Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Bình chọn:
4.2 trên 30 phiếu
Bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 67 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 67 sách bài tập vật lí 12. Hai nguồn sáng nào dưới đây là hai nguồn sáng kết hợp?

Xem lời giải

Bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 67 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 67 sách bài tập vật lí 12. Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức:

Xem lời giải

Bài 25.7, 25.8, 25.9 trang 68 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.7, 25.8, 25.9 trang 68 sách bài tập vật lí 12. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam, ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 25.10, 25.11 trang 68 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.10, 25.11 trang 68 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe sáng được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng từ

Xem lời giải

Bài 25.12, 25.13 trang 69 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.12, 25.13 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đồng thời phát ra hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng

Xem lời giải

Bài 25.14, 25.15 trang 69 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.14, 25.15 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m.

Xem lời giải

Bài 25.16 trang 69 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.16 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm với hai khe Y-âng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,2 mm, màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng D = 0,9 m.

Xem lời giải

Bài 25.17 trang 70 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.17 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dùng thí nghiệm Y-âng để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc

Xem lời giải

Bài 25.18 trang 70 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.18 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau 1,2 mm và cách màn quan sát 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng là 546 nm.

Xem lời giải

Bài 25.19 trang 70 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.19 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ vàng

Xem lời giải

Bài 25.20 trang 70 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.20 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song F1, F2, đặt trước một màn M, cách một khoảng D = 1,2 m

Xem lời giải

Bài 25.21 trang 70 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.21 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,8 mm.

Xem lời giải

Bài 25.22 trang 71 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.22 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách a giữa hai khe F1, F2 là 2 mm, khoảng cách D từ F1, F2 tới màn quan sát là 1,2 m.

Xem lời giải

Bài 25.23 trang 71 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.23 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ, bước sóng

Xem lời giải

Bài 25.24 trang 71 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.24 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là 1,2 mm, các vân được quan sát qua một kính lúp, tiêu cự f = 4 cm, đặt cách mặt phẳng của hai khe một khoảng L = 40 cm.

Xem lời giải

Bài 25.25 trang 71 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.25 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Một khe hẹp F phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe song song F1, F2 cách nhau 1,5 mm. Màn M quan sát vân giao thoa cách mặt phẳng của hai khe một khoảng D = 1,2 m.

Xem lời giải

Bài 25.26 trang 72 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.26 trang 72 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

Xem lời giải