Giải bài 14 trang 15 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Một hộp có chứa bốn chiếc thẻ cùng loại được đánh số 1,2,3,4. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra. b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra. c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một hộp có chứa bốn chiếc thẻ cùng loại được đánh số 1,2,3,4. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp

a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra.

b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra.

c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Câu a

a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra.

Phương pháp giải:

a) Liệt kê các trường hợp có thể xảy ra khi thực hiện.

Lời giải chi tiết:

a) Số trên thẻ có thể xuất hiện là: 1,2,3,4

Câu b

b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra.

Phương pháp giải:

b) Liệt kê các kết quả trên thành một tập hợp.

Lời giải chi tiết:

b) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra là: \(S = {\rm{\{ 1;2;3;4\} }}\)

Câu c

c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Lời giải chi tiết:

c) Hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên là:

+ Lấy ngẫu nhiên 1 chiếc thẻ

+ Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra là \(S = {\rm{\{ 1;2;3;4\} }}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải bài 15 trang 15 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

    Mỗi con xúc xắc có sáu mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương: 1,2,3,4,5,6. Gieo xúc xắc 1 lần. a) Hình 10 có phải là tất cả các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc hay không? b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số chấm ở mặt xuất hiện của xúc xắc. c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

  • Giải bài 16 trang 15 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

    Một hộp có chứa 6 quả bóng, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng tím, 1 quả bóng vàng, 1 quả bóng nâu, 1 quả bóng trắng; các quả bóng có kich thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra. b) Viết tập họp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra. c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên

  • Giải bài 17 trang 15 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

    Một hộp có chứa 9 chiếc thẻ cùng loại, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3 có màu đỏ; các thẻ đánh số 5 hoặc 7 có màu xanh; các thẻ đánh số 6, 8, 9, 10 có màu vàng. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với màu của thẻ được lấy ra. b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra. c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ màu vàng. d) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất