CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

Bình chọn:
4.1 trên 37 phiếu
Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 có những thuận lợi và khó khăn gì? Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 có những thuận lợi và khó khăn gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu những kết quả chủ yếu đạt được trong năm đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết khó khăn của đất nước sau Cách mạng tháng Tám Hãy nêu những kết quả chủ yếu đạt được trong năm đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết khó khăn của đất nước sau Cách mạng tháng Tám

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với quân Trung Hoa và bọn phản cách mạng ở phía Bắc sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ? Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với quân Trung Hoa và bọn phản cách mạng ở phía Bắc sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 129 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp ngày 6 - 3 - 1946 được kí kết trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp ngày 6 - 3 - 1946 được kí kết trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 129 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Những khó khăn của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã được Đảng và Chính phủ Cách mạng giải quyết như thế nào ? Nêu kết quả và ý nghĩa Những khó khăn của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã được Đảng và Chính phủ Cách mạng giải quyết như thế nào ? Nêu kết quả và ý nghĩa

Giải bài tập Bài 1 trang 129 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào  đối với Pháp trong thời gian trước ngày 6-3 và từ ngày 6-3-1946 ? Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với Pháp trong thời gian trước ngày 6-3 và từ ngày 6-3-1946 ?

Giải bài tập Bài 2 trang 129 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ vào ngày 19-12-1946 ? Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ vào ngày 19-12-1946 ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 131 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Cuộc chiến đấu của nhân dân ta trong những tháng đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp diễn ra như thế nào ? Cuộc chiến đấu của nhân dân ta trong những tháng đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp diễn ra như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 133 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài ? Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 133 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 135 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu-đông năm 1947 ? Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu-đông năm 1947 ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 135 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng

Giải bài tập Bài 1 trang 138 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu từ 5 đến 7 sự kiện tiêu biểu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 Nêu từ 5 đến 7 sự kiện tiêu biểu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950

Giải bài tập Bài 2 trang 138 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Âm mưu và hành động mới của Pháp-Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 như thế nào ? Âm mưu và hành động mới của Pháp-Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 140 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã có những quyết định gì? Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã có những quyết định gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Từ sau chiến thắng Biên giới thu-đông năm 1950 đến trước mùa đông-xuân 1953-1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế ? Từ sau chiến thắng Biên giới thu-đông năm 1950 đến trước mùa đông-xuân 1953-1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân ta sau chiến thắng Biên giới thu-đông năm 1950 đến trước đông-xuân 1953-1954 được thế hiện như thế nào ? Thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân ta sau chiến thắng Biên giới thu-đông năm 1950 đến trước đông-xuân 1953-1954 được thế hiện như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị-ngoại giao, kinh tế-tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu-đông 1950 đến trước đông xuân 1953-1954 Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị-ngoại giao, kinh tế-tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu-đông 1950 đến trước đông xuân 1953-1954

Giải bài tập Bài 1 trang 145 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài