CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 64 SBT Vật Lí 12 Bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 64 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 64 sách bài tập vật lí 12. Dải sáng bảy màu thu được trong thí nghiệm thứ nhất của Niu-tơn được giải thích là do

Xem chi tiết

Bài 24.4, 24.5, 24.6 trang 65 SBT Vật Lí 12 Bài 24.4, 24.5, 24.6 trang 65 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.4, 24.5, 24.6 trang 65 sách bài tập vật lí 12. Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thuỷ tinh thì

Xem chi tiết

Bài 24.7, 24.8 trang 65 SBT Vật Lí 12 Bài 24.7, 24.8 trang 65 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.7, 24.8 trang 65 sách bài tập vật lí 12. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

Xem chi tiết

Bài 24.9 trang 66 SBT Vật Lí 12 Bài 24.9 trang 66 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.9 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Tính chu kì và tần số của các bức xạ sau đây:

Xem chi tiết

Bài 24.10  trang 66 SBT Vật Lí 12 Bài 24.10 trang 66 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.10 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5°, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685.

Xem chi tiết

Bài 24.11 trang 66 SBT Vật Lí 12 Bài 24.11 trang 66 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.11 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 60°, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ =1,5140 và nt = 1,5368

Xem chi tiết

Bài 24.12 trang 66 SBT Vật Lí 12 Bài 24.12 trang 66 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.12 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một lăng kính có góc chiết quang A = 6° (coi như là góc nhỏ) được đặt trong không khí.

Xem chi tiết

Bài 24.13 trang 66 SBT Vật Lí 12 Bài 24.13 trang 66 SBT Vật Lí 12

Giải bài 24.13 trang 66 sách bài tập vật lí 12. Một tia sáng trắng chiếu vuông góc vào mặt nước trong một chậu nước. Dưới đáy chậu có một gương phẳng đặt nghiêng, mặt gương làm với mặt nước một góc

Xem chi tiết

Bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 67 SBT Vật Lí 12 Bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 67 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 67 sách bài tập vật lí 12. Hai nguồn sáng nào dưới đây là hai nguồn sáng kết hợp?

Xem chi tiết

Bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 67 SBT Vật Lí 12 Bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 67 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 67 sách bài tập vật lí 12. Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức:

Xem chi tiết

Bài 25.7, 25.8, 25.9 trang 68 SBT Vật Lí 12 Bài 25.7, 25.8, 25.9 trang 68 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.7, 25.8, 25.9 trang 68 sách bài tập vật lí 12. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam, ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn.

Xem chi tiết

Bài  25.10, 25.11 trang 68 SBT Vật Lí 12 Bài 25.10, 25.11 trang 68 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.10, 25.11 trang 68 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe sáng được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng từ

Xem chi tiết

Bài 25.12, 25.13 trang 69 SBT Vật Lí 12 Bài 25.12, 25.13 trang 69 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.12, 25.13 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đồng thời phát ra hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng

Xem chi tiết

Bài 25.14, 25.15  trang 69 SBT Vật Lí 12 Bài 25.14, 25.15 trang 69 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.14, 25.15 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m.

Xem chi tiết

Bài 25.16 trang 69 SBT Vật Lí 12 Bài 25.16 trang 69 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.16 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm với hai khe Y-âng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,2 mm, màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng D = 0,9 m.

Xem chi tiết

Bài 25.17 trang 70 SBT Vật Lí 12 Bài 25.17 trang 70 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.17 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dùng thí nghiệm Y-âng để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc

Xem chi tiết

Bài 25.18 trang 70 SBT Vật Lí 12 Bài 25.18 trang 70 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.18 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau 1,2 mm và cách màn quan sát 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng là 546 nm.

Xem chi tiết

Bài 25.19 trang 70 SBT Vật Lí 12 Bài 25.19 trang 70 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.19 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ vàng

Xem chi tiết

Bài 25.20 trang 70 SBT Vật Lí 12 Bài 25.20 trang 70 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.20 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song F1, F2, đặt trước một màn M, cách một khoảng D = 1,2 m

Xem chi tiết

Bài 25.21 trang 70 SBT Vật Lí 12 Bài 25.21 trang 70 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.21 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,8 mm.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài