CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bình chọn:
4 trên 132 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 1 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 2 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 3 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 4 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 4 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 5 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 5 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 6 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 6 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 7 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 7 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 8 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 8 - Đại số 10

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 74 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 74 SGK Đại số 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 74 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 74 SGK Đại số 10. Chọn dấu thích hợp (=, <, >) để khi điền vào chỗ trống ta được một mệnh đề đúng....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 75 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 75 SGK Đại số 10. Chứng minh rằng a < b ⇔ a – b < 0....

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 75 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 75 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ áp dụng một trong các tính chất trên...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 78 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 78 SGK Đại số 10. Hãy chứng minh hệ quả 3....

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 78 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 78 SGK Đại số 10. Nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối và tính giá trị tuyệt đối của các số sau:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 79 SGK Đại số 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của x.

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 79 SGK Đại số 10. Cho số x > 5, số nào trong các số sau đây là nhỏ nhất?

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 79 SGK Đại số 10. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 79 SGK Đại số 10. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 79 sgk đại số 10

Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 6 trang 79 sgk đại số 10

Giải bài 6 trang 79 SGK Đại số 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, trên các tia Ox, Oy...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất