Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bình chọn:
4.9 trên 57 phiếu
Bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 18 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 18 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng.

Xem lời giải

Bài 7.4, 7.5 trang 18 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.4, 7.5 trang 18 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng

Xem lời giải

Bài 7.6, 7.7 trang 19 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.6, 7.7 trang 19 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Bài 7.8, 7.9 trang 19 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.8, 7.9 trang 19 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng?

Xem lời giải

Bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.10, 7.11, 7.12 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Bài 7.13 trang 20 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.13 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Với máy dò dùng siêu âm, chỉ có thể phát hiện được các vật có kích thước cỡ bước sóng của siêu âm.

Xem lời giải

Bài 7.14 trang 20 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.14 trang 20 sách bài tập vật lí 12. Một âm thoa, ở đầu có gắn một mũi nhọn, mũi nhọn này tiếp xúc nhẹ với mặt một chất lỏng.

Xem lời giải

Bài 7.15 trang 21 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.15 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin, tần số 110 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m/s. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha ;có dao động ngược pha.

Xem lời giải

Bài 7.16 trang 21 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.16 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng hình sin truyền dọc theo một dây dài khoảng thời gian ngắn nhất để cho một phần tử của dây chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,17 s.

Xem lời giải

Bài 7.17 trang 21 SBT Vật Lí 12

Giải bài 7.17 trang 21 sách bài tập vật lí 12. Một sóng ngang hình sin truyền trên một dây dài và mềm. Sóng có bước sóng 10 cm, tần số 400 Hz và biên độ 2,0 cm.

Xem lời giải