CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ

Bình chọn:
4.1 trên 42 phiếu
Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 SBT Vật Lí 12

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 1.5, 1.6, 1.7 trang 3, 4 SBT Vật Lí 12

Giải bài 1.5, 1.6, 1.7 trang 3, 4 sách bài tập vật lí 12.Phương trình dao động điều hoà của một chất điểm

Xem lời giải

Bài 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 SBT Vật Lí 12

Giải 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 sách bài tập vật lí 12. Một chất điểm dao động điều hòa

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 5 SBT Vật Lí 12

Giải bài 1.12 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hoà theo phương trình

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 5 SBT Vật Lí 12

Giải bài1.13 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 24 cm và chu kì T = 4 s.

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 5 SBT Vật Lí 12

Giải bài 1.14 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Xét một cơ chế truyền và biến đổi chuyển động (H.1.1). Hãy giải thích tại sao khi bánh xe quay đều thì pit-tông dao động điều hoà

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 5 SBT Vật Lí 12

Giải bài 1.15 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Chọn trục x làm gốc để tính pha (H.1.2). Chứng minh rằng dao động của điểm P trên trục x theo phương trình

Xem lời giải

Bài 2.1, 2.2., 2.3 trang 6 SBT Vật Lí 12

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 6 sách bài tập vật lí 12. Một lò xo giãn ra 2,5 cm khi treo và nó một vật có khối lượng 250 g. Chu kì của con lắc được tạo thành như vậy là bao nhiêu ? Cho g = 10 m/s2.

Xem lời giải

Bài 2.4, 2.5, 2.6 trang 6 SBT Vật Lí 12

Giải 2.4, 2.5, 2.6 trang 6 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc lò xo có cơ năng W=0,9J và biên độ dao động A=15cm. Động năng của con lắc tại li độ x = -5cm là

Xem lời giải

Bài 2.7, 2.8, 2.9 trang 7 SBT Vật Lí 12

Giải bài 2.7, 2.8, 2.9 trang 7 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 200 mJ. Lò xo của con lắc có độ cứng là

Xem lời giải

Bài 2.10, 2.11., 2.12 trang 7 SBT Vật Lí 12

Giải bài 2.10, 2.11., 2.12 trang 7 sách bài tập vật lí 12. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox . Trong các đại lượng sau của chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng nào không thay đổi theo thời gian?

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 7 SBT Vật Lí 12

Giải bài 2.13 trang 7 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc lò xo có khối lượng m = 50 g, dao động điều hoà trên trục x với chu kì T = 0,2 s và biên độ A = 0,2 m. Chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng, chọn gốc thời gian là lúc con lắc qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 8 SBT Vật Lí 12

Giải bài 2.14 trang 8 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc lò xo có biên độ A = 10,0 cm, có tốc độ cực đại 1,2 m/s và có cơ năng 1 J.Hãy tính

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 8 SBT Vật Lí 12

Giải bài 2.15 trang 8 sách bài tập vật lí 12. Một vật có khối lượng 10 g dao động điều hoà với biên độ 24 cm và chu kì 4,0 s. Tại thời điểm t = 0, vật ở vị trí biên x = -A.

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 8 SBT Vật Lí 12

Giải bài 2.16 trang 8 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 200 g gắn với một lò xo nhẹ, dao động điều hòa theo trục Ox nằm ngang với tần số 2,5 Hz.

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 8 SBT Vật Lí 12

Giải bài 2.17 trang 8 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc lò xo dao động điều hoà.

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 8 SBT Vật Lí 12

Giải bài 2.18 trang 8 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc lò xo gồm một vật khối lượng 0,5 kg gắn vào đầu tự do của một lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m. Con lắc dao động theo trục Ox nằm ngang với biên độ dao động là 3 cm. Tính :

Xem lời giải

Bài 3.1, 3.2 trang 9 SBT Vật Lí 12

Giải 3.1, 3.2 trang 9 sách bài tập vật lí 12. Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc a0 rồi buông ra không vận tốc đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hoà khi nào?

Xem lời giải

Bài 3.3, 3.4 trang 9 SBT Vật Lí 12

Giải 3.1, 3.2 trang 9 sách bài tập vật lí 12.Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ anpha nhỏ hơn 15 độ. Câu nào sau đây là sai đối với chu kì của con lắc?

Xem lời giải

Bài 3.5, 3.6 trang 10 SBT Vật Lí 12

Giải 3.5, 3.6 trang 10 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc anpha0. Tại li độ góc bằng bao nhiêu thì thế năng của con lắc bằng nửa động năng của con lắc?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất