Bài 3. Tích của vectơ với một số

Bình chọn:
4.1 trên 266 phiếu
Câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học 10 Câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học 10: Xác định độ dài và hướng của vectơ ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học 10 Câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học 10. Tìm vectơ đối của các vectơ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 15 SGK Hình học 10 Câu hỏi 3 trang 15 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 15 SGK Hình học 10. Hãy sử dụng mục 5 của bài 2 để chứng minh các khẳng định trên...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 17 sgk toán hình học  lớp 10 Bài 1 trang 17 sgk toán hình học lớp 10

Giải bài 1 trang 17 SGK Hình học 10. Cho hình bình hành ABCD. Chứng mỉnh rằng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 17 sgk hình học lớp 10 Bài 2 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 2 trang 17 SGK Hình học 10. Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABC

Xem chi tiết
Bài 3 trang 17 sgk hình học lớp 10 Bài 3 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 3 trang 17 SGK Hình học 10. Trên đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC lấy một điểm M

Xem chi tiết
Bài 4 trang 17 sgk hình học lớp 10 Bài 4 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 4 trang 17 SGK Hình học 10. Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của đạn AM. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 17 sgk hình học lớp 10 Bài 5 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 5 trang 17 SGK Hình học 10. Gọi M và N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD của tứ giác ABCD. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 17 sgk hình học lớp 10 Bài 6 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 6 trang 17 SGK Hình học 10. Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho

Xem chi tiết
Bài 7 trang 17 sgk hình học lớp 10 Bài 7 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 7 trang 17 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC. Tìm điểm m sao cho

Xem chi tiết
Bài 8 trang 17 sgk hình học lớp 10 Bài 8 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 8 trang 17 SGK Hình học 10. Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác MPR và NQS có cùng trọng tâm.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 17 sgk hình học lớp 10 Bài 9 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 9 trang 17 SGK Hình học 10. Cho tam giác đều ABC có trọng tâm O và M là một điểm tùy ý trong tam giác. Gọi D,E,F lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ M đến BC, AC, AB.

Xem chi tiết


Gửi bài