Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình.

Bình chọn:
4.3 trên 128 phiếu
Câu 1 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 106 SGK Đại số 10. Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 106 SGK Đại số 10. Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a và b nếu biết:

Xem lời giải

Câu 3 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 106 SGK Đại số 10. Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

Xem lời giải

Câu 4 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 106 SGK Đại số 10. Khi cân một vật với độ chính xác đến 0,05kg, người ta cho biết kết quả là P = 26,4kg. Hãy chỉ ra khối lượng thực của vật đó nằm trong khoảng nào.

Xem lời giải

Câu 5 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 106 SGK Đại số 10. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hãy vẽ đồ thị hai hàm số:

Xem lời giải

Câu 6 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 6 trang 106 SGK Đại số 10. Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 7 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 107 SGK Đại số 10. Điều kiện của một bất phương trình là gì? Thế nào là hai bất phương trình tương đương?

Xem lời giải

Câu 8 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 8 trang 107 SGK Đại số 10. Nêu quy tắc giải bất phương trình ax+by ≤ c

Xem lời giải

Câu 9 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 107 SGK Đại số 10. Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.

Xem lời giải

Câu 10 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 10 trang 107 SGK Đại số 10. Cho a>0, b>0. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Câu 11 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 11 trang 107 SGK Đại số 10. Hãy tìm nghiệm nguyên của bất phương trình sau: x(x3 – x + 6) > 9

Xem lời giải

Câu 12 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 12 trang 107 SGK Đại số 10. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Sử dụng định lí về dấu của tam thức bậc hai , chứng minh rằng:

Xem lời giải

Câu 13 trang 107 SGK Đại số 10

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Xem lời giải

Câu 14 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 14 trang 107 SGK Đại số 10. Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 15 trang 107 SGK Đại số 10

Bất phương trình (x+1) √x ≤ 0 tương đương với bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

Xem lời giải

Câu 16 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 16 trang 108 SGK Đại số 10. Bất phương trình : mx2+(2m-1)x+m+1<0 có nghiệm khi:

Xem lời giải

Câu 17 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 17 trang 108 SGK Đại số 10. Chỉ ra hệ bất phương trình nào vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau:

Xem lời giải