Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bình chọn:
4.6 trên 104 phiếu
Tóm tắt mục I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Tóm tắt mục I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Tóm tắt mục II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Xem chi tiết

Nêu chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Viêt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 79 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp, các giai cấp ở Việt Nam có sự chuyển biến ra sao ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 79 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu tóm tắt hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào ?

Giải bài tập Bài 1 trang 82 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa.

Giải bài tập Bài 2 trang 82 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1925

Giải bài tập Bài 3 trang 82 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải