Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bình chọn:
4.1 trên 57 phiếu
Tóm tắt mục I. Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương

Tóm tắt mục I. Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954-1960)

Tóm tắt mục II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954-1960)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954-1960)

Tóm tắt mục III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954-1960)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)

Tóm tắt mục IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)

Xem chi tiết

Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 158 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 162 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1958 đến năm 1960 đã đạt được những thành tựu và hạn chế gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 162 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 165 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 165 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Tóm tắt mục V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ (1961-1965)

Tóm tắt mục V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ (1961-1965)

Xem chi tiết

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 168 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965) ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 168 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của Cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965

Giải bài tập Bài 1 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

Giải bài tập Bài 2 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải