Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu
Tóm tắt mục I. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam

Tóm tắt mục I. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình định-lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn

Tóm tắt mục II. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình định-lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Tóm tắt mục III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)

Tóm tắt mục IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)

Xem chi tiết

Miền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 189 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trong những năm đầu sau Hiệp định Pari năm 1973

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 192 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sử

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 196 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 196 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 198 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý

Giải bài tập Bài 1 trang 198 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất

Giải bài tập Bài 2 trang 198 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải