Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện

Bình chọn:
4.1 trên 193 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về điện trường – cường độ điện trường

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về điện trường thường gặp nhất

Xem chi tiết

Lý thuyết điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện

Điện trường.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 17 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 17 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 17 SGK Vật lý 11

Giải C2 trang 17 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 20 SGK Vật lí 11. Điện trường là gì ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 20 SGK Vật lí 11. Cường độ điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ? Đơn vị cường độ điện trường là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 20 SGK Vật lí 11. Vectơ cường độ điện trường là gì ? Nêu những đặc điểm của vectơ cường độ điện trường tại một điểm ?

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 20 SGK Vật lí 11. Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 20 SGK Vật lí 11. Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm được xác định thế nào?

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 20 SGK Vật lí 11. Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 20 SGK Vật lí 11. Nêu định nghĩa và đặc điểm của đường sức điện.

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 8 trang 20 SGK Vật lí 11. Điện trường đều là gì ?

Xem lời giải

Bài 9 - Trang 20 - 21 - SGK Vật lí 11

Giải bài 9 trang 20 SGK Vật lí 11. Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm

Xem lời giải

Bài 10 - Trang 21 - SGK Vật lí 11

Giải bài 10 trang 21 SGK Vật lí 11. Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?

Xem lời giải

Bài 11 - Trang 21 - SGK Vật lí 11

Giải bài 11 trang 21 SGK Vật lí 11. Tính cường độ điện trường và vẽ vectơ cường độ điện trường...

Xem lời giải

Bài 12 - Trang 21 - SGK Vật lí 11

Giải bài 12 trang 21 SGK Vật lí 11. Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C và q2 = - 4.10-8 C...

Xem lời giải

Bài 13 - Trang 21 - SGK Vật lí 11

Tính cường độ điện trường tổng hợp và vẽ vectơ...

Xem lời giải