Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình.

Bình chọn:
4.3 trên 121 phiếu
Câu 1 trang 106 SGK Đại số 10 Câu 1 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 106 SGK Đại số 10. Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 106 SGK Đại số 10 Câu 2 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 106 SGK Đại số 10. Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a và b nếu biết:

Xem chi tiết
Câu 3 trang 106 SGK Đại số 10 Câu 3 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 106 SGK Đại số 10. Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 106 SGK Đại số 10 Câu 4 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 106 SGK Đại số 10. Khi cân một vật với độ chính xác đến 0,05kg, người ta cho biết kết quả là P = 26,4kg. Hãy chỉ ra khối lượng thực của vật đó nằm trong khoảng nào.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 106 SGK Đại số 10 Câu 5 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 106 SGK Đại số 10. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hãy vẽ đồ thị hai hàm số:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 106 SGK Đại số 10 Câu 6 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 6 trang 106 SGK Đại số 10. Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Câu 7 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 7 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 107 SGK Đại số 10. Điều kiện của một bất phương trình là gì? Thế nào là hai bất phương trình tương đương?

Xem chi tiết
Câu 8 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 8 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 8 trang 107 SGK Đại số 10. Nêu quy tắc giải bất phương trình ax+by ≤ c

Xem chi tiết
Câu 9 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 9 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 107 SGK Đại số 10. Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.

Xem chi tiết
Câu 10 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 10 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 10 trang 107 SGK Đại số 10. Cho a>0, b>0. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Câu 11 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 11 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 11 trang 107 SGK Đại số 10. Hãy tìm nghiệm nguyên của bất phương trình sau: x(x3 – x + 6) > 9

Xem chi tiết
Câu 12 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 12 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 12 trang 107 SGK Đại số 10. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Sử dụng định lí về dấu của tam thức bậc hai , chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Câu 13 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 13 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 13 trang 107 SGK Đại số 10. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Xem chi tiết
Câu 14 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 14 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 14 trang 107 SGK Đại số 10. Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 15 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 15 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 15 trang 108 SGK Đại số 10. Bất phương trình (x+1) √x ≤ 0 tương đương với bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

Xem chi tiết
Câu 16 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 16 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 16 trang 108 SGK Đại số 10. Bất phương trình : mx2+(2m-1)x+m+1<0 có nghiệm khi:

Xem chi tiết
Câu 17 trang 107 SGK Đại số 10 Câu 17 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 17 trang 108 SGK Đại số 10. Chỉ ra hệ bất phương trình nào vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau:

Xem chi tiết


Gửi bài