Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bình chọn:
3.8 trên 144 phiếu
Câu 1 trang 50 SGK Đại số 10

Phát biểu quy ước về tập xác định của một hàm số được cho bởi công thức.

Xem lời giải

Câu 2 trang 50 SGK Đại số 10

Thế nào là hàm số đồng biến (nghịch biến) trên khoảng (a,b)?

Xem lời giải

Câu 3 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 50 SGK Đại số 10. Thế nào là hàm số chẵn? Thế nào là hàm số lẻ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 50 SGK Đại số 10

Giải Bài 4 trang 50 (Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai) SGK Đại số 10. Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số y = ax+b trong mỗi trường hợp a>0; a<0

Xem lời giải

Câu 5 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 50 SGK Đại số 10. Chỉ ra khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số y = ax2+bx+c, trong các trường hợp a>0, a<0.

Xem lời giải

Câu 6 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 6 trang 50 SGK Đại số 10. Xác định tọa độ đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c

Xem lời giải

Câu 7 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 50 SGK Đại số 10. Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c với trục tung.

Xem lời giải

Câu 8 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 8 trang 50 SGK Đại số 10. Tìm tập xác định của các hàm số

Xem lời giải

Câu 9 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 50 SGK Đại số 10. Xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số

Xem lời giải

Câu 10 trang 51 SGK Đại số 10

Giải bài 10 trang 51 SGK Đại số 10. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Xem lời giải

Câu 11 trang 51 SGK Đại số 10

Giải bài 11 trang 51 SGK Đại số 10. Xác định a,b, biết đường thẳng y = ax+ b đi qua hai điểm phân biệt A(1,3) , B(-1, 5)

Xem lời giải

Câu 12 trang 51 SGK Đại số 10

Giải bài 12 trang 51 SGK Đại số 10. Tìm parabol y = ax2+bx+c, biết parabol đó

Xem lời giải

Câu 13 trang 51 SGK Đại số 10

Giải bài 13 trang 51 SGK Đại số 10. Tìm tập xác định của hàm số

Xem lời giải

Câu 14 trang 51 SGK Đại số 10

Giải bài 14 trang 51 SGK Đại số 10. Parabol y = 3x2 – 2x+1 có đỉnh là:

Xem lời giải

Câu 15 trang 51 SGK Đại số 10

Giải bài 15 trang 51 SGK Đại số 10. Hàm số y = x2- 5x + 3

Xem lời giải