Ôn tập chương I - Vectơ - Toán 10

Bình chọn:
4.3 trên 133 phiếu
Câu 1 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 1 trang 27 SGK Hình học 10. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Hãy chỉ ra các vecto bằng có điểm đầu và điểm cuối là O hoặc các đỉnh của lục giác.

Xem lời giải

Câu 2 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 2 trang 27 SGK Hình học 10. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Xem lời giải

Câu 3 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 3 trang 27 SGK Hình học 10. Tứ giác ABCD là hình gì nếu :

Xem lời giải

Câu 4 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 4 trang 27 SGK Hình học 10. Chứng minh rằng :

Xem lời giải

Câu 5 trang 27 SGK Hình học 10

Giải Bài 5 trang 27 (Ôn tập chương I - Vectơ) SGK Hình học 10. Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho:

Xem lời giải

Câu 6 trang 27 SGK Hình học 10

Giải Bài 6 trang 27 (Ôn tập chương I - Vectơ) SGK Hình học 10. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính:

Xem lời giải

Câu 7 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 7 trang 28 SGK Hình học 10. Cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kì. Chứng minh rằng :

Xem lời giải

Câu 8 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 8 trang 28 SGK Hình học 10. Cho tam giác OAB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tìm các số M, N sao cho:

Xem lời giải

Câu 9 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 9 trang 28 SGK Hình học 10. Chứng minh rằng nếu G và G’ lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và A’B’C’ bất kì thì:

Xem lời giải

Câu 10 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 10 trang 28 SGK Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, các khẳng định sau đúng hay sai?

Xem lời giải

Câu 11 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 11 trang 28 SGK Hình học 10. Cho vecto a(2;1)...

Xem lời giải

Câu 12 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 12 trang 28 SGK Hình học 10. Tìm m để hai vecto trên cùng phương.

Xem lời giải

Câu 13 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 13 trang 28 SGK Hình học 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

Xem lời giải

Câu 1 trang 28 SGK Hình học 10

Giải bài 1 trang 28 SGK Hình học 10. Cho tứ giác ABCD. Số các vecto khác (overrightarrow 0 ) có điểm đầu và điểm cuối là bốn đỉnh của tứ giác bằng:

Xem lời giải

Câu 2 trang 29 SGK Hình học 10

Cho lục giác đều ABCDEF tâm O

Xem lời giải

Câu 3 trang 29 SGK Hình học 10

Giải bài 3 trang 29 SGK Hình học 10. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các vecto bằng vecto (overrightarrow {OC} ) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là:

Xem lời giải

Câu 4 trang 29 SGK Hình học 10

Giải bài 4 trang 29 SGK Hình học 10. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3, BC = 4.

Xem lời giải

Câu 5 trang 29 SGK Hình học 10

Giải bài 5 trang 29 SGK Hình học 10. Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Câu 6 trang 29 SGK Hình học 10

Giải bài 6 trang 29 SGK Hình học 10. Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Xem lời giải

Câu 7 trang 29 SGK Hình học 10

Giải bài 7 trang 29 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Xem thêm