CHƯƠNG I. VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Tóm tắt mục I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Tóm tắt mục II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Tóm tắt mục I. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Tóm tắt mục II. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Xem chi tiết

Nêu chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Viêt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 79 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp, các giai cấp ở Việt Nam có sự chuyển biến ra sao ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 79 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu tóm tắt hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào ?

Giải bài tập Bài 1 trang 82 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa.

Giải bài tập Bài 2 trang 82 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1925

Giải bài tập Bài 3 trang 82 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hội Việt Nam cách mạng, Tân Việt Cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân đảng đã ra đời và hoạt động như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 86 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 89 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 89 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trình bày hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Giải bài tập Bài 1 trang 89 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất