Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bình chọn:
4.3 trên 48 phiếu
Tóm tắt mục I. Đường lối đổi mới của Đảng

Tóm tắt mục I. Đường lối đổi mới của Đảng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)

Tóm tắt mục II. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)

Xem chi tiết

Lý thuyết Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Lý thuyết Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986)

Xem chi tiết

Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 209 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 209 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế

Giải bài tập Bài 1 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế

Giải bài tập Bài 2 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải