Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

Bình chọn:
4.5 trên 80 phiếu
Bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 trang 94 SBT Vật Lí 12

Giải bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 trang 94 sách bài tập vật lí 12. Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào ?

Xem lời giải

Bài 33.5, 33.6 trang 95 SBT Vật Lí 12

Giải bài 33.5, 33.6 trang 95 sách bài tập vật lí 12. Xét ba vạch quang phổ (ba ánh sáng đơn sắc) ứng với ba sự chuyển mức năng lượng như sau:

Xem lời giải

Bài 33.7, 33.8 trang 95 SBT Vật Lí 12

Giải bài 33.7, 33.8 trang 95 sách bài tập vật lí 12. Trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được 6 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô là

Xem lời giải

Bài 33.9, 33.10 trang 96 SBT Vật Lí 12

Giải bài 33.9, 33.10 trang 96 sách bài tập vật lí 12. Bán kính quỹ đạo dừng N là

Xem lời giải

Bài 33.11, 33.12 trang 96 SBT Vật Lí 12

Giải bài 33.11, 33.12 trang 96 sách bài tập vật lí 12. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

Xem lời giải

Bài 33.13, 33.14 trang 97 SBT Vật Lí 12

Giải bài 33.13, 33.14 trang 97 sách bài tập vật lí 12. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định

Xem lời giải

Bài 33.15 trang 97 SBT Vật Lí 12

Giải bài 33.15 trang 97 sách bài tập vật lí 12. Để ion hóa nguyên tử hiđrô, người ta cần một năng lượng là 13,6 eV. Tính bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ có thể có được trong quang phổ của hiđrô.

Xem lời giải

Bài 33.16 trang 97 SBT Vật Lí 12

Giải bài 33.16 trang 97 sách bài tập vật lí 12. Biết độ lớn của năng lượng toàn phần của electron trong nguyên tử hidro thì tỉ lệ nghịch với độ lớn của bán kính quỹ đạo. Năng lượng toàn phần của electron gồm động năng của êlectron và thế năng tương tác của nó với hại nhân.

Xem lời giải

Bài 33.17 trang 97 SBT Vật Lí 12

Giải bài 33.17 trang 97 sách bài tập vật lí 12. Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026

Xem lời giải

Bài 33.18 trang 97 SBT Vật Lí 12

Giải bài 33.18 trang 97 sách bài tập vật lí 12. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức

Xem lời giải

Bài 33.19 trang 98 SBT Vật Lí 12

Giải bài 33.19 trang 98 sách bài tập vật lí 12. Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bởi công thức

Xem lời giải

Bài 33.20 trang 98 SBT Vật Lí 12

Giải bài 33.20 trang 98 sách bài tập vật lí 12. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Rơn-ghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectron phát ra từ catốt bằng không.

Xem lời giải