Tiếng Anh 7 Unit 5 Writing: A biographical web page


THINK! What famous people from the past do you admire? 1. Read the biography. How old was Agatha Christie when she published her first novel? Why are her books popular? 2. Match the blue first line of each paragraph (1–3) with the subject of the paragraph (a–c). 3. Read the Study Strategy. Then read the list of questions. Read the biography again and add more questions to the list. 4. Think of a famous or successful person from the past. Make a list of questions about them. Use the questions

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

THINK!

THINK! What famous people from the past do you admire?

(SUY NGHĨ! Bạn ngưỡng mộ những người nổi tiếng nào trong quá khứ?)


Lời giải chi tiết:

I really admire Uncle Ho because he learned many languages by himself and he sacrificed all his life for

gaining back the independence for Vietnamese people.

(Tôi rất khâm phục Bác Hồ vì Bác đã tự học được nhiều thứ tiếng và Bác đã hy sinh cả cuộc đời để giành lại

độc lập cho dân tộc Việt Nam.)

Achievements

Agatha Christie

1.Agatha Christie was a British writer. She was born in England in 1890 and died there in 1976.

2.She first started writing when she was sixteen. Later, when she was a nurse, she had the idea for a

detective story and she published her first novel in 1920. She was a very shy person, so she was happier to

stay in and write than to meet people.

3.Agatha Christie eventually became one of the most popular writers in history. She wrote more than sixty

novels, as well as plays and poetry, and sold more than two billion books. There are translations of her

books in more than 100 languages. People love her work because the characters and the mysteries are so

interesting.

Tạm dịch:

Thành tựu

Agatha Christie

1.Agatha Christie là một nhà văn người Anh. Bà sinh ra ở Anh vào năm 1890 và mất ở đó vào năm 1976.

2.Bà ấy bắt đầu viết lần đầu tiên khi bà ấy mười sáu tuổi. Sau đó, khi còn là một y tá, bà ấy đã có ý tưởng

cho một truyện trinh thám và bà ấy đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình vào năm 1920. Bà ấy là

một người rất nhút nhát, vì vậy bà ấy vui khi ở nhà và viết hơn là gặp gỡ mọi người.

3.Agatha Christie cuối cùng đã trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng nhất trong lịch sử. Bà đã viết

hơn 60 cuốn tiểu thuyết, cũng như kịch và thơ, và bán được hơn hai tỷ cuốn sách. Có các bản dịch sách của

bà ấy trong hơn 100 ngôn ngữ. Mọi người yêu thích tác phẩm của bà ấy vì các nhân vật và những bí ẩn rất

thú vị.


Bài 1

1.Read the biography. How old was Agatha Christie when she published her first novel? Why are

her books popular?

(Đọc tiểu sử. Agatha Christie bao nhiêu tuổi khi cô xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình? Tại sao

sách của cô ấy được yêu thích?)


Lời giải chi tiết:

Agatha Christie was 30 years old when she published her first novel.

(Agatha Christie 30 tuổi khi bà xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình.)

Thông tin: She published her first novel in 1920.

Because the characters and the mysteries are so interesting.

(Bởi vì các nhân vật và những bí ẩn rất thú vị.)

Thông tin: People love her work because the characters and the mysteries are so interesting.


Bài 2

 2.Match the blue first line of each paragraph (1–3) with the subject of the paragraph (a–c).

(Nối dòng đầu tiên màu xanh của mỗi đoạn (1–3) với chủ đề của đoạn (a – c).)

a. Early career

b. Achievements

c. Life


Phương pháp giải:

a. Sự nghiệp ban đầu

b. Thành tựu

C. Cuộc đời


Lời giải chi tiết:

c. Life: 1Agatha Christie was a British writer.

a. Early career: 2She first started writing when she was sixteen.

b. Achievements : 3 .Agatha Christie eventually became one of the most popular writers in history.


Bài 3

3.Read the Study Strategy. Then read the list of questions. Read the biography again and add

more questions to the list.

(Đọc Chiến thuật Học tập. Sau đó, đọc danh sách các câu hỏi. Đọc lại tiểu sử và thêm nhiều câu hỏi vào

danh sách.)

STUDY STRATEGY

Selecting information
There’s a lot of information about people on the internet. You need to decide what information to use for a

biography.

Tip: Make a list of questions about the person you’re writing about.

Phương pháp giải:

STUDY STRATEGY (Chiến thuật Học tập)

Selecting information (Lựa chọn thông tin)
There’s a lot of information about people on the internet. You need to decide what information to use for a

biography.

(Có rất nhiều thông tin về những người trên Internet. Bạn cần quyết định thông tin nào để sử dụng cho

một tiểu sử.)
Tip: Make a list of questions about the person you’re writing about.

(Mẹo: Lập danh sách các câu hỏi về người bạn đang viết về.)

Life

What did Agatha Christie do?

Where was she born?

Where did she die?

Early career

When did she first start writing?

……………………………………….

……………………………………….

Achievements

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….


Lời giải chi tiết:

Life (Cuộc đời)

What did Agatha Christie do? (Agatha Christie đã làm nghề gì?)

Where was she born? (Cô ấy sinh ra ở đâu?)

Where did she die? (Cô ấy chết ở đâu?)

Early career (Sự nghiệp ban đầu)

When did she first start writing? (Cô ấy bắt đầu viết lần đầu tiên khi nào?)

What was her job when she had the idea for a detective story?

(Công việc của cô ấy là gì khi cô ấy có ý tưởng cho một câu chuyện trinh thám?)

When did she publish her first novel?

(Khi nào cô ấy xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình?)

Achievements (Thành tựu)

How many novels as well as plays and poetry did she write?

(Cô ấy đã viết bao nhiêu tiểu thuyết cũng như kịch và thơ?)

How many books did she sell?

(Cô ấy đã bán được bao nhiêu cuốn sách?)

How many languages are her books translated into? 

(Sách của cô ấy được dịch sang bao nhiêu thứ tiếng?)

Why do people love her work?

(Tại sao mọi người yêu thích tác phẩm của cô ấy?)


Bài 4

 4.Think of a famous or successful person from the past. Make a list of questions about them. Use

the questions in exercise 3 to help you.

(Hãy nghĩ về một người nổi tiếng hoặc thành công trong quá khứ. Lập danh sách các câu hỏi về họ. Sử dụng

các câu hỏi trong bài tập 3 để giúp bạn.)


Lời giải chi tiết:

Life (Cuộc đời)
What did Thomas Edison do? (Thomas Edison đã làm nghề gì?)

Where and when was he born? (Ông ấy sinh ra khi nào và  ở đâu?)

Where and when did he die? (Ông ấy chết khi nào và ở đâu?)

Early career (Sự nghiệp ban đầu)

When did he start working? (Ông ấy bắt đầu làm việc từ khi nào?)

When did he first start inventing? (Ông ấy bắt đầu viết lần đầu tiên khi nào?)

What was his first invention? (Phát minh đầu tiên của ông ấy là gì?)

Achievements (Thành tựu)

How many inventions did he invent?

(Ông ấy đã phát minh ra bao nhiêu phát minh?)

What was his most well known invention? 

(Phát minh nổi tiếng nhất của ông là gì?)

How did he become famous?

(Làm thế nào mà ông ấy trở nên nổi tiếng?)


Bài 5

 5.In your notebook, complete the Key Phrases with words from the text.

(Trong sổ tay của bạn, hãy hoàn thành các Cụm từ khoá bằng các từ trong văn bản.)

KEY PHRASES

Staging information

She first started 1 ………...

2 ………...eventually 3 ………...

People love her work because 4 ………...

Lời giải chi tiết:

1. writing when she was sixteen.

2. Agatha Christie

3. became one of the most popular writers in history

4. the characters and the mysteries are so interesting

KEY PHRASES (Cụm từ khoá)

Staging information (Thông tin giai đoạn)

She first started writing when she was sixteen.

Agatha Christie eventually became one of the most popular writers in history.

People love her work because the characters and the mysteries are so interesting.

Bài 6

 6.USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

(THỰC HÀNH! Làm theo các bước trong Hướng dẫn Viết.)

WRITING GUIDE

A TASK

Think about your person from exercise  4. Find information about the person and write a short biography

(60 – 80 words) for an ‘Achievements’ web page.

B THINK AND PLAN

Find answers to your list of questions from exercise 4.

C WRITE

Look at your notes and the sections in the model text and decide what information you want to include in

each section:

- Life

- Early career

- Achievements

Then write the biography in your notebook. Include the key phrases.

D CHECK

- Comparative and superlative adjectives

Phương pháp giải:

HƯỚNG DẪN VIẾT

MỘT NHIỆM VỤ

Hãy nghĩ về người của bạn từ bài tập 4. Tìm thông tin về người đó và viết tiểu sử ngắn (60 - 80 từ) cho

trang web ‘Những thành tựu’.

B SUY NGHĨ VÀ KẾ HOẠCH

Tìm câu trả lời cho danh sách các câu hỏi của bạn từ bài tập 4.

C VIẾT

Xem ghi chú của bạn và các phần trong văn bản mẫu và quyết định thông tin nào bạn muốn đưa vào mỗi

phần:

- Cuộc đời

- Sự nghiệp ban đầu

- Thành tựu

Sau đó viết tiểu sử vào sổ tay của bạn. Bao gồm các cụm từ khoá.

D KIỂM TRA

- Tính từ so sánh hơn và so sánh nhất

Lời giải chi tiết:

Achievements

Thomas Edison

Thomas Alva Edison was an American inventor and businessman. He was born in USA in 1847 and died there

in 1931.

At thirteen he started working a job as a newsboy, selling newspapers and candy on the local railroad that

ran through Port Huron to Detroit. In 1869, at 22 years old, Edison moved to New York City and developed

his first invention, an improved stock ticker called the Universal Stock Printer. 

In his 84 years, Thomas Edison acquired a record number of 1,093 patents (singly or jointly). He is best

known for his invention of the phonograph and incandescent electric light. He became really famous for his

useful inventions.

Tạm dịch:

Thành tựu

Thomas Edison

Thomas Alva Edison là một nhà phát minh và doanh nhân người Mỹ. Ông sinh ra ở Hoa Kỳ vào năm 1847 và

mất ở đó vào năm 1931.

Năm mười ba tuổi, ông bắt đầu làm công việc bán báo, bán báo và kẹo trên tuyến đường sắt địa phương

chạy qua Port Huron đến Detroit. Năm 1869, ở tuổi 22, Edison chuyển đến thành phố New York và phát triển

phát minh đầu tiên của mình, một mã chứng khoán cải tiến được gọi là Universal Stock Printer. 

Trong 84 năm của mình, Thomas Edison đã có được số lượng kỷ lục 1.093 bằng sáng chế (riêng lẻ hoặc

chung). Ông được biết đến với phát minh ra máy hát đĩa và đèn điện sợi đốt. Ông ấy trở nên thực sự nổi

tiếng nhờ những phát minh hữu ích của mình.Bình chọn:
4 trên 3 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 5 CLIL: Science - Average speed

  1. Read the text and answer questions 1–4. 2. Check the meaning of the words in the box. Then read the equations and answer questions 1–2. 3. USE IT! Read the sentences and find each average speed in km/h.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Puzzles and Games

  1. Order the letters to find times, numbers and measurements. 2. SENTENCE RACES. Work in two groups. Follow the instructions. 3. Join the puzzle pieces to find the jobs and skills. 4. TALK ABOUT … Work in groups of four. You need a dice. Take turns rolling the die and answering the question with the same number. If you get the same number twice, roll again. 5. TEAM QUIZ. Work in two groups. Follow the instructions.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Speaking: Making and responding to suggestions

  THINK! What can you do best: sing, dance, or play an instrument? How can you get better? 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What does Kim want to learn? 2. Cover the dialogue and complete the Key Phrases. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Work in pairs. Look at ideas 1–5. Take turns giving and responding to advice for each situation. 5. USE IT! Work in pairs. Read the situation. Practise a new dialogue using

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Language focus: Ability: can and could, Questions with How...?

  1. Change the words in bold from affirmative to negative, or negative to affirmative, to make sentences. 2. Look at the sentences in exercise 1 again and choose the correct words in the Rules. 3. Complete the text with affirmative and negative forms of can and could. 4. Match 1–6 with a–f to make questions. Can you remember the answers? Ask and answer the questions with your partner. 5. USE IT! Make questions with How … ? and the words in the table. Then ask and answer the questions with you

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Vocabulary and Listeing: Jobs and skills

  THINK! At what ages can most people talk, walk, count, spell their name, read, write? When could you first speak English? 1. Choose the correct bold words in the texts. Listen and check. 2. PRONUNCIATION /ə/ in jobs Listen to the jobs. Then listen again and repeat. 3. Listen to more jobs and skills. Find the words you hear in the text in exercise 1. Listen again and repeat the words. 4. Listen to part of the programme and write True or False. 5. USE IT! Work

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.