Bài 1. Bất đẳng thức

Bình chọn:
4 trên 146 phiếu
Lý thuyết bất đẳng thức

Bất đẳng thức là một mệnh đề có một trong các dạng A > B...

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 74 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 74 SGK Đại số 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 74 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 74 SGK Đại số 10. Chọn dấu thích hợp (=, <, >) để khi điền vào chỗ trống ta được một mệnh đề đúng....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 75 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 75 SGK Đại số 10. Chứng minh rằng a < b ⇔ a – b < 0....

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 75 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 75 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ áp dụng một trong các tính chất trên...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 78 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 78 SGK Đại số 10. Hãy chứng minh hệ quả 3....

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 78 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 78 SGK Đại số 10. Nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối và tính giá trị tuyệt đối của các số sau:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 79 SGK Đại số 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của x.

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 79 SGK Đại số 10. Cho số x > 5, số nào trong các số sau đây là nhỏ nhất?

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 79 SGK Đại số 10. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 79 SGK Đại số 10. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 79 sgk đại số 10

Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 6 trang 79 sgk đại số 10

Giải bài 6 trang 79 SGK Đại số 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, trên các tia Ox, Oy...

Xem lời giải