Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Bình chọn:
4.6 trên 82 phiếu
Tóm tắt mục I. Việt Nam trong những năm 1929-1933

Tóm tắt mục I. Việt Nam trong những năm 1929-1933. Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Phong trào cách mạng trong những năm 1932-1935

Tóm tắt mục III. Phong trào cách mạng trong những năm 1932-1935

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Tóm tắt mục II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Lý thuyết Phong trào cách mạng 1930-1935

Lý thuyết Phong trào cách mạng 1930-1935

Xem lời giải

Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 - 1931

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Xô viết Nghệ - Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trong những năm 1932 - 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh

Giải bài tập Bài 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 - 1931

Giải bài tập Bài 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh

Giải bài tập Bài 3 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải