Bài 17 trang 41 Vở bài tập toán 7 tập 2


Giải bài 17 trang 41, 42 VBT toán 7 tập 2. Tìm bậc của mỗi đa thức sau...

Đề bài

Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

a) \(3{x^2} - \dfrac{1}{2}x + 1 + 2x - {x^2}\);

b) \(3{x^2} + 7{x^3}-3{x^3} + 6{x^3}-3{x^2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thu gọn đa thức đã cho sao cho đa thức không còn hai hạng tử nào đồng dạng.

- Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\(3{x^2} - \dfrac{1}{2}x + 1 + 2x - {x^2} \)

\( = \left( {3{x^2} - {x^2}} \right) + \left( {2x - \dfrac{1}{2}x } \right) + 1 \)

\( = 2{x^2} + \dfrac{3}{2}x + 1\)

nên bậc của đa thức là \(2\)

b) Ta có: 

\(\eqalign{
& 3{x^2} + 7{x^3} - 3{x^3} + 6{x^3} - 3{x^2} \cr 
& =  \left( {7{x^3} - 3{x^3} + 6{x^3}} \right)+\left( {3{x^2} - 3{x^2}} \right)\cr 
& = 10{x^3} \cr} \)

nên bậc của đa thức là \(3\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 22 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí