Bài 1. Phương trình đường thẳng

Bình chọn:
3.7 trên 246 phiếu
Lý thuyết phương trình đường thẳng

Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng  là đồ thị của hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học 10. Hãy tìm một điểm có tọa độ xác định và một vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình tham số...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 10. Tính hệ số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương là ...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10. Cho đường thẳng Δ có phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy chứng minh nhận xét trên....

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy tìm tọa độ của vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình: 3x + 4y + 5 = 0....

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy, hãy vẽ các đường thẳng có phương trình sau đây:...

Xem lời giải

Câu hỏi 8 trang 77 SGK Hình học 10

Xét vị trí tương đối của đường thẳng Δ: x – 2y + 1 = 0 với mỗi đường thẳng sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học 10. Cho hình chữ nhật ABCD có tâm I và cạnh AB = 1, AD = √3....

Xem lời giải

Bài 1 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 80 SGK Hình học 10. Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học 10. Tính khoảng cách từ các điểm M(-2; 1) và O(0; 0) đến đường thẳng  có phương trình: 3x-2y = 0....

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 80 SGK Hình học 10.Lập phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 3 trang 80 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có:

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 4 trang 80 SGK Hình học 10. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

Xem lời giải

Bài 5 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 5 trang 80 SGK Hình học 10. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau đây:

Xem lời giải

Bài 6 trang 60 sgk hình học 10

Giải bài 6 trang 80 SGK Hình học 10. Cho đường thẳng d có phương trình tham số

Xem lời giải

Bài 7 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài 7 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng

Xem lời giải

Bài 8 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài 8 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Xem lời giải

Bài 9 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài 9 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm bán kính của đường tròn

Xem lời giải

Xem thêm