CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bình chọn:
4.1 trên 152 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 1 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 2 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 4 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 4 - Đại số 10

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 53 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 53 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ về phương trình một ẩn, phương trình hai ẩn...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 54 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 54 SGK Đại số 10. Cho phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 54 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 54 SGK Đại số 10. Hãy tìm điều kiện của các phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 55 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 55 SGK Đại số 10. Các phương trình sau có tập nghiệm bằng nhau hay không...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 56 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 56 SGK Đại số 10. Tìm sai lầm trong phép biến đổi sau...

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 57 SGK Đại số 10. Cho hai phương trình

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 57 SGK Đại số 10. Cho hai phương trình

Xem lời giải

Bài 3 trang 57 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 57 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem lời giải

Bài 4 trang 57 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 57 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 58 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 58 SGK Đại số 10. Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: m(x – 4) = 5x – 2....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 59 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 59 SGK Đại số 10. Lập bảng trên với biệt thức thu gọn Δ’....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 59 SGK Đại số 10

Trả lời câu hỏi 3 trang 59 sách giáo khoa Đại số 10. Khẳng định "Nếu a và c trái dấu thì phương trình (2) có hai nghiệm và hai nghiệm đó trái dấu" có đúng không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem lời giải

Bài 2 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 62 SGK Đại số 10. Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m

Xem lời giải

Bài 3 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 62 SGK Đại số 10. Hỏi số quả quýt ở mỗi rổ lúc ban đầu là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất