Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 36.1, 36.2 trang 107 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.1, 36.2 trang 107 sách bài tập vật lí 12. Lực hạt nhân là lực nào sau đây ?

Xem lời giải

Bài 36.3, 36.4, 36.5 trang 108 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.3, 36.4, 36.5 trang 108 sách bài tập vật lí 12. Năng lượng liên kết của một hạt nhân

Xem lời giải

Bài 36.6, 36.7, 36.8, 36.9 trang 108 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.6, 36.7, 36.8, 36.9 trang 108 sách bài tập vật lí 12. Đơn vị đo khối lượng nào không sử dụng trong việc khảo sát các phản ứng hạt nhân?

Xem lời giải

Bài 36.10, 36.11 trang 109 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.10, 36.11 trang 109 sách bài tập vật lí 12. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là:

Xem lời giải

Bài 36.12, 36.13 trang 109 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.12, 36.13 trang 109 sách bài tập vật lí 12. Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của hai hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng của hai hạt sau phản ứng là 0,02u. Phản ứng hạt nhân này

Xem lời giải

Bài 36.14 trang 109 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.14 trang 109 sách bài tập vật lí 12. Tính năng lượng liên kết của các hạt nhân

Xem lời giải

Bài 36.15 trang 110 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.15 trang 110 sách bài tập vật lí 12. Tính năng lượng liên kết của 234U và 238U. Hạt nhân nào bền hơn ?

Xem lời giải

Bài 36.16 trang 110 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.16 trang 110 SBT vật lí 12. Tính năng lượng liên kết riêng của

Xem lời giải

Bài 36.17 trang 110 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.17 trang 110 sách bài tập vật lí 12. Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân

Xem lời giải

Bài 36.18 trang 110 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.18 trang 110 sách bài tập vật lí 12. Có khối lượng 10,0135 u. Khối lượng của nơtron mn = 1,0087 u, khối lượng của prôtôn mp

Xem lời giải

Bài 36.19 trang 110 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.19 trang 110 sách bài tập vật lí 12. a) Viết phương trình phản ứng và cho biết hạt nhân X là hạt nhân gì ?

Xem lời giải

Bài 36.20 trang 110 SBT Vật Lí 12

Giải bài 36.20 trang 110 sách bài tập vật lí 12. Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì vận tốc của nó sẽ bằng bao nhiêu ?

Xem lời giải