Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 sử 12 - Đề số 5 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của Đảng cộng sản Đông Dương là

A. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế

B. Tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế

C. Trường kì,tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế

D. Toàn diện, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế

Câu 2. Cách năm nay 71 năm, vào ngày 19/12 trong lịch sử nước ta là ngày gì

A. Ngày chiến dịch Việt Bắc kết thúc

B. Ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp bùng nổ

C. Ngày ta kí với Pháp bản tạm ước

D. Ngày thực dân Pháp bội ước với nước ta

Câu 3. Ngày 18-12-1946, quân Pháp đã có hành động gì?

A. Đề nghị đàm phán với chính phủ ta

B. Tiến công Hà Nội, mở đầu cuộc xâm lược miền Bắc

C. Gây hấn, khiêu khích với ta ở Bắc Bộ

D. Gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự về chiến đấu, để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội

Câu 4. Người viết của tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là ai?

A. Hồ Chí Minh.

B. Võ Nguyên Giáp.

C. Phạm Văn Đồng.

D. Trường Chinh.

Câu 5. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi khắp cả nước ngày 

A. 19/10/1945.

B. 19/12/1945.

C. 19/12/1946.

D. 19/12/1947.

Câu 6. Câu văn nào được trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” thể hiện cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến toàn dân?

A. “…Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa…”

B. “…Hễ  là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc…”

C. “…Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu

làm nô lệ…”

D. “…Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập…”

Câu 7. Mục tiêu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946 - đầu năm 1947 của quân dân ta là

A. giải phóng được thủ đô Hà Nội

B. phá hủy nhiều kho tàng của địch

C. giam chân địch trong thành phố một thời gian để ta chuẩn bị lực lượng

D. tiêu diệt một bộ phận quân Pháp ở Hà Nội

Câu 8. Tại sao Đại hội đại biểu lần thứ II là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”

A. Đề ra được nhiệm vụ đấu tranh cách mạng trong thời kì mới.

B. Quyết định đưa đảng ra hoạt đông công khai với tên mới là Đảng Lao Động Việt Nam.

C. Xuất bản báo Nhân dân làm cơ quan ngôn luận của Đảng.

D. Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Câu 9. Đoạn trích “Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ Quốc” thể hiện nội dung nào của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta?

A. Toàn dân kháng chiến.

B. Toàn diện kháng chiến.

C. Trường kì kháng chiến.

D. Tự lực cánh sinh.

Câu 10. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ trong hoàn cảnh

A. Phát xít Nhật tăng cường những hoạt động chống phá cách mạng Đông Dương.

B. Quân Trung Hoa Dân quốc cấu kết với thực dân Pháp tiến hành đàn áp cách mạng Đông Dương.

C. Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta ở Nam Bộ.

D. Thực dân Pháp ngày càng trắng trợn phá hoại Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946). 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A

 B

 D

 C

C

 D

 D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 131.

Cách giải:

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của Đảng cộng sản Đông Dương là: Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 130.

Cách giải:

Ngày 19-12-1946, công nhân nhà máy điện Yên Phụ phá máy, cả thành phố mất điện là tín hiệu tiến công, cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ.

Chọn đáp án: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 130.

Cách giải:

Ngày 18-12-1946, quân Pháp đã gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự về chiến đấu, để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 131.

Cách giải:

Người viết của tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” (9-1947) là đồng chí Trường Chinh.

Chọn đáp án: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 130.

Cách giải:

Ngày 19/12/1946, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi khắp cả nước.

Chọn đáp án: C

Câu 6.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Câu văn: “…Hễ  là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc…” thể hiện cuộc kháng chiến toàn dân  vì nếu đã là người dân Việt Nam thì không cần phân biệt tôn giáo, đảng phái đều phải tham gia chống Pháp để cứu lấy tổ quốc mình. Đó là tinh thần đoàn kết toàn dân vì sự nghiệp cách mạng chung của cả dân tộc.

Chọn đáp án: B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 132, suy luận.

Cách giải:

Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giam chân địch trong thành phố một thời gian dài để hậu phương kịp thời huy động lực lượng kháng chiến, di chuyển kho tàng về chiến khu, bảo vệ Trung ương Đảng, Chính Phủ về căn cứ lãnh đạo kháng chiến.

=> Xét kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16, có thể thấy mục tiêu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946 – đầu năm 1947 của quân dân ta giam chân địch trong thành phố một thời gian để ta chuẩn bị lực lượng.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 141, suy luận.

Cách giải:

Đại hội đại biểu lần thứ II là “Đại hội kháng chiến thắng lợi” vì đã đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Chọn đáp án: D

Câu 9.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Đoạn trích trên thể hiện nội dung toàn dân kháng chiến trong đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng.

Chọn đáp án: A

Câu 10.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Sau Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946, Pháp vẫn chuẩn bị xâm lược nước ta.

+  Tiến công các phòng tuyến của ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

+ Tháng 11/1946, Pháp khiêu khích ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn.

+ Ở Hà Nội, Pháp nổ súng, đốt nhà Thông tin, chiếm đóng Bộ tài chính, tàn sát đẫm máu ở phố hàng Bún, Yên Ninh.

- Ngày 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu để Pháp giữ gìn trật tự ở Hà Nội, nếu không, chậm nhất sáng 20/12/1946, Pháp sẽ chuyển sang hành động.

=> Ngày 18 và 19/12/1946, Hội nghị bất thường Trung ương Đảng tại Vạn Phúc - Hà Đông quyết định phát động cả nước kháng chiến.

=> Như vậy, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ là do thực dân Pháo ngày càng trắng trợn phá hoại Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946).

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.