Đề kiểm tra 45 phút phần 2 sử 10 - Đề số 7 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 45 phút phần 2 sử 10 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Nhà Nguyễn thi hành chính sách hạn chế hoạt động của tôn giáo nào?

A. Nho giáo.

B. Phật giáo.

C. Thiên Chúa giáo.

D. Đạo giáo.

Câu 2. Đâu là thành tựu tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí dưới triều Nguyễn?

A. Chế tạo tàu thủy chạy bằng động cơ điêzen.

B. Đóng được tàu thủy chạy bằng hơi nước.

C. Xây đựng được nhiều quần thể cung điện.

D. Chế tạo được súng theo mẫu của Pháp.

Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách của nhà Nguyễn về ngoại thương?

A. Giữ độc quyền ngoại thương.

B. Cho thuyền sang các nước láng giềng mua những mặt hàng cần thiết.

C. Thuyền buôn của Anh, Pháp chỉ được vào cảng Đà Nẵng.

D. Đánh thuế nhiều lần vào các thuyền buôn đi xa.

Câu 4. Nguyên nhân nào dẫn đến chính sách lương bổng cho quan lại dưới triều Nguyễn được quy định rõ ràng nhưng không có phần ruộng đất?

A. Diện tích ruộng đất công suy giảm.

B. Vua Nguyễn muốn hạn chế quyền lực của quan đầu triều.

C. Ruộng đất được chia hết cho nông dân công xã.

D. Công cuộc khai hoang không mang lại hiệu quả.

Câu 5. Sự bùng nổ liên tục các cuộc nổi dậy của nhân dân dưới thời Nguyễn phản ánh điều gì?

A. Chế độ phong kiến chấm dứt hoàn toàn.

B. Cần có một triều đại mới thay thế nhà Nguyễn.

C. Cần có một vị vua mới thay thế Minh Mạng.

D. Mâu thuẫn gay gắt giữa triều đình Nguyễn với nhân dân.

Câu 6. Quốc hiệu Đại Cồ Việt xuất hiện lần đầu tiên dưới triều đại nào?

A. nhà Đinh.

B. nhà Tiền Lê.

C. nhà Lý.

D. Nhà Ngô.

Câu 7. Đâu là nhiệm vụ chiến lược của nhân dân Việt Nam trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc?

A. Kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc.

B.  Xây dựng đất nước tự chủ.

C. Xây dựng, phát triển đất nước và chống ngoại xâm bảo vệ nền độc lập dân tộc.

D. Đấu tranh chống đô hộ và đồng hóa của phong kiến phương Bắc.

Câu 8. Truyền thống yêu nước là

A. là những yếu tố về sinh hoạt xã hội, phong tục, tập quán, lối sống, đạo đức của một dân tộc được hình thành trong quá trình được lưu truyền từ đời này sang đời khác từ xưa đến nay.

B. là những yếu tố quy chuẩn về chính trị - xã hội được hình thành qua quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

C. là những yếu tố về sinh hoạt xã hội, phong tục, tập quán, lối sống, đạo đức của một dân tộc được lưu truyền từ khi chế độ phong kiến được hình thành cho đến nay.

D. là những yếu tố về sinh hoạt chính trị, văn hóa, lối sống, đạo đức của một dân tộc được lưu truyền từ khi chế độ phong kiến được hình thành cho đến nay.

Câu 9. Nền kinh tế Đại Việt từ đầu thế kỉ XVII có đặc điểm gì nổi bật?

A. Kinh tế hàng hóa phát triển nhanh chóng đi liền mở rộng ngoại thương.

B. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trở thành quan hệ sản xuất chủ đạo.

C. Kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

D. Thủ công nghiệp hàng hóa phát triển mạnh mẽ.

Câu 10. Đâu biểu hiện khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI-XVIII?

A. Khởi nghĩa nông dân liên tiếp nổ ra.

B. Sự hình thành các thế lực phong kiến cát cứ.

C. Cuộc xâm lược của các thế lực phong kiến phương Bắc.

D. Sự thay đổi liên tiếp các triều đại.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Hoàn thành bảng thống kê sau về những tác phẩm văn học và sử học tiêu biểu ở nước ta trong nửa đầu thế kỉ XIX?

Tên tác phẩm

Tên tác giả

Truyện Kiều

 

Bánh trôi nước

 

Qua Đèo Ngang

 

Lịch triều hiến chương loại chí

 

Lịch triều tạp kỉ

 

Gia Định thành thông chí

 

Câu 2: (3 điểm) Trình bày quá trình hoàn chỉnh bộ máy nhà nước của triều Nguyễn và nhận xét?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

D

A

D

A

C

A

A

B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 129.

Cách giải:

Nhà Nguyễn chủ trương độc tôn Nho giáo, hạn chế hoạt động của các tôn giáo khác, đặc biệt là Thiên Chúa Giáo.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 128.  

Cách giải:

Trong thủ công nghiệp nhà nước, thợ quan xưởng đã chế tạo được một số máy móc đơn giản, đặc biệt là đóng được tàu thủy chạy bằng hơi nước. Đây là một thành tựu quan trọng trong công nghiệp cơ khí dưới triều Nguyễn.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 208, suy luận. 

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C: thuộc chính sách của nhà nước về ngoại thương.

- Đáp án D: thuộc chính sách của nhà nước về nội thương.

Chọn: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 127, suy luận.

Cách giải:

Dưới triều Nguyễn, chế độ lương bổng cho quan lại được quy định nhưng không có phần ruộng đất. Bởi vì lương chia cho quan lại bằng ruộng đất sẽ được lấy từ ruộng đất công. Trong khi đó, ruộng đất công chỉ chiếm 20% tổng diện tích => Nếu phát lương bổ bằng ruộng đất thì khó có thể đủ => Triều Nguyễn đã thay đổi chế độ lương bổng cho quan lại cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chọn: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 131, suy luận.

Cách giải:

Sự bùng nổ liên tục các cuộc nổi dậy của nhân dưới thời Nguyễn đã phản ánh mâu thuẫn sâu sắc giữa vương triều Nguyễn với toàn thể các tầng lớp nhân dân. Nhà Nguyễn dường như bất lực trước việc đáp ứng các yêu cầu của nhân dân

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 134.

Cách giải:

Năm 968, quốc hiệu Đại Cồ Việt được xác định dưới thời nhà Đinh

Chọn: A

Chú ý:

Năm 1054, quốc hiệu Đại Cồ Việt được đổi thành Đại Việt và chính thức trở thành tên nước từ đó cho đến cuối thế kỉ XVIII.

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 135-136.

Cách giải:

Nhiệm vụ chiến lược của nhân dân Việt Nam xuyên suốt trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước và đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ nền độc lập dân tộc. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ biện chứng với nhau. Xây dựng phát triển đất nước hùng mạnh sẽ tạo ra tiềm lực vững chắc tiến hành đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Ngược lại đấu tranh bảo vệ tổ quốc thắng lợi sẽ tạo điều kiện hòa bình để xây dựng phát triển đất nước

Chọn: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 137.

Cách giải:

Truyền thống yêu nước là những yếu tố về sinh hoạt xã hội, phong tục, tập quán, lối sống, đạo đức của một dân tộc được hình thành trong quá trình được lưu truyền từ đời này sang đời khác từ xưa đến nay.

Chọn: A

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 134.

Cách giải:

Từ đầu thế kỉ XVII, kinh tế hàng hóa phát triển nhóng chóng với việc mở rộng ngoại thương. Số lượng sản phẩm thủ công ngày càng tăng và trở thành những mặt hàng hấp dẫn thương nhân nước ngoài. Sự phát triển của kinh tế hàng hóa đã tạo cơ sở cho sự hình thành và hưng khởi của các đô thị như Kẻ Chợ, Phố Hiến, Hội An, Gia Định…

Chọn: A

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 134-135.

Cách giải:

Trong thế kỉ XVI-XVIII, chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở Đại Việt lâm vào tình trạng khủng hoảng với biểu hiện là sự phát triển của các thế lực phong kiến cát cứ: chiến tranh Nam - Bắc triều, chiến tranh Trịnh- Nguyễn dẫn tới sự chia đôi đất nước thành Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Chọn: B

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

Phương pháp: sgk trang 129.

Cách giải:

Tên tác phẩm

Tên tác giả

Truyện Kiều

Nguyễn Du

Bánh trôi nước

Hồ Xuân Hương

Qua Đèo Ngang

Bà Huyện Thanh Quan

Lịch triều hiến chương loại chí

Phan Huy Chú

Lịch triều tạp kỉ

Ngô Cao Lãng

Gia Định thành thông chí

Trình Hoài Đức

Câu 2:

Phương pháp: sgk trang 122-127, nhận xét.

Cách giải:

* Quá trình hoàn chỉnh bộ máy nhà nước của triều Nguyễn:

- Bộ máy chính quyền được hoàn thiện từ thời Nguyễn Ánh và Minh Mạng.

+ Năm 1802 khi lên ngôi Nguyễn Ánh đã tổ chức bộ máy chính quyền từ trung ương đến các địa phương. Tổ chức các đơn vị hành chính, cả nước được chia thành ba vùng: Bắc Thành, Gia Định thành và các trực doanh do triều đình trực tiếp quản lý.

+ Đến thời Minh Mạng, năm 1831 - 1832, bộ máy chính quyền hoàn chỉnh hơn, cả nước được chia thành 30 tỉnh và 1 phủ.

- Về luật pháp: Ban hành bộ luật Gia Long với các quy định chặt chẽ về việc bảo vệ nhà nước và các tôn ti trật tự phong kiến.

* Nhận xét:

- Bộ máy nhà nước ngày càng hoàn chỉnh và chặt chẽ.

- Nhìn chung bộ máy nhà nước thời Nguyễn giống thời Lê sơ.

- Những cải cách đó nhằm tập trung quyền lực vào tay nhà vua vì vậy nhà nước thời Nguyễn vẫn là nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở mức độ cao.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí