗi ngày để ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Ở Mỹ, mọi người chỉ dành 67 phút mỗi ngày để ăn. Người Mỹ dành nhiều thời gian hơn những người khác trong các nhà hàng thức ăn nhanh.

E. TRONG THỊ TRẤN 

Người Pháp thích mua sắm. Họ dành hầu hết thời gian ở các cửa hàng.

F. THƯ GIÃN

Người Mỹ dành hầu hết thời gian trước TV và máy tính của họ. Tổng cộng, thanh thiếu niên ở đó dành 50 giờ mỗi tuần trước màn hình.

Bài 4

4. Watch or listen. Who likes seeing friends at the weekend: Amelia, Elijah, or Renee? Who goes to school by bus: Harry, Lily, or Darius?

(Xem hoặc nghe. Ai thích gặp bạn bè vào cuối tuần: Amelia, Elijah hay Renee? Ai đi học bằng xe buýt: Harry, Lily, hay Darius?)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Amelia

Man: What are your favourite places in town?

Amelia: When I'm with my friends in town we spend most of our time at the shops. Sometimes we go to fast food restaurants. 

2. Elijah

Woman: What about when you're at home? Do you stay in your room a lot?

Elijah: Yes, I quite like being alone sometimes so I spend a bit of time in my room usually when I come home from school. 

3. Renee

Man: Do you stay in bed later on the weekends?

Renee: No, I don't spend a lot of time in bed. I go to school on Saturday morning and on Sunday I don't spend any time in bed. I prefer to get up and do something: see friends, do sport , watch TV that kind of thing. 

4. Harry

Woman: Are you online a lot?

Harry: Quite a lot I suppose yes. My parents say I spend too much time in front of screens. I use my phone a lot and then there's my computer that's for homework but I play games on it, too. 

5. Lily

Man: Do you spend too much time on your homework?

Lily: No, not much maybe 30 minutes a day. 

Man: And at the weekend?

Lily: I spent more time on my homework at the weekend maybe an hour a day but I don’t spend more than an hour. 

6. Darius

Woman: How long does it take to get to school in the morning?

Darius: When there's a lot of traffic I spent about 40 minutes on the bus getting to school it's a long time. 

Woman: What do you do on the bus?

Darius: I spend all of my time on my phone.

Tạm dịch bài nghe:

1. Amelia

Nam: Địa điểm yêu thích của bạn trong thị trấn là gì?

Amelia: Khi tôi cùng bạn bè đến thị trấn, chúng tôi dành phần lớn thời gian ở các cửa hàng. Đôi khi chúng tôi đi đến các nhà hàng thức ăn nhanh.

2. Elijah

Nữ: Khi bạn ở nhà thì sao? Bạn có ở trong phòng của bạn nhiều không?

Elijah: Vâng, đôi khi tôi khá thích ở một mình nên tôi thường dành một chút thời gian trong phòng khi đi học về.

3. Renee

Nam: Bạn có nằm lại giường muộn hơn vào cuối tuần?

Renee: Không, tôi không dành nhiều thời gian trên giường. Tôi đi học vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật tôi không dành thời gian trên giường. Tôi thích thức dậy và làm việc gì đó: gặp gỡ bạn bè, chơi thể thao, xem TV đại loại như vậy.

4. Harry

Nữ: Bạn có online nhiều không?

Harry: Tôi nghĩ là có khá nhiều. Bố mẹ tôi nói rằng tôi dành quá nhiều thời gian trước màn hình. Tôi sử dụng điện thoại rất nhiều và sau đó dùng máy tính để làm bài tập về nhà nhưng tôi cũng chơi game trên đó.

5. Lily

Nam: Bạn có dành quá nhiều thời gian cho bài tập về nhà không?

Lily: Không, không nhiều, có thể 30 phút mỗi ngày.

Nam: Vào cuối tuần thì sao?

Lily: Tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho bài tập về nhà của mình vào cuối tuần, có thể là một giờ mỗi ngày nhưng tôi không dành nhiều hơn một giờ.

6. Darius

Nữ: Mất bao lâu để đến trường vào buổi sáng?

Darius: Khi có rất nhiều phương tiện giao thông, tôi đã dành khoảng 40 phút trên xe buýt để đến trường, đó là một thời gian dài.

Nữ: Bạn làm gì trên xe buýt?

Darius: Tôi dành toàn bộ thời gian cho điện thoại.

Lời giải chi tiết:

- Renee likes ikes seeing friends at the weekend.

(Renee thích gặp bạn bè vào cuối tuần.)

Thông tin: Renee: No, I don't spend a lot of time in bed. I go to school on Saturday morning and on Sunday I don't spend any time in bed. I prefer to get up and do something: see friends, do sport , watch TV that kind of thing. 

(Không, tôi không dành nhiều thời gian trên giường. Tôi đi học vào sáng thứ bảy và chủ nhật tôi không dành thời gian trên giường. Tôi thích đứng dậy và làm điều gì đó: gặp gỡ bạn bè, chơi thể thao, xem TV như vậy.)

- Darius goes to school by bus.

(Darius đi học bằng xe buýt.)

Thông tin: Darius: When there's a lot of traffic I spent about 40 minutes on the bus getting to school it's a long time. 

(Khi xe cộ đông đúc, tôi đã mất khoảng 40 phút ngồi trên xe buýt để đến trường, đó là một khoảng thời gian dài.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 5

5. Read the key phrases. Watch or listen again and complete them.

(Đọc các cụm từ khoá. Xem hoặc nghe lại và hoàn thành chúng.)


KEY PHRASES

How you spend time

I spend all of my time (1) __________________ .

I spend too much time (2) __________________ .

We spend most of our time (3) __________________ .

I spend a bit of time (4) __________________ .

I don’t spend a lot of time (5) __________________ .

Do you spend much time (6) __________________ ?

I don’t spend more than (7) __________________ .

I don’t spend any time (8) __________________ .

Phương pháp giải:

1. Amelia

Man: What are your favourite places in town?

Amelia: When I'm with my friends in town we spend most of our time at the shops. Sometimes we go to fast food restaurants. 

2. Elijah

WomanWhat about when you're at home? Do you stay in your room a lot?

Elijah: Yes, I quite like being alone sometimes so I spend a bit of time in my room usually when I come home from school. 

3. Renee

Man: Do you stay in bed later on the weekends?

Renee: No, I don't spend a lot of time in bed. I go to school on Saturday morning and on Sunday I don't spend any time in bed. I prefer to get up and do something: see friends, do sport , watch TV that kind of thing. 

4. Harry

WomanAre you online a lot?

Harry: Quite a lot I suppose yes. My parents say I spend too much time in front of screens. I use my phone a lot and then there's my computer that's for homework but I play games on it, too. 

5. Lily

Man: Do you spend too much time on your homework?

Lily: No, not much maybe 30 minutes a day. 

Man: And at the weekend?

Lily: I spent more time on my homework at the weekend maybe an hour a day but I don’t spend more than an hour. 

6. Darius

Woman: How long does it take to get to school in the morning?

Darius: When there's a lot of traffic I spent about 40 minutes on the bus getting to school it's a long time. 

Woman: What do you do on the bus?

Darius: I spend all of my time on my phone.

Lời giải chi tiết:

How you spend time (Bạn dùng thời gian như thế nào)

I spend all of my time (1) on my phone.

(Tôi dành tất cả thời gian của mình cho điện thoại.)

I spend too much time (2) in front of screens.

(Tôi dành quá nhiều thời gian trước màn hình máy tính.)

We spend most of our time (3) at the shops.

(Chúng tôi dành phần lớn thời gian của mình ở các cửa hàng.)

I spend a bit of time (4) in my room.

(Tôi dành một ít thời gian trong phòng của mình.)

I don’t spend a lot of time (5) in bed.

(Tôi không dành nhiều thời gian trên giường.)

Do you spend much time (6) on your homework?

(Bạn có dành nhiều thời gian cho bài tập về nhà không?)

I don’t spend more than (7) an hour.

(Tôi không dành nhiều hơn một giờ.)

I don’t spend any time (8) in bed.

(Tôi không dành bất kỳ thời gian nào trên giường.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 6

 6. USE IT! Ask and answer the questions. Use some of the key phrases.

(Thực hành! Hỏi và trả lời câu hỏi. Sử dụng một số cụm từ khoá.)

1. How much time do you spend travelling to school?

(Bạn dành bao nhiêu thời gian để đi đến trường?)

2. How much time do you spend at school?

(Bạn dành bao nhiêu thời gian ở trường?)

3. How much time do you spend in your room?

(Bạn dành bao nhiêu thời gian trong phòng của mình?)

4. Do you spend much time in front of the TV?

(Bạn có dành nhiều thời gian ngồi trước TV không?)

 

I don’t spend much time travelling to school. Only about fifteen minutes.

 

(Tôi không dành nhiều thời gian đi đến trường. Chỉ khoảng mười lăm phút.)

Lời giải chi tiết:

2. We spend most of our time at school. About 7 hours a day.

(Chúng tôi dành phần lớn thời gian ở trường. Khoảng 7 tiếng 1 ngày.)

3. I spend a lot of time in my room.

(Tôi dành nhiều thời gian trong phòng của mình.)

4. No, I don’t. I spend more time seeing and talking to my friends and family.

(Không, tôi không. Tôi dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ và nói chuyện với bạn bè và gia đình của mình.)

Bài 7

Finished? (Hoàn thành?)

Complete the Key Phrases with information that is true for you.

(Hoàn thành các Cụm từ khoá với thông tin đúng với bạn.)


Lời giải chi tiết:

- I spend all of my time doing my homework.

(Tôi dành tất cả thời gian của mình làm bài tập về nhà.)

- I spend too much time talking on the phone.

(Tôi dành quá nhiều thời gian nói chuyện điện thoại.)

- We spend most of our time at school.

(Chúng tôi dành phần lớn thời gian của mình ở trường.)

- I spend a bit of time cooking.

(Tôi dành một ít thời gian nấu ăn.)

- I don’t spend a lot of time playing games.

(Tôi không dành nhiều thời gian chơi game.)

- Do you spend much time playing sports?

(Bạn có dành nhiều thời gian chơi thể thaokhông?)

- I don’t spend more than an hour a day in front of TV.

(Tôi không dành nhiều hơn 1 tiếng mỗi ngày trước tivi.)

- I don’t spend any time swimming.

(Tôi không dành bất kỳ thời gian nào để bơi lội.)


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Reading: Screen time

  THINK! How much time do you spend in front of your computer screen every day? 1. Read the Study Strategy. Then read the forum quickly. Which two people are not happy with the rules at home? 2. VOCABULARY PLUS. Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. 3. Read and listen to the forum and answer the questions. 4. USE IT! Work in pairs. Do you think Typho’s dad is right to ban phones at meal times? When do your parents let you use the computer?

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Language focus - Present simple: affirmative and negative

  1. Complete the sentences with the words in the box. Then check your answers in the forum on page 12. 2. Complete the Rules with five words from the box. 3. Choose the correct words. 4. PRONUNCIATION. Third person –s. Listen. Then practise the examples. 5. Listen to eight more verbs and add them to the table in exercise 4. Practise saying them. 6. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. 7. USE IT! Write true and false sentences using the words in the boxes. Use aff

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Vocabulary and Listening

  THINK! How do you relax when you are not at school? 1. Complete the phrases in the questionnaire with the verbs in the box. Then listen and check. 2. Do the questionnaire. Do you like being alone, being creative, or going out? Compare your answers with your partner's. 3. Look at the photos of Abbie and Niall. What are their hobbies? Which hobby is relaxing? 4. Listen again and answer the questions. 5. USE IT! Work in pairs. Which hobby do you prefer: Abbie’s or Niall’s? Why?

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Language focus: Present simple - Questions

  1. Complete the questions and answers with do, don’t, does and doesn’t. Then choose the correct words in rules 1–4. 2. Complete the questions using the present simple form of the verbs in brackets. 3. Ask and answer the questions from exercise 2. Use do, don’t, does and doesn’t in your answers. 4. Complete the questions with the words in the box. Then practise in pairs. 5. USE IT! Work in pairs. Ask questions using words from boxes A and B. Find out different things about your partner. (Finis

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Speaking: Thinking of things to do

  THINK! What can you do in your town at the weekend? 1. Complete the dialogue with the key phrases. Then watch or listen and check. What do Lisa and Jamie decide to do? 2. Which key phrases are for making suggestions and which are for responding to suggestions? Write S (suggestion) or R (response). 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Choose the correct phrases in the mini-dialogues. Listen and check. Then practise them with your partner. 5. USE IT! Work in pairs. Practise a new dialo

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí