Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Bình chọn:
4.3 trên 352 phiếu
Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc

Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì ?

Xem lời giải

Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua ?

Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua ?

Xem lời giải

Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào?

Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giải

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê.

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê.

Xem lời giải

Hãy trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống

Hãy trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy.

Xem lời giải

Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê.

Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiến Lê.

Xem lời giải

Nhà Đinh đã làm những gì để xây dựng đất nước ?

Nhà Đinh đã làm gì để xây dựng đất nước ?

Xem lời giải

Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống

Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống

Xem lời giải

Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh - Tiền Lê.

Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh - Tiền Lê.

Xem lời giải

Tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Đinh - Tiên Lê.

Hãy trình bàỵ tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Đinh - Tiên Lê.

Xem lời giải

Đời sống xã hội và văn hoá nước Đại Cồ Việt có gì thay đổi?

Đời sống xã hội và văn hoá nước Đại Cồ Việt có gì thay đổi ?

Xem lời giải

Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế thời Đinh - Tiền Lê có bước phát triển

Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế thời Đinh - Tiền Lê có bước phát triển ?

Xem lời giải

Tại sao ở thời Đinh - Tiền Lê, các nhà sư lại được trọng dụng?

Tại sao ở thời Đinh - Tiền Lê, các nhà sư lại được trong dung?

Xem lời giải