Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện

Bình chọn:
4.1 trên 148 phiếu
Câu C1 trang 17 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 17 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 17 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C2 trang 17 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 17 SGK Vật lý 11

Giải C2 trang 17 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 20 - SGK Vật lí 11 Bài 1 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 20 SGK Vật lí 11. Điện trường là gì ?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 20 - SGK Vật lí 11 Bài 2 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 20 SGK Vật lí 11. Cường độ điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ? Đơn vị cường độ điện trường là gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 20 - SGK Vật lí 11 Bài 3 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 20 SGK Vật lí 11. Vectơ cường độ điện trường là gì ? Nêu những đặc điểm của vectơ cường độ điện trường tại một điểm ?

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 20 - SGK Vật lí 11 Bài 4 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 20 SGK Vật lí 11. Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 20 - SGK Vật lí 11 Bài 5 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 20 SGK Vật lí 11. Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm được xác định thế nào?

Xem chi tiết
Bài 6 - Trang 20 - SGK Vật lí 11 Bài 6 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 20 SGK Vật lí 11. Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.

Xem chi tiết
Bài 7 - Trang 20 - SGK Vật lí 11 Bài 7 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 20 SGK Vật lí 11. Nêu định nghĩa và đặc điểm của đường sức điện.

Xem chi tiết
Bài 8 - Trang 20 - SGK Vật lí 11 Bài 8 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Giải bài 8 trang 20 SGK Vật lí 11. Điện trường đều là gì ?

Xem chi tiết
Bài 9 - Trang 20 - 21 - SGK Vật lí 11 Bài 9 - Trang 20 - 21 - SGK Vật lí 11

Giải bài 9 trang 20 SGK Vật lí 11. Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm

Xem chi tiết
Bài 10 - Trang 21 - SGK Vật lí 11 Bài 10 - Trang 21 - SGK Vật lí 11

Giải bài 10 trang 21 SGK Vật lí 11. Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?

Xem chi tiết
Bài 11 - Trang 21 - SGK Vật lí 11 Bài 11 - Trang 21 - SGK Vật lí 11

Giải bài 11 trang 21 SGK Vật lí 11. Tính cường độ điện trường và vẽ vectơ cường độ điện trường...

Xem chi tiết
Bài 12 - Trang 21 - SGK Vật lí 11 Bài 12 - Trang 21 - SGK Vật lí 11

Giải bài 12 trang 21 SGK Vật lí 11. Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C và q2 = - 4.10-8 C...

Xem chi tiết
Bài 13 - Trang 21 - SGK Vật lí 11 Bài 13 - Trang 21 - SGK Vật lí 11

Giải bài 13 trang 21 SGK Vật lí 11. Tính cường độ điện trường tổng hợp và vẽ vectơ...

Xem chi tiết


Gửi bài