Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng trong lịch sử Việt Nam?

A. nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.

B. nhà Minh tràn vào biên giới nước ta.

C. nhà Hồ sụp đổ hoàn toàn.

D. cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi diễn ra.

Câu 2. Sau khi cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh thất bại, nhân dân ta đã có hành động gì?

A. Nổi dậy khởi nghĩa ở nhiều nơi.

B. Đoàn kết với nhà Hồ chống Minh.

C. Thỏa hiệp với nhà Minh.

D. Ủng hộ vua quan nhà Hồ chống Minh.

Câu 3. Sau khi bị quân Minh đánh bại, nhà Hồ đã lui về bờ nam sông Nhị và lấy thành nào làm trung tâm phòng ngự?

A. Thăng Long.            B. Lạng Sơn.

C. Đa Bang.                 D. Hà Nội.

Câu 4. Tháng 6-1407 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng đối với sự tồn tại của nhà Hồ?

A. quân Minh tiến vào nước ta.

B. cuộc khởi nghĩa của nhân dân diễn ra sôi nổi.

C. các thế lực phong kiến nổi lên khắp nơi.

D. Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh và bị bắt

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi dần tan rã đi liền với sự kiện nào?

A. Trần Ngỗi kéo quân vào Nghệ An đánh giặc.

B. Trần Ngỗi giết hai tướng Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân.

C. Trần Ngỗi thỏa hiệp với quân Minh

D. Trần Ngỗi tự xưng là Giản Định hoàng đế.

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ

A. Hóa Châu đến Nam Bộ.

B. Thanh Hóa đến Hóa Châu.

C. Hưng Yên đến Bình Định

D. Thăng Long đến Thanh Hóa.

Câu 7. Tại sao khi kéo quân vào xâm chiếm nước ta, quân Minh lại lấy khẩu hiệu “Phù Trần diệt Hồ”?

A. Giúp nhà Trần gây dựng lại sự nghiệp.

B. Giúp nhà Trần tiêu diệt thế lực nhà Hồ.

C. Thực hiện sứ mệnh chính nghĩa của nhà Minh. 

D. Có cớ để kéo quân vào xâm lược nước ta.

Câu 8. Cho câu thơ sau:

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi”

(Bình Ngô đại cáo)

Hai câu thơ trên phản ánh điều gì?

A. Tội ác, chính sách thống trị tàn bạo của quân Minh.

B. Ý chí quyết tâm chống giặc của nhân dân ta.

C. Phê phán thói nhu nhược của nhà Hồ.

D. Kêu gọi nhân dân đấu tranh chống quân Minh xâm lược.

Câu 9. Nội dung nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta?

A. Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân ta tàn bạo.

B. Đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lí, áo bức nhân dân ta.

C. Bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì.

D. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Cửu Chân.

Câu 10. Nguyên nhân nào là quan trọng nhất làm bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần?

A. Phục dựng lại vị trí của nhà Trần.

B. Chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh.

C. Được nhân dân ủng hộ.

D. Sự ủng hộ của vua quan nhà Trần.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1.B

2.A

3.C

4.D

5.B

6.B

7.D

8.A

9.D

10.B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 82.

Cách giải:

Tháng 11-1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh đã huy động một lực lượng lớn gồm 20 vạn quân cùng với hàng chục vạn dân phu, do tướng Trương Phụ cầm đầu, chia làm hai cánh tràn váo biên giới nước ta.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 83.

Cách giải:

Sau khi cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh thất bại, nhân dân ta ở nhiều nơi đã nổi dậy khởi nghĩa. Tiêu biểu có:

- Khởi nghĩa Trần Ngồi (1407 – 1409).

- Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409 – 1414).

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 82.

Cách giải:

Sau khi tiến vào nước ta, quân Minh đánh bại nhà Hồ ở một số địa điểm thuộc Lạng Sơn. Hồ Quý Ly phải lui về đóng ở bờ nam sông Nhị (sông Hồng), lấy thành Đa Bang (Ba Vì – Hà Nội) làm trung tâm phòng ngự.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 82.

Cách giải:

Tháng 4-1407, quân Minh tấn công vào Tây Đô, Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh và bị bắt vào cuối tháng 6-1407.

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 83.

Cách giải:

Sau chiến thắng Bô Cô, Trần Ngỗi nghe lời gièm pha đã giết hai tướng Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân => cuộc khởi nghĩa tan rã dần.

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 84.

Cách giải:

Sau khi Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, lấy hiệu và Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa đã phát triển nhanh chóng ở các vùng từ Thanh Hóa đến Hóa Châu.

Chọn: B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 82, suy luận.

Cách giải:

Khi kéo quân vào nước ta xâm lược, quân Minh đã sử dung khẩu hiệu “Phù Trần diệt Hồ” – tuy nói là giúp nhà Trần gây dựng lại vương triều, tiêu diệt nhà Hồ vì triều đại này cướp ngôi nhà Trần (không chính nghĩa). Nhưng thực chất quân Minh chỉ lấy đó làm cái cớ để xâm lược nước ta mà thôi

Chọn: D

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 83, suy luận.

Cách giải:

Hai câu thơ trên trong bài “Bình Ngô đại cáo” phản ánh chính sách thống trị tàn bạo của nhà Minh đối với nhân dân ta. Chúng không chỉ giết hại tàn bạo của nhân dân ta làm cho “thay chất thành núi”, “moi ruột quấn vào cây”, “rán thịt người lấy mỡ” mà còn “mổ bụng moi thai cắt lấy hai hai đầu để ứng lệnh”, … Sự tàn bạo này đến “trúc Nam Sơn” cũng không thể ghi hết tội, đến “nước Đông Hải” cũng không thể rửa sạch hết mùi.

Chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh đã làm mâu thuẫn dân tộc càng thên gay gắt.

Chọn: A

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 82, loại trừ.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C: đều là chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta.

- Đáp án D: nhà Minh xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi tên thành quận Giao Chỉ.

Chọn: D

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 82, 83, suy luận.

Cách giải:

Chính sách thống trị tàn bạo của nhà Minh đối với nhân dân ta đã làm cho mâu thuẫn dân tộc ngày càng thêm gay gắt. Để giải quyết mâu thuẫn này, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân đã nổ ra, trong đó tiêu biểu có các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần.

Chọn: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.