Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu
Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930-1931 Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930-1931

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Xô viết Nghệ -Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào ? Xô viết Nghệ -Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào? Trong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935) Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh

Giải bài tập Bài 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930-1931 Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930-1931

Giải bài tập Bài 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh

Giải bài tập Bài 3 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết