Bài 20. Mạch dao động

Bình chọn:
4.4 trên 51 phiếu
Bài 20.1, 20.2, 20.3 trang 53 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.1, 20.2, 20.3 trang 53 sách bài tập vật lí 12. Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa

Xem lời giải

Bài 20.4 trang 53 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.4 trang 53 sách bài tập vật lí 12. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1mH

Xem lời giải

Bài 20.5, 20.6, 20.7 trang 54 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.5, 20.6, 20.7 trang 54 sách bài tập vật lí 12. Đồ thị nào trong Hình 20.2 biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng theo thời gian

Xem lời giải

Bài 20.8, 20.9 trang 55 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.8, 20.9 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung

Xem lời giải

Bài 20.10, 20.11 trang 55 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.10, 20.11 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

Xem lời giải

Bài 20.12 trang 55 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.12 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Tính chu kì dao động riêng của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H.

Xem lời giải

Bài 20.13 trang 55 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.13 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Muốn mạch dao động có tần số dao động riêng là 1 MHz, cần phải mắc một tụ điện có điộn dung bao nhiêu fara với một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1 H.

Xem lời giải

Bài 20.14 trang 55 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.14 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Những mạch dao động trong các sơ đồ vô tuyến có điện dung vào cỡ 1 nF và có tần số dao động riêng vào cỡ từ kHz đến MHz. Hỏi độ tự cảm của các mạch đó phải vào cỡ nào?

Xem lời giải

Bài 20.15 trang 56 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.15 trang 56 sách bài tập vật lí 12. Tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong khoảng từ 60 pF đến 240 pF. Hỏi tần số dao động riêng của mạch có thể biến thiên trong phạm vi nào?

Xem lời giải