Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Bình chọn:
4.1 trên 27 phiếu
Tóm tắt mục I. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Tóm tắt mục I. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

Tóm tắt mục II. Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng

Tóm tắt mục III. Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng

Xem chi tiết

Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 có những thuận lợi và khó khăn gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu những kết quả chủ yếu đạt được trong năm đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết khó khăn của đất nước sau Cách mạng tháng Tám

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với quân Trung Hoa và bọn phản cách mạng ở phía Bắc sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 129 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp ngày 6 - 3 - 1946 được kí kết trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 129 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Những khó khăn của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã được Đảng và Chính phủ Cách mạng giải quyết như thế nào ? Nêu kết quả và ý nghĩa

Những khó khăn của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám được Đảng và Chính phủ cách mạng giải quyết như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa. 2

Xem lời giải

Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với Pháp trong thời gian trước ngày 6-3 và từ ngày 6-3-1946 ?

Giải bài tập Bài 2 trang 129 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải