Bài 7. Đa thức một biến

Bình chọn:
4.3 trên 370 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 41 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 41 SGK Toán 7 Tập 2. Tính A(5), B(-2), với A(y) và B(x) là các đa thức nêu trên.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 41 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 41 SGK Toán 7 Tập 2. Tìm bậc của đa thức A(y), B(x) nêu trên.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 42 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 42 SGK Toán 7 Tập 2. Sắp xếp các hạng tử của đa thức B(x) (trong mục 1) theo lũy thừa tăng dần của biến.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 42 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 42 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến...

Xem lời giải

Bài 39 trang 43 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 39 trang 43 SGK Toán 7 tập 2. Cho đa thức:

Xem lời giải

Bài 40 trang 43 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 40 trang 43 SGK Toán 7 tập 2. Cho đa thức Q(x)

Xem lời giải

Bài 41 trang 43 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 41 trang 43 SGK Toán 7 tập 2. Viết một đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1.

Xem lời giải

Bài 42 trang 43 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 42 trang 43 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị của đa thức

Xem lời giải

Bài 43 trang 43 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 43 trang 43 SGK Toán 7 tập 2. Trong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải