Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) - Lịch sử 10

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Đâu là khẩu hiệu nổi tiếng trong Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân quyền (1789) của nước Pháp?

A. Tự do - Bình đẳng - Độc lập.

B. Tự do - Bình đẳng - Hạnh phúc.

C. Tự do - Bình đẳng - Bác ái.

D. Tự do - Bình đẳng - Phát triển.

Câu 2. Từ ngày 21-9-1792 đến 2-6-1793 là thời kì cầm quyền của lực lượng chính trị nào ở Pháp?

A. Tư sản Téc-mi-do.

B. Phái Gia-cô-banh.

C. Đại tư sản lập hiến.

D. Phái Gi-rông-đanh.

Câu 3. Trào lưu tư tưởng ở Pháp vào thế kỉ XVIII có tên gọi là gì?

A. Triết học ánh sáng.

B. Triết học duy tâm.

C. Trào lưu ánh sáng.

D. Trào lưu cải cách.

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải chính sách của Quốc hội lập hiến từ năm 1789?

A. Bãi bỏ quy chế phường, hội.

B. Cuộc sống nhân dân lao động được cải thiện.

C. Cho phép tự do buôn bán.

D. Chia cả nước thành 83 quận.

Câu 5. Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?

A. Sự cổ vũ từ cách mạng tư sản Hà Lan và Anh.

B. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với chế độ phong kiến.

C. Chế độ phong kiến Pháp lâm vào tình trạng khủng hoảng.

D. Lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa mâu thuẫn với quan hệ sản xuất phong kiến.

Câu 6. Vì sao có thể nói: Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời đại?

A. Lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến.

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Thực hiện triệt để các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Vẽ sơ đồ quá trình phát triển của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. C

2. D

3. A

4. B

5. D

6. D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 154.

Cách giải:

Ngày 26-8-1789, Quốc hội lập hiến đã thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền với khẩu hiệu nổi tiếng: “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 155-156.

Cách giải:

Trước sự phản bội của vua Lu-I XVI và hoàng hậu, sự chần chừ của đại tư sản lập hiến, ngày 10-8-1792, quần chúng đã tấn công vào cung điện nơi ở của vua và hoàng hậu, chính quyền chuyển từ tay đại tư sản lập hiến sang tư sản công thương thuộc phái Gi-rông-đanh.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 152.

Cách giải:

Trào lưu tư tưởng ở Pháp vào thế kỉ XVIII có tên là trào lưu Triết học ánh sáng, tiêu biểu là Mông-te-xki-ơ, Vôn -te, Rút-xô.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 154, syuy luận.

Cách giải:

Chính sách của Quốc hội lập hiến:

- Bãi bỏ quy chế phường, hội.

- Cho phép tự do buôn bán.

- Tổ chức hành chính theo quy chế mới (Cả nước chia thành 83 quận với cơ cấu tổ chức thống nhất, xóa bỏ thuế quan nội địa).

=> Loại trừ đáp án: B

Chọn: B

Chú ý:

Một trong những hạn chế trong chính sách của Quốc hội lập hiến là: cuộc sống của nhân dân lao động chưa được cải thiện, công nhân vẫn đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 151-152, suy luận.

Cách giải:

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa đang lên với quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời. Mặc dù nông nghiệp Pháp ở trong tình trạng lạc hậu, nhưng công nghiệp và thương nghiệp Pháp lại rất phát triển. Tuy nhiên, sự giao lưu hàng hóa trong nước cũng như việc buôn bán với nước ngoài còn gặp nhiều cản trở do thị trường dân tộc không thống nhất; nhà nước nắm độc quyền về lúa mì, muối; hạn chế việc buôn bán với nhiều nước châu Âu. Yêu cầu lịch sử đặt ra là phải tiến hành một cuộc cách mạng để xóa bỏ những rảo cản phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá

Cách giải:

Cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại vì nó đã thực hiện triệt để những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản. Nhiệm vụ ấy bao gồm:

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, thống nhất thị trường dân tộc, thiết lập nền cộng hòa.

- Đánh thắng cuộc can thiệp của liên minh phong kiến châu Âu vào nước Pháp, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

- Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền, hiến pháp 1791 và 1793 xác định những quyền và lợi ích cơ bản của con người.

- Tấn công vào thành trì cuối cùng của chế độ phong kiến là kinh tế, giải quyết vấn đề ruộng đất theo hướng dân chủ để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh ở Pháp giai đoạn sau.

Chọn: D

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: Dựa trên diễn biến Cách mạng tư sản Pháp, khái quát thành sơ đồ.

Cách giải:


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.